Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP1/4512-463/16-2/AS
z 19 lipca 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej oraz prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej oraz prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


Wnioskodawca jest podatnikiem podatku CIT oraz podatnikiem podatku VAT w Polsce. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje m.in. oferować wysokiej jakości produkty mające na celu przyniesienie jej klientom szeroko rozumianych korzyści zdrowotnych. W tym celu, Wnioskodawca zamierza budować rozpoznawalność swojej marki (jak i oferowanych pod nią towarów) przede wszystkim w oparciu o Towar A, który będzie dominującym towarem w ofercie Wnioskodawcy i tzw. „znakiem rozpoznawczym”. Towar A będzie oferowany klientom w szerokiej gamie rodzajów, wariantów kolorystycznych, rozmiarów itp. Sprzedaż Towaru A opodatkowana będzie obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

Spółka pragnie zaznaczyć, że możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT dla Towaru A nie jest przedmiotem zapytania, jest to jedynie element opisu rozpatrywanego zdarzenia przyszłego.


Wnioskodawca będzie sprzedawać swoje towary przede wszystkim na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności opodatkowanej). Głównym kanałem sprzedaży będzie sprzedaż bezpośrednia tj. sprzedaż towarów podczas prezentacji, na których przedstawiane będą zalety poszczególnych towarów oferowanych potencjalnym klientom. Każda z zaproszonych na daną prezentację osób będzie miała możliwość skorzystania z oferty Spółki przedstawianej na danym spotkaniu (w zależności od spotkania, oferta może się różnić). Uczestnicy spotkania, którzy wyrażą zainteresowanie ofertą Spółki, będą mieli możliwość zawarcia umowy na zakup wybranych przez siebie towarów (umowy będą podpisywane na zakończenie danego spotkania). Pomiędzy Spółką a jej klientami nie będą istnieć powiązania, o których mowa w art. 32 Ustawy o VAT.

Specyfika opisanej powyżej sprzedaży bezpośredniej charakteryzuje się tym, że w celu osiągnięcia zakładanych poziomów sprzedaży, Wnioskodawca musi skłonić potencjalnych klientów do uczestnictwa w prezentacji. Dlatego też, klienci uczestniczący w spotkaniach mają możliwość nabycia towarów po cenach istotnie niższych niż ceny katalogowe, korzystając z różnego rodzaju ofert promocyjnych, które są dostępne wyłącznie na tych spotkaniach. W szczególności, Spółka planuje podczas spotkań promować towary, wchodzące dopiero na rynek, które oferowane będą w bardzo atrakcyjnych cenach (w stosunku do ceny katalogowej), m.in. w celu: (i) jak najszybszego wprowadzenia ich na rynek, (ii) osiągnięcia określonego poziomu zainteresowania klientów tymi towarami oraz (iii) rozpowszechnienia dobrej opinii o tych towarach.

W związku z powyższym, Spółka planuje wdrożyć model sprzedaży premiowej, w ramach którego dzięki podjęciu decyzji o zakupie Towaru A na warunkach przedstawionych podczas spotkania, klient uzyska rabat, co przełoży się na możliwość zakupu na tym samym spotkaniu towaru B (dalej: „Towar B”) po znacznie obniżonej cenie. Nabycie towarów na warunkach sprzedaży premiowej będzie dobrowolne. Klient będzie mógł zrezygnować z oferty zakupu w ramach sprzedaży premiowej i dokonać nabycia towarów (A i B) po cenach katalogowych.

Ponadto, w celu zapewnienia dodatkowej zachęty dla klienta, oferta sprzedaży premiowej może zostać rozszerzona o kolejne towary. Przykładowo, gdy klient zdecyduje się na nabycie zarówno Towaru A, jak i Towaru B na warunkach przedstawionych na spotkaniu, wówczas uzyska on kolejny rabat, dzięki któremu będzie mógł nabyć towar C (dalej: „Towar C”) po symbolicznej cenie (może to być np. 1 zł brutto).

Towar A, Towar B i Towar C mogą się zmieniać w czasie w zależności od aktualnej oferty Wnioskodawcy. Sprzedaż Towaru B oraz Towaru C może być opodatkowana podstawową lub obniżoną stawką podatku VAT.


Wspomniane powyżej rabaty nie mogą być wykorzystane w żaden inny sposób niż opisany powyżej. W szczególności klient dokonujący zakupu towarów A i B w ramach sprzedaży premiowej nie może przenieść uzyskanego rabatu dotyczącego towaru B na towar A czy też wykorzystać uzyskany rabat w ramach zakupu towaru C. Rabat nie może być również przekazany osobie trzeciej i może zostać wykorzystany wyłącznie przez klienta dokonującego zakupu w ramach sprzedaży premiowej.

Zasady sprzedaży premiowej zostaną zawarte w przygotowanym przez Wnioskodawcę regulaminie, który będzie dostępny dla klientów Spółki uczestniczących w spotkaniach z przedstawicielami Wnioskodawcy.


Towary A, B i C mogą zostać przez Spółkę nabyte lub wytworzone w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy w przypadku sprzedaży Towarów A, B i C w ramach sprzedaży premiowej, podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie kwota faktycznie zapłacona za te towary przez klientów, tj. cena uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT?
 2. Czy Spółka będzie mieć prawo do odliczenia kwoty podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie Towarów A, B i C, które będą następnie przedmiotem sprzedaży premiowej?

Zdaniem wnioskodawcy

 1. w przypadku sprzedaży Towarów A, B i C w ramach sprzedaży premiowej, podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie kwota faktycznie zapłacona za te towary przez klientów, tj. cena uwzględniającą przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT;
 2. Spółka będzie mieć prawo do odliczenia kwoty podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie Towarów A, B i C, które będą następnie przedmiotem sprzedaży premiowej.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY


Ad. 1.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Jednocześnie, w myśl art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


Z kolei treść art. 29a ust. 7 Ustawy o VAT wskazuje, że podstawę opodatkowania zmniejsza się o wartość udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.


Jak zaznaczono powyżej, Wnioskodawca zamierza dokonywać sprzedaży Towarów B i C w cenach promocyjnych klientom, którzy podczas prezentacji zdecydują się na zakup Towaru A, a jednocześnie zdecydują się na skorzystanie z oferty promocyjnej. Oznacza to, że w takim przypadku klient nabędzie Towar B lub C w cenie uwzględniającej znaczny rabat.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że regulacje Ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatów). Podatnik, co do zasady, ma możliwość oferowania kontrahentom towarów lub usług w cenach niższych (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru, czy usługi. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie są regulacje art. 32 Ustawy o VAT, pozwalające organom podatkowym na zakwestionowanie poziomu stosowanych cen i przyjęcia podstawy opodatkowania zgodnej w wartością rynkową.


Przywołana regulacja znajduje jednak zastosowanie w przypadku, gdy:

 • pomiędzy kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów;
 • związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

W rozpatrywanej sytuacji, pomiędzy Spółką a jej klientami nie występuje związek, o którym mowa w cytowanej regulacji art. 32 Ustawy o VAT. Dodatkowo, nawet w przypadku gdyby taki związek wystąpił to nie będzie miał on wpływu na ustalone warunki transakcji, bowiem, każdy z uczestników danej prezentacji może skorzystać z oferty premiowej, a Spółka nie organizuje specjalnych prezentacji przeznaczonych dla określonego grona klientów (np. swoich pracowników).

W konsekwencji, zdaniem Spółki w przypadku zastosowania planowanych modeli sprzedaży premiowej podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku Towarów B i C będzie kwota należna od klienta tj. cena promocyjna uwzględniająca przyznany danemu klientowi rabat, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

Spółka pragnie zaznaczyć, że zaprezentowane przez nią stanowisko jest potwierdzane przez organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 2 października 2015 r., sygn. nr ILPP5/4512-1-206/15-2/AI, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że :„(...) Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla produktu sprzedawanego w cenie promocyjnej, tj. na poziomie X grosza jest – zgodnie z art. 29a ust. l ustawy w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzymuje od nabywcy z tytułu sprzedaży ww. produktu, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Przy czym, w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca wskazał, że w ramach akcji promocyjnej „Sprzedaż za jeden grosz” jej uczestnicy mogą zakupić produkty za cenę 1 grosza. Zatem podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży wyrobów jest cena 1 grosz.

Spółka pragnie zaznaczyć, że nie zamierza oferować możliwości nabycia Towarów B lub C w cenie 1 grosz, a jedynie po znacznie obniżonej cenie i to wyłącznie w przypadku, gdy klient zdecyduje się na nabycie Towaru A, a następnie zdecyduje się skorzystać z oferty promocyjnej. Niemniej, zasada określania podstawy opodatkowania (cena należna po uwzględnieniu rabatu) jest tożsama z rozpatrywaną przez organ podatkowy w przywołanej powyżej interpretacji indywidualnej.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2015 r., sygn. nr IPPP1/4512-67/15-4/JL oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 1 października 2014 r., sygn. nr ILPP1/443-541/14-3/HW.


Ad. 2.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.


Z kolei w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


Powyższe oznacza, że warunkiem odliczenia podatku naliczonego, jest związek poniesionego wydatku z wykonywaną działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. W rozpatrywanym przypadku związek pomiędzy dokonywanymi zakupami (lub też kosztami wytworzenia) towarów z działalnością opodatkowaną (tu: sprzedażą zakupionych/wytworzonych towarów) ma zatem charakter bezpośredni.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, gdyż nabywane przez Spółkę towary (w szczególności Towary B i C), które zostaną sprzedane po promocyjnej cenie na rzecz klientów, którzy zdecydują się na skorzystanie z promocji, mają bezpośredni związek z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT, bowiem ich dostawa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

W takiej sytuacji Spółce będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich zakupu, bowiem nie występują w takim przypadku żadne z ograniczeń wyłączających prawo do odliczenia podatku naliczonego przewidziane w treści art. 88 ustawy. Co więcej, Ustawa o VAT nie zawiera również żadnych regulacji, które by ograniczały lub wykluczały prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, nawet jeżeli zostały one zakupione lub wytworzone w celu ich dalszej sprzedaży po cenie niższej niż cena ich zakupu/koszt wytworzenia.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 października 2015 r., sygn. nr ILPP5/4512-1-206/15-2/AI, z 1 października 2015 r., sygn. nr ILPP1/443-541/14-3/HW czy też z 18 sierpnia 2015 r., sygn. nr ILPP2/4512-1-379/15-2/SJ.


Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska, jak wskazano na wstępie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).


Natomiast, przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).


Zgodnie z art. 29a ust. 1 podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy - podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z kolei art. 29a ust. 7 ustawy stanowi, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Na mocy art. 29a ust. 10 ustawy - podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika przede wszystkim, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) użyte w ustawie określenie cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W myśl ust. 2 powołanego wyżej artykułu w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Jednak wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy.


Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.


W myśl art. 32 ust. 2 ustawy, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.


Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (ust. 3 ww. artykułu).


Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem (ust. 4 ww. artykułu).

Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi (ust. 5 ww. artykułu).


Należy wskazać, że w myśl art. 2 pkt 27b ustawy, przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje m.in. oferować wysokiej jakości produkty mające na celu przyniesienie jej klientom szeroko rozumianych korzyści zdrowotnych. W tym celu, Wnioskodawca zamierza budować rozpoznawalność swojej marki (jak i oferowanych pod nią towarów) przede wszystkim w oparciu o Towar A, który będzie dominującym towarem w ofercie Wnioskodawcy i tzw. „znakiem rozpoznawczym”. Sprzedaż Towaru A opodatkowana będzie obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

Wnioskodawca będzie sprzedawać swoje towary przede wszystkim na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności opodatkowanej). Głównym kanałem sprzedaży będzie sprzedaż bezpośrednia tj. sprzedaż towarów podczas prezentacji, na których przedstawiane będą zalety poszczególnych towarów oferowanych potencjalnym klientom. Pomiędzy Spółką a jej klientami nie będą istnieć powiązania, o których mowa w art. 32 Ustawy o VAT.

Wnioskodawca zamierza budować rozpoznawalność marki przede wszystkim w oparciu o Towar A, który będzie dominującym towarem w ofercie Wnioskodawcy. Sprzedaż Towaru A opodatkowana będzie obniżoną stawką podatku VAT (8%). Spółka planuje wdrożyć model sprzedaży premiowej, w ramach którego dzięki podjęciu decyzji o zakupie Towaru A na warunkach przedstawionych podczas spotkania, klient uzyska rabat, co przełoży się na możliwość zakupu na tym samym spotkaniu towaru B (dalej: „Towar B”) po znacznie obniżonej cenie. Nabycie towarów na warunkach sprzedaży premiowej będzie dobrowolne. Klient będzie mógł zrezygnować z oferty zakupu w ramach sprzedaży premiowej i dokonać nabycia towarów (A i B) po cenach katalogowych. Ponadto, w celu zapewnienia dodatkowej zachęty dla klienta, oferta sprzedaży premiowej może zostać rozszerzona o kolejne towary. Przykładowo, gdy klient zdecyduje się na nabycie zarówno Towaru A, jak i Towaru B na warunkach przedstawionych na spotkaniu, wówczas uzyska on kolejny rabat, dzięki któremu będzie mógł nabyć towar C (dalej: „Towar C”) po symbolicznej cenie (może to być np. 1 zł brutto). Towar A, Towar B i Towar C mogą się zmieniać w czasie w zależności od aktualnej oferty Wnioskodawcy. Sprzedaż Towaru B oraz Towaru C może być opodatkowana podstawową lub obniżoną stawką podatku VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia podstawy opodatkowania w związku ze sprzedażą towarów A, B i C w ramach sprzedaży premiowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich zakupu lub wytworzenia.

Należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku.

Jak już wyżej wskazano, przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy, organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny. W niniejszej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, takie powiązania nie występują. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka w ramach promocji będzie sprzedawała Towary B i C po obniżonych cenach. Zasady sprzedaży premiowej zostaną zawarte w przygotowanym przez Wnioskodawcę regulaminie, który będzie dostępny dla klientów uczestniczących w spotkaniach z przedstawicielami Wnioskodawcy.

Są to więc rabaty udzielone przed ustaleniem ceny – tym samym nie mają one wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy, a więc w takim przypadku kwota uwzględniająca już przyznany rabat.

Z uwagi na opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania dla towaru sprzedawanego z rabatem będzie – zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. Z art. 29a ust. 6 pkt 1 w zw. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Tym samym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych klientom opustów i obniżek cen uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Zatem, w momencie sprzedaży opisanych towarów z rabatem klientom między którymi a Wnioskodawcą nie występują związki wymienione w art. 32 ustawy, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota należna z tytułu sprzedaży, tj. cena uwzględniająca przyznany rabat, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Zaznaczyć należy, że mechanizm zastosowanych obniżek nie może świadczyć o „sztuczności” transakcji, mającej na celu uzyskanie korzyści podatkowych, przykładowo, gdy celem podejmowanych działań jest utrzymanie na niezmienionym poziomie podstawy opodatkowania towarów opodatkowanych stawką obniżoną oraz znaczne zmniejszenie podstawy opodatkowania towarów opodatkowanych stawką podstawową (por. wyroki TSUE C-255/02, C-425/06, C-277/09).


Jednakże do oceny, czy podjęte przez Wnioskodawcę działania mają na celu uzyskanie korzyści podatkowych, uprawniony jest właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania.


W kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie towarów A, B, C wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (…).


Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, prawo do odliczenia podatku naliczonego w myśl art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, gdyż nabywane, bądź wytworzone przez Spółkę towary, które zostaną sprzedane po promocyjnej, mają związek z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, gdyż ich dostawa i świadczenie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.


W konsekwencji Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu, bądź wytworzenia towarów będących przedmiotem sprzedaży premiowej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57 a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj