Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP1/4512-326/16/BK
z 7 lipca 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r., (data wpływu 13 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towaru – gotowy projekt architektoniczno-budowlany (PKWiU 58.11.19.0) – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 13 maja 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towaru – gotowy projekt architektoniczno-budowlany (PKWiU 58.11.19.0).


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zakupił gotowy projekt typowego (powtarzalnego) domu jednorodzinnego w pracowni architektonicznej, który następnie planuje sprzedać dla inwestora indywidulanego. Zakup projektu przez Wnioskodawcę (jako sprzedaż dla firm) następuje po cenie niższej niż cena stosowana przez pracownię dla indywidualnego inwestora. Wnioskodawca następnie sprzedając zakupiony projekt nie może go sprzedać dla inwestora po cenie wyższej niż cena katalogowa oferowana przez pracownię architektoniczną dla klientów indywidualnych. Projekt nabyty przez Wnioskodawcę oznaczony jest symbolem ISBN i został zakupiony ze stawką 5%.w związku zaklasyfikowaniem go pod symbolem PKWiU 58.11.19.0 W ramach współpracy pomiędzy pracowniami architektonicznymi a indywidualnymi inwestorami Wnioskodawca planuje w przyszłości kolejne zakupy gotowych projektów i ich dalszą odsprzedaż.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Wnioskodawca odsprzedając dalej ten sam nienaruszony towar (projekt) oznaczony symbolem ISBN ma prawo zastosować również obniżoną stawkę podatku 5%


Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do zastosowania stawki VAT 5% z uwagi na fakt, że sprzedawany towar jest projektem gotowym budynku mieszkalnego, który oznaczony został nr. ISBN, a Wnioskodawca odsprzedaje dalej ten sam nienaruszony produkt. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług gotowe projekty zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 58.11.1. Na mocy art. 41 ust. 2a w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług pod którymi wymieniono ex 58.11.1 „książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosownymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek: wydawnictwa w alfabecie Braille” Wnioskodawca uważa, ze ma prawo na gruncie ww. przepisu przy odsprzedaży zakupionego uprzednio gotowego projektu domu jednorodzinnego do zastosowania stawki VAT 5%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.


Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:


  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.


W poz. 72 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, wymieniono PKWiU 2008 ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku Nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 załącznika Nr 10, wymieniono PKWiU – ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Należy również zauważyć, iż zgodnie, art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex, rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU przez Wnioskodawcę, towarów będących przedmiotem zapytania.

Należy zauważyć, iż stawka podatku od towarów i usług, co do zasady, wynosi 22% (przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 23%). Jednakże zarówno w samej ustawie, jak też w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Podkreślić przy tym należy, iż jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie o VAT oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Odstępstwo takie stanowi przywołany już wcześnie przepis art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, który pozwala na opodatkowanie stawką podatku w wysokości 5% towarów wymienionych w załączniku Nr 10 do tej ustawy. Oczywiście dla skorzystania z regulacji prawnej przewidzianej powyższym przepisem, w odniesieniu do konkretnego towaru, niezbędnym jest nie tylko aby towar ten był wymieniony w załączniku Nr 10 do ustawy o VAT ale również musi on spełniać wszystkie warunki, które przewidziano w treści tego załącznika w odniesieniu do danego towaru. Taka sytuacja występuje w odniesieniu do, wymienionych w poz. 32 ww. załącznika Nr 10, książek drukowanych. Zastosowanie stawki podatku 5% do książek drukowanych jest możliwe, o ile należy klasyfikować je według PKWiU z 2008r. do grupowania 58.11.1 a jednocześnie są one wytwarzane metodami poligraficznymi, są oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i nie są ulotkami.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy przedmiotem dokonywanych przez Wnioskodawcę dostaw będą gotowe projekty domów jednorodzinnych, opracowane w formie książki lub broszury o symbolach PKWiU 58.11.19.0, oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, wówczas podlegać one będą opodatkowaniu według 5% stawki podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 32 załącznika Nr 10 do tej ustawy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo należy zauważyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj