Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB2/4511-186/16-2/AK
z 13 maja 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest osobą fizyczną i udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: SPZOO), która nigdy nie była przekształcana ani nie uczestniczyła w łączeniu z inną spółką.
Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Przedmiot działalności SPZOO to doradztwo w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz inwestowanie w podmioty z tej branży. SPZOO może także prowadzić inną działalność uboczną - w zależności od uwarunkowań gospodarczych.


SPZOO jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wspólnicy SPZOO (w tym Wnioskodawca) rozważają jej przekształcenie w spółkę osobową, tj. spółkę jawną (dalej: „Spółka osobowa” lub „SO”). Siedziba Spółki osobowej będzie wówczas na terytorium Polski.

W wyniku przekształcenia SPZOO w Spółkę osobową nie nastąpi zmiana liczby wspólników. Wspólnikami Spółki osobowej zostaną wyłącznie dotychczasowi udziałowcy SPZOO. Wnioskodawca będzie posiadał w Spółce osobowej udział w zysku odpowiadający proporcjonalnie jego udziałowi w SPZOO. W konsekwencji, w wyniku przekształcenia SPZOO w Spółkę osobową nie zwiększy się udział Wspólnika w zysku przekształconej spółki.

Wnioskodawca zakłada, że przedmiot działalności gospodarczej Spółki osobowej będzie tożsamy z działalnością spółki przekształcanej tj. będzie związany z zarządzaniem spółkami, udzielaniem kredytów i pożyczek oraz z doradztwem biznesowym realizowanym na rzecz innych podmiotów.


Wnioskodawca nie wyklucza, iż w dacie przekształcenia, w spółce przekształcanej (SPZOO) wystąpią niepodzielone zyski. W takiej sytuacji zostaną one przekazane na kapitał podstawowy Spółki osobowej.


Jeżeli w SPZOO wystąpią zyski niepodzielone, mogą to być zarówno skumulowane i niewypłacone zyski z lat ubiegłych jak również zyski bieżącego roku obrotowego. W przypadku ich faktycznego wystąpienia, zarówno zyski z lat poprzednich jak również zyski z bieżącego roku obrotowego zostaną potraktowane jako „zyski niepodzielone” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: „Ustawy o PIT”) oraz opodatkowane stosownie do dyspozycji tego przepisu.

W przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego poziomu obrotów lub zysków Spółki osobowej, Wspólnicy mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu tej spółki, w wyniku czego SO może zostać zlikwidowana lub rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. Wskutek likwidacji SO (bądź rozwiązania bez przeprowadzania jej likwidacji), Wnioskodawca może otrzymać składniki majątku likwidowanej Spółki osobowej, zarówno środki pieniężne, wierzytelności, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, takie jak np.: komputer, materiały i urządzenia biurowe.

Otrzymane środki pieniężne pochodzić będą: (i) z działalności gospodarczej prowadzonej przez SPZOO , będącą poprzednikiem prawnym Spółki osobowej, przed jej przekształceniem (kiedy wszystkie przychody Spółki przekształcanej jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych), jak i (ii) z działalności gospodarczej samej SO, kiedy to przychody uzyskane przez SO podlegały opodatkowaniu bezpośrednio na poziomie Wspólników.

Tak więc wszystkie składniki majątku wypłacone/przekazane Wspólnikowi w następstwie likwidacji będą pochodziły z przychodów podlegających opodatkowaniu albo na poziomie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, albo u Wspólnika, jako przychody SO alokowane do Wspólnika i opodatkowane podatnikiem dochodowym od osób fizycznych.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


  1. Czy przekształcenie SPZOO w Spółkę osobową (spółkę jawną) spowoduje dla Wnioskodawcy powstanie zobowiązania podatkowego na gruncie Ustawy o PIT, przy założeniu, że płatnik pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego podatek z tytułu ewentualnych tzw. zysków niepodzielonych?
  2. Czy w wyniku likwidacji Spółki osobowej (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SO pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SO, środki pieniężne, w tym wierzytelności, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  3. Czy w wyniku likwidacji SO (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SO, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SO, składniki majątkowe o charakterze niepieniężnym będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili ich otrzymania?
  4. Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku jako przychodu wolnego od podatku?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytań 2-4 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.


Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie SPZOO (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę osobową (spółkę jawną lub spółkę komandytową) nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy - jako osoby fizycznej - obowiązku wpłacenia do urzędu skarbowego jakiegokolwiek podatku ani zadeklarowania dochodu/przychodu wolnego od podatku. Ewentualne zobowiązanie z tytułu opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych będzie natomiast obligowało płatnika (SPZOO) do uregulowania podatku z tytułu dochodu/przychodu Wnioskodawcy w urzędzie skarbowym, zgodnie z przepisami prawa.


Uzasadnienie


Ad. 1


Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie spółki kapitałowej (SPZOO) w spółkę osobową będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie prawa podatkowego, z wyjątkiem ewentualnego opodatkowania tzw. „zysków niepodzielonych”.

Przez pojęcie „zysków niepodzielonych” Wnioskodawca rozumie wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, która wystąpi w spółce przekształcanej w dacie przekształcenia tej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną (spółkę osobową).

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną przychód określa się na dzień przekształcenia.

W opinii Wnioskodawcy, na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika może dojść do powstania przychodu z udziału w zyskach
osób prawnych, którego wartość zostanie ustalona w wartości niepodzielonych zysków, na który składać się będzie kapitał zapasowy (rezerwowy) utworzony z zysku lat ubiegłych oraz/lub niepodzielony zysk z poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, przychód ten zostanie określony w wartości tego kapitału zapasowego (rezerwowego) i/lub tego niepodzielonego zysku z poprzedniego i danego roku obrotowego.

Wspólnik jednak nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego, ponieważ to Spółka osobowa działająca jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4c ww. Ustawy o PIT, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 8 Ustawy o PIT podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1 ustawy o PIT.


W opinii Wnioskodawcy brak jest innych przepisów prawa podatkowego wskazujących na powstanie przychodu/do chodu podatkowego po stronie Wspólnika spółki kapitałowej w przypadku przekształcenia takiej spółki w spółkę osobową.


Należy zaznaczyć, że ustawodawca w Ustawie o PIT przewidział opodatkowanie przekształceń niektórych spółek handlowych w inne spółki. W tym zakresie ustawodawca opodatkował jedynie przekształcenie spółek kapitałowych w spółki osobowe i to jedynie w odniesieniu do opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych (art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT). Skoro więc ustawodawca spośród kilku możliwych schematów transformacji podatników opodatkował jedynie przekształcenie spółki kapitałowej w osobową jedynie w odniesieniu do tzw. zysków niepodzielonych, należy uznać, że wolą ustawodawcy było by pozostały majątek przekształcanej spółki nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu samego tylko przekształcenia.

Skoro więc Wspólnik spółki kapitałowej nie uzyska żadnego innego dochodu (przychodu), niż ewentualny przychód z zysków niepodzielonych (rozliczany przez płatnika) - w opinii Wnioskodawcy przekształcenie to będzie w pozostałym zakresie dla niego neutralne podatkowo na gruncie Ustawy o PIT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj