Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPB1.4511.122.2016.2.AP
z 10 maja 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.), uzupełnionego w części pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z prowadzonym programem lojalnościowym (pytanie Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 29 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.104.2016.1.AP, Nr 1061-IPTPB1.4511.122.2016.1.AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 29 marca 2016 r. (data doręczenia 31 marca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), nadanym dnia 6 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

…. Spółka jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ….., XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …., planuje zorganizować dwie akcje promocyjne (dalej zwana jako: Wnioskodawca lub Organizator).

Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej ma wykonać ….. ….. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub inny podmiot świadczący profesjonalną obsługę akcji promocyjnych.

Akcje promocyjne prowadzone będą od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. Wnioskodawca zakłada jednak możliwość przedłużenia akcji promocyjnych na kolejne lata. Celem akcji promocyjnych jest promocja organizatora i towarów organizatora.

Pierwsza akcja promocyjna (sprzedaż premiowa) przeznaczona jest dla:

 1. pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej działalność gospodarczą, w ramach której kupują towary Organizatora na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne), mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, w ramach której kupują towary Organizatora na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Druga akcja promocyjna (program lojalnościowy) przeznaczona jest dla:

 1. pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnionych przez podmioty wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które w imieniu tych podmiotów składają zamówienia na towary Organizatora i mają nadany kod partnerski;
 2. pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które polecą towary Organizatora i mają nadany kod partnerski.

W ramach pierwszej akcji promocyjnej na rzecz podmiotów wskazanych w pkt 1 i pkt 2 Wnioskodawca zamierza prowadzić sprzedaż premiową polegającą na przyznaniu punktów tymczasowych w zamian za dokonane u Organizatora akcji promocyjnej zakupy. Wnioskodawca w czasie trwania akcji promocyjnej będzie przyznawał uczestnikom punkty za składanie zamówień na towary. Szczegółowe zasady wymiany punktów na nagrody będzie określał Regulamin sprzedaży premiowej. Intencją jest nagrodzenie wszystkich uczestników sprzedaży premiowej, którzy spełnią określone w Regulaminie sprzedaży premiowej warunki do przyznania nagrody. Punkty tymczasowe przyznane przez Organizatora będą rejestrowane na koncie uczestnika. Informacja dla uczestnika o liczbie punktów tymczasowych będzie uwidoczniona po zalogowaniu na koncie uczestnika. Po zapłaceniu za towar i jego odbiorze uczestnikom będzie przysługiwało prawo do wymiany zgromadzonych punktów na nagrody. Nagrodami mogą być towary będące w asortymencie Organizatora akcji promocyjnej albo towary niebędące w asortymencie Organizatora akcji promocyjnej (zakupione przez Organizatora celem wręczenia w akcji promocyjnej).

Dokładny katalog nagród dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora akcji promocyjnej. Organizator pokrywa ewentualny podatek dochodowy w imieniu zdobywców nagród w taki sposób, że nagrody zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. o 11,11% wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zdobywcom nagród, lecz zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia jej do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Nagroda nie zostanie wydana, jeżeli liczba punktów zgromadzonych przez uczestnika akcji promocyjnej będzie mniejsza niż liczba punktów wymaganych do uzyskania danej nagrody, wybranej przez uczestnika. Uczestnik nie będzie mógł wymienić punktów na ekwiwalent pieniężny, ani na nagrody spoza katalogu nagród.

W ramach drugiej akcji promocyjnej na rzecz podmiotów wskazanych w pkt 3 i pkt 4 Wnioskodawca zamierza wdrożyć program lojalnościowy polegający na przyznaniu punktów tymczasowych w zamian za polecenie jego towarów.

Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych, które w czasie trwania akcji promocyjnej doprowadzą do sprzedaży określonych w regulaminie towarów Wnioskodawcy klientom końcowym. Promocja polega na tym, że osobom wskazanym w pkt 3 i 4, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej doprowadzą do sprzedaży towarów klientom końcowym będzie nadawany, tzw. kod partnerski dający prawo do otrzymania nagrody. Po wpisaniu kodu partnerskiego przez Klienta składającego zamówienie, do kodu zostaną przypisane punkty. Punkty tymczasowe przyznane przez Organizatora będą rejestrowane na koncie uczestnika. Informacja dla uczestnika o liczbie punktów tymczasowych będzie uwidoczniona po zalogowaniu na koncie uczestnika. Uczestnikom będzie przysługiwało prawo do wymiany zgromadzonych punktów na nagrody. Nagrodami mogą być towary będące w asortymencie Organizatora akcji promocyjnej oraz towary niebędące w asortymencie organizatora akcji promocyjnej (zakupione przez Organizatora celem wręczenia w akcji promocyjnej).

Dokładny katalog nagród dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora akcji promocyjnej. Nagroda nie zostanie wydana, jeżeli liczba punktów zgromadzonych przez uczestnika akcji promocyjnej będzie mniejsza niż liczba punktów wymaganych do uzyskania danej nagrody, wybranej przez uczestnika konkursu. Uczestnik nie będzie mógł wymienić punktów na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody spoza katalogu nagród.

Zgodnie z regulaminem, uczestnik promocji jest zobowiązany do promowania towarów, a warunkiem otrzymania nagrody jest doprowadzenie do sprzedaży towarów klientom końcowym. Szczegółowe zasady akcji promocyjnej będzie określał Regulamin programu lojalnościowego.

W piśmie z dnia 5 kwietnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest:
  • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 46.42.Z;
  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46;
  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47;
  • Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami PKD 49.4;
  • Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 52.1;
  • Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2;
  • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62;
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.9;
  • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej PKD 73;
  • Wynajem i dzierżawa PKD 77.
 1. Wnioskodawca będzie głównym organizatorem akcji promocyjnych (sprzedaży premiowej oraz programu lojalnościowego). Natomiast wszelkie działania związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnych ma wykonywać podmiot świadczący profesjonalną obsługę takich akcji.
 2. Program lojalnościowy nie będzie zawierał elementów sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Równocześnie Wnioskodawca zauważył, że pojęcie „sprzedaży premiowej” nie zostało zdefiniowane ani w słowniku, ani w przepisach prawa. Używając pojęcia „sprzedaż premiowa” Wnioskodawca nadaje mu znaczenie przyjęte w orzecznictwie administracyjnym m.in. przez NSA w wyroku z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 2758/14, zgodnie z którym dla „sprzedaży premiowej” możliwe jest wyodrębnienie następujących cech charakterystycznych: (1) sprzedaż premiowa występuje w odniesieniu sprzedaży, (2) przedmiotem sprzedaży jest sprzedaż towarów bądź usług (3) elementem sprzedaży jest uzyskanie przez nabywcę towaru bądź usługi „premii”. Program lojalnościowy nie będzie przewidywał nagród dla nabywców towarów (takie nagrody przewidziane będą w pierwszej akcji promocyjnej – sprzedaż premiowa przeznaczonej nabywców towarów), lecz dla osób składających zamówienia na towary Wnioskodawcy.
 3. Sprzedaż premiowa oraz program lojalnościowy będą zachęcały do zakupu wszystkich towarów będących w asortymencie Wnioskodawcy. Do towarów będących w asortymencie Wnioskodawcy zalicza się szerokiego rozumiany asortyment środków ochrony osobistej m.in. środki służące ochronie rąk, środki służące ochronie ciała, środki służące ochronie przed upadkiem z wysokości, środki służące ochronie głowy, środki służące ochronie słuchu, środki służące ochronie oczu i twarzy, środki służące ochronie dróg oddechowych, środki służące ochronie nóg, środki higieny i czystości, wyposażenia zakładów i narzędzia, środki ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałe artykuły będące w asortymencie Wnioskodawcy.
 4. Nagrody nie będą przyznawane na rzecz pracowników Wnioskodawcy, ani na rzecz osób pozostających z Wnioskodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło).
 5. Głównym celem akcji promocyjnych jest zwiększenie sprzedaży towarów Wnioskodawcy.
 6. Wnioskodawca będzie ponosił koszty związane z akcjami promocyjnymi, w tym finansował nagrody, o których mowa we wniosku.
 7. Jednorazowa wartość przedmiotowych nagród będzie mieściła się w przedziale od kilkudziesięciu złotych do kilku tysięcy złotych. Wysokość nagrody będzie uzależniona od ilości punktów zebranych przez uczestnika akcji promocyjnej w trakcie trwania akcji promocyjnej. Szczegółowe zasady wymiany punktów na nagrody będzie określał Regulamin sprzedaży premiowej i Regulamin programu lojalnościowego.
 8. Kod partnerski, o którym mowa we wniosku, jest to numer identyfikujący danego uczestnika akcji promocyjnej i dający mu prawo otrzymania nagrody. Przed złożeniem zamówienia Klient będzie mógł wpisać kod partnerski i wtedy do tego kodu zostaną przypisane punkty. Jeżeli zamawiający wpisze kod partnerski osoby, która mu poleciła składanie zamówień wtedy posiadacz kodu otrzyma stosowną „prowizję” (punkty). Składający zamówienie również otrzyma punkty.
 9. Pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które polecą towary organizatora i mają nadany kod partnerski, wskazane w pkt 4 opisu zdarzenia przyszłego mogą być zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wskazane osoby przystąpią do programu na zasadzie dobrowolności. Wskazane osoby będą mogły przystąpić do programu albo na podstawie otrzymanego zaproszenia do udziału w konkursie albo na podstawie wysłanego zgłoszenia do udziału w konkursie po nadaniu kodu partnerskiego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

 1. Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od przekazanych w ramach akcji promocyjnych nagród i przesłać do urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-8AR?
 2. Czy nagrody w ramach programu lojalnościowego organizowanego przez Wnioskodawcę, przekazane osobom fizycznym zatrudnionym przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne), na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które w imieniu tych podmiotów składają zamówienia na towary Organizatora i mają nadany kod partnerski oraz osoby, które polecą towary Organizatora i mają nadany kod partnerski podlegają opodatkowaniu według zasad przewidzianych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego, Wnioskodawca nie ma obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy od przekazanych nagród, lecz ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2 dotycząca obowiązków płatnika w związku z prowadzonym programem lojalnościowym, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są inne źródła. Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przychód, który zostanie uzyskany przez uczestników w ramach programu lojalnościowego organizowanego przez Wnioskodawcę, będzie stanowił dla osób fizycznych, zatrudnionych przez podmioty wskazane w punkcie 1) i 2) opisu zdarzenia przyszłego, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które w imieniu tych podmiotów składają zamówienia na towary Organizatora i mają nadany kod partnerski oraz dla pozostałych osób, które polecą towary Organizatora i mają nadany kod partnerski stanowił będzie podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji (PIT-8C), wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy od przekazanych nagród.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie wymieniono m.in. w:

 • pkt 3 - pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • pkt 9 - inne źródła.

Z art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustalenie wartości przychodu otrzymanego przez podatnika w postaci nieodpłatnego świadczenia reguluje art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną tego przychodu ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Natomiast z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane natomiast sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

-podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zorganizować dwie akcje promocyjne. Pierwsza akcja promocyjna (sprzedaż premiowa) przeznaczona jest dla: 1) pełnoletnich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której kupują towary Organizatora na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz 2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne), w ramach której kupują towary Organizatora na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Druga akcja promocyjna (program lojalnościowy) przeznaczona jest dla: 3) pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnionych przed podmioty wskazane w punkcie 1) i 2) opisu zdarzenia przyszłego, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które w imieniu tych podmiotów składają zamówienia na towary Organizatora i mają nadany kod partnerski; oraz 4) pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które polecą towary Organizatora i mają nadany kod partnerski.

W ramach pierwszej akcji promocyjnej na rzecz podmiotów wskazanych w pkt 1) i pkt 2) Wnioskodawca zamierza prowadzić sprzedaż premiową polegającą na przyznaniu punktów tymczasowych w zamian za dokonane u Organizatora akcji promocyjnej zakupy. Szczegółowe zasady wymiany punktów na nagrody będzie określał Regulamin sprzedaży premiowej. Nagrodami mogą być towary będące w asortymencie Organizatora akcji promocyjnej albo towary niebędące w asortymencie Organizatora akcji promocyjnej (zakupione przez Organizatora celem wręczenia w akcji promocyjnej). Organizator pokrywa ewentualny podatek dochodowy w imieniu zdobywców nagród w taki sposób, że nagrody zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. o 11,11% wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach drugiej akcji promocyjnej na rzecz podmiotów wskazanych w pkt 3) i pkt 4) Wnioskodawca zamierza wdrożyć program lojalnościowy polegający na przyznaniu punktów tymczasowych w zamian za polecenie jego towarów.

Akcja promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych, które w czasie trwania akcji promocyjnej doprowadzą do sprzedaży określonych w regulaminie towarów Wnioskodawcy klientom końcowym. Promocja polega na tym, że osobom wskazanym w pkt 3) i 4) opisu zdarzenia przyszłego, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej doprowadzą do sprzedaży towarów klientom końcowym będzie nadawany, tzw. kod partnerski dający prawo do otrzymania nagrody. Po wpisaniu kodu partnerskiego przez Klienta składającego zamówienie, do kodu zostaną przypisane punkty. Nagrodami mogą być towary będące w asortymencie Organizatora akcji promocyjnej oraz towary niebędące w asortymencie Organizatora akcji promocyjnej (zakupione przez Organizatora celem wręczenia w akcji promocyjnej).

Program lojalnościowy nie będzie zawierał elementów sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z wniosku, druga akcja promocyjna – program lojalnościowy, jaką organizuje Wnioskodawca, skierowana jest do:

 • pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnionych przed podmioty wskazane w punkcie 1) i 2) opisu zdarzenia przyszłego, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które w imieniu tych podmiotów składają zamówienia na towary Organizatora i mają nadany kod partnerski;
 • pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które polecą towary Organizatora i mają nadany kod partnerski,

będzie miała związek z promocją Wnioskodawcy, nie będą w niej brali udziału Jego pracownicy, a także jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego nie będzie zawierała elementów sprzedaży premiowej.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy w odniesieniu do sytuacji przedstawionej we wniosku, stwierdzić należy, że wartość nagród przyznanych w ramach programu lojalnościowego, niezawierającego elementów sprzedaży premiowej:

 • pełnoletnim osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnionych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne), na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które w imieniu tych podmiotów składają zamówienia na towary Organizatora i mają nadany kod partnerski, oraz
 • pełnoletnim osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które polecą towary Organizatora i mają nadany kod partnerski,

na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, tj. nie będzie On zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, jednakże Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), zgodnie z art. 42a ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ….., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj