Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP2/443-1231/11/ICz
z 21 lutego 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPP2/443-1231/11/ICz
Data
2012.02.21Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku


Słowa kluczowe
książka
opodatkowanie
stawki podatku


Istota interpretacji
Stawka podatku do dostawy towaru – gotowy projekt architektoniczno-budowlany o symbolu PKWiU 58.11.19-0.Wniosek ORD-IN 998 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2011r. (data wpływu 21 listopada 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lutego 2012r. (data wpływu 16 lutego 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku do dostawy towaru – gotowy projekt architektoniczno-budowlany o symbolu PKWiU 58.11.19-0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2011r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 15 lutego 2012r. (data wpływu 16 lutego 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku do dostawy towaru – gotowy projekt architektoniczno-budowlany o symbolu PKWiU 58.11.19-0.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca współpracuje z dużą pracownią projektową sprzedającą gotowe, typowe, powtarzalne do sprzedaży, katalogowe projekty architektoniczno-budowlane domów jednorodzinnych i innych budynków. Każdy z oferowanych do sprzedaży projektów jest oznaczony stosowanym na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN (podobnie jak czasopisma specjalistyczne) i w związku z tym określony jest mianem „ZESTAW PUBLIKACJI”. W związku z oznaczeniem danego projektu (towaru) symbolem ISBN, autorska pracownia projektowa sprzedaje projekt wystawiając fakturę ze stawką 5% VAT.

Symbol PKWiU, który widnieje na fakturze VAT, wystawionej przez pracownię projektową (autora projektu) przy sprzedaży projektu architektoniczno-budowlanego to: PKWiU 58.11.19-0.

Wnioskodawca jako przedstawiciel pracowni (na podstawie zawartej z pracownią umowy) kupuje projekt oznaczony nr ISBN również z 5% stawką VAT po cenie niższej niż oficjalnie ustalona cena katalogowa i następnie odsprzedaje go dalej W STANIE NIENARUSZONYM (inwestorom indywidualnym) już po wyższej, oficjalnie ustalonej cenie katalogowej. Wnioskodawca, działa jako przedstawiciel pracowni projektowej i może działać pod jej szyldem (ponieważ prowadzi sprzedaż produktów jej marki), aczkolwiek jest ODRĘBNĄ firmą i w związku z tym: prowadzi rozliczenia samodzielnie zarówno z osobami fizycznymi, jak i firmami (również ze współpracującą pracownią projektową). Ponosi odpowiedzialność prawną i finansową we własnym imieniu (pracownia projektowa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Wnioskodawcy.

Wnioskodawcę wiąże z pracownią projektową umowa cywilno-prawna, zawarta jako umowa o współpracę między dwoma niezależnymi podmiotami gospodarczymi (firmami). Wzór umowy o współpracę przesłał w załączeniu.

Pismem z dnia 15 lutego 2012r. Wnioskodawca dokonał uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego i wyjaśnił, iż gotowe projekty architektoniczno-budowlane, których dotyczy zdarzenie przyszłe, posiadają symbol PKWiU 58.11.19.0 – „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca odsprzedając dalej TEN SAM NIENARUSZONY towar (projekt) oznaczony nr ISBN, może stosować stawkę 5% VAT...
 2. Jeżeli może stosować w tym wypadku stawkę 5% VAT, to jakie oznaczenia należy umieścić na fakturze VAT...
 3. Czy na fakturze VAT wystarczy tylko przy nazwie produktu podać nr ISBN...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

W związku z tym, że sprzedawany typowy projekt architektoniczno-budowlany jest oznaczony nr ISBN wg odrębnych przepisów i autorska pracownia projektowa sprzedaje go Wnioskodawcy z 5% stawką VAT, a Wnioskodawca odsprzedaje dalej TEN SAM produkt NIENARUSZONY, uważa, że również ma prawo go sprzedać ze stawką 5 % VAT.

Ad. 2

Wnioskodawca uważa, iż w opisanym w poz. 68 zdarzeniu, na wystawionej fakturze z 5% stawką VAT wystarczy podać nazwę produktu wraz z nr ISBN oraz nr PKWiU: 58.11.19-0.

Ad. 3

Wnioskodawca uważa również, że w opisanym w poz. 68 zdarzeniu, podanie nazwy produktu wraz z nr ISBN oraz podanie nr PKWiU: 58.11.19-0 na fakturze VAT jest WYSTARCZAJĄCĄ PODSTAWĄ do zastosowania 5 % stawki VAT”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku Nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 załącznika Nr 10, wymieniono oznaczone symbolem PKWiU – ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Należy również zauważyć, iż zgodnie, art. 2 pkt 30 ustawy o VAT – przez PKWiU ex, rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU przez Wnioskodawcę, towarów będących przedmiotem zapytania.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania wynikają z przepisów rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.


W myśl natomiast § 5 ust. 7 cyt. rozporządzenia w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, poza danymi określonymi w ust. 1 pkt 5, wskazuje się również:

 1. symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy powołują ten symbol, lub
 2. przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, lub
 3. przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub to świadczenie.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca współpracuje z dużą pracownią projektową sprzedającą gotowe, typowe, powtarzalne do sprzedaży, katalogowe projekty architektoniczno – budowlane domów jednorodzinnych i innych budynków. Każdy z oferowanych do sprzedaży projektów jest oznaczony stosowanym na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN (podobnie jak czasopisma specjalistyczne) i w związku z tym określony jest mianem „ZESTAW PUBLIKACJI”. W związku z oznaczeniem danego projektu (towaru) symbolem ISBN, autorska pracownia projektowa sprzedaje projekt wystawiając fakturę ze stawką 5% VAT.

Symbol PKWiU, który widnieje na fakturze VAT, wystawionej przez pracownię projektową (autora projektu) przy sprzedaży projektu architektoniczno-budowlanego to: PKWiU 58.11.19-0.

Wnioskodawca jako przedstawiciel pracowni (na podstawie zawartej z pracownią umowy) kupuje projekt oznaczony nr ISBN również z 5% stawką VAT po cenie niższej niż oficjalnie ustalona cena katalogowa i następnie odsprzedaje go dalej w stanie nienaruszonym (inwestorom indywidualnym) już po wyższej, oficjalnie ustalonej cenie katalogowej. Wnioskodawca, działa jako przedstawiciel pracowni projektowej i może działać pod jej szyldem (ponieważ prowadzi sprzedaż produktów jej marki), aczkolwiek jest odrębną firmą i w związku z tym: prowadzi rozliczenia samodzielnie zarówno z osobami fizycznymi, jak i firmami (również ze współpracującą pracownią projektową). Wnioskodawca wyjaśnił, iż gotowe projekty architektoniczno-budowlane, których dotyczy zdarzenie przyszłe, posiadają symbol PKWiU 58.11.19.0 – „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje”.

Należy zauważyć, iż stawka podatku od towarów i usług, co do zasady, wynosi 22% (przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. – 23%). Jednakże zarówno w samej ustawie, jak też w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Podkreślić przy tym należy, iż jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie o VAT oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Odstępstwo takie stanowi przywołany już wcześnie przepis art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, który pozwala na opodatkowanie stawką podatku w wysokości 5% towarów wymienionych w załączniku Nr 10 do tej ustawy. Oczywiście dla skorzystania z regulacji prawnej przewidzianej powyższym przepisem, w odniesieniu do konkretnego towaru, niezbędnym jest nie tylko aby towar ten był wymieniony w załączniku Nr 10 do ustawy o VAT ale również musi on spełniać wszystkie warunki, które przewidziano w treści tego załącznika w odniesieniu do danego towaru. Taka sytuacja występuje w odniesieniu do, wymienionych w poz. 32 ww. załącznika Nr 10, książek drukowanych. Zastosowanie 5% stawki podatku do książek drukowanych jest możliwe, o ile należy klasyfikować je według PKWiU z 2008r. do grupowania 58.11.1 a jednocześnie są one wytwarzane metodami poligraficznymi, są oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i nie są ulotkami.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy przedmiotem dokonywanych przez Wnioskodawcę dostaw będą gotowe projekty domów jednorodzinnych, opracowane w formie książki lub broszury o symbolach PKWiU 58.11.19-0, oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, wówczas podlegać one będą opodatkowaniu według 5% stawki podatku VAT, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 32 załącznika Nr 10 do tej ustawy.

Ponadto mając na uwadze powyższe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. należy stwierdzić, iż wystawiając fakturę VAT dokumentującą konkretne zdarzenie gospodarcze, Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć w niej dane, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 7 rozporządzenia. Należy zauważyć, iż katalog elementów jakie powinna zawierać wystawiona faktura VAT określony we wskazanych przepisach rozporządzenia jest katalogiem otwartym. A więc wymienia jedynie te elementy, które faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać. W związku z tym, w powołanych przepisach nie ma przeciwwskazań, aby Wnioskodawca na fakturze VAT wskazał symbol ISBN oraz PKWiU towaru.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić także należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku towarów według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. towarów według PKWiU, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj