Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB5/4510-1167/15-5/MR
z 17 lutego 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.) oraz pismem z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.) uzupełniającymi braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/4510-1167/15-2/MR z dnia 28 stycznia 2016 r. (data nadania 29 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • skutków transakcji sprzedaży udziałów/akcji przez Spółkę Dominującą, w ilości niepowodującej spadku udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95%, w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, - jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych po stronie Podatkowej Grupy Kapitałowej, transakcji sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą, nie skutkującej utratą statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej - jest prawidłowe,
 • skutków transakcji sprzedaży udziałów/akcji przez Spółkę Dominującą, w ilości powodującej spadek udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95%, w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych po stronie Podatkowej Grupy Kapitałowej, transakcji sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą, skutkującej utratą statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: skutków transakcji sprzedaży udziałów/akcji przez Spółkę Dominującą, w ilości niepowodującej spadku udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95%, w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, skutków podatkowych po stronie Podatkowej Grupy Kapitałowej, transakcji sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą, nie skutkującej utratą statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej, oraz skutków transakcji sprzedaży udziałów/akcji przez Spółkę Dominującą, w ilości powodującej spadek udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95%, w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i skutków podatkowych po stronie Podatkowej Grupy Kapitałowej, transakcji sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą, skutkującej utratą statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


H. sp. z o.o. (H.) oraz inne spółki z grupy kapitałowej H. (Grupa H.), tj.: Grupa P. S.A., I. sp. z o.o. oraz F. sp. z o.o. utworzyły Podatkową Grupę Kapitałową H. (dalej: Wnioskodawca, PGK) w rozumieniu art. la UPDOP na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (dalej: umowa PGK), która została zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z zawarciem i rejestracją umowy PGK:

 1. PGK będzie funkcjonowała w okresie trzech kolejnych lat podatkowych od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie albo do dnia utraty statusu podatnika przez PGK, jeżeli nastąpi to przed dniem 31 grudnia 2018 r.;
 2. pierwszy rok podatkowy PGK rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r.;
 3. w ramach PGK:
  • H. jest spółką dominującą (dalej: Spółka Dominująca) w rozumieniu art. la ust. 2 pkt 1) lit. b) UPDOP oraz została wyznaczona jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z UPDOP i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 UPDOP;
  • Grupa P. S.A., I. sp. z o.o. oraz F. sp. z o.o. są spółkami zależnymi (dalej razem jako: Spółki Zależne) w rozumieniu art. la ust. 2 pkt 1) lit. b) UPDOP.


Grupa P. S.A., I. sp. z o.o. oraz F. sp. z o.o. są spółkami zależnymi (dalej razem jako: Spółki Zależne) w rozumieniu art. la ust. 2 pkt 1) lit. b) UPDOP.


Spółka Dominująca posiada bezpośrednio co najmniej 95% udziałów w Spółkach Zależnych tworzących PGK.


Nie jest wykluczone, że w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka Dominująca dokona zbycia części udziałów w którejkolwiek ze Spółek Zależnych (wybranej/wybranych lub wszystkich), przy czym pomimo zbycia części udziałów w danej Spółce Zależnej, Spółka Dominująca będzie nadal posiadała w niej bezpośrednio co najmniej 95% udziałów.

Może również dojść do transakcji zbycia przez Spółkę Dominującą takiej ilości udziałów w którejkolwiek ze Spółek Zależnych (wybranej/wybranych lub wszystkich), w wyniku której Spółka Dominująca będzie posiadała w którejkolwiek ze Spółek Zależnych (wybranej/wybranych lub wszystkich) poniżej 95% udziałów.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy transakcja sprzedaży przez Spółkę Dominującą udziałów/akcji w danej Spółce Zależnej, będącej stroną umowy PGK, w ilości niepowodującej spadku udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95% (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) nie będzie skutkowała utratą zaraz po dokonaniu takiej sprzedaży statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK?
 2. Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (nie skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien/-na być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 UPDOP?
 3. Czy transakcja sprzedaży przez Spółkę Dominującą udziałów/akcji w danej Spółce Zależnej, będącej stroną umowy PGK, w ilości powodującej spadek udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95% (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) będzie skutkowała utratą zaraz po dokonaniu takiej sprzedaży statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK?
 4. Czy w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien/-na być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 UPDOP?

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 1, transakcja sprzedaży przez Spółkę Dominującą udziałów/akcji w danej Spółce Zależnej, będącej stroną umowy PGK, w ilości niepowodującej spadku udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95% (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) nie będzie skutkowała utratą zaraz po dokonaniu takiej sprzedaży statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK.


Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 1


 1. Zgodnie z UPDOP (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: UPDOP), podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi” (art. la ust. 1 UPDOP).
 2. Zgodnie z art. la ust. 2 pkt 1 lit. b) UPDOP, jednym z warunków istnienia PGK jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest, by jedna ze spółek tworzących PGK (spółka dominująca), posiadała bezpośrednio co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tworzących PGK.

  W myśl art. la ust. 10 UPDOP, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu PGK wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania PGK za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz koniec jej roku podatkowego. W takiej sytuacji, zgodnie z regulacją art. 8 ust. 7 pkt 2 UPDOP, dla poszczególnych spółek tworzących PGK, dzień następujący po dniu, w którym grupa utraciła status PGK, jest dniem rozpoczynającym nowy rok podatkowy spółek tworzących dotychczas PGK.

 3. Odnosząc powyższe do sytuacji Wnioskodawcy, należy wskazać, że w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka Dominująca może dokonać zbycia części udziałów w którejkolwiek ze Spółek Zależnych (wybranej/wybranych lub wszystkich), przy czym pomimo zbycia części udziałów w danej Spółce Zależnej, Spółka Dominująca będzie posiadała w niej bezpośrednio co najmniej 95% udziałów.

  Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższego brzmienia przepisów UPDOP, skoro:
  • w wyniku sprzedaży udziałów w danej Spółce Zależnej Spółka Dominująca nadal będzie posiadała bezpośrednio co najmniej 95% udziałów w kapitale zakładowym danej Spółki Zależnej; a zatem
  • wskutek powyższej transakcji nie zostanie naruszony warunek uznawania PGK za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. la ust. 2 pkt 1 lit. b) UPDOP
  - to przedmiotowa transakcja sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej przez Spółkę Dominującą (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) nie będzie skutkowała utratą w dniu sprzedaży statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK.
  Jednocześnie, skoro Spółka Dominująca będzie spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z UPDOP oraz z przepisów Ordynacji podatkowej (w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 UPDOP), to na Spółce Dominującej spoczywać będzie obowiązek dokonania rozliczenia przedmiotowej transakcji sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej w zakresie UPDOP.

  W konsekwencji, transakcja sprzedaży przez Spółkę Dominującą udziałów/akcji w danej Spółce Zależnej, będącej stroną umowy PGK, w ilości niepowodującej spadku udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95% (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) nie będzie skutkowała utratą zaraz po dokonaniu takiej sprzedaży statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK.
  Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 2, w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (nie skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 UPDOP.


Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 2


 1. Zgodnie z UPDOP, podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi” (art. la ust. 1 UPDOP).
  W podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat, które oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 UPDOP. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej (art. 7a ust. 1 UPDOP).

  W świetle powyższego, dochody i straty spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oblicza się zgodnie z treścią art. 7 ust. 1-3 UPDOP - tj. zgodnie z ogólnymi zasadami obliczania dochodów i strat podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

  Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 UPDOP).

  Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż:
  1. za datę powstania przychodu — zgodnie z art. 12 ust. 3a UPDOP - uważa się dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności;
  2. z kolei na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
  Należy przy tym podkreślić, iż jednym z warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT jest, aby jedna ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową (spółka dominująca) posiadała bezpośrednio co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową (spółek zależnych) zgodnie z art. la ust. 2 pkt 1 lit. b UPDOP.

  Jednocześnie, jeśli w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków - z pewnym wyjątkiem niemającym zastosowania w analizowanej sytuacji - oznacza utratę statusu podatnika CIT oraz koniec jej roku podatkowego zgodnie z art. la ust. 10 UPDOP. W takiej sytuacji dla poszczególnych spółek tworzących grupę dzień następujący po dniu, w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek w świetle art. 8 ust. 7 pkt 2 UPDOP.

 2. Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji PGK należy wskazać, że w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka Dominująca może dokonać zbycia części udziałów w którejkolwiek ze Spółek Zależnych, przy czym pomimo zbycia części udziałów w danej s Spółce Zależnej, Spółka Dominująca będzie nadal posiadała więcej niż 95% udziałów w danej Spółce Zależnej.
  Przepis art. la ust. 10 UPDOP określa przy tym konsekwencje zmian w stanie faktycznym (lub prawnym) powodujących naruszenie warunków uznania PGK za podatnika na gruncie UPDOP (np. poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej). W przypadku takich zmian, zależnych od którejkolwiek ze stron umowy, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę przez PGK statusu podatnika oraz koniec roku podatkowego.

  Przedmiotowe zbycie części udziałów w którejkolwiek ze Spółek Zależnych nie spowoduje jednak naruszenia warunku wskazanego w art. la ust. 2 pkt 1 lit. b UPDOP, tj. wymaganego 95% powiązania kapitałowego. W konsekwencji, nie spowoduje ono również zakończenia roku podatkowego PGK.

  Należy przy tym zauważyć, jak wskazano powyżej, iż w świetle art. 12 ust. 3a UPDOP, za datę powstania przychodu uważa się dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK powinien zostać rozpoznany w dniu sprzedaży udziałów, tj. w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do udziałów. W konsekwencji, wydatki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej powinny zostać rozpoznane przez Spółkę Dominującą jako koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zależnej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP.

  Mając powyższe na uwadze należy zatem uznać, iż przychód z tytułu sprzedaży udziałów Spółki Zależnej powstaje w dniu dokonania sprzedaży. Wydatki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu sprzedaży tych udziałów.

  W konsekwencji, dochód zrealizowany na sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK, bądź też ewentualna strata, powinien (powinna) zostać ujęty (ujęta) w rozliczeniu CIT PGK, gdyż zgodnie z art. 7a UPDOP w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. A zatem dochód/strata uwzględniający/uwzględniająca wynik na sprzedaży udziałów zrealizowany w trakcie roku podatkowego PGK przez Spółkę Dominującą będzie stanowić element składowy dochodu/straty PGK.

  W konsekwencji, w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (nie skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 UPDOP.

  Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 3, transakcja sprzedaży przez Spółkę Dominującą udziałów/akcji w danej Spółce Zależnej, będącej stroną umowy PGK, w ilości powodującej spadek udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95% (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) będzie skutkowała utratą zaraz po dokonaniu takiej sprzedaży statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK.


Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 3


 1. Zgodnie z UPDOP, podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi” (art. la ust. 1 UPDOP).
  Zgodnie z art. la ust. 2 pkt 1 lit. b) UPDOP, jednym z warunków istnienia PGK jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest, by jedna ze spółek tworzących PGK (spółka dominująca), posiadała bezpośrednio co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tworzących PGK.

  W myśl art. la ust. 10 UPDOP, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu PGK wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania PGK za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz koniec jej roku podatkowego. W powyższej sytuacji, zgodnie z regulacją art. 8 ust. 7 pkt 2 UPDOP, dla poszczególnych spółek tworzących PGK dzień następujący po dniu, w którym grupa utraciła status PGK, jest dniem rozpoczynającym nowy rok podatkowy.

  Odnosząc powyższe do sytuacji Wnioskodawcy, należy wskazać, że może również dojść do transakcji zbycia przez Spółkę Dominującą takiej ilości udziałów w którejkolwiek ze Spółek Zależnych (wybranej/wybranych lub wszystkich), w wyniku której Spółka Dominująca będzie posiadała w którejkolwiek ze Spółek Zależnych (wybranej/wybranych lub wszystkich) poniżej 95% udziałów.

  Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższego brzmienia przepisów UPDOP, skoro:
  • w wyniku sprzedaży udziałów w danej Spółce Zależnej udział kapitałowy Spółki Dominującej w którejkolwiek ze Spółek Zależnych spadnie poniżej 95%; a zatem
  • wskutek powyższej transakcji zostanie naruszony warunek uznawania PGK za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. la ust. 2 pkt 1 lit. b) UPDOP
  - to przedmiotowa transakcja sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej przez Spółkę Dominującą (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) będzie skutkowała utratą w dniu sprzedaży statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK.

  Jednocześnie, skoro Spółka Dominująca będzie spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z UPDOP oraz z przepisów Ordynacji podatkowej (w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 UPDOP), to na Spółce Dominującej spoczywać będzie obowiązek dokonania rozliczenia przedmiotowej transakcji sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej w zakresie UPDOP.

 2. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają m.in.:
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2015 r. (sygn. IPPB5/4510-239/15-2/RS), w której organ uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) Przepis art. la ust. 10 UPDOP określa konsekwencje zmian w stanie faktycznym (lub prawnym) powodujących naruszenie warunków uznania PGK za podatnika na gruncie UPDOP (np. poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej). W przypadku takich zmian, zależnych od którejkolwiek ze stron umowy, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę przez PGK statusu podatnika oraz koniec roku podatkowego. Zgodnie z powyższym przepisem, dzień naruszenia jednego z warunków, np. dzień utraty wymaganego 95% powiązania kapitałowego, stanowi ostatni dzień istnienia podatkowej grupy w myśl UPDOP. (...)”
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014 r. (sygn. IPPB5/423-453/14-3/RS), w której organ uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) Przepis art. la ust. 10 UPDOP określa konsekwencje zmian w stanie faktycznym (lub prawnym) powodujących naruszenie warunków uznania PGK za podatnika na gruncie UPDOP (np. poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej). W przypadku takich zmian, zależnych od którekolwiek ze stron umowy, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę przez PGK statusu podatnika oraz koniec roku podatkowego. Zgodnie z powyższym przepisem, dzień naruszenia jednego z warunków, np. dzień utraty wymaganego 95% powiązania kapitałowego, stanowi ostatni dzień istnienia podatkowej grupy w myśl UPDOP. (...)”,

   W konsekwencji, transakcja sprzedaży przez Spółkę Dominującą udziałów/akcji w danej Spółce Zależnej, będącej stroną umowy PGK, w ilości powodującej spadek udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95% (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) będzie skutkowała utratą zaraz po dokonaniu takiej sprzedaży statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK.

   Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 4, w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien/-na być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 UPDOP.


Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 4


 1. Zgodnie z UPDOP, podatnikami mogą być grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi” (art. la ust. 1 UPDOP).
  W podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat, które oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 UPDOP. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej (art. 7a ust. 1 UPDOP).

  W świetle powyższego, dochody i straty spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oblicza się natomiast zgodnie z treścią art. 7 ust. 1-3 UPDOP - tj. zgodnie z ogólnymi zasadami obliczania dochodów i strat podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

  Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 UPDOP). Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż:
  1. za datę powstania przychodu uważa się - zgodnie z art. 12 ust. 3a UPDOP - dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności;
  2. z kolei na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
  Należy przy tym podkreślić, iż jednym z warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT jest, aby jedna ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową (spółka dominująca) posiadała bezpośrednio co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową (spółek zależnych) zgodnie z art. la ust. 2 pkt 1 lit. b UPDOP.

  Jednocześnie, jeśli w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków - z pewnym wyjątkiem niemającym zastosowania w analizowanej sytuacji - oznacza utratę statusu podatnika CIT oraz koniec jej roku podatkowego zgodnie z art. la ust. 10 UPDOP. W takiej sytuacji dla poszczególnych spółek tworzących grupę dzień następujący po dniu, w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek w świetle art. 8 ust. 7 pkt 2 UPDOP.

 2. Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji PGK należy wskazać, iż w wyniku sprzedaży przez Spółkę Dominującą takiej ilości udziałów w którejkolwiek ze Spółek Zależnych, w wyniku której udział kapitałowy Spółki Dominującej w którejkolwiek ze Spółek Zależnych spadnie poniżej 95% - PGK przestanie spełniać warunek zawarty w art. la ust. 2 pkt 1 lit. b UPDOP, tj. Spółka Dominująca utraci co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym Spółki Zależnej.
  Przepis art. la ust. 10 UPDOP określa przy tym konsekwencje zmian w stanie faktycznym (lub prawnym) powodujących naruszenie warunków uznania PGK za podatnika na gruncie UPDOP (np. poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej).

  W przypadku takich zmian, zależnych od którejkolwiek ze stron umowy, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę przez PGK statusu podatnika oraz koniec roku podatkowego. Zgodnie z powyższym przepisem, dzień naruszenia jednego z warunków, np. dzień utraty wymaganego 95% powiązania kapitałowego, stanowi ostatni dzień istnienia podatkowej grupy w myśl UPDOP. W związku z tym, zeznanie podatkowe PGK za ostatni rok jej istnienia powinno obejmować rozliczenie podatku dochodowego za okres od pierwszego dnia rozpoczynającego dany rok podatkowy grupy do dnia, w którym doszło do utraty statusu podatnika włącznie.

  Należy przy tym zauważyć, jak wskazano powyżej, iż w świetle art. 12 ust. 3a UPDOP, za datę powstania przychodu uważa się dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK powinien zostać rozpoznany w dniu sprzedaży udziałów, tj. w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do udziałów. W konsekwencji, wydatki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej powinny zostać rozpoznane przez Spółkę Dominującą jako koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zależnej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP.

  Mając powyższe na uwadze należy zatem uznać, iż dzień utraty statusu podatnika CIT przez PGK jest ostatnim dniem ostatniego roku podatkowego PGK, zaś przychód z tytułu sprzedaży udziałów Spółki Zależnej powstaje w dniu dokonania sprzedaży, a więc ostatniego dnia roku podatkowego PGK. Wydatki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu sprzedaży tych udziałów, a więc również ostatniego dnia roku podatkowego PGK.

  W konsekwencji, dochód zrealizowany na sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK, bądź też ewentualna strata, powinien (powinna) zostać ujęty (ujęta) w rozliczeniu CIT PGK, gdyż zgodnie z art. 7a UPDOP w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. A zatem dochód/strata uwzględniający/uwzględniająca wynik na sprzedaży udziałów zrealizowany ostatniego dnia roku podatkowego PGK przez Spółkę Dominującą będzie stanowić element składowy dochodu/straty PGK.

 3. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają m.in.:
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2015 r. (sygn. IPPB5/4510-239/15-2/RS), w której organ uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) W przypadku sprzedaży udziałów/akcji w Spółce Zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową, dochód (bądź też ewentualna strata) powinien (powinna) być uwzgłędniony(-a) w rozliczeniu podatkowym PGK. (...)”
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014 r. (sygn. IPPB5/423-453/14-3/RS), w której organ uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(…) W przypadku sprzedaży udziałów/akcji w Spółce Zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową, dochód (bądź też ewentualna strata) powinien (powinna) być uwzględniony(-a) w rozliczeniu podatkowym PGK (...)”.

   W konsekwencji, w przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien/-na być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • skutków transakcji sprzedaży udziałów/akcji przez Spółkę Dominującą, w ilości niepowodującej spadku udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95%, w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych po stronie Podatkowej Grupy Kapitałowej, transakcji sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą, nie skutkującej utratą statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej - jest prawidłowe,
 • skutków transakcji sprzedaży udziałów/akcji przez Spółkę Dominującą, w ilości powodującej spadek udziału kapitałowego H. w Spółce Zależnej poniżej 95%, w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych po stronie Podatkowej Grupy Kapitałowej, transakcji sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą, skutkującej utratą statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Podsumowując w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj