Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/4511-1430/15-2/EC
z 26 stycznia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród przekazywanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez bank – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród przekazywanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez bank.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


Spółka S.A. (dalej: „Bank”, „Wnioskodawca") organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne dla swoich aktualnych jak i przyszłych klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (dalej: „klienci"; „przedsiębiorcy”) jak i również dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wszystkie promocje są organizowane przez Bank w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz mają na celu promocje jego produktów/usług bankowych. W przypadku promocji dedykowanych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, otrzymanie przewidzianej regulaminem nagrody powiązane jest z faktem uprzedniego zawarcia umowy na określony produkt Banku (np. umowy rachunku bankowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, kart płatniczych, kredytowych wydawanych przedsiębiorcom lub wskazanym przez nich osobom czy też lokat bankowych powiązanych z rachunkiem prowadzonym dla przedsiębiorcy etc.).

Nagrody w organizowanych przez Bank akcjach promocyjnych mogą zarówno przybierać formę dodatkowego świadczenia pieniężnego (np. zwrotu części kwoty wydatkowanej za pośrednictwem produktu/usługi Banku, stałą kwotę wypłacaną w związku z określoną aktywnością na rachunku bankowym służącym do obsługi działalności gospodarczej etc.), jak również świadczeń rzeczowych.

Wydanie nagród może następować zarówno w okresach rozliczeniowych, pod warunkiem spełnienia warunków przyznania nagrody zgodnie z regulaminem promocji w każdym z okresów rozliczeniowych lub jednorazowo w terminach i na zasadach określonych w regulaminie. Bank zwraca uwagę, iż organizowanie przez Bank akcji promocyjnych, w ramach których następuje wydanie nagród ma co do zasady zmierzać do zachęcenia klientów lub potencjalnych klientów do skorzystania lub bardziej aktywnego korzystania z produktów/usług bankowych oferowanych przez Bank. Niemniej jednak, każdorazowo warunki otrzymania przez klientów nagród oraz tryb ich wydawania określone są w regulaminach promocji.

Wśród organizowanych przez Bank akcji promocyjnych mieszczą się zarówno akcje promocyjne oparte o tzw. cash back, jak i również konkursy, które mają na celu promowanie usług/produktów Banku dedykowanych do klientów prowadzących działalność gospodarczą.


Wartość otrzymanych przez klienta świadczeń czy to jednorazowo, czy też w okresach rozliczeniowych w zależności od przyjętych w regulaminie zasad przyznawania nagród może przekroczyć kwotę 760 zł.

Bank, co do zasady uznaje, iż wszelkie świadczenia otrzymywane przez klientów będących przedsiębiorcami w związku z promocjami organizowanymi na ich rzecz, stanowią przychód z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, który powinien być połączony z innymi przychodami osiągniętymi przez przedsiębiorcę i opodatkowany po jego stronie według wybranej przez niego metody.

Jednocześnie, Bank zaznacza, iż nie można wykluczyć przypadku, iż ta sama osoba fizyczna będzie posiadała z Bankiem relację zarówno w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą jak i jako osoba indywidualna nieprowadząca działalności gospodarczej (np. umowa o rachunek osobisty, ROR, kartę kredytową, debetową, lokatę niezwiązaną z działalnością gospodarczą itp.). W takich przypadkach Bank dokonuje rozróżnia w oparciu o posiadane przez klienta produkty i w zależności od rodzaju promocji (skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą/do osób nieprowadzących działalności gospodarczej) uznaje, iż otrzymane przez klienta świadczenie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo też niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku tych ostatnich, Bank uznaje, iż co do zasady jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego według stawek przewidzianych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych rodzajów promocji, z uwzględnieniem zwolnień przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i 68a UPIT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w przypadku naród wydawanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank, Bank będzie zobowiązany do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z reżimem wynikającym z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: UPIT) w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT?


Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku promocji organizowanych na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, nie będzie on zobowiązany do poboru 19% zryczałtowanego podatku od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT.


Na wstępie uzasadnienia Bank zwraca uwagę, iż w celu odkodowania normy prawnej zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT niezbędne jest odniesienie się do celu jaki przyświecał ustawodawcy w jego wprowadzeniu.


W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej z dnia 14 kwietnia 2014r. druk nr 2330 wskazano, że wprowadzenie powyższej regulacji „(...) ma na celu uproszczenie zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych od klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika („cashback”) poprzez opodatkowanie tych świadczeń zryczałtowanym podatkiem dochodowym (a nie jak obecnie według skali podatkowej), tak aby maksymalnie uprościć pobór podatku. Obecnie banki są obowiązane wystawić PIT-8C, a podatnik wykazuje te przychody w zeznaniu podatkowym. Zaproponowano, aby zamiast opodatkowania tych przychodów na zasadach ogólnych, pobór 19% zryczałtowanego podatku dokonał bank u źródła”.

Powyższa regulacja została finalnie doprecyzowana w stosunku do brzmienia zaproponowanego w projekcie z dnia 14 kwietnia 2014r. ze względu na zbyt szeroki i tym samym nieokreślony zakres regulacji, która w brzmieniu pierwotnym rodziła ryzyko, iż obejmowałaby swoim zakresem wszelkie świadczenia otrzymywane w związku z prowadzeniem rachunku bankowego, w tym np. odsetki. Niemniej jednak, w ocenie Banku doprecyzowanie brzmienia przepisu, jakie miało miejsce pomiędzy w/w projektem ustawy zmieniającej a ostateczną redakcją przepisu nie powinno mieć wpływu na cel, jaki przyświecał ustawodawcy we wprowadzeniu w/w zmiany, którym jak wynika z brzmienia uzasadnienia było objęcie przedmiotowym przepisem wyłącznie świadczeń uzyskiwanych od podmiotów w nim wskazanych (ogólnie mówiąc instytucji finansowych) w związku z organizowanymi przez nie: promocji ale wyłącznie w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Za takim rozumiem celu wprowadzenia powyższej regulacji przemawia w szczególności fakt, iż zgodnie z zamiarem ustawodawcy, przepis ten miał być swoistego rodzaju remedium na konieczność samodzielnego opodatkowania świadczeń przez podatników w oparciu o otrzymywane od dokonujących przysporzenia informacje PIT-8C. Informacje P1T-8C wystawiane są zaś wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z tyt. otrzymanych przez nie świadczeń ze źródła jakim są „przychody z innych źródeł”, w stosunku do których podmiot dokonujący świadczenia nie występuje w roli płatnika.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku uzyskiwania analogicznych świadczeń przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, świadczenia, które w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwalifikowane są do źródła "przychody z innych źródeł" nie mogą być kwalifikowane do tego właśnie źródła ale do źródła jakim jest „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Za taką kwalifikacją przemawia przyjęty przez ustawodawcę sposób opodatkowania źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 14 ust. 1 UPIT za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPIT, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, bonifikat i skont.

W doktrynie prawa podkreśla się, że przychodami z działalności gospodarczej są otrzymane lub należne pieniądze i inne wartości uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z czym, o zaliczeniu danego przychodu do źródła jakim jest działalność gospodarcza, każdorazowo decyduje istnienie związku pomiędzy przychodem a działalnością gospodarczą, inaczej, czy dany przychód został osiągnięty w związku z prowadzoną działalnością. Tym samym, wszelkie świadczenia uzyskiwane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w związku z tą działalnością stanowią przychód z tej działalności, o ile UPIT wprost ich nie wyłącza z tej kategorii przychodów lub nie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle wyżej przytoczonych argumentów, w ocenie Banku wydaje się bezsporne, iż świadczenia jakie otrzymują od Banku przedsiębiorcy w związku z promocjami dedykowanymi właśnie do tej grupy klientów, stanowią po ich - stronie przychód z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu łącznie z pozostałymi przychodami osiągniętymi z tego właśnie źródła tj. źródła jakim jest działalność gospodarcza.

Na poparcie powyższej tezy Bank wskazuje na szczególny sposób opodatkowania źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 9 ust. 1 UPIT „opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012r. Poz. 749 z późn. zm.) zaniechano poboru podatku". W myśl zaś art. 9 ust. 2 UPIT, „dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym”. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 UPIT przewidział zasadę, iż opodatkowaniu podlega dochód ustalany w i oparciu o rzetelne dane wynikające z prowadzonych ksiąg, a zatem dane, które uwzględniały wszelkie przychody (świadczenia) osiągnięte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca w regulacjach dotyczących zasad ustalania dochodu do opodatkowania z działalności gospodarczej nie przewidział możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu.

W tym miejscu Bank zwraca uwagę, iż z punktu widzenia przepisów dotyczących zasad opodatkowania dochodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalności gospodarcza, odmienna od prezentowanej przez Bank interpretacja skutkowałaby de facto podwójnym opodatkowaniem tej samej kategorii przychodu (świadczenia otrzymanego w związku z promocją organizowaną przez Bank), gdyż zobowiązanym do jego opodatkowania byłby zarówno przedsiębiorca, w wyniku wykonania ciążącego na nim obowiązku opodatkowania pełnego, osiągniętego z działalności gospodarczej dochodu, a więc również uwzględniającego otrzymane w związku z promocją Banku świadczenie. Z drugiej zaś strony do opodatkowania tego samego świadczenia byłby zobowiązany Bank w momencie wydania świadczenia poprzez zastosowanie się do regulacji art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT.


W ocenie Banku sytuacja taka byłaby zaś niedopuszczalna z punktu widzenia zasad polskiego systemu podatkowego, którego jednym z podstawowych założeń jest zasada jednokrotności opodatkowania danego źródła przychodu.


Ponadto, Bank zwraca uwagę, iż również z samej treści art. 30 ust. 3 UPIT należy wnioskować, iż regulacja art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT nie może mieć zastosowania do świadczeń otrzymywanych przez przedsiębiorców z tyt. promocji organizowanych przez Bank gdyż przewiduje ona pobór podatku od przychodu, bez możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodów.

Taka zaś forma opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej stałaby w sprzeczności z zasadami przewidzianymi w art. 9 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 i 2 UPIT.


Dodatkowo Bank zwraca uwagę, iż również za stanowiskiem Banku przemawia forma wprowadzenia wyłączeń w art. 21 ust. 1 pkt 68 i 68a UPIT w zakresie w jakim świadczenia w nim opisane, osiągane byłyby w związku z prowadzaną przez beneficjenta działalnością gospodarczą. W obu przypadkach ustawodawca poprzez uwzględnienie w w/w przepisach zastrzeżeń, świadomie wyłączył ich zastosowanie do świadczeń otrzymywanych przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Należy zauważyć, iż gdyby intencją ustawodawcy było wyłączenie świadczeń otrzymywanych przez przedsiębiorców z tyt. udziału w promocjach organizowanych przez Bank ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza i opodatkowania ich na zasadzie ryczałtu, powinien był dokonać stosowanych wyłączeń.

Wymaga podkreślenia fakt, iż ustawodawca wraz z wprowadzeniem regulacji art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT zaktualizował również brzmienie art. 9 ust. 2 UPIT. Biorąc pod uwagę racjonalność ustawodawcy, należy dojść do wniosku, iż nie miał zamiaru wprowadzenia ryczałtowego opodatkowania przedsiębiorców, gdyż aktualizując brzmienie art. 9 ust 2 UPIT nie dokonał odpowiednich zmian, które w stosunku do świadczeń uzyskiwanych przez przedsiębiorców od banków, wskazywałoby na konieczność opodatkowania przychodów a nie dochodów.

Reasumując, w ocenie Banku art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT nie może mieć zastosowania do przychodów zaliczanych do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Tym samym, Bank w przypadku organizowania promocji na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT. Przychód uzyskany przez przedsiębiorcę w postaci nagrody będzie stanowił przychód osiągnięty ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, podlegający opodatkowaniu łączenie z innymi przychodami osiągniętymi z tego źródła. Bank zauważa, iż powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach wydanych przez tut. organ, przykładowo w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2015r. sygn. IPPB1/4511-680/15-2/EC.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj