Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPB-2-1/4514-317/15/ASz
z 8 grudnia 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) − Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 23 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sprzedażą nieruchomości − jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sprzedażą nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest notariuszem. Do prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej stawili się małżonkowie, którzy oświadczyli, że są współwłaścicielami w udziałach po 1/2 części każdy z nich nieruchomości stanowiącej działkę nr 409/3 o powierzchni 1,3849 ha położonej w ... objętej księgą wieczystą numer (…) oraz nieruchomości stanowiącej działkę nr 408/6 o powierzchni 0,3861 ha położonej w ... objętej księgą wieczystą numer (…).

Małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej. Nabyli udziały po 1/2 części w obu nieruchomościach na podstawie umowy sprzedaży zawartej 23 grudnia 2011 r. w K. Nabycie na podstawie ww. umowy nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług i nie zostało udokumentowane fakturą VAT, ponieważ sprzedający byli osobami fizycznymi. Małżonkowie nabyli na współwłasność ww. nieruchomości również jako osoby fizyczne.

Z uwagi na to, iż przedmiotowe nieruchomości zostały przez nich kupione w celu wybudowania na nich hali usługowo-magazynowej, magazynów z przeznaczeniem na wynajem, oboje dokonali zgłoszenia rejestracyjnego do urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług − okoliczności określające obowiązek podatkowy poz. 33 − podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Małżonkowie są odrębnie zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Składają odrębne deklaracje VAT-7K. Małżonkowie wybrali możliwość rozliczania się za okresy kwartalne.

Do dnia dzisiejszego nieruchomości pozostają niezabudowane, nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dnia 25 lipca 2012 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z którą ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego – „Budowa budynku usługowego na działkach nr 409/3, 408/6 obr. ... jedn. ewid. ... wraz z przebudową drogi serwisowej i istniejącego zjazdu na częściach działek nr 409/1, 409/3 obr. ... jedn. ewid. (…)”. Małżonkowie złożyli również wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Koszty związane z procedowaniem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a po jej uzyskaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę były dokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywcy widnieją małżonkowie. Oboje małżonkowie obniżali kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w udziałach po 1/2 części. Ponieważ do dnia dzisiejszego pozwolenie na budowę nie zostało wydane małżonkowie nie uzyskali jeszcze żadnych przychodów z tytułu planowanego wynajmu powierzchni.

Małżonkowie zamierzają sprzedać przysługujące im udziały w opisanych powyżej nieruchomościach wraz z całą uzyskaną do tej pory dokumentacją projektową. Ponadto małżonkowie oświadczyli, że z tytułu sprzedaży udziałów będą zobowiązani do zapłaty podatku od towarów i usług i wystawienia faktury VAT. Na potwierdzenie swojego twierdzenia oboje wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej. Pani B. uzyskała przedmiotową interpretację 8 lipca 2015 r. znak: IBPP3/4512-310/15/AŚ.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez każdego z małżonków przysługujących im udziałów we współwłasności nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, czynność polegająca na sprzedaży przez każde z małżonków udziałów w nieruchomościach nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ będzie dokonywana w ramach prowadzonej przez każdego z małżonków działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) i zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Małżonkowie nabyli nieruchomości na współwłasność jako osoby fizyczne z zamiarem wybudowania na nich hali, magazynu z przeznaczeniem pod wynajem powierzchni. Uzyskali decyzję o warunkach zabudowy oraz podjęli starania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oboje zarejestrowali się również jako podatnicy podatku od towarów i usług czynni aby móc uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni. W związku z powyższym każdy z małżonków będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług i wystawienia faktury VAT, a zatem sprzedaż ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 cyt. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży:

  1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%,
  2. innych praw majątkowych 1%.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Sytuacja taka przewidziana została w ust. 2 tego przepisu, stosownie do treści którego notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że – co do zasady − umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy jednak zauważyć, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

I tak na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.


Z kolei według definicji zawartej w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez „podatek od towarów i usług” rozumie się podatek nakładany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Z kolei stosownie do art. 1a pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „państwo członkowskie” to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jednakże o wyłączeniu czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawczyni dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nieruchomości, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ww. ustawy. Zatem w przypadku nie objęcia powyższej czynności zakresem ustawy o podatku od towarów i usług bądź zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług tej transakcji – z uwagi na wyłączenie zawarte w lit. b) art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych − powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest notariuszem. Do prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej stawili się małżonkowie, którzy oświadczyli, że są współwłaścicielami w udziałach po 1/2 części każdy z nich nieruchomości stanowiącej dwie działki.

Małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej. Nabyli udziały po 1/2 części w obu nieruchomościach na podstawie umowy sprzedaży zawartej 23 grudnia 2011 r. Nabycie na podstawie ww. umowy nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług i nie zostało udokumentowane fakturą VAT, ponieważ sprzedający byli osobami fizycznymi. Małżonkowie nabyli na współwłasność ww. nieruchomości również jako osoby fizyczne.

Z uwagi na to, iż przedmiotowe nieruchomości zostały przez nich kupione w celu wybudowania na nich hali usługowo-magazynowej, magazynów z przeznaczeniem na wynajem, oboje dokonali zgłoszenia rejestracyjnego do urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług wskazując na okoliczności określające obowiązek podatkowy poz. 33 − podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Małżonkowie są odrębnie zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Składają odrębne deklaracje VAT-7K.

Małżonkowie złożyli również wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Koszty związane z procedowaniem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a po jej uzyskaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę były dokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywcy widnieją małżonkowie. Oboje małżonkowie obniżali kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w udziałach po 1/2 części.

Małżonkowie zamierzają sprzedać przysługujące im udziały w opisanych powyżej nieruchomościach wraz z całą uzyskaną do tej pory dokumentacją projektową.

Małżonkowie oświadczyli, że z tytułu sprzedaży udziałów będą zobowiązani do zapłaty podatku od towarów i usług i wystawienia faktury VAT. Na potwierdzenie swojego twierdzenia oboje wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnych.

W świetle powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, wobec oświadczenia złożonego przez sprzedających małżonków, zgodnie z którym z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomościach podlegają oni opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego organu podatkowego podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży udziałów w nieruchomościach z uwagi na wypełnienie dyspozycji art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj