Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB5/423-1172/12-2/KS
z 4 lutego 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2012 r. (data wpływu 26.11.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży promocyjnej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 26.11.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży promocyjnej.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) jest dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Z uwagi na wysoką konkurencyjność rynku na którym Spółka operuje w Polsce Spółka wdraża działania marketingowe, których celem jest utrzymanie lub zwiększenie obrotów w zakresie sprzedawanych przez nią wyrobów i towarów. W efekcie te działania mają docelowo zwiększać jej przychody lub ograniczać maksymalnie ich zmniejszenie. Akcje marketingowe, zwiększają lojalność klientów, a co za tym idzie możliwość wygenerowania większego dochodu. W celu wsparcia sprzedaży towarów Spółka zamierza w przyszłości organizować, między innymi, akcje promocyjne, w ramach których, po spełnieniu przez uczestników warunków określonych w regulaminie, uczestnicy będą mogli zakupić przedmioty związane z akcją promocyjną za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę.


Spółka przewiduje, że akcja promocyjna będzie charakteryzowała się następującymi cechami:

 • Nagrody będą wydawane z racji nabycia towaru lub usługi lub określonej ich ilości lub wartości,
 • Nagroda jest przyznawana każdemu nabywcy, który spełnia warunki określone przez Spółkę,
 • Nagrody nie są przyznawane w pieniądzach ani towarach lub usługach, które sprzedano nabywcy,
 • Szczegółowe zasady uczestnictwa w tych akcjach określone zostaną w regulaminie promocji określającym w szczególności:
  1. podmioty, które będą mogły uczestniczyć w akcji promocyjnej,
  2. okres trwania akcji promocyjnej,
  3. rodzaj towarów objętych promocją lub towarów pochodzących od danych dostawców,
  4. poziom realizowanych i odpowiednio udokumentowanych zakupów wyrobów i towarów / usług Spółki, który będzie uprawniał na możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 PLN brutto za sztukę (np. wg katalogu dla danej promocji).


Nad organizacją oraz przebiegiem akcji promocyjnej czuwa personel wyspecjalizowanej spółki zależnej, której przedmiotem działalności, jest budowanie rozpoznawalności marki Spółki, dbanie o nie oraz świadczenie usług marketingowych.


Spółka zamierza kierować akcje promocyjne do klientów Spółki nabywców części zamiennych (np. warsztaty, sklepy, hurtownie) które są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą bądź spółkami prawa handlowego. Spółka przewiduje, że uczestnictwo w poszczególnych akcjach promocyjnych (zgodnie danym regulaminem promocji) może polegać na:

 1. gromadzeniu punktów przypisanych do konkretnych wyrobów i towarów objętych promocją przez biorące udział w promocji podmioty, gdzie po zgromadzeniu wymaganej ilości punktów zgodnie z regulaminem będzie przyznawana nagroda, bądź
 2. nabyciu konkretnego towaru lub towarów określonych regulaminem,
 3. nabyciu ustalonej ilości towaru lub towarów określonych regulaminem,
 4. osiągnięciu przez nabywcę wyznaczonego poziomu pułapu obrotu.

Po spełnieniu warunków wynikających z regulaminu (pkt 1 - 4 powyżej) uczestnik promocji będzie mógł nabyć za 1 PLN brutto za sztukę określone przedmioty wchodzące w skład akcji promocyjnej, które mogą obejmować np. wycieczkę, bony, sprzęt AGD / RTV, uczestnictwo w szkoleniu, bon towarowy, bilety na imprezy, gadżety typu zapalniczka lub smycz etc., określoną ilość punktów w odrębnym programie lojalnościowym organizowanym przez Spółkę, wycieczkę, które będą zawarte w katalogu towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnej za cenę 1 PLN brutto za sztukę.

Reasumując, możliwość zakupu nagród rzeczowych w cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach akcji promocyjnej stanowić będzie jedną z form uatrakcyjnienia oferowanej sprzedaży, jak również będzie miała na celu umocnienie więzi handlowych Spółki z jej kontrahentami i nabywcami wyrobów i towarów Spółki.

Możliwość zakupu przedmiotu objętego akcją promocyjną po cenie 1 PLN brutto ma spowodować wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę wyrobów (towarów), a co za tym idzie - wzrost osiąganych przez Spółkę przychodów. Dodatkowo, Spółka kalkuluje, że cena za pozostałe towary, może bowiem zawierać cenę towaru sprzedanego za 1 zł.

Działania te będą podejmowane tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, pozyskania nowych kontrahentów (nabywców wyrobów i towarów oferowanych przez Spółkę) oraz utrzymania pozycji na rynku i poziomu sprzedaży. Pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT oraz przychodów podatkowych. W przypadku planowanej przez Spółkę akcji promocyjnej pomiędzy Spółką, a nabywcami nagród nie będzie istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, art. 25 ust 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też art. 11 ust 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT.


Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 1 albo 7a ust 1 (...) ww. ustawy. Stosownie do art. 7 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Zatem, w przedstawionej sytuacji, podstawą opodatkowania będzie wartość sprzedaży 0,82 PLN za sztukę, zrealizowanej przez Spółkę w danym miesiącu.

W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Zgodnie z uzgodnieniami dokonywanymi pomiędzy Spółką i jej kontrahentami, sprzedaż towarów promocyjnych, będących przedmiotem akcji promocyjnej, następuje w cenie 1 PLN. Zatem, cenę promocyjną należy uznać za cenę określoną w umowie, która zgodnie z przytoczonym przepisem, odpowiada wysokości przychodu z tytułu sprzedaży rzeczy. W konsekwencji, w opinii Spółki, przychód podatkowy powinien zostać rozpoznany w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze sprzedaży. Ponadto, niezależnie od powyższego, zgodnie z analizowanym przepisem, wysokość przychodu ustala się z uwzględnieniem udzielonych każdorazowo rabatów. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak ustawa o podatku od towarów i usług, nie zawiera definicji bonifikaty i skonta. W efekcie, należy odwołać się do definicji słownikowej tych pojęć. Jak Spółka wskazała wcześniej, stosowane przez Nią akcje promocyjne spełniają definicję bonifikaty. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera ograniczeń co do możliwości stosowania przez podatników bonifikat oraz ich wielkości.

W rezultacie, należy uznać, że Spółka postępuje zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoznając przychód w wysokości ceny netto umieszczonej na fakturze.

Prawidłowość takiego podejścia znajduje potwierdzenie w stanowisku organów podatkowych. Taki sposób ustalania wysokości przychodu, w związku ze sprzedażą w ramach akcji promocyjnych, uznaje za prawidłowy przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, potwierdzając stanowisko Wnioskodawcy, który twierdził, że: „sprzedaż towarów na rzecz uprawnionych osób po preferencyjnej cenie 1,22 zł na gruncie podatku dochodowego do osób prawnych należy kwalifikować jako sprzedaż, a kwota 1,00 zł netto jest podatkowym przychodem (interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2008 r. nr IPPB3-423-60/08-3/JG).

Tożsame stanowisko zajmuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2008 r. nr ILPB3/423-116/08-4/HS) oraz Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 13 września 2007 r. nr ZD/4061 -149/07).

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 3a wskazanej ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zdaniem Spółki, przychód wystąpi na dzień wydania rzeczy w kwocie 0,82 PLN za sztukę. Przychód ten należy doliczyć do pozostałych przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.Końcowo należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja dotyczy tylko spraw będących przedmiotem zapytań Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku Wnioskodawcy (odnośnie momentu powstania przedmiotowego przychodu ze sprzedaży, prowadzonej w ramach akcji promocyjnej), które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.


Wskazać także, iż powołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego zostały wydane w indywidualnych sprawach, przez co nie mogą wpływać na przedmiotowe rozstrzygnięcie.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj