Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
1462-IPPB2.4511.91.2017.1.AK
z 19 maja 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2017 r. (data wpływu 22 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych klientom nagród, związanych ze sprzedażą premiową - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 22 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych klientom nagród, związanych ze sprzedażą premiową.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Bank S.A. (dalej: „Bank”) oferuje różne akcje promocyjne dla swoich klientów i nowych klientów - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej: „Klient”, „Klienci”). Wszystkie promocje prowadzone będą w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów Banku i będą miały na celu zwiększenie popularności Banku i świadczonych przez niego usług. W szczególności dotyczy to akcji promocyjnych, w ramach, których klienci wraz z przystąpieniem do promocji otwierają rachunek bankowy oraz otrzymują kartę do rachunku a Bank premiuje transakcje bezgotówkowe w wybranych punktach handlowo-usługowych tj. płatności kartą wydaną do rachunku. Niektóre z prowadzonych przez Bank działań promocyjnych w formie programu poleceń będą przez Bank kwalifikowane, jako sprzedaż premiowa usług. Bank zamierza zorganizować akcję promocyjną w formie programu poleceń, w której osoba polecająca rachunek (dalej: „Klient Banku”) miałaby naliczany zwrot na rachunek (dalej: „Nagroda”) za transakcje osoby poleconej, która otworzyła rachunek i otrzymała kartę do rachunku w Banku (dalej: „Nowy klient”). Warunkiem uzyskania zwrotu przez Klienta Banku jest otwarcie rachunku przez Nowego Klienta oraz dokonanie przez niego transakcji kartą (np. określony procent od wartości dokonanych transakcji nie więcej niż 760 zł). W wyniku pozyskania przez Bank Nowego Klienta oraz realizacji określonego poziomu wartości transakcji bezgotówkowych Klient Banku otrzyma nagrodę do wartości 760 zł, jako zwrot na rachunek (dalej: „Nagroda”). Wskazana Nagroda ma formę świadczenia za wykonanie konkretnej czynności premiowanej przez Bank (np. za otwarcie rachunku). Uzyskanie Nagrody nie ma charakteru konkursowego oraz nie jest związane z elementem rywalizacji ani losowości, więc wszyscy klienci, którzy spełnią warunki określone w regulaminach akcji promocyjnej otrzymają od Banku Nagrodę. Na potrzeby wydania wnioskowanej interpretacji zasadnym jest przyjęcie założenia, że w ramach akcji promocyjnych kwalifikowanych, jako sprzedaż premiowa jednorazowa wartość Nagród (świadczeń) otrzymywanych przez podatnika (Klienta Banku) w związku ze sprzedażą premiową nie przekroczy 760 zł oraz, że świadczenia te nie zostaną otrzymane przez podatnika w związku prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z tej działalności. Bank na potrzeby obowiązków płatniczych rozpoznaje określone świadczenia za otrzymane lub nieotrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i stanowiące przychód z tej działalności w zależności od charakteru promocji i wykorzystywanego przez klienta produktu Banku.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PDOF, Bank, jako płatnik podatku zryczałtowanego z tytułu świadczeń otrzymanych od banków w związku z oferowanym schematem akcji promocyjnych w formie programu poleceń przedstawionych w stanie faktycznym (kwalifikowanych przez Bank, jako sprzedaż premiowa) będzie zobowiązany do poboru podatku w wysokości 19% w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od Banku przez podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody (świadczenia) nie przekroczy 760 zł oraz jeżeli świadczenia te nie zostaną otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą?


Zdaniem Wnioskodawcy,


Bank wskazuje, że niniejszy wniosek dotyczy interpretacji art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „znowelizowana ustawa PDOF”) w brzmieniu obejmującym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1328). Nowe przepisy obowiązują formalnie od 1 stycznia 2015 r. wprowadzając regulacje w kontekście obowiązków płatniczych Banku. W zależności od przyjętego sposobu interpretacji, zmiany w zakresie sposobu poboru podatku od niektórych przychodów z innych źródeł, wiązać się mogą z koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, wpłyną na wysokość świadczeń stawianych podatnikom do dyspozycji po tym dniu oraz na ewentualne zmiany w regulaminach promocji.


Uzasadnienie


W ocenie Banku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PDOF, Bank, jako płatnik podatku zryczałtowanego z tytułu świadczeń otrzymanych od banków w związku z oferowanymi promocjami nie będzie zobowiązany do poboru podatku w wysokości 19% w odniesieniu do świadczeń otrzymanych od Banku przez podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej w ramach schematu akcji promocyjnych przedstawionych w stanie faktycznym w formie programu poleceń (kwalifikowanych przez Bank, jako sprzedaż premiowa), jeżeli jednorazowa wartość Nagrody (świadczenia) nie przekroczy 760 zł oraz jeżeli świadczenia te nie zostaną otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Wprowadzony od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF nakłada, co prawda obowiązek poboru podatku przez Bank w zakresie świadczeń o charakterze promocyjnym. Jednocześnie nadal obowiązuje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF przewidujący obowiązek płatniczy w stosunku do sprzedaży premiowej odrębny od obowiązku płatniczego z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PDOF. Obowiązuje także art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF, zgodnie, z którym określone świadczenia o charakterze sprzedaży premiowej podlegają w określonych przypadkach zwolnieniu od opodatkowania.

W ocenie Banku przedstawiony w stanie faktycznym schemat akcji promocyjnej stanowi formę „sprzedaży premiowe”. Co prawda w ustawie brak jest definicji Nagrody, lecz odrębne definicje „sprzedaży” i „premii” prowadzą do wniosku, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF obejmuje akcje promocyjne przewidujące przekazania Nagrody, jako zachęty do zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług. Jako że przedstawiona akcja promocyjna spełnia powyższe założenia, otrzymane w ramach niej świadczenia (Nagrody) będą korzystały ze zwolnienia opisanego w powyższym przepisie. Za premię uznać należy Nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś - internetowy Słownik języka polskiego (sjp.pwn.pl). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy, zatem rozumieć, jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii. Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003).

Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy, zatem rozumieć, jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Ponadto WSA w Warszawie podkreślił, że premiowy charakter sprzedaży wyraża się w przekazywaniu klientom dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie (...) W przypadku sprzedaży premiowej towarów wartość premii (...) jest zazwyczaj uzależniona od ilości lub (i) wartości zakupionych towarów. Najistotniejszą rolą sprzedaży premiowej jest na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami (wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 września 2014 r. o sygn. akt III SA/Wa 777/14). Warto również zwrócić uwagę na aktualnie obowiązujące stanowisko organów podatkowych, które potwierdza obowiązującą praktykę na rynku dotyczącą opodatkowania nagród w ramach programu poleceń z zasadami sprzedaży premiowej. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 4 marca 2016 r. o sygn. ILPB1/4511-1-1696/15-4/AMN, otrzymanie przez osoby fizyczne nagrody w ramach programu poleceń podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF.

„Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że otrzymana jednorazowo od Wnioskodawcy, przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowizja w kwocie niższej niż 760 zł za zaproszenie innych użytkowników, będzie stanowić dla tej osoby przychód, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie jednak korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, jako nagroda w ramach sprzedaży premiowej. W związku z tym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4, art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Zainteresowanym nie będzie również ciążył obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 42a ww. ustawy. ”

W przytoczonej interpretacji premia jest przyznawana w związku z takimi zachowaniem klienta, które wiąże się z odpłatnym korzystaniem z usług portalu, przy czym jej wielkość zależy od ilości zaproszonych osób na portal, co skutkuje wielkością przyznanej prowizji.

Podobne stanowisko prezentuje interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPB4/4511-1479/15-4/MS1 z dnia 23 lutego 2016 roku dotycząca promocji, w której spółka przyznawała nagrodę klientom, którzy dokonają zakupu kursu, a ponadto przyczynią się do zwiększenia jego sprzedaży poprzez polecenie kursu innej osobie. Organ podatkowy uznał, że nagrody w ramach tej akcji promocyjnej korzystają ze zwolnienia w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF w ramach sprzedaży premiowej:

„Z treści stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - Spółka zgłosiła działalność gospodarczą w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych, którą będzie wykonywała poprzez udostępnianie internetowego kursu matematyki na poziomie maturalnym. W celu promowania kursu i zwiększenia liczby klientów, spółka będzie oferować klientom promocję na zasadach Sprzedaży Premiowej. W ramach tejże promocji spółka przyzna nagrodę klientom, którzy dokonają zakupu kursu, a ponadto przyczynią się do zwiększenia jego sprzedaży poprzez polecenie Kursu innej osobie. Nagroda w ramach Sprzedaży Premiowej będzie wynosić 20 zł za każdą poleconą osobę, która w rezultacie dokona zakupu kursu. Zgodnie z regulaminem serwisu Spółki, nagrodzona osoba (osoba polecająca) otrzyma w jednej transzy sumę nagród za wszystkie osoby polecone, które dokonają zakupu w okresie 90 dni od momentu zakupu dokonanego przez osobę polecającą. Ponadto suma nagród dla osoby polecającej nie może przekroczyć wartości, za którą osoba polecająca nabyła dostęp do serwisu tj. kwoty nie wyższej niż 760 zł. Przyznanie nagrody w żadnym razie nie ma charakteru losowego czy uznaniowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, do wypłacanych przez Wnioskodawcę nagród, związanych ze sprzedażą premiową będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł. W konsekwencji Wnioskodawca dokonujący wypłat nagród, nie będzie z tego tytułu zobowiązany do wykonania obowiązków płatnika wynikających z art. 41 - 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Bank zwraca uwagę, źe zgodnie ze wdrażanym schematem akcji promocyjnej, Klienci będą mieli możliwość za wykonanie konkretnej czynności premiowanej przez Bank (tj. polecenie rachunku nowemu klientowi) otrzymania Nagrody w formie zwrotu na rachunek do kwoty 760 zł za otwarcie rachunku i dokonanie transakcji wydaną do niego kartą przez nowego klienta. Możliwość uzyskania nagrody jest, więc ściśle powiązana z faktem dokonania konkretnej czynności premiowanej przez Bank. Nie można, zatem kwestionować faktu, że zwrot na rachunek dla Klienta Banku za polecenie rachunku Nowemu Klientowi jest Nagrodą związaną ze sprzedażą premiową, gdyż koszty Nagrody pokrywa Bank. Powszechnie wskazuje się, że rolą sprzedaży premiowej jest przede wszystkim motywowanie klientów do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenia jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami, to cele te należy uznać za spełnione także w odniesieniu do transakcji usługowych: podstawowym celem sprzedaży premiowej nie musi być jednak natychmiastowe osiągnięcie zysku w związku z wyświadczeniem usługi. Powyższe potwierdza także w jednym ze swoich orzeczeń WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 roku, sygn. akt III SA/Wa 2248/12, zdaniem, którego sprzedaż premiowa powinna być rozpatrywana w szerokim znaczeniu ekonomicznym sprzedaż premiowa dotyczy premiowania odpłatnego nabycia konkretnego produktu bankowego, zwiększenia lojalności klientów, oraz uatrakcyjnienia oferty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej". W przedstawionym stanie faktycznym Bank świadczy na rzecz klienta szereg usług (w szczególności: usługi prowadzenia rachunku bankowego, wydania karty płatniczej oraz usługi wykonywania transakcji płatniczych z użyciem kart płatniczych), a obietnica uzyskania przez Klienta Banku premii gwarantuje Bankowi zwiększone wykorzystanie tych produktów i zwiększenie zysków Banku. Kwalifikacja przedstawionej akcji promocyjnej, jako „sprzedaży premiowej znajduje także potwierdzenie w treści art. 21 ust. 1 pkt 68 znowelizowanej ustawy PDOF, który od 1 stycznia 2015 r. bezpośrednio wskazuje, że sprzedaż premiowa może dotyczyć tak sprzedaży towarów jak i sprzedaży usług, a zatem po tej dacie dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie nie mają już znaczenia. W związku z powyższym zwolnieniem objęte są nagrody otrzymywane w akcjach promocyjnych, jako zachęta do skorzystania ze świadczenia usług.

Ponadto przedstawioną powyżej definicję „sprzedaży premiowej” potwierdza także dotychczasowa linia orzecznicza sądów administracyjnych pojęcia, w tym m.in.: wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2013 roku., sygn. akt I SA/Gd 621/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2247/12, wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 roku, sygn. akt III SA/Wa 2248/12, wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 roku, sygn. akt III SA/Wa 2249/12, wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 roku, sygn. akt III SA/Wa 2246/12, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygn. akt I SA/Wr 1417/12, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygn. akt I SA/Wr 1416/12).”

W związku z powyższym powstaje jedynie wątpliwość, czy na Banku ciążył będzie obowiązek poboru podatku zryczałtowanego w związku ze stawianiem do dyspozycji podatników świadczeń wynikających z regulaminów akcji promocyjnych o charakterze sprzedaży premiowej.

W ocenie Banku sprzedaż premiowa spełniająca cechy określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF jest szczególną formą akcji promocyjnej i jako do takiej szczególnej formy mają do niej w pierwszej kolejności zastosowanie przepisy, które do tej sprzedaży premiowej się odwołują. Oznacza to, że do przychodów ze sprzedaży premiowej ma zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF a nie art. 30 ust. 1 pkt 4b tej ustawy.

Artykuł 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF jest w odniesieniu do sprzedaży premiowej (wprost wymienionej w tym przepisie) przepisem szczególnym i mającym zastosowanie przed przepisem bardziej ogólnym - art. 30 ust. 1 pkt 4b, który w swej treści posługuje się bardziej ogólnymi pojęciami i nie zawiera wprost odwołania do sprzedaży premiowej. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad wnioskowania prawniczego pierwszeństwo zastosowania przypada normie bardziej szczegółowej, tak wskazał m. in. NSA w orzeczeniu z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 3230/13) - jest to zbieżność pozorna - przepisy te pozostają, bowiem w relacji lex specialis i lex generalia, i zgodnie z regułą kolizyjną lex specialis derogat legi generali pierwszeństwo zastosowania przypada normie bardziej szczegółowej. Podobnie NSA powołał tę zasadę w postanowieniu z dnia 26 września 2014 r. (sygn. akt i OW 144/14) - „przepis ten, jako przepis szczególny, powinien mieć w pierwszej kolejności zastosowanie. Podstawową zasadą interpretacji przepisów prawnych jest, bowiem zasada lex specialis derogat legi generali”, oraz w postanowieniu z dnia 11 lipca 2014 r. (sygn. akt II OSK 299/13) „regulacje te zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali powinny mieć pierwszeństwo przed regulacjami ogólnymi”.

Nawet w sytuacji gdyby uznano, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF nie jest dla sprzedaży premiowej przepisem szczególnym, mającym pierwszeństwo przed zastosowaniem art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PDOF, to interpretację prezentowaną przez Bank o braku stosowania do sprzedaży premiowej spełniającej warunki zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 obowiązków z art. 30 ust. 1 pkt 4b wspiera także wykładnia systemowa przepisów ustawy PDOF. W naszej ocenie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PDOF nie dotyczy sprzedaży premiowej. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PDOF dotyczy jedynie sposobu opodatkowania świadczeń o charakterze promocyjnym. Wskazana norma prawna nie jest w tej sytuacji przepisem szczególnym referującym w jakikolwiek sposób do treści, jak również konstrukcyjnie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF. Powyższy artykuł nie zawiera również zastrzeżenia do wyłączenia stosowania zwolnienia w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawa PDOF dla akcji organizowanych przez Banki w formie sprzedaży premiowej. W świetle treści art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF Bank został uznany za płatnika w zakresie określonych w nim świadczeń. Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest m.in. osoba prawna obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Podatkiem z kolei, w rozumieniu art. 6 Ordynacji podatkowej, jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz m.in. Skarbu Państwa, wynikające z ustawy podatkowej. Z zestawienia powyższych regulacji wynika, że obowiązek płatnika jest pochodną obowiązków podatnika i stanowi istocie wyłącznie formę technicznego wykonania obowiązku nałożonego na podatnika. W tym kontekście nie ma możliwości, by obowiązek poboru podatku nałożony na płatnika nie był skorelowany z wysokością zobowiązania podatkowego nałożonego na podatnika i aby w bezpośredni sposób uniemożliwiał podatnikowi uiszczenie podatku w wysokości przewidzianej w ustawie. Ewentualne wyjątki od tej zasady mogą wynikać z braku pewnych informacji lub dokumentów po stronie płatnika lub zaniedbań podatnika w ich dostarczeniu, jednak nie mają charakteru zasady. Ponadto, w ocenie Banku art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PDOF nie odnosi się wyraźnie do sprzedaży premiowej, lecz wprowadza określony sposób opodatkowania świadczeń o charakterze promocyjnym. Wskazana norma prawna przewidująca obowiązek poboru podatku zryczałtowanego nie zmienia treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF ani konstrukcji wyliczania zobowiązania podatkowego z tego tytułu. Powyższy przepis nie zawiera również zastrzeżenia, co do wyłączenia stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF dla akcji organizowanych przez Banki w formie sprzedaży premiowej.

W związku z powyższym, o ile po stronie Banku dojdzie do przekazania świadczenia kwalifikowanego, jako sprzedaż premiowa, zasadne będzie zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF, a po stronie Banku nie powstanie obowiązek poboru podatku zryczałtowanego. W związku z powyższym Nagroda uzyskana w akcji promocyjnej mającej formę sprzedaży premiowej, otrzymany przez Klienta w ramach sprzedaży premiowej zwrot na rachunek, którego jednostkowa wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF (obecnie 760 zł), wypełnia, w ocenie Banku, przesłanki decydujące o zwolnieniu przedmiotowej Nagrody z ustawy PDOF wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 z ustawy PDOF. W konsekwencji, w przypadku, gdy wartość pojedynczej nagrody, jaki Klient będzie mógł otrzymać w zamian za dokonania konkretnej czynności premiowanej przez Bank, zwarto na rachunek będzie wypełniał warunek konieczny do jego zwolnienia z podatku ustawy PDOF do wartości 760 zł. W pozostałych przypadkach - wydania Nagrody o wartości powyżej kwoty 760 złotych Bank, jako płatnik pobierze 10% podatek od wydawanej Nagrody. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF, od dochodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Należy zwrócić uwagę, iż powyższy przepis w powiązaniu z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF, wprowadza istotne zastrzeżenie, stanowiąc, że podatku zryczałtowanego nie pobiera się w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF zawarte są trzy przesłanki warunkujące zwolnienie:

  1. powiązanie nagrody ze sprzedaż premiową;
  2. limit kwotowy wypłacanej jednorazowo sumy (760 zł) oraz;
  3. brak jej powiązania z działalnością gospodarczą.

W przedmiotowej sytuacji wszystkie trzy przesłanki otrzymania nagrody przez Klienta Banku w zamian za polecenie Nowemu Klientowi rachunku oraz transakcje wykonane wydaną do niego kartą zostaną spełnione. W związku z powyższym otrzymana nagroda przez Klienta Banku korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawa PDOF.

Należy wskazać, że świadczenia objęte obydwiema regulacjami zaliczane są do kategorii inne źródła, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOF (przepis nie ulega zmianie). Definicja tego rodzaju przychodów została zawarta w art. 20 ust. 1 ustawy PDOF (przepis nie ulega zmianie), a dochody takie mogą w określonych przypadkach zostać objęte obowiązkiem poboru podatku zryczałtowanego. Obowiązek taki w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b znowelizowanej ustawy PDOF został przewidziany w art. 41 ust. 4 ustawy PDOF. Jednocześnie, treść zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF, obejmuje świadczenia o charakterze nagród związanych ze sprzedażą premiową. W ocenie Banku zasadne jest, zatem twierdzenie, że świadczenia promocyjne o charakterze nagród związanych ze sprzedażą premiową mogą podlegać zwolnieniu w przypadku, gdy nie przekroczą określonej kwoty i zostaną przekazane określonym osobom.

W ocenie Banku niewłaściwa jest, bowiem wykładnia, zgodnie, z którą Bank powinien pobrać podatek zryczałtowany od każdego świadczenia przekazywanego podatnikom w związku z oferowanymi promocjami, bez względu charakter promocji (sprzedaż premiowa), wartość i osobę odbiorcy, skoro te przesłanki zostały przez ustawodawcę uznane za istotne w zakresie określenia obowiązku podatkowego i decydujące dla powstania zobowiązania do uiszczenia podatku na rzecz Skarbu Państwa. W powyższym zakresie należy także zwrócić uwagę na treść art. 45 ust. 3 ustawy PDOF (przepis nie uległ zmianie), zgodnie, z którym zeznaniami o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z zasady nie obejmuje się dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a ustawy PDOF. Oznacza to, że o ile Bank pobierze podatek w wysokości 19% od podatnika, który otrzymał od Banku świadczenie zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF, to podatnik ten nie będzie miał możliwości rozliczenia nadpłaconego podatku w ramach sporządzania deklaracji rocznej, a co za tym idzie możliwości skorzystania ze zwolnienia z tytułu świadczenia otrzymanego od Banku o charakterze „nagrody związanej ze sprzedażą premiową”, którego jednorazowa wartość „nie przekracza kwoty 760 zł. Biorąc pod uwagę, że obowiązki podatkowe mogą wynikać jedynie z ustawy, a ustawa nie przewiduje opodatkowywania takich świadczeń, wykładnia prowadząca do faktycznego poboru podatku od świadczenia zwolnionego z opodatkowania jest nieuzasadniona na gruncie ustawy PDOF oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Konstytucja RP”, Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). O braku uzasadnienia dla poboru podatku w sytuacji, w której podatnik jest zwolniony z opodatkowania świadczy także regulacja art. 41 ust. 7 pkt 2 znowelizowanej ustawy PDOF. Od 1 stycznia 2015 r., jeżeli przedmiotem przekazywanych świadczeń nie będą pieniądze, podatnik będzie obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia. Niewłaściwa wykładnia przepisów doprowadzić może do sytuacji, w której podatnik zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF, po to by mógł otrzymać świadczenie (nagrodę) związane z promocjami oferowanymi przez Bank, będzie musiał zapłacić nienależny podatek, którego nie będzie miał prawa rozliczyć w ramach rozliczenia rocznego i którego mógłby się domagać od organów podatkowych jedynie w ramach procedury zwrotu nadpłaty wynikłej z pobrania przez płatnika podatku nienależnego z art. 72 § 1 pkt 2 w zw. z art. 75 Ordynacji podatkowej.


W tych okolicznościach uzasadnione jest stanowisko Banku o braku obowiązku poboru podatku zryczałtowanego od otrzymanych przez podatników świadczeń zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj