Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-3.4010.31.2017.1.MC
z 17 maja 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu 21 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych wskutek połączenia transgranicznego w wysokości wartości początkowej wynikającej z ewidencji spółki przejmowanej - jest prawidłowe,
  • dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów dokonanych przez spółkę przejmowaną i kontynuacji metody amortyzacji - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 21 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze połączenia transgranicznego.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


B. sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm., dalej: „updop”), tj. podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca jest wyłącznym udziałowcem spółki kapitałowej, H. B.V.(dalej: „Spółka Przejmowana”), która jest spółką kapitałową (besloten vennootschapj odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Holandii. Spój Przejmowana podlega w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoi dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, tzn. jest holenderskim rezydentem podatkowym.

Ze względów biznesowych, a przede wszystkim ze względu na chęć uproszczenia struktury grupy, do której należą ww. podmioty, jak również w związku z oczekiwaniami pod adresu Wnioskodawcy ze strony banku finansującego Wnioskodawcę i mając na uwadze postanowienia dokumentów finansowania zawartych z tym bankiem, planowane jest przeprowadzenie w 2017 r. (lub później) połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Wnioskodawcę lub likwidacji Spółki Przejmowanej. Ostateczna decyzja co do wyboru pomiędzy połączenie ma likwidacją będzie podjęta w przyszłości i będzie uzależniona od uwarunkowań biznesowych tym potencjalnego stanowiska banku finansującego), kosztów administracyjnych, czasu trwa itd.


Wnioskodawca pragnie podkreślić, że niniejszy wniosek swym zakresem obejmuje planów, połączenie.


Planowane połączenie ze Spółką Przejmowaną będzie połączeniem transgranicznym, o którym mowa w art. 516 ¹ i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm„ dalej: „KSH”). Połączenie transgraniczne przeprowadzone zostanie na podstawie właściwych przepisów prawa handlowego, w szczególności KSH oraz przepisów holenderskich.

Połączenie będzie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Wnioskodawcę (połączenie przez przejęcie). W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie włączona do Wnioskodawcy i przestanie istnieć, a Wnioskodawca wejdzie we wszystkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki polskiej Spółki Przejmowanej oraz przejmie cały jej majątek. Wnioskodawca przejmie również wszelkie zobowiązania Spółki Przejmowanej.

W tym miejscu należy wskazać, że w związku z przejęciem całego majątku Spółki Przejmowanej, Wnioskodawca zostanie właścicielem nieruchomości położonej w Polsce (dalej: „Nieruchomości”). W następstwie planowanego połączenia, Nieruchomość będzie wykorzystywana do kontynuowania działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a otrzymane aktywa o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę na potrzeby związanez prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej art. 17a pkt 1 updop.

W ocenie Wnioskodawcy, planowane połączenie będzie skutkowało u Wnioskodawcy wstąpieniem we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna), na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. 613, poz. 1578 ze zm., dalej jako; „Ordynacja podatkowa”), w tym prawa i obowiązki wynikające ze stania się właścicielem nieruchomości podlegającej podatkowi od nieruchomości w Polsce.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


  1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych wskutek przejęcia Spółki Przejmowanej wysokości wartości początkowej wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną?
  2. Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze przejęcia i rozpoznawać je jako koszty uzyskania przychodów przy rozliczaniu polskiego podatku dochodowego, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów dokonanych przez spółkę Przejmowaną oraz powinien kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę Przejmowaną?

Zdaniem Wnioskodawcy, (Ad. 1.) będzie on zobowiązany do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych wskutek przejęcia Spółki Przejmowanej w wysokości odpowiadającej wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy Jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca będzie osiągał w Polsce stałe dochody w związku z posiadaną w Polsce Nieruchomością oraz jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 updop, toteż jest zobowiązany do stosowania odpowiednich regulacji prawnych wyrażonych w updop.

Na podstawie art. 15 updop, Wnioskodawca jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Art. 15 ust 6 updop stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 updop. Zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zgodnie art. 93 § 2pkt 1 Ordynacji podatkowej, powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej.

Z zasadą generalnej sukcesji podatkowej koresponduje treść art. 16g ust. 9 updop, który stanowi, że w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19 (sytuacja wskazana w ust. 19 nie wystąpi), dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów (w przedmiotowym przypadku, będą to odpowiednie przepisy KSH i prawa holenderskiego) – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 updop, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego.

Ponieważ Spółka przejmowana będzie osiągała przychody z tytułu działalności prowadzonej w Polsce w związku z Nieruchomością, będzie ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 updop. Z tego względu ustalenie przez Wnioskodawcę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych wskutek przejęcia Spółki Przejmowanej,w oparciu o art. 16g ust. 9 updop, powinno być możliwe w praktyce.

Zgodnie z art. 16g ust. 18 updop, przepis art. 16g ust. 9 updop ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego. Odrębne przepisy, tj. KSH i Ordynacja podatkowa stanowią,że Wnioskodawca stanie się sukcesorem praw i obowiązków Spółki Przejmowanej.

Ad. 2. Wnioskodawca uważa, że będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze przejęcia i rozpoznawać je jako koszty uzyskania przychodów przy rozliczaniu polskiego podatku dochodowego,z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów dokonanych przez Spółkę Przejmowaną oraz powinien kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę Przejmowaną. Wnioskodawca będzie podatnikiem polskiego podatku dochodowego, którego bieżące przychody związane z Nieruchomością będą opodatkowane w Polsce. Z tego względu, będzie on uprawniony do rozpoznawania w związku z działalnością w Polsce, kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop. Art. 15 ust. 6 updop stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 updop.

Zgodnie z art. 16h ust. 3 updop, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5 (sytuacja wskazana w ust. 5 nie wystąpi), albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 updop (tj. przepisów pozwalających na podwyższenie i obniżanie stawek amortyzacyjnych).

Dokonując odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nabytych w drodze połączenia, Wnioskodawca musi mieć na względzie, że na podstawie przepisów art. 93 Ordynacji Podatkowej, jest on sukcesorem praw i obowiązków podatkowych Spółki Przejmowanej.

Z powyższych przepisów Ordynacji podatkowej i updop wynika, iż aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych we właściwej wysokości dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca powinien wprowadzić do swojej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych środki trwałe, których stanie się właścicielem na skutek przejęcia, a następnie dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych tak, jakby to Spółka Przejmowana kontynuowała ich amortyzację.

Tym samym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej (co wynika z art. 16g ust. 9 updop). Wnioskodawca będzie również uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z opisanymi wyżej zasadami wyrażonymi w art. 16h ust. 3 updop, tj. będzie kontynuował metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę Przejmowaną. W praktyce oznacza to, że odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę Przejmowaną przed przejęciem nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów u Wnioskodawcy, natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane po połączeniu będą mogły być kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj