Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPB3.4511.949.2016.1.IS
z 21 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2016 r. (data wpływu 2 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia otrzymanego w ramach projektu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Organ podatkowy, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 5 stycznia 2017 r., nr 1061-IPTPB3.4511.895.2016.1.IS (doręczonym w dniu 9 stycznia 2017 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 17 stycznia 2017 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 16 stycznia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Komandytariuszem spółki …. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, z siedzibą …., NIP: …., REGON ….. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego …. w dniu 4 sierpnia 2011 r., pod numerem KRS ….. Działalność gospodarcza spółki jest związana z produkcją maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, (PKD 28.99 – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana). Działalność spółki ma charakter zarobkowy. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wspólnikami Spółki Komandytowej są:

 1. …. – 50% udziałów w zyskach i stratach spółki. Jego status w spółce to Komplementariusz.
 2. …. – 50% udziałów w zyskach i stratach spółki. Jego status w spółce to Komandytariusz.

Spółce …. i Wspólnicy Spółka Komandytowa przyznano dofinansowanie dla projektu w ramach:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 • Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa;
 • Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw;
 • Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa;
 • Konkurs nr: 1/1.1.1/2015; numer projektu: ….;
 • Nazwa Projektu: „….”;
 • Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. (36 miesięcy);
 • Podmioty uczestniczące w Projekcie to: Politechnika …., Wydział …, Katedra …. z siedzibą …., ul. …, NIP: …. – jako jednostka badawcza współuczestnicząca w badaniach przemysłowych i opracowaniu technologii.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 7 stycznia 2016 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą …, ul. …., zwaną Instytucją Pośredniczącą, a … i Wspólnicy Spółka Komandytowa, zwaną Beneficjentem. Dofinansowanie przyznane jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie konkursu ogłoszonego i przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r., poz. 299). Dofinansowanie (w wysokości części kosztów kwalifikowanych) jest przeznaczone na realizację projektu badawczo-rozwojowego, wykorzystując w tym celu m.in. swoje zasoby kadrowe i finansowe (konieczność pokrycia części kosztów kwalifikowanych, która nie jest finansowana dotacją). Jednocześnie Wnioskodawca będzie pełnił w projekcie, realizowanym przez spółkę komandytową, rolę wykonawcy części zadań projektowych, wchodząc w skład zespołu badawczego.

Podstawą prawną otrzymania środków finansowych jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r., w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r., poz. 299). Z otrzymanych środków finansowych zostaną sfinansowane koszty kwalifikowane (zgodnie z budżetem projektu i wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków). Będą to m.in. koszty pracy osób, wchodzących w skład zespołu projektowego (umowy o pracę), a także wartość pracy własnej wspólników spółki komandytowej. Ponadto kosztem kwalifikowanym będzie w szczególności: koszt prac badawczych przeprowadzonych w 3 etapach badań przemysłowych, przez Jednostkę Badawczą – Politechnikę …., koszty rat leasingu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia badań, koszty zakupu materiałów, koniecznych do prowadzenia badań, koszty zakupu wyposażenia oraz podzespołów, niezbędnych do skonstruowania prototypu maszyny, koszty działań promocyjnych dla projektu. Strona Umowy – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – opracowało „Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (zwane również „Wytycznymi”). Przewodnik ów m.in. definiuje pojęcie i katalog kosztów kwalifikowanych. Według Wytycznych kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki, m.in.: koszt został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, oraz został należycie udokumentowany. W Wytycznych przewiduje się również, że koszty kwalifikowane mogą powstać także w sytuacji, gdy pracę w projekcie wykonuje beneficjent, jako osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, jednocześnie będąc pracownikiem w ramach własnego projektu. Przewiduje się możliwość obciążenia firmy kosztami własnej pracy według określonych w Wytycznych norm. W takiej sytuacji znajdzie się Wnioskodawca. Mając odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie, będzie on bowiem Kierownikiem zespołu badawczego spółki komandytowej, a jednocześnie wspólnikiem tejże spółki. Wykonując osobiście niektóre zadania w projekcie, będzie mógł swoją pracę w określonym wymiarze zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i rozliczyć w ramach dotacji udzielonej spółce.

W Wytycznych zapisano, że właściciele spółek oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowani z zysku), mogą rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu zgodnie z poniższymi zasadami, wskazującymi m.in., że:

 1. koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy rozliczać według stawki godzinowej,
 2. właściciel spółki lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu,
 3. rozliczenie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą następuje według ustalonej stawki godzinowej w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie (według wzoru). W projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca) – ograniczenie to wynika z założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, tym samym obowiązki właściciela jednostki nie mogą dotyczyć wyłącznie badań wykonywanych w ramach projektu.

Ponadto zapisano obowiązki beneficjenta w zakresie sfery podatkowej: Podatnik, przed rozliczeniem w projekcie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu oraz czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia, jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Poniesienie wydatku na koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą udokumentowane ma być dokumentem księgowym, (np. notą obciążeniową) oraz kartą czasu pracy wskazującą liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie badań w projekcie. Na podstawie powyższych zapisów część kosztów kwalifikowalnych (częściowo pokrytych dotacją) zostanie przypisana wynagrodzeniu na rzecz Wnioskodawcy, obliczonemu zgodnie z Wytycznymi i kwota ta zostanie przelana z rachunku firmowego spółki na rachunek prywatny Wnioskodawcy. Przewiduje się również, że ta operacja zostanie udokumentowana notą księgową lub obciążeniową. Wnioskodawca wybrał jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym – podatek liniowy 19%.

Ponadto:

 • środki wypłacane w ramach dotacji pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 • wszystkie środki wypłacane w ramach dotacji wypłacane są przez płatnika – Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą Zlecenia płatności, przekazuje płatności,
 • środki na rzecz spółki komandytowej są wypłacane cyklicznie, na podstawie wniosków o płatność, jak dotąd 11 maja 2016 r. W przyszłości nie jest możliwe podanie dokładnych dat, a jedynie szacunek, że będą wpłacane nie rzadziej niż raz na kwartał,
 • dofinansowanie projektu jest przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu. Przedmiotem projektu jest przygotowanie innowacyjnej technologii szybkiego wytwarzania form warstwowych oraz skonstruowanie nowatorskiego urządzenia do automatycznego wykonywania form ceramicznych. Nadrzędnym rezultatem przedsięwzięcia jest przygotowanie automatu skracającego do 4 godzin czas wykonania ceramicznych form do precyzyjnego odlewania detali w metodzie wytapianych modeli, wykorzystywanego głównie dla potrzeb szybkiego prototypowania do zastosowań komercyjnych. Aktualnie na rynku światowym dostępne jest tylko jedno urządzenie wykonujące podobne zadanie, lecz prawie dwukrotnie dłużej, z mniejszą wydajnością. Opracowana w ramach niniejszego projektu technologia będzie nowatorska. Wykorzystane własne rozwiązania zostaną opatentowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie:
  1. art. 21 ust. 1 pkt 136 – w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  2. art. 21 ust. 1 pkt 129 – w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie będzie miało formę współfinansowania krajowego?
 2. Czy otrzymywane wynagrodzenie Wnioskodawca będzie mógł zaewidencjonować jako koszt uzyskania przychodu w ramach realizowanego przedsięwzięcia?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Wskazać przy tym trzeba, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że pobierane przez Niego wynagrodzenie z tytułu realizowanego przedsięwzięcia nie będzie podlegało zaewidencjonowaniu jako koszt uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Powyższe oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 23 ust. 1 ww. ustawy), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodu, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce komandytowej, której przyznano dofinansowanie dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 7 stycznia 2016 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą ….. Środki wypłacane w ramach dotacji, której dotyczy zapytanie, są środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie środki wypłacane w ramach dotacji wypłacane są przez płatnika – Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą Zlecenia płatności, przekazuje płatności. Przedmiotowe dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Z otrzymanych środków finansowych zostaną sfinansowane koszty kwalifikowane (zgodnie z budżetem projektu i wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków). Będą to m.in. koszty pracy osób, wchodzących w skład zespołu projektowego (umowy o pracę), a także wartość pracy własnej wspólników spółki komandytowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Z brzmienia tego przepisu wynika, że z kosztów uzyskania przychodu działalności gospodarczej wyłączona została wartość pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci oraz małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie w ramach realizowanego projektu nie stanowi stosownie do art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej przez spółkę komandytową działalności gospodarczej.

W tym miejscu wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Dodać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla drugiego wspólnika spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ….., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj