Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPB3.4511.822.2016.2.KJ
z 25 stycznia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2016 r. (data wpływu 6 października 2016 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród/premii z tytułu udziału w programie partnerskim i aukcjach premiowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2016 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wniosek z dnia 3 października 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zawiadomieniem z dnia 17 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.568.2016.1.BK, na podstawie art. 170 § 1 i art. 171 § 1 zdanie pierwsze w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) ww. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został przekazany do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi celem załatwienia według właściwości.

Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 17 października 2016 r.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 29 listopada 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.822.2016.1.KJ (doręczonym w dniu 8 grudnia 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 19 grudnia 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 15 grudnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

Spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego przy zawieraniu umów pożyczek oraz cesji wierzytelności, która będzie polegała na prowadzeniu platformy internetowej pożyczek społecznościowych, na której osoby zainteresowane będą mogły założyć konto i wystawić aukcje pożyczkowe w celu zawarcia umowy pożyczki lub nabycia wierzytelności tytułem cesji:

 • pożyczki prywatne typu „chwilówki” na okres 1 miesiąca, gdzie stronami umowy pożyczki w oparciu o art. 720 Kodeksu cywilnego (KC) będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • pożyczki prywatne na okres do 24 miesięcy, gdzie stronami umowy pożyczki w oparciu o art. 720 KC będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • pożyczki prywatne na okres do 24 miesięcy, gdzie stronami umowy pożyczki w oparciu o art. 720 KC będą – po stronie pożyczkobiorcy Przedsiębiorcy, a po stronie pożyczkodawcy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • pożyczki prywatne na zakup samochodu na okres do 24 miesięcy, gdzie stronami umowy pożyczki w oparciu o art. 720 KC będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • pożyczki prywatne hipoteczne na okres do 24 miesięcy, gdzie stronami umowy pożyczki w oparciu o art. 720 KC będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • giełda pożyczek – gdzie instytucje pożyczkowe będą wystawiały na sprzedaż wierzytelności z tytułu udzielonych przez siebie swoim klientom pożyczek, a powyższe wierzytelności tytułem cesji będą nabywały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Dochód Spółki będzie generowany na podstawie: opłat rejestracyjnych jak również prowizji pobieranych od pożyczkobiorców oraz instytucji pożyczkowych.

Jedną z form reklamy implementacji działalności będzie wypłacanie premii z tytułu udziału w programie partnerskim osobom, które polecą platformę, w oparciu o model marketingu wielopoziomowego, zwaną dalej „premią za polecenie”. Osoba, która poleci platformę otrzymuje 10 zł + 0,1% od obrotu wygenerowanego przez osobę, która dzięki ww. założyła konto i zaciągnęła lub udzieliła pożyczkę. Powyższa premia przysługuje do piątego poziomu polecenia (zgodnie z opisem w dalszej części).

Spółka przewiduje ponadto premie dodatkowe w wysokości 2% (dla obrotu wygenerowanego przez poleconego bezpośrednio użytkownika dla kategorii pożyczek hipotecznych) oraz 5% (dla obrotu wygenerowanego przez poleconego bezpośrednio użytkownika dla kategorii „giełda pożyczek”).

Uczestnikami programu partnerskiego polegającego na otrzymywaniu premii za polecenie platformy …. mogą być tylko aktywni użytkownicy platformy. Każdy użytkownik platformy w ramach swojego konta użytkownika posiadać będzie subkonto systemowe wygenerowane w ramach Systemu Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich …, które będzie służyło do przeprowadzania operacji finansowych – zasilenie subkonta środkami, przelew środków tytułem umowy pożyczki, spłaty rat pożyczek oraz wypłata środków.

Fakt polecenia platformy przez danego użytkownika będzie odnotowywany przez system platformy automatycznie za sprawą użytego do rejestracji nowego użytkownika indywidualnego kodu przypisanego danemu polecającemu. Spółka na podstawie ww. będzie wypłacała premię za polecenie na opisane powyżej subkonto automatycznie po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej przez nowego „poleconego” użytkownika. Zgromadzone na subkoncie środki pozostają do dyspozycji użytkownika i mogą zostać wypłacone na prywatne konto bankowe w dowolnej wysokości i czasie jednak nie wcześniej niż po 15 dniu miesiąca następnego (ten warunek wynika z faktu, że termin spłaty rat pożyczek zawsze przypada na 12 dzień miesiąca; w celu zwiększenia bezpieczeństwa i spłacalności zaciągniętych pożyczek przez uczestników programu partnerskiego w pierwszej kolejności rozliczane będą zobowiązania tytułem spłaty rat).

Ww. premia będzie wypłacana przez Spółkę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Premia za polecenie przysługuje do piątego poziomu polecenia, co oznacza, że prawo do premii przysługuje polecającemu użytkownikowi nie tylko z tytułu bezpośredniego polecenia platformy innym użytkownikom, ale również z tytułu dalszych poleceń przez ww. użytkowników z zachowaniem prawa do otrzymania premii do piątej osoby.

Przykład reprezentatywny:

Użytkownik „A” poleca platformę innym potencjalnym użytkownikom „B”, którzy zakładają konto na ….. Użytkownikowi „A” przysługuje z tego tytułu premia, a użytkownicy „B” stanowią pierwszy poziom poleceń. W przypadku, gdy użytkownicy „B” również skorzystają z możliwości udziału w programie partnerskim i będą polecać platformę innym użytkownikom – „C” – premia przysługuje zarówno polecającym bezpośrednio użytkownikom „B” oraz użytkownikowi „A”, a użytkownicy „C” stanowią drugi – pośredni – poziom poleceń dla użytkownika „A”. Jeśli użytkownicy z poziomu „C” również wezmą udział w programie partnerskim polecając platformę kolejnym użytkownikom „D”, tworząc tym samym użytkownikowi „A” trzeci poziom polecenia, premia za każde założone konto przez użytkowników „D” przysługuje: użytkownikowi „C”, który wcześniej polecił platformę danemu użytkownikowi „D”, użytkownikowi „B”, który wcześniej polecił platformę danemu użytkownikowi „C” oraz użytkownikowi „A”, który wcześniej polecił platformę danemu użytkownikowi „B”.

Zasada ta obowiązuje do piątego poziomu polecenia, a to oznacza, że użytkownikowi „A” przysługuje premia za polecenia za każde założone konto przez użytkowników „B”, „C”, „D”, „E” oraz „F”.

Pożyczkodawcami będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej o charakterze instytucji pożyczkowej w myśl ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczki będą udzielane przez ww. w formie oprocentowanej, w trybie umowy cywilno-prawnej podlegającej przepisom kodeksu cywilnego.

Spółka w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych usług dla osób fizycznych udzielających pożyczek za pośrednictwem platformy planuje wypłacać dodatkowo nagrody/premie z tytułu udziału w aukcjach specjalnych – premiowanych. Opis aukcji premiowanych znajduje się poniżej.

Spółka będzie wypłacać dodatkowe nagrody/premie osobom udzielającym za pośrednictwem …. pożyczek w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w formie nagrody/premii pieniężnej wypłacanej na subkonto użytkownika. Nagroda/premia będzie przysługiwała pożyczkodawcom za udział w aukcjach o statusie premiowanych. Aukcje premiowane to takie, w których użytkownicy-pożyczkobiorcy sami deklarują chęć uiszczenia dodatkowej opłaty prowizyjnej na rzecz Spółki w wysokości od 1-10% wartości pożyczki (użytkownik sam decyduje o wysokości opłaty dodatkowej wyrażonej w procentach) w zamian za promowanie ww. aukcji wyżej na liście aukcji.

Wysokość nagrody/premii wypłacanej miesięcznie osobie udzielającej pożyczki będzie odpowiadała wysokości miesięcznej opłaty dodatkowej poniesionej przez pożyczkobiorcę z tytułu promowania aukcji.

Nagrody/premie dla pożyczkodawców z tytułu udziału w aukcjach premiowanych będą wypłacane raz w miesiącu 12 dnia każdego miesiąca na subkonto pożyczkodawcy.

„Regulamin programu partnerskiego …” precyzujący przyznawanie i wypłacanie premii za polecenie platformy …. Wnioskodawca załączył do wniosku. Postanowienia „Regulaminu Świadczenia Usług Serwisu Internetowego …” precyzują zasady wypłaty premii za współpracę dla osób udzielających pożyczek za pośrednictwem ww. platformy w § 3 ppkt f) oraz § 4 pkt 13 – również załączony do wniosku. Ww. regulaminy będą dostępne na stronie platformy.

Cel wypłaty premii wymienionych we wniosku:

 • premie za polecenie – Spółka zakłada, że dzięki wypłacaniu premii użytkownikom za polecenie świadczonych przez Spółkę usług za pośrednictwem platformy ….. skutecznie zwiększy liczbę użytkowników;
 • nagrody/premie dla pożyczkodawców – Spółka zakłada, że w skutek wypłacania dodatkowych premii pożyczkodawcom oferta świadczonych przez Spółkę usług za pośrednictwem platformy …. będzie bardziej atrakcyjna dla tej grupy użytkowników, dzięki czemu zwiększy liczbę klientów co skutkować będzie większym dochodem Spółki.

Premia za polecenie platformy (założenie konta) wynosić będzie każdorazowo 10 zł.

Pozostałe premie wyrażone w procentach z tytułu polecenia platformy (zgodnie z Regulaminem programu partnerskiego) naliczane będą procentowo od wartości kwotowej zawartych przez „poleconych” użytkowników umów pożyczek. Premie będą naliczane i księgowane na subkoncie każdorazowo po zawarciu umów pożyczek przez poleconych użytkowników zgodnie z przedstawionymi wyżej parametrami procentowymi i zasadami.

Nagrody/premie dla pożyczkodawcy z tytułu udziału w aukcjach premiowanych będą zmienne i uzależnione od wartości procentowej opłaty dodatkowej z tytułu promowania aukcji w odniesieniu do wysokości kwoty udzielonej pożyczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

 1. Czy Spółka w przypadku wypłaty wyżej opisanej premii z tytułu udziału w programie partnerskim będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku i wystawienia deklaracji podatkowej dla danej osoby?
 2. Czy Spółka w przypadku wypłaty wyżej opisanej nagrody/premii z tytułu udziału w aukcjach premiowanych będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku i wystawienia deklaracji podatkowej dla danej osoby?
 3. Czy w przypadku gdy ww. premie i nagrody przekroczą jednorazowo kwotę 760 zł Spółka będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku i wystawienia deklaracji podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Premie, o których mowa powyżej podlegają pod formę sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, jeżeli suma wypłacanej premii nie przekroczy kwoty 760 zł to będzie ona zwolniona z opodatkowania.

Ad 2.

Premie o których mowa powyżej podlegają pod formę nagrody/premii, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, jeżeli suma wypłacanej jednorazowo premii za polecenia nie przekroczy kwoty 760 zł to będzie ona zwolniona z opodatkowania.

Ad 3.

Wnioskodawca będzie obowiązany jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wypłaconych premii i/lub nagród i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby Spółki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego Wnioskodawca będzie obowiązany przekazać do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Spółki roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR (art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których minister właściwy do spraw finansów publicznych zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem, z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Dla zastosowania powyższego zwolnienia niezbędne jest zatem aby:

 • otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagród nie przekroczyła kwoty 760 zł,
 • nagroda z tytułu sprzedaży premiowej towarów lub usług nie została otrzymana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie, wskazał jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.

W związku z powyższym, dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie Kodeks cywilny. I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś – internetowy Słownik języka polskiego (www.sjp.pwn.pl). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast, zgodnie z art. 353 § 2 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Zatem, strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i przywołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru lub usługi, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów/usług). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku wypłaty nagród w ramach sprzedaży premiowej znaczenie ma fakt, czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem, wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Tym samym wartość nagród uzyskanych w ramach sprzedaży premiowej towarów lub usług, w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas na płatniku nie ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji „PIT-8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym”, zgodnie z art. 42 ust. la tej ustawy.

Oznacza to, że jeżeli jednorazowa wartość nagród otrzymywanych przez uczestników programu organizowanego i finansowanego przez Wnioskodawcę (tj. premii z tytułu udziału w programie partnerskim lub nagrody/premii z tytułu udziału w aukcjach premiowanych) nie będzie przekraczała kwoty 760 zł, to na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Wnioskodawca nie będzie zobowiązany odprowadzić podatku na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklaracji PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Natomiast, w przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, gdy ich jednorazowa wartość przekracza 760 zł, a więc nie korzysta z ww. zwolnienia, na płatniku ciążą obowiązki o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli m.in. obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazuje, że zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego przy zawieraniu umów pożyczek oraz cesji wierzytelności. Dochód Spółki będzie generowany na podstawie: opłat rejestracyjnych jak również prowizji pobieranych od pożyczkobiorców oraz instytucji pożyczkowych. Jedną z form rozwoju implementacji działalności będzie wypłacanie premii z tytułu udziału w programie partnerskim osobom, które polecą platformę, w oparciu o model marketingu wielopoziomowego. Premiowy charakter sprzedaży wyrażać się będzie w przekazywaniu premii z tytułu udziału w programie partnerskim osobom, które polecą prowadzoną przez Wnioskodawcę platformę internetową pożyczek społecznościowych, na której osoby zainteresowane będą mogły założyć konto i wystawić aukcje pożyczkowe w celu zawarcia umowy pożyczki lub nabycia wierzytelności tytułem cesji. Osoba, która poleci platformę otrzyma 10 zł + 0,1% od obrotu wygenerowanego przez osobę, która dzięki ww. założyła konto i zaciągnęła lub udzieliła pożyczkę. Spółka przewiduje ponadto premie dodatkowe w wysokości 2% (dla obrotu wygenerowanego przez poleconego bezpośrednio użytkownika dla kategorii pożyczek hipotecznych) oraz 5% (dla obrotu wygenerowanego przez poleconego bezpośrednio użytkownika dla kategorii „giełda pożyczek”). Ww. premie będą wypłacane przez Spółkę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Spółka zakłada, że dzięki wypłacaniu premii użytkownikom za polecenie świadczonych przez Spółkę usług za pośrednictwem platformy internetowej skutecznie zwiększy liczbę użytkowników, a na skutek wypłacania dodatkowych premii pożyczkodawcom oferta świadczonych przez Spółkę usług za pośrednictwem platformy będzie bardziej atrakcyjna dla tej grupy użytkowników, dzięki czemu zwiększy liczbę klientów co skutkować będzie większym dochodem Spółki.

Opisane we wniosku premie/nagrody mają więc być wypłacane w ramach promocji mającej na celu uatrakcyjnienie oferty Wnioskodawcy, mają zwiększyć liczbę klientów (użytkowników platformy internetowej) i przyznawane będą w związku z określonym ich zachowaniem. Należy zatem uznać, że świadczenia dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz swoich klientów w ramach akcji promocyjnych stanowią nagrody uzyskane w ramach sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji będą korzystały z ww. zwolnienia, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku odchodowym od osób fizycznych, tj. obowiązek odprowadzenia 10% podatku zryczałtowanego od premii lub nagrody.

Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym:

 • jeżeli suma wypłacanej przez Spółkę osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej premii z tytułu udziału w programie partnerskim nie przekroczy kwoty 760 zł to nie zaistnieje obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wystawienia deklaracji podatkowej dla danej osoby;
 • jeżeli suma wypłacanej przez Spółkę osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nagrody/ premii z tytułu udziału w aukcji premiowanej nie przekroczy kwoty 760 zł to nie zaistnieje obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wystawienia deklaracji podatkowej dla danej osoby;
 • w sytuacji, gdy w ramach planowanego działania promocyjnego dochodzi do przekroczenia wartości ponad 760 zł, to wartość premii i/lub nagród nie korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z tytułu tych świadczeń, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zatem, na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzania do urzędu skarbowego właściwego według siedziby Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. la tej ustawy.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego oraz nie dokonuje analizy załączonych dokumentów. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego …., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj