Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
0461-ITPB2.4511.776.2016.1.IB
z 9 grudnia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2016 r. (data wpływu 15 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 15 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.


We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: „Kasa") działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2012 r. poz. 855). Działalność Kasy opiera się głównie na gromadzeniu środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzieleniu im pożyczek i kredytów, przeprowadzaniu na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124 poz. 1154 ze zm.).

Kasa planuje podjąć działania promocyjne na rzecz swoich członków, których celem będzie zachęcanie członków do korzystania z oferty Kasy, aktywizacja w zakresie założonego rachunku, zwiększenie lojalności i wzmocnienie więzi członkowskiej, a także zachęcanie do polecania usług Kasy wśród znajomych i rodziny, a tym samym wzrost wartości sprzedawanych usług Kasy. W ramach działań Kasa planuje przekazywać m.in. bilety do kina na filmy sponsorowane przez Kasę, książki, długopisy, portfele, teczki i inne gadżety z logo Kasy, a także nagrody pieniężne.

Opisane świadczenia mogą być wydawane w ramach szczegółowo opisanych w regulaminach akcji promocyjnych (np. świadczenie otrzymają członkowie, którzy założą lokatę, będą mieli wpływy w określonej wysokości na konto, wezmą kredyt), które jednak nie spełniają warunków sprzedaży premiowej, konkursu czy loterii promocyjnej.

Planowane są także akcje promocyjne, w których członek Kasy otrzyma świadczenie pieniężne, za polecenie znajomego lub członka rodziny, który następnie skorzysta z usług Kasy.

Świadczenia mogą również być wydawane ad hoc (np. wyróżnienie konkretnego członka, uhonorowanie członków najbardziej lojalnych). Ponadto wymienione świadczenia mogą być wydawane członkom, którzy złożyli reklamację, zostali potraktowani w niewłaściwy sposób, chcą zrezygnować z usług Kasy lub z którymi Kasa chce wzmocnić więź członkowską, w zależności od potrzeby.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy świadczenia, które otrzymają członkowie Kasy w związku z działaniami wizerunkowo-promocyjnymi będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?


Zdaniem Wnioskodawcy otrzymywane przez członków Kasy świadczenia stanowić będą dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten stosownie do regulacji art. 30 ust. 1 pkt 4b będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Na Kasie natomiast nie będzie ciążył obowiązek wystawiania członkom informacji PIT-8C, a kwota pobranego zryczałtowanego podatku zostanie wykazana w zbiorczej deklaracji PIT-8AR.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f) dodano art. 30 ust. 1 pkt 4b, zgodnie z którym, z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

W prawie podatkowym brak jest legalnej definicji pojęć: „działania promocyjne" lub „promocja". Jednakże, istniejące orzecznictwo oraz stanowisko organów podatkowych określają te pojęcia w sposób szeroki, wskazując na ogół czynności mających charakter promocyjny lub reklamowy - rozumiany potocznie, według dominującego, utrwalonego językowego rozumienia tych pojęć.

Jak stwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 6 czerwca 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-151/13-5/MAP).: „ (...) na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie". Działania planowane przez Kasę, będą miały na celu takie właśnie oddziaływanie na członków Kasy. Będą miały ich zachęcić do korzystania z usług Kasy, dostarczać niezbędnych informacji oraz wytwarzać pozytywną opinię o Kasie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) od dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 19% świadczenia.

W prawie podatkowym brak jest definicji promocji. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Odnosząc powołane wyżej unormowania prawne do okoliczności faktycznych podanych we wniosku należy zatem stwierdzić, że w przypadku wydawania świadczeń w związku z podejmowanymi przez Wnioskodawcę działaniami promocyjnymi znajdują zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca z tego tytułu ma zatem – co do zasady – obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania 19%-towego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR. Nie występuje natomiast obowiązek sporządzania informacji PIT-8C.

Na Wnioskodawcy nie będą natomiast ciążyły obowiązki płatnika w sytuacji, gdy przedmiotowe świadczenia dokonywane w związku z działaniami promocyjnymi oferowanymi przez Wnioskodawcę będą przekazywane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i kwalifikowane jako ich przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj