Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPB1.4511.787.2016.1.KO
z 16 września 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2016 r. (data wpływu 20 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym nazwanym konkursem YYYY (pytanie Nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 6 lipca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.515.2016.1.KO, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 6 lipca 2016 r. (data doręczenia 12 lipca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 18 lipca 2016 r., które wpłynęło w dniu 20 lipca 2016 r., nadanym za pośrednictwem …. w dniu 19 lipca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka .... S.A. ma zamiar w przyszłości realizować dwa typy działań promocyjnych nazywanych konkursami:

 1. „Nazwa XXXX” - założenia konkursu określone w załączonym Regulaminie - zwany dalej Konkurs X,
 2. „Nazwa YYYY” - założenia konkursu określone w załączonym Regulaminie - zwany dalej konkurs Y.

Pokrótce działania promocyjne nazwane konkursami polegać mają na zapewnieniu potencjalnym klientom Wnioskodawcy nagrody, pod warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy pożyczki w wskazanej w Regulaminie kwocie i spełnieniu wymagań formalnych opisanych w Regulaminie.

Różnica pomiędzy dwoma typami działań promocyjnych, czyli konkursem X i konkursem Y polega na tym, że:

 • w przypadku konkursu X pula nagród jest nieograniczona ilościowo a jedynie ogranicza ją okres trwania promocji,
 • w przypadku konkursu Y pula nagród jest ograniczona ilościowo.

Wszelkie postanowienia obu konkursów opisane zostały w przedstawionych przykładowych Regulaminach, nie ma więc innych uwarunkowań związanych z otrzymaniem nagród, zarówno odnośnie konkursu X, jak i konkursu Y.

W przyszłości Spółka ma także zamiar organizować działania promocyjne w postaci innej niż konkursy, np. w postaci sprzedaży premiowej.

Regulamin programu X

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Promocji „X” (dalej: Promocja) jest ... S.A. z siedzibą ...., wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ...., VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ...., NIP ....., o kapitale akcyjnym w wysokości ... PLN (dalej Organizator).

1.2 Promocja trwa w okresie od ......... do .......... („Okres Promocji”).

1.3 Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Udział w Promocji jest dobrowolny, a Uczestnik biorący w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1.5 Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

  Klient - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawarła z Organizatorem Umowę Pożyczki; Nagroda - .......................; Umowa Pożyczki - umowa, na podstawie której Organizator udzielił Klientowi odpłatnej pożyczki w kwocie nie mniejszej niż 3 000 złotych netto - tj. Klient otrzymał na wskazany rachunek kwotę co najmniej 3 000 złotych.

II. Warunki uczestnictwa

2.1 Uczestnikami Promocji mogą być Klienci, którzy:

 1. w okresie trwania promocji wypełnią formularz kontaktowy używany w marketingowej kampanii internetowej .... za pośrednictwem specjalnych mikro stron internetowych dostępnych pod adresami: http://............. oraz http://................ (Landing Pages) z informacją o Promocji, ze specjalnymi znacznikami w adresie URL, umożliwiającymi weryfikację źródła pochodzenia kontaktu, a następnie potwierdzą wysłanie wpisanych wcześniej danych klikając w przycisk CTA „Zostaw kontakt” i tym samym wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych;
 2. zawarli w okresie obowiązywania Promocji z Organizatorem Umowę Pożyczki i od niej nie odstąpili.

2.2 Odstąpienie od umowy przez Klienta powoduje utratę prawa do udziału w Promocji.

2.3 Pula Nagród nie jest ograniczona ilościowym limitem. Nagrodę w Promocji otrzyma każdy Uczestnik, po wykonaniu łącznie poniższych warunków („Zgłoszenie”):

 1. w okresie trwania promocji wypełnił formularz kontaktowy używany w marketingowej kampanii internetowej .... za pośrednictwem specjalnych mikro stron internetowych dostępnych pod adresami: http://........... oraz http: ............. (Landing Pages) z informacją o Promocji, ze specjalnymi znacznikami w adresie URL umożliwiającymi weryfikację źródła pochodzenia kontaktu, a następnie potwierdził wysłanie wpisanych wcześniej danych klikając w przycisk CTA „Zostaw kontakt” i tym samym wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych;
 2. wypełnił formularz kontaktowy, o którym mowa w punkcie 2.3a) w wyznaczonym przez sekundnik czasie, tj. 15 sekund od chwili uruchomienia strony z formularzem;
 3. zawarł z Organizatorem Umowy Pożyczki w okresie obowiązywania Promocji;
 4. kwota pożyczki, o której mowa w punkcie 2.3c) wynosi nie mniej niż 3 000 złotych netto, tj. Klient otrzyma na wskazany rachunek bankowy kwotę minimum 3 000 złotych;
 5. spłacie przez Uczestnika co najmniej pierwszej raty ww. pożyczki w terminie, zgodnie z Harmonogramem Spłat lub wcześniej w okresie obowiązywania Promocji. Za datę zapłaty raty uznaje się datę zaksięgowania kwoty raty na rachunku Organizatora;

2.4 Każdy Uczestnik, który wykona łącznie Zadania opisane w pkt 2.3. otrzyma Nagrodę.

2.5 Organizator prowadzi ewidencję przyznanych Nagród.

III. Nagrody

3.1 Każdy Uczestnik może uzyskać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości zawartych Umów Pożyczek.

3.2 Nagrody będą wysłane za pośrednictwem dystrybutora Nagród na adres zamieszkania Uczestnika wskazany w Umowie Pożyczki.

3.3 Nagrody będą wysyłane w terminie do 90 dni od daty Zakończenia Okresu Promocji. Przed wysłaniem nagrody przez Organizatora, Uczestnik otrzyma informację drogą smsową na numer podany przez Uczestnika w umowie pożyczki, że otrzyma Nagrodę.

3.4 Uczestnik powinien potwierdzić osobie doręczającej przesyłkę:

 1. otrzymanie Nagrody poprzez pokwitowanie odbioru przesyłki kurierskiej;
 2. po otwarciu i zbadania przesyłki - brak uszkodzenia Nagrody;

3.5 W przypadku, gdy Uczestnik nie odebrał Nagrody, zgodnie z pkt 3.2. oraz 3.3. Uczestnik otrzyma informację drogą smsową na numer podany przez Uczestnika w umowie pożyczki, że Nagroda jest dostępna do odbioru w siedzibie Organizatora. Uczestnik powinien odebrać Nagrodę w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania ww. smsa. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody.

3.6 Uczestnicy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 19% od ilorazu wartości brutto nagrody przez kwotę 0,81 zł (zaokrąglonej do pełnych złotych) przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.7 .... jako organizator konkursu zobowiązany, jest do obliczenia i pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1 Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w terminie 100 dni od dnia zakończenia Programu pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Świąteczna pożyczka z prezentem” lub drogą e-mailową na adres …..pl. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania reklamacji pod adres Organizatora.

4.2 Pisemna reklamacja co do przebiegu Promocji powinna zawierać imię, nazwisko, numer Umowy Pożyczki, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis reklamacji.

4.3 Reklamacje co do przebiegu Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie powiadomiony listem, nie później niż w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany w reklamacji lub adres zamieszkania podany w Umowie Pożyczki.

4.4 Uczestnik może zgłosić reklamację na podstawie rękojmi za wady Nagrody do producenta lub wskazanego przez niego dystrybutora. Informacje dotyczące sposobu realizacji reklamacji na podstawie rękojmi za wady Nagrody, Uczestnicy otrzymają od Organizatora pod numerem telefonu .... (koszt połączenia z infolinią jak za połączenie lokalne według stawek operatora) lub adresem e-mail …...pl. Uczestnikowi przysługuje również gwarancja na zasadach określonych w dostarczonym wraz z nagrodą Uczestnikowi dokumencie magazynowym oraz dokumencie gwarancji.

V. Postanowienia końcowe

5.1 Zasady prowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.

5.2 Dodatkowe dane dotyczące Nagród są dostępne na stronie Promocji www…../swiatecznapromocja.

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników.

5.4 O zmianie niniejszego Regulaminu Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni w drodze zawiadomienia zamieszczonego na stronie Promocji: www......... oraz e-mailem na adres mailowy podany przez Uczestnika w zawartej umowie pożyczki lub wiadomością tekstową na numer telefonu podany przez Uczestnika w zawartej umowie pożyczki.

5.5 Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie Promocji: www.........

5.6 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest .... S.A., z siedzibą w ...... Dane osobowe podane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem udziału w Promocji przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Promocji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Osobom biorącym udział w Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Regulamin Programu Y

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Programu „Y” (dalej: Program) jest ... S.A. z siedzibą ...., kod pocztowy ...., wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...., VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., NIP ...., o kapitale akcyjnym w wysokości ... PLN (dalej: Organizator).

1.2 Promocja trwa w okresie od ......... do .......... („Okres Programu”). Program może być zakończony przed końcem Okresu Programu w przypadku wyczerpania puli Nagród. O wyczerpaniu puli Nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni w drodze zawiadomienia zamieszczonego na stronie http://............ W przypadku zakończenia Programu przed końcem Okresu Programu, będą poszanowane prawa nabyte przez Uczestników przed zakończeniem Programu.

1.3 Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik biorący w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1.5 Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie: Klient - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawarła z Organizatorem Umowę Pożyczki; Nagroda – nagroda rzeczowa w postaci .......................;Umowa Pożyczki – umowa pożyczki gotówkowej wraz z „Twoim Pakietem” – Pakiet Bonus lub Pakiet Extra, na podstawie której Organizator udzielił Klientowi odpłatnej pożyczki gotówkowej w kwocie nie mniejszej niż 4 000 złotych netto – tj. Klient otrzymał na wskazany rachunek kwotę co najmniej 4 000 (cztery tysiące) złotych.

II. Warunki uczestnictwa

2.1 Uczestnikami Programu mogą być Klienci, którzy w Okresie Programu:

 1. zawarli z Organizatorem Umowę Pożyczki, opisaną w punkcie 1.5 i od niej nie odstąpili;
 2. otrzymali od Organizatora w formie listu tradycyjnego Zaproszenie do udziału w Programie oraz
 3. spłacili w terminie, tj. zgodnie z harmonogramem spłat (lub wcześniej), co najmniej pierwszą ratę Pożyczki, przy czym za datę spłaty uznaje się datę wpływu kwoty raty na rachunek Organizatora; w przypadku gdy termin płatności pierwszej raty przypadał po zakończeniu Okresu Programu a spłata nastąpiła zgodnie z harmonogramem spłat – warunek ten uważa się za spełniony;
 4. zadzwonili na infolinię Organizatora na numer ... (koszt połączenia jak za połączenia lokalne według stawek operatora) i podali kod promocji znajdujący się w Zaproszeniu do udziału w Programie, a także numer Pesel i numer telefonu kontaktowego.

2.2 Łączne spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 2.1a), b), c) i d) oznacza Zgłoszenie do uczestnictwa w Programie.

2.3 Pula Nagród jest ograniczona i wynosi 70 (siedemdziesiąt) Nagród.

2.4 Nagrodę w Programie otrzyma każdy z siedemdziesięciu (70) pierwszych Uczestników, według kolejności Zgłoszeń, przy czym o kolejności Zgłoszeń decyduje data i czas spisania wniosku o udzielenie pożyczki dotyczącego Umowy Pożyczki.

2.5 Nagrody będą przyznane pierwszym siedemdziesięciu Uczestnikom aż do wyczerpania puli nagród, z zastrzeżeniem poniższego punktu 2.6.

2.6 W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał odbioru Nagrody w trybie określonym w punkcie 3.4, co skutkowało utratą prawa do Nagrody – prawo to przechodzi na Uczestnika, który jako kolejny, po siedemdziesiątym Zgłoszeniu dokonał Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie. Zdanie poprzedzające, ma zastosowanie odpowiednio do dalszych Uczestników w przypadku dalszych utrat praw do Nagród.

2.7 Organizator prowadzi ewidencję przyznanych Nagród.

III. Nagrody

3.1 Każdy Uczestnik może uzyskać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości zawartych Umów Pożyczek.

3.2 Nagrody będą wysłane na adres zamieszkania Uczestnika wynikający z Umowy Pożyczki.

3.3 Nagrody będą wysyłane w terminie do 60 dni od daty zakończenia Okresu Promocji.

3.4 Przed wysłaniem nagrody, Uczestnik otrzyma od Organizatora informację drogą smsową na numer telefonu podany przez Uczestnika we wniosku o udzielenie pożyczki, że otrzyma Nagrodę.

3.5 Nagrody są przekazywane za pośrednictwem Dystrybutora nagród („Dystrybutor”) działającego na zlecenie Organizatora, za działania którego Organizator ponosi względem Uczestnika pełną odpowiedzialność. Uczestnik potwierdzi Dystrybutorowi:

 1. doręczenie Nagrody poprzez pokwitowanie jej odbioru oraz
 2. po otwarciu i zbadaniu przesyłki – brak uszkodzenia Nagrody lub, w przypadku jej uszkodzenia czy niekompletności, wypełni protokół szkody.

3.6 Dystrybutor dwukrotnie, w dni robocze, podejmie próby doręczenia Nagrody Uczestnikowi. W razie bezskutecznej pierwszej próby doręczenia, Dystrybutor pozostawi awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia oraz wskazaniem, gdzie i kiedy Uczestnik ma możliwość osobiście odebrać Nagrodę w najbliższym przedstawicielstwie Dystrybutora. W razie drugiej bezskutecznej próby doręczenia, Dystrybutor analogicznie wskazuje w ponownym awizo na możliwość osobistego odbioru Nagrody w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od dnia drugiej próby doręczenia. Za niemożność doręczenia lub odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika – Organizator nie odpowiada. Brak odbioru lub odmowa przyjęcia Nagrody, z poszanowaniem trybu doręczeń wskazanego wyżej, oznacza utratę prawa do Nagrody.

3.7 Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody.

3.8 Uczestnicy otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 19% od ilorazu wartości brutto nagrody przez kwotę 0,81 (zaokrąglonej do pełnych złotych) przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.9 .... S.A. jako organizator promocji, zobowiązany jest do obliczenia i pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1 Uczestnik może złożyć reklamację.

4.2 Reklamacje mogą być składane przez Uczestnika na piśmie przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub osobiście pod adresem siedziby Organizatora lub adresami biur Organizatora lub ustnie do protokołu pod adresem siedziby Organizatora lub adresami biur Organizatora wskazanymi na www... lub telefonicznie – pod numerem telefonu ...... Koszt połączenia według stawki operatora.

4.3 Organizator rozpatruje reklamację i udziela Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, przy czym dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie przez Organizatora odpowiedzi przed upływem terminu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni od dnia złożenia reklamacji, o czym Organizator poinformuje Uczestnika przed upływem 30 dni od dnia złożenia reklamacji przez Uczestnika w drodze pisemnego powiadomienia na adres zamieszkania wskazany w Umowie Pożyczki albo na adres do doręczeń wskazany we wniosku.

4.4 Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Uczestnikowi w formie papierowej na adres zamieszkania wskazany w Umowie Pożyczki albo adres do doręczeń wskazany we wniosku o udzielenie Pożyczki (lub na inny adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji).

4.5 W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z wniesionej reklamacji, Uczestnik może wnieść pisemne odwołanie do Zarządu spółki Organizatora, zawierające uzasadnienie. Do sposobu składania odwołania stosuje się odpowiednio pkt 4.2 powyżej. Do rozpatrzenia odwołania stosuje się odpowiednio pkt 4.4 powyżej.

V. Postanowienia końcowe

5.1 Zasady prowadzenia Programu określa niniejszy Regulamin.

5.2 Dodatkowe dane dotyczące Nagród są dostępne na stronie Programu www........

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników.

5.4 O zmianie niniejszego Regulaminu Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni w drodze zawiadomienia zamieszczonego na stronie Programu: https://........... oraz e-mailem na adres mailowy podany przez Uczestnika we wniosku o udzielenie Pożyczki, zawartej umowie pożyczki lub wiadomością tekstową na numer telefonu podany przez Uczestnika w ww. wniosku.

5.5 Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie Programu: www.........

5.6 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest .... S.A., z siedzibą w ...., ul. .... Dane osobowe podane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem udziału w Programu przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Programu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Osobom biorącym udział w Programie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W uzupełnieniu z dnia 18 lipca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że nie ma wykładni co jest konkursem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wspomniany przepis powołuje się na pojęcie konkursu, lecz nie ma w ustawie definicji tego pojęcia. Trudno więc odpowiedzieć, czy działanie spełnia wymogi konkursu skoro nie ma definicji „wymogów konkursu”. W ramach działania promocyjnego nazwanego konkursem XXXX Uczestnik tego „konkursu” - potencjalny klient musi nabyć produkt Wnioskodawcy i wtedy ze względu na nieograniczoną pule nagród zawsze „wygrywa”, gdyż dostaje nagrodę. Jeżeli Wnioskodawca uzna, że konkursem jest pewne zachowanie Uczestników, z których w wyniku realizacji warunków uczestnictwa wygrywa najlepszy lub najlepsi, to Jego działanie promocyjne nazwane konkursem XXXX nie jest konkursem. U Wnioskodawcy, każdy kto przystąpi do działania i zakupi produkt „wygra” nagrodę .

W ramach działania promocyjnego nazwanego konkursem YYYY Uczestnik tego „konkursu” - potencjalny klient musi nabyć produkt Wnioskodawcy i wtedy ze względu na graniczoną pule nagród pierwsi, którzy spełnią wymogi, czyli zakupią produkt Wnioskodawcy „wygrają” nagrodę, a następni po wyczerpaniu puli nagród nie wygrają - nie dostaną nagrody. Czyli występuje tutaj podział, w odróżnieniu od konkursu XXXX, na tych, którzy nie kupią produktu i nigdy nie wygrają, czyli nie dostaną nagrody oraz na tych którzy kupią produkt, ale nie są tacy szybcy by zdążyć to zrobić zanim pula nagród się wyczerpie, i oni nie dostaną nagrody a także na grupę trzecią uczestników, którzy zakupili produkt Wnioskodawcy, czym spełnili przesłanki uczestnictwa w konkursie YYYY i zdążyli to zrobić na tyle szybko ze zmieścili się w czasie dopóty pula nagród się nie wyczerpała. Jeżeli Wnioskodawca uzna, że konkursem jest pewne zachowanie uczestników, z których w wyniku realizacji warunków uczestnictwa wygrywa najlepszy lub najlepsi, i jeżeli uzna, że najlepszy to ten który kupi najszybciej produkt Wnioskodawcy wtedy działanie YYYY jest konkursem. Jeżeli natomiast uzna, że celem działania, czyli organizacji konkursu było pozyskanie jak największej ilości uczestników, czyli klientów w zadanym czasie, to też nie ma gwarancji, że przy konkursie YYYY potrwa to szybciej niż w konkursie XXXX, gdyż pula nagród jest ograniczona nie czasowo, a ilościowo. Gdyby Wnioskodawca umiał odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy Jego działania są konkursami, nie byłoby wniosku o interpretację, gdyż wspomniany art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie powołuje się na pojęcie konkursu. Reasumując, dla celów tego wniosku Wnioskodawca uważa, że wobec faktu, że ograniczona pula nagród wskazuje na potrzebę pośpiechu przy wykupie produktu Wnioskodawcy, żeby dostać jeszcze nagrodę uznaje, że działanie YYYY spełnia wymogi konkursu. Jest konkursem.

Pośród uczestników Konkursu XXXX nie będzie żadnego elementu rywalizacji, gdyż każdy kto zakupi produkt w trakcie trwania promocji dostanie nagrodę. W przypadku działania YYYY będzie istniał element rywalizacji, gdyż tylko pierwszych „tylu to i tylu” uczestników, którzy zakupią produkt dostanie nagrodę, ponieważ pula nagród będzie ograniczona.

Jeżeli działania promocyjne nie spełniają wymogów konkursu, to działania takie będą stanowiły sprzedaż premiową jako inną formę promocji niż konkurs. Odnosząc to do udzielonej wyżej odpowiedzi w uzupełnieniu, które działanie zdaniem Wnioskodawcy jest konkursem, a które nie, Wnioskodawca stwierdza, że jeżeli uznać, że działanie XXXX nie spełnia wymogów konkursu, to jest na pewno sprzedażą premiową. W przypadku działania YYYY skoro uzna, że jest to konkurs to a contrario nie jest to sprzedaż premiowa.

Głównym celem planowanych działań promocyjnych nazwanych konkursami będzie zwiększenie zakresu sprzedaży produktów Wnioskodawcy - usług poprzez uzyskanie tego efektu w jak najszybszym czasie.

Nagrody są zawsze rzeczowe + 19% wartości nagrody, jako kwota do pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych za klienta.

Działania Wnioskodawcy skierowane będą do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie będą przyznawane nagrody na rzecz pracowników Wnioskodawcy, są oni wykluczeni z takiego działania. Wnioskodawca nie będzie kierować działania do osób pozostających ze Świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (zgodnie z Regulaminem uczestnikiem w konkursie może być osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawarła z Organizatorem umowę pożyczki).

Planowane są nagrody zarówno nieprzekraczające 760 zł, jak i bardziej wartościowe, co pośrednio wynikało z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska. Dla celów niniejszego wniosku Wnioskodawca uznaje, że w ramach opisanych przez Niego działań promocyjnych przyznawane nagrody będą o mniejszej wartości niż 760 zł brutto.

Skoro w wyrażonym stanowisku Wnioskodawca uznał, że Jego zdaniem działanie promocyjne jest pojęciem szerszym i zawiera w sobie zarówno konkursy jak i sprzedaż premiową, więc konsekwentnie uznaje w odpowiedzi na to pytanie, że zarówno działania w ramach konkursu XXXX, jak i konkursu YYYY są formą promocji. Wobec braku definicji w ustawie słowa „promocja„ jak i słowa „reklama” trudno udzielić odpowiedzi, czy ogłaszane przez Wnioskodawcę działania w ramach obu konkursów spełnią cel reklamowy. Wnioskodawca odpowiada więc, że głównym celem obu konkursów jest promocja produktów firmy, czyli świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Regulacje zawarte w art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą, zdaniem Wnioskodawcy, pojęć szerszych a te z art. 21 ust. l pkt 68 zawężają to, co uregulowano w pkt 68a do węższej kategorii konkursu, sprzedaży premiowej i gry. Taka logika rozumowania skłania Wnioskodawcę do uznania, że skoro pkt 68 jest przepisem o węższym znaczeniu (obejmuje jedynie trzy formy promocji: konkurs, gry i sprzedaż premiową), to tak długo jak działania promocyjne Wnioskodawcy będą spełniać formę konkursu lub sprzedaży premiowej, nie będą to działania uznawane za promocję lub reklamę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a). Jeżeli przewidywane przez Wnioskodawcę działania opisane wyłącznie w pytaniu nr 3 wykroczą poza ramy konkursu lub sprzedaży premiowej będą rozpatrywane pod kątem zwolnienia z art. 21 ust. l pkt 68a). Wnioskodawca nie przewiduje w ramach tego wniosku takich działań.

Wnioskodawca ma zamiar organizować sprzedaż premiową w postaci puli nagród ograniczonej w czasie, nie ilościowo, ma zamiar ogłaszać sprzedaż premiową w ramach, której mogłyby być dokonywane swoistego rodzaju poszerzenia lub przedłużenia czasu jej trwania, przez co pula nagród z ograniczonej mogłaby stać się nieograniczoną. W ramach każdej ogłaszanej akcji promocyjnej, czy to nazwanej konkursem, czy sprzedażą premiową, czas jej trwania nie jest wieczny i zawsze jest ograniczony. Po tym czasie ogłaszana jest nowa akcja promocyjna. Wnioskodawca chciałby uzyskać w ramach pytania nr 3 ogólną odpowiedź w postaci wskazania jakie, zdaniem Organu interpretacyjnego, założenia należy spełnić, by niezdefiniowane w ustawie pojęcia reklama, sprzedaż premiowa, promocja, konkurs, czy gra, które ustawodawca używa we wspomnianych pkt 68 i 68a) stały się bardziej jasne i możliwe do stosowania. Reasumując, odpowiadając ściśle na to pytanie planowane działania promocyjne to organizowanie sprzedaży premiowej, w której pula nagród będzie mogła być rozszerzana/powiększana lub zmieniana z ograniczonej na nieograniczoną w trakcie trwania promocji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi w przypadku nagród przekazywanych w ramach konkursu XXXX, pobierając podatek w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, czyli do 760 zł?
 2. Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi w przypadku nagród przekazywanych w ramach konkursu YYYY, pobierając podatek w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, czyli do 760 zł?
 3. Czy prowadzenie akcji promocyjnej w postaci sprzedaży premiowej, bez względu na ilościowe ograniczenia puli nagród podlega opodatkowaniu w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, czyli do 760,00 zł?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2. Pytania Nr 1 i 3 będą przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nagród przekazywanych w ramach konkursu YYYY postąpiłby On prawidłowo pobierając podatek w wysokości 19% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy przekazywana nagroda przekraczałaby wartość 760 zł, natomiast w przypadku nagród o wartości nie przekraczającej ww. kwoty zastosowanie miałoby zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Sprzedaż premiowa jest u Wnioskodawcy narzędziem marketingowym stosowanym w celu zachęcenia klientów do nabywania oferowanych świadczeń - usług finansowych Sprzedaż premiowa nie jest wprost regulowana w przepisach prawa cywilnego, jednak można wskazać, że istotą sprzedaży premiowej jest, że nabywca, kupując usługi, uzyskuje jak w przypadku planowanego przez Wnioskodawcę działania - prawo do odbioru dodatkowego, nieodpłatnego świadczenia. Ważne, że otrzymanie takiego bonusu skutkuje u nagrodzonego powstaniem przychodu podatkowego. Istota sprzedaży premiowej polega na motywowaniu i zachęcaniu aktualnych i potencjalnych klientów do nabywania świadczeń organizatora programu. To jednak, że uczestnik programu sprzedaży premiowej uzyskał przychód podatkowy, nie musi automatycznie oznaczać konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W niektórych sytuacjach ma bowiem zastosowanie zwolnienie usytuowane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według niego zwolniona od podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Pomocnym dla odpowiedzi na zadane pytania będzie także rozróżnienie pomiędzy pojęciami promocji a pojęciem sprzedaży premiowej. Zdaniem Wnioskodawcy, promocja to pojęcie szersze a konkurs lub sprzedaż premiowa jest jednym z typów promocji.

Na zasady opodatkowania wskazanych przychodów nie wpływa wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. nowego art. 30 ust. 1 pkt 4b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wprowadza zasadę, zgodnie z którą podatek z tytułu świadczeń otrzymanych m.in. instytucji finansowych w związku z promocjami oferowanymi przez te banki, wynosi 19% świadczenia. Zakres zastosowania tego przepisu określony jest szeroko, tzn. nowy przepis dotyczy zasad opodatkowania wszystkich „świadczeń” wypłacanych w określonych okolicznościach - promocjach oferowanych przez te podmioty.

Oznacza to, że konkretne działania promocyjne, tj. wygrane w konkursach wskazanych w pytaniu nr 2 objęte są opodatkowaniem z art. 30 ust. 1 pkt 2 (z uwzględnieniem zwolnień, np. 760 zł), a pozostałe inne działania promocyjne podlegają opodatkowaniu z art. 30 ust. 1 pkt 4b. Promocja jest pojęciem szerszym, podane wyżej trzy czynności mogą być jednym z jej przejawów.

Regulamin działania nazwanego konkursem YYYY jest działaniem promocyjnym w postaci konkursu (a nawet jeżeli uznać, że nie spełnia wymogów konkursu, to jest sprzedażą promocyjną). W przypadku tego działania, mamy do czynienia ze sprzedażą premiową. Jako taka forma opodatkowanie tej sprzedaży powinno odbywać się zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68, to jest kwoty ponad 760 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustalenie wartości przychodu otrzymanego przez podatnika w postaci nieodpłatnego świadczenia reguluje art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem, z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W przepisach podatkowych brak jest definicji pojęcia „konkursu”. Zgodnie jednak z ogólną definicją zawartą w Słowniku języka polskiego konkurs, to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac, itp., zwykle wyróżnianych nagrodami.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także uregulowane przez prawo.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma zamiar w przyszłości realizować działanie promocyjne nazwane konkursem YYYY, skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w ramach którego klientom wypłacane będą nagrody. Działanie promocyjne nazwane konkursem polegać ma na zapewnieniu potencjalnym klientom Wnioskodawcy nagrody, pod warunkiem podpisania umowy pożyczki we wskazanej w Regulaminie kwocie i spełnieniu wymogów formalnych opisanych w Regulaminie. Oferowane klientom promocje mają na celu uatrakcyjnienie oferowanych przez Wnioskodawcę usług oraz zwiększenie poziomu ich sprzedaży. W ramach działania promocyjnego nazwanego konkursem YYYY Uczestnik – potencjalny klient musi nabyć produkt Wnioskodawcy i wtedy ze względu na ograniczoną pulę nagród pierwsi, którzy spełnią wymogi, czyli zakupią produkt Wnioskodawcy wygrają nagrodę, a następni, po wyczerpaniu puli nagród, nie wygrają. Głównym celem planowanego działania promocyjnego nazwanego konkursem YYYY będzie zwiększenie zakresu sprzedaży produktów Wnioskodawcy – usług, poprzez uzyskanie tego efektu w jak najszybszym czasie. Zatem, w przypadku działania promocyjnego YYYY będzie istniał element rywalizacji, gdyż tylko pierwszych „tylu to i tylu” uczestników, którzy zakupią produkt Wnioskodawcy dostanie nagrodę, gdyż pula nagród będzie ograniczona.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujących od 1 stycznia 2015 r., nagrody przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz klientów w związku z planowanym działaniem promocyjnym nazwanym konkursem YYYY, stanowią nagrody uzyskane w ramach konkursu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, wówczas przedmiotowe nagrody w ramach planowanego działania promocyjnego YYYY, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Tym samym, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w sytuacji, gdy w ramach planowanego działania promocyjnego YYYY dochodzi do przekroczenia wartości świadczenia ponad 760 zł, to wartość ww. nagród nie korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, przychody z tytułu tych świadczeń – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy − podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zatem na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. la tej ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, że postąpi prawidłowo pobierając podatek w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należało uznać za nieprawidłowe, z uwagi na błędnie wskazaną stawkę tego podatku.

Jeżeli przedstawiony we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ….., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj