Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB1/4511-1-1445/15-2/AMN
z 21 stycznia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi:

 • w sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł – jest prawidłowe,
 • w sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody przekracza 760 zł – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi, w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami lojalnościowymi oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami polegającymi na promocji i reklamie Banku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest bankiem z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Bank” lub „Wnioskodawca”) i prowadzi działalność bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank organizuje oraz przeprowadza działania marketingowe, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności i ilości oferowanych produktów (dalej: „Akcje promocyjne”). Akcje promocyjne kierowane są do obecnych i potencjalnie przyszłych Klientów.

Bank ma w swojej ofercie różnorodne programy promocyjne związane z produktami oferowanymi przez Bank − kartą kredytową, kredytem lub pożyczką.

Programami są objęci klienci indywidualni Banku − osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Poniżej przedstawiono katalog akcji promocyjnych organizowanych przez Bank lub planowanych, podzielony ze względu na rodzaje świadczeń przekazywanych klientom.

1. Akcje promocyjne wypełniające znamiona sprzedaży premiowej.

Programami są lub będą obejmowani Klienci, którzy zawierając z Bankiem umowę o kredyt/pożyczkę lub kartę kredytową, po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie, skorzystają z nagrody przyznanej przez Bank: nagrody rzeczowej, nieodpłatnego świadczenia w postaci dodatkowej usługi oferowanej przez Bank lub nagrody pieniężnej w postaci uznania rachunku karty kredytowej ustaloną kwotą. Nagrody uzależnione są od określonej aktywności Klienta oraz jego zachowań transakcyjnych (gotówkowych jak i bezgotówkowych) dokonanych w terminach i punktach zakreślonych stosownym regulaminem.

Nagroda rzeczowa lub świadczenie w postaci usługi zostaje przekazane uczestnikowi sprzedaży premiowej w wyznaczonym miejscu i czasie, natomiast nagroda pieniężna zostaje przekazana w wyznaczonym czasie na rachunek karty kredytowej − wszystkie warunki określone są w stosownych regulaminach. Jednorazowa kwota premii za jednostkowy okres rozliczeniowy co do zasady nie przekracza kwoty 760 zł, jednakże mogą się zdarzyć przypadki, w których wartość nagrody może tę kwotę przewyższyć.

2. Programy lojalnościowe.

Bank organizuje programy lojalnościowe, w ramach których z tytułu dokonywania określonych transakcji, uczestnikom przyznawane są punkty, które podlegają kumulacji. Po określonym w regulaminie okresie oraz zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów uczestnik uprawniony jest do wymiany zgromadzonych punktów na nagrody rzeczowe lub bony pieniężne. Punkty niewykorzystane w wyznaczonym w regulaminie programu okresie tracą ważność. Ponadto uczestnik programu, który zgromadził punkty w wysokości przekraczającej określony procentowy pułap (np. 70%) wartości nagrody wyrażonej w punktach, ma możliwość dopłaty brakującej kwoty do wybranej nagrody, dostępnej w momencie zamówienia na stronie internetowej programu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie punkty mogą zostać doliczone lub przekazane innemu uczestnikowi.

3. Programy polegające na promocji i reklamie Banku.

Akcje promocyjne polegają na przekazywaniu przez Bank potencjalnie przyszłym Klientom Banku drobnych prezentów. Wartość nieodpłatnych świadczeń co do zasady nie przekracza 200 zł, aczkolwiek mogą zaistnieć sytuacje, gdy wartość pojedynczego prezentu przekroczy 200 zł. Nieodpłatne świadczenia związane są z promocją lub reklamą Banku i nie są dokonywane na rzecz pracowników Banku oraz osób pozostających z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W związku z powyższym opisem stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych, Wnioskodawca wnosi o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, poprzez rozstrzygnięcie czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujących od 1 stycznia 2015 r., tj. czy:

 1. Przyznawane Klientom Banku premie w ramach akcji promocyjnych opisanych w pkt 1 opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w tym nagrody rzeczowe w postaci towarów lub usług oraz nagrody pieniężne − stanowią nagrody uzyskane w ramach sprzedaży premiowej towarów lub usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT, zatem gdy ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł − podlegać będą zwolnieniu z PIT i w konsekwencji na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 i 42 ust. la Ustawy PIT?
 2. W sytuacji, gdy w ramach akcji, których dotyczy pytanie nr 1, dojdzie do przekroczenia wartości świadczenia ponad 760 zł, która uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT, Bank będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT?
 3. Czy w związku z przyznaniem punktów na rzecz uczestnika w ramach akcji promocyjnych opisanych w pkt 2 opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego dochodzi do powstania przychodu podatkowego po stronie uczestnika programu lojalnościowego?
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przekazane potencjalnym przyszłym Klientom Banku prezenty o małej wartości w ramach akcji promocyjnych opisanych w pkt 3 opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego polegających na promocji i reklamie Banku będą stanowić nieodpłatne świadczenia od Banku w związku z jego promocją i reklamą, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy PIT, w przypadku gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 200 zł, a na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika wymienione w art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. la ustawy PIT?
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w sytuacji, gdy w ramach programów polegających na promocji i reklamie Banku, których dotyczy pytanie numer 4, zaistnieje sytuacja przekazania świadczenia o wartości przekraczającej 200 zł, na Banku jako płatniku będą ciążyły obowiązki płatnika wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania dotyczące stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2).

Rozstrzygnięcie dotyczące stanu faktycznego w zakresie:

 • obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami lojalnościowymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2016 r. nr ILPB1/4511-1-1445/15-3/AMN,
 • obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami polegającymi na promocji i reklamie Banku (pytania oznaczone we wniosku nr 4 i 5), zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2016 r. nr ILPB1/4511-1-1445/15-4/AMN.

Natomiast rozstrzygnięcie dotyczące zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2), zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2016 r. nr ILPB1/4511-1-1445/15-5/AMN,
 • obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami lojalnościowymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2016 r. nr ILPB1/4511-1-1445/15-6/AMN,
 • obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami polegającymi na promocji i reklamie Banku (pytania oznaczone we wniosku nr 4 i 5), zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2016 r. nr ILPB1/4511-1-1445/15-7/AMN.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Nagrody rzeczowe lub dodatkowe usługi oraz nagrody pieniężne z tytułu uczestnictwa Klientów w programach sprzedaży premiowej prowadzonej przez Bank stanowią premie w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT i w przypadku nie przekroczenia kwoty 760 zł korzystać będą ze zwolnienia z podatku PIT, a Bank nie będzie zobowiązany do zastosowania się do obowiązków nałożonych na płatnika wynikających z art. 41 ust. 4 i 7 oraz art. 42 ust. la.
 2. W przypadku, gdy w ramach programów, których dotyczy pytanie nr 1 zaistnieje sytuacja przekroczenia wartości świadczenia ponad kwotę 760 zł, która uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, Bank będzie obowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.
 3. W opinii Wnioskodawcy w związku z przyznaniem punktów przez Wnioskodawcę w programie lojalnościowym nie dochodzi do powstania przychodu podatkowego po stronie uczestnika.
 4. Przekazane potencjalnym przyszłym Klientom Banku prezenty o małej wartości w ramach programów polegających na promocji i reklamie Banku będą stanowić nieodpłatne świadczenia od Banku w związku z jego promocją i reklamą, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT, gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 200 zł, a na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika wymienione w art. 41 ust 4 i art. 42 ust. la ustawy PIT.
 5. W opinii Wnioskodawcy, gdy w ramach programów polegających na promocji i reklamie Banku, których dotyczy pytanie numer 4, przekazane zostaną świadczenia o wartości przekraczającej 200 zł, na Banku jako płatniku będą ciążyły obowiązki płatnika wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT.

Ad 1. i Ad 2.

Zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł (określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy) uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje przepis art. 30 ust 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz. 1328), zgodnie z którym z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Przepis art. 41 ust. 4 ustawy PIT nakłada na płatników, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Na mocy art. 42 ust. la ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług − jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł, o ile nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W opinii Wnioskodawcy przychody z tytułu nagród z tytułu udziału w sprzedaży premiowej opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy, od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegają opodatkowaniu na podstawie tych przepisów.

Bank stoi na stanowisku, że nagrody oferowane w programach, w tym nagrody rzeczowe, usługi, nagrody pieniężne przyznawane są w ramach sprzedaży premiowej towarów i usług na rzecz Klientów. Przedmiotowe nagrody są wydawane przez Bank w oferowanej promocji, wynikającej z zawartej umowy, określonej w stosownym regulaminie. W ocenie Banku opisane powyżej zasady programu stanowią zatem sprzedaż premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT. Bank zauważa, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają nagrody przyznane w ramach sprzedaży premiowej, jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki:

 • jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł,
 • nagroda związana jest ze sprzedażą premiową,
 • otrzymana nagroda nie pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Jeżeli akcje promocyjne organizowane przez Bank spełniają powyższe warunki wówczas nagrody nie podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, w związku z promocjami oferowanymi przez ten podmiot, który to obowiązek został nałożony obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. przepisem art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT.

Wskazany bowiem przepis nie dotyczy nagród związanych ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

Dopiero w przypadku, gdy zasady programu promocyjnego nie będą wskazywały na spełnienie kryteriów uznających za sprzedaż premiową, dla opodatkowania przekazanych świadczeń będą miały zastosowanie przepisy art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT obowiązujące od 1 stycznia 20l5 r.

Stanowisko powyższe zostało zaprezentowane m.in. przez Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2015 r. sygn. IBPBII/1/415-838/14/AŻ oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2015 r. sygn. IPPB2/415-1029/14-6/MG.

W sytuacji, gdy wartość nagrody przekroczy 760 zł, w dalszym ciągu nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 4b, tylko art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT jako mający zastosowanie do opodatkowania nagród ze sprzedaży premiowej.

Zgodnie z tym przepisem, Bank jako płatnik, będzie obowiązany do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody przyznanej w związku ze sprzedażą premiową od pełnej wartości nagrody.

Ad 3.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ustawy PIT stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze. z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Z kolei art. 11 ust. 2b stanowi, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W opinii Wnioskodawcy, samo przyznanie punktów z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym nie powoduje powstania żadnego przysporzenia majątkowego po stronie uczestnika. Przyznawane punkty stanowią jedynie prawo do ich wymiany na towar lub usługę na określonych warunkach. Zdarzyć się może, że mimo przyznanych punktów nigdy nie dojdzie do ich wymiany na określony towar lub usługę. Przyczyną może być brak zgromadzenia odpowiedniej ilości punktów uprawniających do odbioru nagrody lub upływ terminu ważności punktów.

Zdaniem Banku, ostateczne, wymiernie realne przysporzenie w majątku podatnika nastąpić może dopiero w momencie dokonania wymiany punktów na nagrody (nieodpłatnego świadczenia) lub dokonania zakupu na preferencyjnych warunkach za częściową odpłatnością (częściowo odpłatnego świadczenia), bezpośrednio u podmiotu trzeciego.

W związku z tym, że w momencie przyznania punktów w programie lojalnościowym nie dochodzi do powstania po stronie uczestnika przychodu, dochodu, przysporzenia majątkowego w postaci otrzymanych pieniędzy lub wartości pieniężnych w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT, a w konsekwencji nie jest świadczeniem wymienionym w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT, od którego Wnioskodawca jest obowiązany na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy PIT do pobrania zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od wartości tego świadczenia. Tożsame stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 4 marca 2015 r. sygn. DD3.8222.2.128.2015.MCA.

Ad 4 i Ad 5.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ustawy PIT stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychód z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) stanowiący, że z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Przepis art. 41 ust. 4 ustawy, PIT nakłada na płatników, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy PIT, jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. la ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a, wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

W ocenie Wnioskodawcy przekazywane nieodpłatnie potencjalnie przyszłym Klientom Banku, niebędącymi ani pracownikami, ani osobami pozostającymi z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym, prezenty o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 200 zł stanowią świadczenia otrzymane od Banku w związku z jego promocją i reklamą i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są wolne od podatku.

W związku z tym na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, czyli nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazanych świadczeń i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego, a także złożenia stosownej deklaracji.

W sytuacji, gdy jednorazowa wartość przekazanych świadczeń związanych z promocją i reklamą Banku przekroczy wartość 200 zł, zastosowanie znajdzie cytowany wyżej w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT.

W konsekwencji Bank na mocy art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy PIT będzie zobowiązany do poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego 19% zryczałtowanego podatku i sporządzenia deklaracji podatkowej PIT-8AR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi:

 • w sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł – jest prawidłowe,
 • w sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody przekracza 760 zł – jest prawidłowe.

Przepis art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z przepisem 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W myśl art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Z kolei art. 11 ust. 2b ww. ustawy stanowi, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Przepis art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.

Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług.

Wobec powyższego, przychody z nagród związanych ze sprzedażą premiową, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy, od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegają opodatkowaniu na podstawie tych przepisów.

W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś – internetowy Słownik języka polskiego (www.sjp.pwn.pl). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru lub usługi, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów/usług). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wypłaty nagród w ramach sprzedaży premiowej znaczenie ma fakt, czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy wskazać, że obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r. dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b nie uniemożliwia zastosowania zwolnienia podatkowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy. Wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy. Tym samym do dochodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową będzie miał zastosowanie przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także − jeżeli zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia – przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że programami - akcjami promocyjnymi wypełniającymi znamiona sprzedaży premiowej - są lub będą obejmowani Klienci, którzy zawierając z Bankiem umowę o kredyt/pożyczkę lub kartę kredytową, po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie, skorzystają z nagrody przyznanej przez Bank: nagrody rzeczowej, nieodpłatnego świadczenia w postaci dodatkowej usługi oferowanej przez Bank lub nagrodą pieniężnej w postaci uznania rachunku karty kredytowej ustaloną kwotą. Nagroda rzeczowa lub świadczenie w postaci usługi zostaje przekazane uczestnikowi sprzedaży premiowej w wyznaczonym miejscu i czasie, natomiast nagroda pieniężna zostaje przekazana w wyznaczonym czasie na rachunek karty kredytowej. Jednorazowa kwota premii za jednostkowy okres rozliczeniowy co do zasady nie przekracza kwoty 760 zł, jednakże mogą sic zdarzyć przypadki, w których wartość nagrody może tę kwotę przewyższyć.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujących od 1 stycznia 2015 r., przyznawane Klientom Banku premie w ramach akcji promocyjnych opisanych w pkt 1 opisu stanu faktycznego, w tym nagrody rzeczowe w postaci towarów lub usług oraz nagrody pieniężne − stanowią nagrody uzyskane w ramach sprzedaży premiowej towarów lub usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT. W przypadku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, wówczas przedmiotowe premie w ramach opisanych akcji promocyjnych, w tym nagrody rzeczowe w postaci towarów lub usług oraz nagrody pieniężne, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w sytuacji, gdy w ramach opisanych akcji promocyjnych dochodzi do przekroczenia wartości świadczenia ponad 760 zł, to wartość ww. nagród nie korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody z tytułu tych świadczeń – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy − podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zatem na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. la tej ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi w sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł oraz w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody przekracza 760 zł, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj