Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB2/4511-1-972/15-2/MK
z 5 stycznia 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – spółka prawa handlowego (spółka z o.o.) realizuje zadanie własne gminy, polegające m.in. na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie gminy (PKWiU 3600.20.0 usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowej i PKWiU 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków). Właścicielem spółki jest gmina (100% udziałów). Spółka realizuje projekt współfinansowany z UE pn.”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy …”. W celu podłączenia do sieci kanalizacyjnej jak największej liczby mieszkańców spółka przystąpiła do programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Spółka zawarła w dniu 8 stycznia 2014 roku umowę dotacji na realizację tego programu, uzyskując w ten sposób środki pieniężne na pokrycie części kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnych. Spółka poniosła 100% kosztów zaprojektowania, budowy przyłączy wraz z nadzorem, podpisując umowę z wykonawcami i płacąc im za wykonane usługi. W związku z powyższym beneficjentem środków z programu jest spółka, natomiast odbiorcami pomocy właściciele nieruchomości, do których dokonano podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z umową, przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z NFOŚiGW do wysokości 45% kosztów kwalifikowanych w formie bezzwrotnej dotacji, która wpłynie na konto bankowe spółki. Po zakończeniu prac budowlanych i po podłączeniu mieszkańca do kanalizacji sanitarnej, instalacja wykonana w ramach programu zostanie przekazana na jego własność. Spółka jednocześnie wystawi mieszkańcowi fakturę VAT zawierającą koszt budowy jego przyłącza pomniejszony o wartość, na którą spółka otrzyma dotację z NFOiGW (45%), opodatkowany 23% stawką podatku VAT. Usługę zaprojektowania, budowy i nadzoru budowy przyłącza kanalizacyjnego, na zewnątrz budynku wykonali wykonawcy spółki, wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy dla mieszkańca, któremu wykonano w ramach programu usługę podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, i któremu, w wyniku otrzymanej przez spółkę dotacji z NFOŚiGW na podłączenie tego mieszkańca, wystawiono fakturę VAT do zapłaty pomniejszoną o wartość dotacji, spółka będzie zobowiązana wystawić deklarację PIT 8C?
 2. Czy przychodem dla mieszkańca będzie wartość dotacji otrzymanej przez spółkę przypadająca dla wspomnianego wyżej mieszkańca?

Zdaniem Wnioskodawcy po stronie mieszkańca uczestniczącego w programie nie powstanie przychód z innych źródeł, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 ust. 1). Mieszkańcowi przysługuje zwolnienie od podatku na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 114, skorzysta bowiem ze środków dotacji z NFOŚiGW w ramach programu rządowego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Według założeń programu beneficjentem jest spółka, natomiast odbiorcą pomocy jest właściciel podłączonej do sieci kanalizacyjnej nieruchomości, któremu sfinansowano część kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższego wynika zatem, że podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wynika z art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Jednak, aby zastosowanie mogły znaleźć postanowienia tej ustawy, w konkretnej sytuacji, u podatnika musi powstać przychód.

Z kolei, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W tym miejscu należy wskazać, że przepis art. 20 ust. 1 analizowanej ustawy zawiera otwarty katalog przychodów, w związku z czym do kategorii tej mogą zostać zaliczone również inne (niż wymienione w tym przepisie) przychody, objęte ogólną definicją przychodów, zawartą w art. 11 ust. 1 powołanej ustawy. Zwrot „w szczególności” użyty w art. 20 ust. 1 analizowanej ustawy, oznacza, że ustawodawca jedynie przykładowo wskazał, jakie przychody należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. Tak więc do innych źródeł należy zakwalifikować wszelkie przychody, których nie można zaliczyć do któregokolwiek z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1–8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 • nieodpłatne świadczenie, bądź
 • świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 • świadczenie rzeczowe (w naturze),
 • świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 • otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).

Stosownie do art. 400b ust. 1 powołanej ustawy celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6.

Przepis art. 403 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, iż do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ww. ustawy przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

W myśl art. 400a ust. 1 pkt 37 i 42 pow. ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

 • wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów;
 • inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 400q ust. 1 ww. ustawy, narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy (art. 400q ust. 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 400q ust. 4 cyt. Ustawy, Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w rocznych planach finansowych:

 1. przychody z prowadzonej działalności;
 2. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 3. koszty, w tym:
  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  2. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
  3. zakup towarów i usług;
 4. środki na wydatki majątkowe;
 5. środki przekazane innym podmiotom;
 6. stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
 7. stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest komunalną osobą prawną (100 % udziałów w Spółce posiada Gmina), która realizuje zadania własne Gminy polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków na terenie miasta. Spółka realizuje projekt współfinansowany z UE pn.”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy …”. W celu podłączenia do sieci kanalizacyjnej jak największej liczby mieszkańców spółka przystąpiła do programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Spółka zawarła w dniu 8 stycznia 2014 roku umowę dotacji na realizację tego programu, uzyskując w ten sposób środki pieniężne na pokrycie części kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnych. Spółka poniosła 100% kosztów zaprojektowania, budowy przyłączy wraz z nadzorem, podpisując umowę z wykonawcami i płacąc im za wykonane usługi. W związku z powyższym beneficjentem środków z programu jest spółka, natomiast odbiorcami pomocy właściciele nieruchomości, do których dokonano podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z umową, przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z NFOŚiGW do wysokości 45% kosztów kwalifikowanych w formie bezzwrotnej dotacji, która wpłynie na konto bankowe spółki. Po zakończeniu prac budowlanych i po podłączeniu mieszkańca do kanalizacji sanitarnej, instalacja wykonana w ramach programu zostanie przekazana na jego własność. Spółka jednocześnie wystawi mieszkańcowi fakturę VAT zawierającą koszt budowy jego przyłącza pomniejszony o wartość, na którą spółka otrzyma dotację z NFOiGW (45%), opodatkowany 23% stawką podatku VAT. Usługę zaprojektowania, budowy i nadzoru budowy przyłącza kanalizacyjnego, na zewnątrz budynku wykonali wykonawcy spółki, wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

Z powyższego wynika, iż mieszkańcy nie otrzymują od Wnioskodawcy środków finansowych. Mieszkańcy otrzymują od Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie w postaci usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Zatem wartość otrzymanych od Wnioskodawcy przez osoby fizyczne nieodpłatnych świadczeń w formie usług wykonania przyłączy stanowi dla nich przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód otrzymywany przez mieszkańców – finansowany z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będącego państwową osobą prawną, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są to środki, o których mowa w tym przepisie (nie pochodzą ani z budżetu państwa ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Taką jednostką – tj. jednostką samorządu terytorialnego – nie jest także Wnioskodawca; jak wynika z wniosku jest on osobą prawną. Fakt, że Gmina posiada 100% udziałów Wnioskodawcy jest bez znaczenia. Bez znaczenia jest również powoływanie się na fakt, że do realizacji kompleksowego projektu (omawiany projekt jest częścią szerszego projektu) pozyskano środki z Funduszy Unii Europejskiej. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że Wnioskodawca finansuje budowę przyłączy ze środków własnych (w tym pozyskanych z dotacji z NFOŚiGW); nie pozyskuje on środków z Unii Europejskiej. Zatem wykonanie usługi przyłącza dokonywane jest przez Wnioskodawcę w sposób nie warunkujący zastosowanie zwolnienia.

Zatem Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia mieszkańcom informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wykazania w nich tych części wartości przyłączy kanalizacyjnych, które finansuje Wnioskodawca.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj