Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-1.4012.114.2017.2.WN
z 21 lipca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 kwietnia 2017 r. (data wpływu 14 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło 19 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi wymienione we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi wymienione we wniosku. Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 19 czerwca 2017 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. organu z 26 maja 2017r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.114.2017.1.WN.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Przedmiotem działalności firmy są nw. usługi.

 1. Wywóz samochodami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych prywatnych (przydomowych) jak i firmowych do stacji zlewczej,
 2. Czyszczenie separatorów deszczowych i tłuszczowych wraz z odbiorem odpadów,
 3. Czyszczenie ręczne i mechaniczne sprzętem specjalistycznym kanalizacji sanitarnej, deszczowej, lokalnej na terenie miasta, gmin, zakładów przemysłowych, szkół, w tym: oczyszczanie studni wpustów ulicznych z przykanalikami wraz z odwozem, czyszczenie komór przepompowni, oczyszczalni ścieków,
 4. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji przy użyciu urządzenia typu WUKO,
 5. Monitoring kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z czyszczeniem (w tym przegląd telewizyjny i zadymianie rurociągu),
 6. Czyszczenie i konserwacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej na terenie obiektów handlowych, szkół, hoteli i garaży podziemnych,
 7. Wypompowywanie wody z ulic miejskich i gminnych.

Usługi wymienione w pkt 1 i 2 niniejszego wniosku zostały sklasyfikowane w grupie PKWiU 37.00.1, dlatego dla tych usług firma stosuje się 8% stawkę VAT. W odniesieniu do pozostałych, wymienionych powyżej usług (tj. wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6 i 7 tegoż wniosku), firma stosuje stawkę VAT w wysokości 23%, ponieważ zdaniem Wnioskodawcy usługi te nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.1.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy informując: Dla usług wykonywanych przez firmę, wymienionych poniżej stosowana jest następująca klasyfikacja wg PKWiU:

 1. Czyszczenie, konserwacja i udrażnianie klimatyzacji sanitarnych i deszczowych, w tym przy użyciu urządzenia typu WUKO – PKWiU 42.21.2.
 2. Monitoring telewizyjny kanalizacji sanitarnej i deszczowej – PKWiU 71.20.19.0.
 3. Wypompowywanie wody z ulic gminnych - PKWiU 42.21.2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy właściwe jest stosowanie przez Wnioskodawcę stawki VAT w wysokości 8% dla usług sklasyfikowanych w grupie PKWiU 37.00.1, zaś dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU symbolami 42.21.2 i 71.20.19.0 - stosowanie stawki VAT w wysokości 23%?

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w piśmie, które wpłynęło do tut. organu 19 czerwca 2017 r.), usługi wywozu nieczystości płynnych oraz czyszczenie separatorów deszczowych i tłuszczowych wraz z odbiorem odpadów zostały zgrupowane wg PKWiU pod symbolami 37.00.1 i 37.00.12 i z tego względu możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8% zgodnie z treścią zał. Nr 3, poz. 142 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługi konserwacji, czyszczenia i udrażniania kanalizacji, w tym przy użyciu urządzenia typu WUKO oraz usługi wypompowywania wody z ulic miejskich i gminnych - do których stosowana jest klasyfikacja PKWiU 42.21.2 jak i usług monitoringu telewizyjnego kanalizacji deszczowej i sanitarnej – do których stosowana jest klasyfikacja PKWiU 71.20.19.0 nie mogą korzystać ze stawki preferencyjnej w wysokości 8%, w tych przypadkach właściwa jest podstawowa stawka VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W art. 41 ust. 1 ustawy o VAT postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym, ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie, dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z roku 2008 grupowanie PKWiU 37 ma tytuł „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”. W tym grupowaniu mieszczą się:

37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,

37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Zatem zapis „ex 37” oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych; osady ze ścieków kanalizacyjnych”, opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Grupowanie PKWiU 37.00.11.0., według wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU z 2008 r., obejmuje:

 • usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych,
 • usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.), w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja, itp.,
 • usługi związane z utrzymywaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Grupowanie powyższe nie obejmuje:

 • usług związanych z poborem lub oczyszczaniem wody, sklasyfikowanych w 36.00,
 • usług związanych z rozprowadzaniem wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 36.00.20,
 • budowy, naprawy i przebudowy systemów kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w 42.21.2,
 • usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

Należy jeszcze raz zwrócić uwagę, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy, poprzez przedrostek „ex”, zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie:

 1. wywozu samochodami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych prywatnych (przydomowych) jak i firmowych do stacji zlewczej,
 2. czyszczenia separatorów deszczowych i tłuszczowych wraz z odbiorem odpadów,
 3. czyszczenia ręczne i mechaniczne sprzętem specjalistycznym kanalizacji sanitarnej, deszczowej, lokalnej na terenie miasta, gmin, zakładów przemysłowych, szkół, w tym: oczyszczanie studni wpustów ulicznych z przykanalikami wraz z odwozem, czyszczenie komór przepompowni, oczyszczalni ścieków,
 4. ciśnieniowego czyszczenie kanalizacji przy użyciu urządzenia typu WUKO,
 5. monitoringu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z czyszczeniem (w tym przegląd telewizyjny i zadymianie rurociągu),
 6. czyszczenia i konserwacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usuwania awarii sieci kanalizacyjnej na terenie obiektów handlowych, szkół, hoteli i garaży podziemnych,
 7. wypompowywania wody z ulic miejskich i gminnych.

Usługi wymienione w pkt 1 i 2 wniosku zostały sklasyfikowane w grupie PKWiU 37.00.1, dlatego dla tych usług firma stosuje się 8% stawkę VAT. W odniesieniu do pozostałych, wymienionych powyżej usług (tj. wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6 i 7 tegoż wniosku), firma stosuje stawkę VAT w wysokości 23%, ponieważ zdaniem Wnioskodawcy usługi te nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.1.

Dla usług wykonywanych przez firmę, wymienionych poniżej stosowana jest następująca klasyfikacja wg PKWiU:

 1. Czyszczenie, konserwacja i udrażnianie klimatyzacji sanitarnych i deszczowych, w tym przy użyciu urządzenia typu WUKO – PKWiU 42.21.2.
 2. Monitoring telewizyjny kanalizacji sanitarnej i deszczowej – PKWiU 71.20.19.0.
 3. Wypompowywanie wody z ulic gminnych - PKWiU 42.21.2.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki VAT w wysokości 8% dla usług sklasyfikowanych w grupie PKWiU 37.00.1, zaś dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU symbolami 42.21.2 i 71.20.19.0 - stosowania stawki VAT w wysokości 23%.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadkach, o których mowa w wyżej powołanym art. 5a ustawy. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Niniejszą klasyfikację, na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676) stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, że usługi:

 • wywozu samochodami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych prywatnych (przydomowych) jak i firmowych do stacji zlewczej,
 • czyszczenia separatorów deszczowych i tłuszczowych wraz z odbiorem odpadów,
 • zostały sklasyfikowane w grupie PKWiU 37.00.1, natomiast
 • czyszczenie, konserwacja i udrażnianie klimatyzacji sanitarnych i deszczowych, w tym przy użyciu urządzenia typu WUKO sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 42.21.2.
 • monitoring telewizyjny kanalizacji sanitarnej i deszczowej ma symbol PKWiU 71.20.19.0.
 • wypompowywanie wody z ulic gminnych ma symbol PKWiU 42.21.2.

Jak wskazano wyżej, zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty do odpowiedniego grupowania PKWiU. Natomiast opinia klasyfikacyjna GUS nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego. Nie powinna mieć również wpływu na rzeczywisty ekonomiczny i funkcjonalny sens transakcji.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie opisanych we wniosku usług, sklasyfikowanych według PKWiU z roku 2008 jako 37.00.1 – „Usługi związane ze ściekami”, podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT. Powyższe uprawnienie wynika z faktu, że wskazane usługi zostały zawarte w załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 142, skutkiem czego - na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy - zastosowanie znajdzie obniżona, tj. 8% stawka podatku VAT.

Natomiast, skoro Wnioskodawca pozostałe usługi w zakresie czyszczenia, konserwacji i udrażniania klimatyzacji sanitarnych i deszczowych, w tym przy użyciu urządzenia typu WUKO klasyfikuje wg PKWiU pod symbolem 42.21.2, monitoring telewizyjny kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg symbolu PKWiU 71.20.19.0., a wypompowywanie wody z ulic gminnych wg symbolu PKWiU 42.21.2, to usługi te podlegają opodatkowaniu w wysokości 23% podatku VAT, bowiem nie zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w przedmiotowej interpretacji nie rozstrzygano poprawności zaklasyfikowania będących przedmiotem pytania produktów według PKWiU, lecz przyjęto wskazane przez Wnioskodawcę symbole PKWiU dla tych usług, w uzupełnionym przez Wnioskodawcę opisie stanu faktycznego, stanowiące element opisu sprawy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności nieprawidłowego zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę będących przedmiotem pytania usług do grupowania PKWiU, powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj