Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL3-1.4011.101.2017.2.AMN
z 6 lipca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.), uzupełnionym w dniu 14 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 7 czerwca 2017 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.101.2017.1.AMN na podstawie art. 155 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 9 czerwca 2017 r., a w dniu 14 czerwca 2017 r. wniosek uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Zajmuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeprowadzaniem (organizowaniem) akcji promocyjnych, w tym m.in. konkursów i sprzedaży premiowych, na zlecenie swoich kontrahentów. Charakter organizowanych akcji promocyjnych jest bardzo różny i opiera się każdorazowo na dedykowanym danej akcji regulaminie. Uczestnikami organizowanych przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych są przedsiębiorcy, w tym:

 1. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 2. spółki niebędące osobami prawnymi, których wspólnikami są osoby fizyczne

‒ które są kontrahentami zleceniodawców Wnioskodawcy.

W organizowanych konkursach otrzymanie nagrody jest uzależnione od spełnienia określonych warunków przez uczestników (będących przedsiębiorcami), np. osoba, która w danym okresie dokonała zakupów za najwyższą kwotę spośród wszystkich uczestników, otrzymuje nagrodę w konkursie. Z kolei sprzedaże premiowe organizowane przez Wnioskodawcę polegają na tym, że uczestnicy (przedsiębiorcy) za dokonanie zakupów towarów lub usług w określonej wartości lub w określonej ilości otrzymują za to różnego rodzaju bonusy i świadczenia (nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne, itp.).

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął uzasadnione wątpliwości w kwestiach opodatkowania nagród wydawanych w organizowanych przez niego akcjach promocyjnych (konkursach i sprzedażach premiowych) odnośnie tego czy powinny one zostać opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1, 4 lub ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) według stawki 10%, dla którego to podatku Wnioskodawca byłby płatnikiem czy też ww. nagrody jako przychód uczestników (będących przedsiębiorcami) z prowadzonej działalności gospodarczej, powinny zostać opodatkowane i samodzielnie rozliczone w ramach działalności gospodarczej osób otrzymujących nagrodę, zgodnie z wybraną przez nich formą opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nagrody otrzymywane w organizowanych przez Wnioskodawcę akcjach promocyjnych (konkursach i sprzedażach premiowych) przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) lub spółki niebędące osobami prawnymi, są opodatkowane jako nagrody w konkursie/sprzedaży premiowej stawką 10% podatku i tym samym Wnioskodawcę obciążają obowiązki płatnika zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też stanowią dla uczestników przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający samodzielnemu rozliczeniu przez uczestników?

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu wydawania przez niego nagród oraz innych świadczeń w ramach organizowanych akcji promocyjnych osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorcom) oraz spółkom niebędącym osobami prawnymi, podmioty te uzyskują przychód z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, a Wnioskodawcę nie obciążają obowiązki płatnika. Jeżeli beneficjentami nagród oraz innych świadczeń w ramach organizowanych akcji promocyjnych będą osoby fizyczne  przedsiębiorcy lub spółki niebędące osobami prawnymi, które uczestniczą w danej akcji promocyjnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza., to ww. osoby oraz wspólnicy ww. spółek powinni samodzielnie rozliczyć przychód z tytułu otrzymanego od Wnioskodawcy świadczenia zgodnie z wybraną formą opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności.

Osoby fizyczne  przedsiębiorcy oraz spółki niebędące osobami prawnymi, uczestniczące w akcjach promocyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę, otrzymują świadczenia za czynności, które mają związek z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. Gdyby uczestnicy ww. akcji nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, nie mogliby brać w nich udziału.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o PIT zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie zaś z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą budowlaną handlową usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

‒ prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Ponadto, w art. 5b ust. 2 ustawy o PIT wskazano, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 ustawy o PIT, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy o PIT albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że każde świadczenie otrzymane przez przedsiębiorcę z tytułu udziału w akcjach promocyjnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Przepisy ustawy o PIT nie przewidują bowiem wyłączenia nagród bądź innych świadczeń związanych z promocją ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Brak jest zatem uzasadnienia do wyłączenia z przedmiotowego źródła przychodów świadczenia otrzymanego w ramach akcji promocyjnych, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

W świetle powyższego uznać należy, że Wnioskodawca przy wydawaniu przez siebie nagród w akcjach promocyjnych o charakterze konkursów oraz sprzedaży premiowych osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz spółkom niebędącym osobami prawnymi, nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku dochodowego z tytułu otrzymania nagród przez ww. osoby oraz wspólników ww. spółek.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał na analogiczne indywidualne interpretacje:

 1. Indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 kwietnia 2016 r., IPPB1/4511-196/16-4/EC: „W związku z tym, że uczestnikami akcji promocyjnej są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą których ewentualny przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń byłby rozliczany w ramach działalności gospodarczej należy stwierdzić, iż na Spółce, nie ciążą obowiązki płatnika określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionej bowiem we wniosku sytuacji Wnioskodawca nie pełni roli płatnika.”
 2. Indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 lutego 2016 r., IPTPB1/4511-778/15-3/MD: „Mając na uwadze powołane wyżej przepisy w odniesieniu do sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. jeżeli beneficjentami nagród w ramach sprzedaży premiowej będą osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą spółki osobowe lub spółki cywilne, to na Wnioskodawcy nie będą spoczywały obowiązki płatnika, wynikające z treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Dodać należy, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą winny opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody zgodnie z wybraną formą opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.”
 3. Indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 stycznia 2017 r., 0461-ITPB1.4511.994.2016.1.DP: „W związku z tym, że uczestnikami akcji promocyjnych opisanych w treści wniosku są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi (wspólnicy takich spółek), których ewentualny przychód z tytułu otrzymanych nagród oraz innych świadczeń winien być rozliczany w ramach działalności gospodarczej (zgodnie z wybraną formą opodatkowania), należy stwierdzić, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionej bowiem we wniosku sytuacji Wnioskodawca nie pełni roli płatnika. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów.”
 4. Indywidualna Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 października 2016 r., ITPB1/4511-695/16-1/MR: „Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego, wskazać trzeba że nagrody za najlepsze osiągnięcia związane ze sprzedażą (realizacją celów sprzedażowych) uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym także wspólników spółek osobowych, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy).
  Jak wynika z przepisu art. 20 ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Systematyka ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że przychody osób fizycznych podlegające opodatkowaniu przyporządkowane są źródłom przychodów wymienionych w art. 10. Każde źródło przychodów ma przypisane zasady opodatkowania. Przykładowo inaczej opodatkowane są przychody ze stosunku pracy, a inaczej przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości. Zatem nie jest konieczne wprowadzanie zastrzeżeń, iż zasady opodatkowania przychodów z jednego źródła nie mogą być Stosowane do opodatkowania przychodów z innego źródła. Tym samym jeżeli nie budzi wątpliwości, iż przychody (nagrody) z tytułu udziału w konkursach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności, to należy uznać, że przychody takie podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestnika konkursu.
  Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką Stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza dodatkowej gratyfikacji w postaci nagrody konkursowej za najlepsze osiągnięcia wdanej dziedzinie, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy. Jednocześnie zauważyć należy, że art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, określający zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, nie zawiera odesłania do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.
  W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. z tytułu wygranych w konkursach otrzymanych przez fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym także wspólników spółek osobowych.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 cytowanej ustawy).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

‒ prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z przepisu art. 14 ust. 1 ww. ustawy wynika, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Przepis art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 – są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Przepis art. 30 ust. 8 ww. ustawy stanowi, że dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 cytowanej ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a cytowanej ustawy).

Należy przy tym wskazać, że w myśl art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się przeprowadzaniem (organizowaniem) akcji promocyjnych, w tym m.in. konkursów i sprzedaży premiowych, na zlecenie swoich kontrahentów. Uczestnikami organizowanych przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych są przedsiębiorcy będący kontrahentami zleceniodawców Wnioskodawcy (w tym osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi, których wspólnikami są osoby fizyczne). W organizowanych konkursach otrzymanie nagrody jest uzależnione od spełnienia określonych warunków przez uczestników (będących przedsiębiorcami), np. osoba, która w danym okresie dokonała zakupów za najwyższą kwotę spośród wszystkich uczestników, otrzymuje nagrodę w konkursie. Z kolei sprzedaże premiowe organizowane przez Wnioskodawcę polegają na tym, że uczestnicy (przedsiębiorcy) za dokonanie zakupów towarów lub usług w określonej wartości lub w określonej ilości otrzymują za to różnego rodzaju bonusy i świadczenia (nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne, itp.).

Wobec powyższego nagrody otrzymywane w przeprowadzanych przez Wnioskodawcę akcjach promocyjnych (konkursach i sprzedażach premiowych) przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) lub spółki niebędące osobami prawnymi, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają samodzielnemu opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza ww. nagród, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy.

W konsekwencji nagrody otrzymywane w przedmiotowych akcjach promocyjnych (konkursach i sprzedażach premiowych) przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorców) lub spółki niebędące osobami prawnymi – których wspólnikami są osoby fizyczne  w związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody wydane w ramach konkursu/sprzedaży premiowej.

Ponadto należy wskazać, że w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca przeprowadzając akcje promocyjne na zlecenie swoich kontrahentów działa jedynie w imieniu i na rzecz tych kontrahentów. Natomiast organizatorem akcji promocyjnych – pomysłodawcą i inicjatorem będą zawsze kontrahenci Wnioskodawcy zlecający za wynagrodzeniem przeprowadzenie i zrealizowanie ww. akcji promocyjnych Zainteresowanemu w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy lub wartości pieniężnych do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest podmiot, który finansuje dane przedsięwzięcie i ponosi jego ekonomiczny ciężar.

W rezultacie to kontrahenci Wnioskodawcy (zleceniodawcy) są organizatorami przedmiotowych akcji promocyjnych, natomiast Wnioskodawca działa za wynagrodzeniem w imieniu i na rzecz swoich zleceniodawców. Wnioskodawca, pomimo, że zorganizuje i przeprowadzi akcję promocyjną oraz dokona wydania nagród, to wartość nagród zostanie wliczona do wynagrodzenia Wnioskodawcy za organizację i przeprowadzenie akcji promocyjnych.

Zatem w związku z realizowaniem akcji promocyjnych przez Wnioskodawcę i wydaniem w związku z tym nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcom) lub osobom fizycznym będącym wspólnikami spółek niebędących osobami prawnymi, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj