Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-1.4010.74.2017.2.BKD
z 21 lipca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 kwietnia 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy realizacja połączenia Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralna dla Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy realizacja połączenia Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralna dla Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, opodatkowaną od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest również zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W najbliższej przyszłości Wnioskodawca, którego udziały posiadają dwie osoby fizyczne, zamierza w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączyć się z inną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne. Połączenie spółek nastąpi poprzez inkorporację, tj. w ten sposób, iż Wnioskodawca przejmie majątek należący do spółki przejmowanej, w efekcie czego Spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru (dalej: połączenie przez przejęcie). Po dokonaniu połączenia przez przejęcie te same osoby fizyczne będą posiadały tyle samo udziałów Spółki przejmującej co posiadały w spółce przejmowanej. Celem połączenia jest uproszczenie struktury kapitałowej, w ramach której Wnioskodawca oraz przejmowana spółka funkcjonują, a więc wyeliminowanie skomplikowanej struktury poprzez przejęcie majątku jednej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Wnioskodawcę, również spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży hotelarskiej. Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która miałaby być spółką przejętą posiada nieruchomości, które wydzierżawia Wnioskodawcy. Spółka ta nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Ponadto w obu spółkach udziałowcami są te same osoby fizyczne. Powyższe połączenie pozwoli na obniżenie kosztów działalności tych podmiotów, kosztów obsługi prawnej, obsługi księgowej czy kosztów zarządzania - bowiem przestanie się wiązać z utrzymaniem aż dwóch podmiotów prawa handlowego. W związku z powyższym, rozsądnym ekonomicznie działaniem będzie wyeliminowanie wskazanych kosztów poprzez połączenie dwóch podmiotów (Wnioskodawcy i Spółki) w jeden podmiot. W przekonaniu Wnioskodawcy powyższe połączenie będzie dokonywane z przyczyn ekonomicznych i nie zachodzą okoliczności określone w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT) polegające na tym, iż głównym bądź jednym z głównych celów połączenia jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Interpretacja przepisów prawa podatkowego powinna być wydana przy tym założeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizacja opisanego powyżej połączenia Spółki z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralna dla Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przejęcie spółki przez Wnioskodawcę nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Skutki podatkowe nabycia majątku reguluje art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Z przepisu tego wynikają dwie zasady opodatkowania. Pierwsza ma miejsce, gdy spółka przejmująca nie posiada udziału w kapitale spółki przejmowanej. W takim przypadku, dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej. Druga metoda opodatkowania ma zastosowanie w przypadku posiadania przez spółkę przejmującą udziałów w spółce przejmowanej. Decydujące znaczenie ma skala powiązań. W razie posiadania co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej - fakt przejęcia spółki-córki (co skutkuje brakiem wydania przez spółkę przejmującą „samej sobie” swoich udziałów, co jest potwierdzone art. 51614 k.s.h.) - nadal oznacza, że dla spółki przejmującej przejęcie majątku spółki przejmowanej jest zdarzeniem wolnym od opodatkowania. Jeżeli zaś udział spółki przejmującej w kapitale spółki przejmowanej jest mniejszy niż 10% - spółka przejmująca osiąga dochód. Powyższe przepisy stanowią implementację Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego („Dyrektywa 2009/133/WE”). Zgodnie z art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2009/133/WE: Łączenie, podział lub podział przez wydzielenie nie stanowi podstawy opodatkowania zysków kapitałowych obliczonych poprzez odniesienie do różnicy między wartością rzeczywistą przekazanych aktywów i pasywów a ich wartością do celów podatkowych. W tym przypadku „wartość do celów podatkowych”, to wartość, na podstawie której wszelkie zyski lub straty zostałyby obliczone do celów podatku od dochodów, zysków lub zysków kapitałowych spółki przekazującej, gdyby takie aktywa lub pasywa zostały sprzedane w chwili łączenia, podziału lub podziału przez wydzielenie, ale niezależnie od niego. Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2009/133/WE W przypadku, gdy spółka przejmująca posiada udział w kapitale spółki przekazującej, wszelkie zyski przysługujące spółce przejmującej przy wycofaniu jej udziałów nie podlegają opodatkowaniu, ale wyjątkowo „państwa członkowskie mogą wprowadzić odstępstwo od ust. 1 w przypadku, gdy udziały spółki przejmującej w kapitale spółki przekazującej wynoszą mniej niż 15%, przy czym od dnia 1 stycznia 2009 r. minimalny udział wynosi 10%. Polski ustawodawca skorzystał z tej możliwości, przewidując w cytowanym już art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT możliwość opodatkowania nadwyżki wartości przejętego majątku nad kosztami uzyskania przychodu w przypadku, gdy udział spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej jest mniejszy niż 10%. Spółka pragnie zwrócić uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania do Wnioskodawcy (spółki przejmującej) art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, który wyłącza neutralność podatkową połączenia spółek kapitałowych w przypadku istnienia powiązań kapitałowych pomiędzy łączącymi się spółkami. Wyłączenie zwolnienia z opodatkowania dotyczy jedynie sytuacji, w której spółka przejmująca posiada w kapitale spółki przejmowanej udziały/akcje, choć w wysokości mniejszej niż 10%. Jeżeli zatem spółka przejmująca posiada pakiet powyżej 10% udziałów/akcji spółki (spółek) przejmowanej bądź też nie posiada żadnych udziałów/akcji przejmowanej spółki (spółek), tak jak będzie to mieć miejsce w planowanym połączeniu, wyjątek ten nie ma zastosowania i aktualna pozostaje reguła specjalna wskazująca na brak opodatkowania po stronie Wnioskodawcy. Planowane połączenie spełniać będzie natomiast przesłanki transakcji opisanej w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Na gruncie ww. przepisu, wartość majątku spółki przejmowanej przez Wnioskodawcę nie będzie stanowić dla niej dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylanie się od opodatkowania. W opisanym we Wniosku zdarzeniu przyszłym połączenie spółek zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jedynym celem połączenia nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W konsekwencji, dla Wnioskodawcy (spółki przejmującej), nie będzie stanowiła dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę (spółkę przejmującą) majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej. Udziałowcy Spółki przyjmowanej otrzymają udziały o nominalnej wartości równej wartości majątku spółki przejmowanej. Ponadto Spółka podnosi, że zarówno Wnioskodawca, jak i przejmowana spółka są w chwili obecnej i będą w momencie połączenia spółkami mającymi siedzibę na terytorium Polski, a więc w planowanym połączeniu spełniona będzie przesłanka przepisu art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będąca warunkiem neutralności podatkowej połączenia spółek kapitałowych. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 marca 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1547/14/BG oraz z 27 lutego 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1440/14/IŻ, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 września 2014 r. Znak: ILPB4/423-289/14-2/ŁM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”) - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Jednak, w myśl art. 10 ust. 2 ww. ustawy, przy połączeniu lub podziale spółek:

  1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
  2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 15 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 Ustawy CIT przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

  1. których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
  3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, którego udziały posiadają dwie osoby fizyczne, zamierza w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączyć się z inną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne. Połączenie spółek nastąpi poprzez inkorporację, tj. w ten sposób, iż Wnioskodawca przejmie majątek należący do spółki przejmowanej, w efekcie czego Spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru (dalej: połączenie przez przejęcie). Po dokonaniu połączenia przez przejęcie te same osoby fizyczne będą posiadały tyle samo udziałów Spółki przejmującej co posiadały w spółce przejmowanej. Celem połączenia jest uproszczenie struktury kapitałowej, w ramach której Wnioskodawca oraz przejmowana spółka funkcjonują, a więc wyeliminowanie skomplikowanej struktury poprzez przejęcie majątku jednej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Wnioskodawcę, również spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie pozwoli na obniżenie kosztów działalności tych podmiotów, kosztów obsługi prawnej, obsługi księgowej, czy kosztów zarządzania.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, formułuje ogólną zasadę, iż przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Natomiast art. 10 ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT stanowi o możliwości opodatkowania dochodu spółki przejmującej, w szczególnym przypadku, gdy między łączącymi się spółkami na dzień połączenia istnieje więź kapitałowa. Przepis ten znajduje (wprost) zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział mniejszy niż 10%. Natomiast w sytuacji gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przypadku Wnioskodawcy art. 10 ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT nie znajdzie zastosowania. Zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT (z zastrzeżeniem regulacji art. 10 ust. 4 i ust. 4a tej ustawy). W wyniku planowanego połączenia dojdzie bowiem do przejęcia przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) majątku spółki przejmowanej, a w zamian za przejęty majątek spółki przejmowanej, udziałowcy spółki przejmowanej będą posiadali tyle samo udziałów Spółki przejmującej co posiadali w spółce przejmowanej. Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tej ustawy), nie będzie stanowiła dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy (spółki przejmującej) nadwyżka wartości majątku Spółki przejmowanej przejętego przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia, ponad nominalną wartość udziałów przyznanych przez Wnioskodawcę wspólnikowi spółki przejmowanej, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 10 ust. 4 i ust. 4a tej ustawy. Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z regulacją zawartą w art. 10 ust. 4 przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 i ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jednocześnie art. 10 ust. 4a updop stanowi, że jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 4 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Z powyższego wynika, że przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT mają zastosowanie gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Dopuszczalność zastosowania uregulowań art. 10 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zatem zawsze uwarunkowana koniecznością dokonania ustaleń, popartych dogłębną analizą dowodową, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności dotyczących dokonanego procesu połączenia lub podziału spółek, w celu stwierdzania czy połączenie lub podział spółek są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Przy czym zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia spółek jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Stwierdzenie więc, iż przedstawione w zdarzeniu przyszłym połączenie, zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tutejszego organu podatkowego, bowiem zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Zauważyć należy przy tym, że uregulowane w art. 14b-h ustawy Ordynacja podatkowa postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których to prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje art. 14b i nast. ustawy Ordynacja podatkowa nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego. Treść regulacji art. 10 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierająca klauzule generalne, dla oceny których wymagane jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, nie pozwala zatem na etapie postępowania interpretacyjnego przesądzić o braku wystąpienia przesłanek w ww. przepisie wskazanych. Nie można więc wykluczyć, w drodze indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, że przepisy art. 10 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdą zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. W konsekwencji organ wskazuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena czy opisane we wniosku połączenie będzie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania), o którym mowa w art. 10 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy jednocześnie wskazać, iż podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, iż połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 70, 46-020 Opole w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj