Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-2.4011.135.2017.1.BK
z 14 lipca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.) uzupełnionym w dniu 7 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego– jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 7 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.


We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca powierzył 2 swoim członkom pełnienie obowiązków obywatelskich. Członkowie ci, zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie pełnią swoje obowiązki jako strażnicy łowieccy. Swoje zadania w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatele, wykonują nieodpłatnie. Otrzymują oni od Wnioskodawcy zwrot poniesionych kosztów w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 135 zł każdy. Wnioskodawca nie odprowadza od tych kwot podatku.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy strażnik pełniący obowiązki obywatelskie, wybrany do Zarządu Koła Łowieckiego będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy określony w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?


Zdaniem Wnioskodawcy, strażnik wybrany do Zarządu Koła nadal będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia, ponieważ zwrot kosztów jest dokonywany tylko i wyłącznie w związku z pełnieniem obowiązków strażnika, a nie z tytułu zasiadania w ciałach stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7).

Ponadto, stoi to w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa w wypadku, gdy tylko jeden ze strażników zostanie wybrany do zarządu Koła, a drugi nie i dalej będzie korzystać ze zwolnienia.

Według Wnioskodawcy art. 13 pkt 7 dotyczy tylko i wyłącznie przychodów uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji w zarządach i organach stanowiących osób prawnych.

Członkowie Zarządu Koła nie otrzymują w związku z pełnieniem funkcji żadnego wynagrodzenia, diet ani zwrotu ponoszonych kosztów.

W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobierania zaliczek określony w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów jest, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność wykonywana osobiście.

Jak stanowi art. 13 pkt 5 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W myśl natomiast art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Na podstawie ww. przepisów ustawy należy zauważyć, iż przychody osób wchodzących w skład zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych stanowią odrębną - od przychodów osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich - kategorię przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca powierzył 2 swoim członkom pełnienie obowiązków obywatelskich. Członkowie ci, zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie pełnią swoje obowiązki jako strażnicy łowieccy. Swoje zadania w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatele, wykonują nieodpłatnie. Otrzymują oni od Wnioskodawcy zwrot poniesionych kosztów w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 135 zł każdy. Wnioskodawca nie odprowadza od tych kwot podatku.

Wskazać należy, że ustawa nie definiuje pojęcia „wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich". Kwestia ta była jednak przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U. 6/97) stwierdził, iż „o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych natomiast, mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie." Z tych względów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć przede wszystkim wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej.

Zgodnie z art. 32 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 z późn.zm.), Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

Polski Związek Łowiecki posiada osobowość prawną. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego.

W myśl natomiast art. 33 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy koła łowieckie zrzeszają osoby fizyczne i są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa. Koła łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Na podstawie art. 36 ust 2 ww. ustawy dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zatrudnić lub powołać co najmniej jednego strażnika, którego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej.


Stosownie do art. 36 ust. 3 ww. ustawy, straż łowiecką stanowią:


  1. Państwowa Straż Łowiecka;
  2. strażnicy łowieccy powoływani lub zatrudniani przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.


W myśl natomiast art. 40 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, strażnicy, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2:


  1. wykonując zadania, współdziałają z Państwową Strażą Łowiecką i w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8 i 10-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 lit. a tej ustawy, lub wykorzystać te środki. Przy wykonywaniu czynności służbowych stosuje się przepisy art. 39 ust. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i 11 oraz ust. 5 i 11;
  2. mają prawo do noszenia i używania broni myśliwskiej w celach ochrony zwierzyny przed drapieżnikami znajdującymi się na liście zwierząt łownych, zgodnie z rocznym planem łowieckim, o ile są członkami Polskiego Związku Łowieckiego.


W świetle powyższego wykonywanie zadań przez strażnika łowieckiego nieodpłatnie można zakwalifikować do pełnienia obowiązków obywatelskich.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz zacytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, że skoro strażnik łowiecki wybrany do Zarządu Koła Łowieckiego nie będzie uzyskiwał przychodów z tytułu zasiadania w zarządzie a jedynie będzie otrzymywał zwrot kosztów z racji pełnienia obowiązków obywatelskich nieodpłatnie, to może korzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od tego rodzaju świadczenia.

Kwoty wypłacane strażnikowi łowieckiemu, pełniącemu jednocześnie funkcję w organach koła i wykonującemu czynności związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich zaliczane są bowiem do przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj