Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-2.4010.161.2017.1.MM
z 28 lipca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 maja 2017 r. (data wpływu 31 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie obróbki metalu, produkując narzędzia skrawające. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca ponosi wydatki na prace badawczo-rozwojowe, tj. nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług (z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń). Realizowane przez Wnioskodawcę prace badawczo-rozwojowe dotyczą między innymi: zaprojektowania struktur powierzchni indywidualnych implantów medycznych wyprodukowanych w technologii hybrydowej z użyciem głowicy laserowej, opracowania narzędzi i technologii do samoczynnego wykonywania sfazowań krawędzi, badań osteointegracji i zgodności biologicznej modyfikacji powierzchni próbek materiału z medycznych stopów tytanu przeznaczonych na implanty medyczne, technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Część projektów rozpoczęła się przed 1 stycznia 2016 r. i Wnioskodawca ponosił wydatki na prace badawczo-rozwojowe przed tą datą.

W związku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi, Wnioskodawca ponosi wydatki w związku z wypłatą wynagrodzeń pracownikom, nabywa materiały i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, a także dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z realizacją prac badawczo-rozwojowych, Wnioskodawca korzysta z dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie nie pokrywa w całości kosztów prac badawczo-rozwojowych, a Wnioskodawca planuje skorzystać z ulgi tylko w odniesieniu do kosztów, które stanowią wkład własny (nie zostały zwrócone Wnioskodawcy w żadnej formie).

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej: „updop”), Wnioskodawca wyodrębnia koszty działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej.

W czasie trwania prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca księguje ponoszone koszty na koncie 530 (roboty w toku), planując - w przypadku zakończenia prac badawczo-rozwojowych sukcesem - stworzyć wartość niematerialną i prawną i amortyzować ją w kolejnych latach zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 3 updop, tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 updop.

W przypadku niepowodzenia (zakończenia prac badawczo-rozwojowych bez zamierzonego sukcesu), Wnioskodawca planuje - z chwilą podjęcia w tym przedmiocie decyzji - odnieść w koszty uzyskania przychodów wszystkie wydatki jednorazowo, zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 2 updop, tj. jednorazowo w roku podatkowym, w którym prace badawczo-rozwojowe zostały zakończone.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy część kosztów kwalifikowanych, która stanowi wkład własny Wnioskodawcy (tj. ich wartość nie zostanie zwrócona Wnioskodawcy w formie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ani w żadnej innej postaci) może zostać uwzględniona przez Wnioskodawcę przy obliczaniu wysokości ulgi z tytułu prac badawczo-rozwojowych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Jak wskazano wyżej, Wnioskodawca w związku z realizacją prac badawczo-rozwojowych, korzysta z dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie nie pokrywa w całości kosztów prac badawczo-rozwojowych, a Wnioskodawca planuje skorzystać z ulgi tylko w odniesieniu do kosztów, które stanowią wkład własny. Zgodnie z art. 18d ust. 5 updop, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Wkład własny nie zostanie zwrócony Wnioskodawcy w żadnej formie, a zatem część kosztów kwalifikowanych, która stanowi wkład własny Wnioskodawcy (tj. ich wartość nie zostanie zwrócona Wnioskodawcy w formie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ani w żadnej innej postaci) może zostać uwzględniona przez Wnioskodawcę przy obliczaniu wysokości ulgi z tytułu prac badawczo-rozwojowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja, zgodnie z zadanym pytaniem wyznaczającym jej zakres, nie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków poniesionych przed datą, od której obowiązują przepisy dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 4a pkt 26, 27 i 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „updop”), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;
 • badaniach naukowych - oznacza to:

  1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

 • pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.


W myśl art. 18d ust. 1 updop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Stosownie do art. 18d ust. 2 pkt 1 i 2 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej (pkt 1), a także nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (pkt 2).

Art. 18d ust. 3 updop stanowi, że za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 updop, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Z kolei art. 18d ust. 6 updop stanowi, że prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jak wynika z wniosku, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca ponosi wydatki na prace badawczo-rozwojowe. W związku z realizacją tych prac, korzysta z dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie nie pokrywa w całości kosztów prac badawczo-rozwojowych, a Wnioskodawca planuje skorzystać z ulgi tylko w odniesieniu do kosztów, które stanowią wkład własny (nie zostały zwrócone Wnioskodawcy w żadnej formie).

Okoliczność, że opisane we wniosku koszty kwalifikowane będą w części sfinansowane ze środków uzyskanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a więc będą w części kosztami, o których mowa w art. 18d ust. 5 updop, powoduje konieczność wyłączenia tej części kosztów, które zostały Spółce zwrócone w postaci dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z podstawy kalkulacji wartości odliczenia na podstawie art. 18d updop.

Wykładnia językowa przepisu art. 18d ust. 5 updop wskazuje wyraźnie, że jeżeli koszt kwalifikowany został w części podatnikowi zwrócony (w rozpatrywanej sprawie pokryty dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), to w tej części nie podlega odliczeniu. Natomiast taki koszt może być odliczony w części niepokrytej dofinansowaniem.

Do takiego wniosku prowadzi też wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 updop. Celem tego przepisu jest zapewnienie, by w kosztach stanowiących podstawę obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie były uwzględniane koszty, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik. Ponieważ zaś ciężar ekonomiczny kosztów kwalifikowanych w części niepokrytej dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ponosi Spółka, mogą one zostać w tej części, a więc w części stanowiącej wkład własny Wnioskodawcy, odliczone na podstawie art. 18d ust. 5 updop.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym część kosztów kwalifikowanych, która stanowi wkład własny Wnioskodawcy (tj. ich wartość nie zostanie zwrócona Wnioskodawcy w formie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ani w żadnej innej postaci) może zostać uwzględniona przez Wnioskodawcę przy obliczaniu wysokości ulgi z tytułu prac badawczo-rozwojowych, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj