Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.118.2017.1.JC
z 24 lipca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 23 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1a Ordynacji podatkowej, Bank S.A. (dalej „Wnioskodawca”), jako spółka planująca utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej „PGK”) w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ustawa o CIT”) zwraca się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu PGK.

Wnioskodawca, jako podmiot planuje utworzenie podatkowej grupy kapitałowej, w której obejmie rolę spółki dominującej reprezentującej PGK w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT. Wnioskodawca przygotowuje się do założenia PGK wraz ze spółkami zależnymi, prowadzącymi zarówno regulowaną, jak i nieregulowaną działalność gospodarczą, w stosunku, do których spełnione będą warunki wyszczególnione w art. 1a ust. 1 i 2 ustawy o CIT.

W związku z polityką inwestycyjną grupy kapitałowej Wnioskodawcy, w trakcie istnienia PGK może dochodzić do restrukturyzacji grupy kapitałowej, stosownie do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, rachunku ekonomicznego i oczekiwań rynku. Przewiduje się m.in., że jedna ze Spółek tworzących PGK („Spółka”) może nabyć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej „KC”) lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 ustawy o CIT (dalej „Nabycie”).


Pismem z dnia 12 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe zdarzenie przyszłe wskazując:


Po ewentualnym przeprowadzeniu transakcji wskazanych powyżej, utworzona przez Wnioskodawcę Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) nadal spełniać będzie wszystkie, przewidziane przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), warunki konieczne do jej utworzenia i funkcjonowania, tj.:

 1. w skład PGK wchodzić będą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne posiadające siedzibę na terytorium RP;
 2. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK, określony w sposób, o którym mowa w art. 1a ust. 2b UPDOP, będzie nie niższy niż 1 000 000 zł;
 3. Bank jako spółka dominująca, posiadać będzie bezpośredni, nie mniej niż 95% udział w kapitale zakładowym spółek zależnych;
 4. spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK;
 5. w spółkach wchodzących w skład PGK nie będą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 6. spółki wchodzące w skład PGK nie będą korzystać ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie ustaw innych niż UPDOP,
 7. spółki wchodzące w skład PGK nie będą pozostawały w związkach z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne i w wyniku których spółka nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały;
 8. Podatkowa Grupa Kapitałowa osiągać będzie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1 UPDOP, w wysokości co najmniej 3%.

W przypadku gdyby doszło do zmiany w umowie o utworzeniu PGK lub w kapitałach zakładowych spółek tworzących PGK, w tym w wyniku którejkolwiek z transakcji wskazanych powyżej, Wnioskodawca, jako podmiot reprezentujący Podatkową Grupę Kapitałową, zgłosi ww. zmiany naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Wnioskodawcy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okoliczności, zgodnie z art. 1a ust. 8 UPDOP.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy w przedmiotowym stanie faktycznym (opis zdarzenia przyszłego) przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „CIT”) prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?


Zdaniem Wnioskodawcy, przeprowadzenie transakcji Nabycia przez Spółkę nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika CIT i nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego PGK.


Brak utraty statusu PGK w przypadku przeprowadzenia transakcji Nabycia.


Warunki zawiązania oraz utrzymania statusu podatnika przez PGK


Zgodnie z art. 1a i 7a ustawy o CIT aby PGK mogła uzyskać oraz utrzymać status podatnika CIT muszą zostać spełnione następujące warunki:


 1. Podmioty mogące tworzyć PGK

W skład PGK muszą wchodzić co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne), których siedziba znajduje się na terytorium Polski (art. 1a ust. 1 w zw. z art. 1a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT).


Przez przeprowadzenie transakcji Nabycia, nie dojdzie do zmiany charakteru prawnego spółki tworzącej PGK, która nabywa przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.


 1. Wymogi kapitałowe


Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK, nie może być niższy niż 1 000 000 PLN, bez uwzględnienia tej części kapitału, jaka nie została na kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek/kredytów, przysługującymi udziałowcom/akcjonariuszom wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Przez przeprowadzenie transakcji Nabycia, Wnioskodawca nie zamierza doprowadzić do sytuacji, w której przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK, będzie niższy niż 1 000 000 PLN.


 1. Struktura własnościowa


Zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b i c ustawy o CIT, jedna ze spółek, zwana spółką dominującą posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym spółek zależnych, natomiast spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK. W przypadku, gdy spółką zależną jest spółka, wobec której stosowano przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, powyższa proporcja udziałów spółki dominującej odnosi się do tej części kapitału zakładowego spółki zależnej, która nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo nie stanowi rezerwy reprywatyzacyjnej mienia Skarbu Państwa.


Przez przeprowadzenie transakcji Nabycia, Wnioskodawca nie zamierza doprowadzić do sytuacji, w której Wnioskodawca, jako podmiot dominujący, będzie posiadał mniej niż 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek (spółek zależnych).


 1. Brak zaległości podatkowych


Zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o CIT, w spółkach tworzących PGK nie mogą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz podatku od niektórych instytucji finansowych). Powyższy warunek uznaje się za spełniony także wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do PGK dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania (co wynika z art. la ust. 2a ustawy o CIT).

Wnioskodawca prowadzi politykę podatkową, zgodnie z którą reguluje swoje zobowiązania w terminie oraz stosuje przepisy prawa podatkowego w sposób minimalizujący ryzyko powstania zaległości podatkowych. Równocześnie w przypadku zidentyfikowania konieczności korekty rozliczenia podatkowego, reguluje ewentualną zaległość podatkową wraz z odsetkami, składając równocześnie korektę właściwej deklaracji podatkowej. Polityka taka zostanie także zaimplementowana w PGK.


 1. Brak możliwości przystąpienia kolejnych podmiotów do PGK


Po rejestracji umowy o utworzenie PGK nie może zostać rozszerzona o inne spółki ani nie może zostać założona przez spółki, które uprzednio wchodziły w skład innej podatkowej grupy kapitałowej, a grupa ze względu na naruszenie warunków ustawowych utraciła status podatnika. W takiej sytuacji ponowne przystąpienie do PGK ww. spółek możliwe jest po upływie roku podatkowego tych spółek, następującego po roku podatkowym, w którym uprzednio funkcjonująca podatkowa grupa kapitałowa utraciła swój status.


Przez przeprowadzenia transakcji Nabycia, Wnioskodawca nie zamierza doprowadzić do sytuacji, w której w składzie PGK mogłaby się pojawić kolejna spółka.


 1. Brak istnienia związków powodujących powstanie okoliczności, wynikających z art. 11 ustawy o CIT


Zgodnie z zapisami ustawy o CIT, po utworzeniu PGK, podmioty ją tworzące nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami powiązanymi spoza PGK, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Wnioskodawca prowadzi politykę podatkową, zgodnie z którą w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi stosuje zasady ustalania cen na poziomie odpowiadającym warunkom rynkowym. Polityka taka zostanie także zaimplementowana w PGK, w tym do transakcji spółek tworzących PGK z podmiotami spoza PGK.

 1. Zwolnienia z CIT


Podmioty tworzące PGK, zgodnie z treścią ustawy o CIT nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie ustaw innych niż ustawa o CIT.


Zwolnienie takie nie ma zastosowania do Wnioskodawcy, jak również do żadnej ze spółek mogących utworzyć PGK.


 1. Dochodowość PGK


Jak wynika z art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, PGK uznawana jest za podatnika, jeśli osiąga za każdy rok podatkowy dochodowość (udział dochodu do opodatkowania do wartości przychodów podatkowych) określoną zgodnie z art. 7a ust. 1 na poziomie co najmniej 3%.


Przez przeprowadzanie transakcji Nabycia, Wnioskodawca nie przewiduje obniżenia dochodowości PGK poniżej 3%.


W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej opisanych warunków, PGK utraci status podatnika CIT z dniem naruszenia danego warunku, a w przypadku nieosiągnięcia poziomu dochodowości w wysokości przynajmniej 3%, z ostatnim dniem miesiąca, w którym dokonano złożenia zeznania podatkowego, nie później jednak niż w dzień, w którym zgodnie z zapisami ustawy o CIT należy złożyć to zeznanie.

Istnienie PGK, a rozważana transakcja Nabycia


W ocenie Wnioskodawcy planowana transakcja Nabycia przy powyżej opisanych uwarunkowaniach, nie będzie skutkowała naruszeniem któregokolwiek z warunków uznania PGK za podatnika CIT.


Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, stanowisko Bank S.A. w przedmiocie zapytania należy uznać za właściwe.


Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj