Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-3.4011.175.2017.2.JM
z 20 lipca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2017 r. (data wpływu 15 maja 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 czerwca 2017 r. (data nadania 11 lipca 2017 r., data wpływu 14 lipca 2017 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 5 lipca 2017 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.175.1.JM (data nadania 5 lipca 2017 r., data doręczenia 10 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania diet przez członków Rady stowarzyszenia jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania diet przez członków Rady stowarzyszenia.


Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 5 lipca 2017 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.175.1.JM (data nadania 5 lipca 2017 r., data doręczenia 10 lipca 2017 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.


Pismem z dnia 10 czerwca 2017 r. (data nadania 11 lipca 2017 r., data wpływu 14 lipca 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.


We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Grupa „P” (GP) jest stowarzyszeniem, nie prowadzącym działalności gospodarczej, odpłatnej, zajmuje się wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 17 gmin. Działanie to realizuje na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego działania funkcjonuje Rada składająca się z 15 osób, które w ramach swojej działalności wybierają projekty do realizacji w ramach ogłaszanych naborów wniosków. Rada została wybrana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia GP „P”. Pracuje na podstawie Statutu i Regulaminu wewnętrznego oraz rozporządzeń i wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Praca członków Rady jest wynagradzana w postaci wypłacacnych diet za udział i wybór projektów do dofinansowania w ramach ogłaszanych naborów wniosków. Do obowiązków członków Rady należy ocena i wybór projektów zgodnie z przyjętą Lokalną Strategią Rozwoju oraz przepisami dotyczącymi wyboru operacji. W ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach którego wypłacane są diety nie ma katalogu kosztów kwalifikowalnych. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (organ stanowiący GP) ustaliło wynagrodzenia dla członków Rady za posiedzenie związane z wyborem operacji w postaci diety – zapis ten znajduje sie w Regulaminie Rady. Podstawowa wysokość diety wynosi 300 zł za posiedzenie. Dieta wypłacana jest na podstawie listy obecności po posiedzeniu, na którym zakończy się ocena i wybór operacji do dofinansowania. Posiedzenie może trwać nawet 2 lub 3 dni z przerwami zarządzonymi przez przewodniczącego Rady. Z członkami Rady nie są zawierane umowy cywilnoprawne, członkowie Rady nie są etatowymi pracownikami GP, nie pełnią również funkcji w organach stanowiących GP – zakaz wynikający ze statutu oraz przepisów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na koniec roku podatkowego członkom Rady do rozliczenia z Urzędem Skarbowym wydawane będą PIT-8C. Dieta nie będzie obciążona składkami ZUS czy podatkiem. Diety otrzymane przez członków Rady stanowią przychody z innych źródeł. Na GP nie ciążą obowiązki płatnika, wypłata diety następuje w kwocie brutto, zaś podatnik (członek Rady) sam dokonuje rozliczenia powyższych dochodów w zeznaniu podatkowym i zapłaty podatku. Na GP spoczywa jedynie obowiązek wystawienia PIT-8C, stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. GP w przypadku diety wypłaconej członkowi Rady, powołanemu uchwałą Walnego Zebrania Członków, traktuje ją jako przychody z innych źródeł, gdyż zapis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez sformułowanie „w szczególności” świadczy to o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne, niż wymienione wprost w tym przepisie. GP do tych przychodów zaliczy diety dla członków Rady.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował, że Rada Grupy „P” nie ma charakteru organu stanowiącego, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, którego wyłącznym zadaniem jest wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład Rady wchodzą osoby wybrane przez Walne zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Kompetencje te wynikają wprost z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy opodatkowanie opisanej wyżej diety dla członków Rady GP podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wystawianie deklaracji PIT-8C po zakończonym okresie rozliczeniowym, a następnie rozliczenie się przez każdego członka Rady samodzielnie z uzyskanych z tego tytułu dochodów jest prawidłowe?


Zdaniem Wnioskodawcy, diety wypłacane członkom Rady stowarzyszenia – należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 z późn. zm.). Nie stanowią one przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 updof). Rada nie jest organem stanowiącym ani innym organem wymienionym w art. 13 pkt 7. Kwoty diet powinny być opodatkowane według skali, przy czym ustawa nie przewidziała możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodu (art. 20 updof). Od przychodów z innych źródeł płatnik nie jest obowiązany pobierać zaliczki, jedynym jego obowiązkiem jest wystawienie informacji PIT-8C (art. 42a updof). Członkowie Rady opodatkowania dokonają samodzielnie w zeznaniu rocznym.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Na podstawie zaś art. 11 ust. 1 cyt. ustawy podatkowej, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są odpowiednio:

  • działalność wykonywana osobiście;
  • inne źródła.

W myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 tej ustawy. W związku z tym, każde świadczenie mające realną korzyść finansową, o ile nie stanowi konkretnej kategorii przychodu zaliczanego do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy, jest dla świadczeniobiorcy przychodem z innych źródeł.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, nie prowadzącym działalności gospodarczej, odpłatnej, który zajmuje się wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 17 gmin. Działanie to realizuje na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego działania funkcjonuje Rada składająca się z 15 osób, które w ramach swojej działalności wybierają projekty do realizacji w ramach ogłaszanych naborów wniosków. Rada została wybrana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz pracuje na podstawie Statutu i Regulaminu wewnętrznego oraz rozporządzeń i wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Praca członków Rady jest wynagradzana w postaci wypłacacnych diet za udział i wybór projektów do dofinansowania w ramach ogłaszanych naborów wniosków. Podstawowa wysokość diety wynosi 300 zł za posiedzenie. Dieta wypłacana jest na podstawie listy obecności po posiedzeniu, na którym zakończy się ocena i wybór operacji do dofinansowania. Posiedzenie może trwać nawet 2 lub 3 dni z przerwami zarządzonymi przez przewodniczącego Rady. Z członkami Rady nie są zawierane umowy cywilnoprawne, członkowie Rady nie są etatowymi pracownikami, nie pełnią również funkcji w organach stanowiących – zakaz wynikający ze statutu oraz przepisów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rada nie ma charakteru organu stanowiącego, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, którego wyłącznym zadaniem jest wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe – w szczególności wskazanie, że Rada Stowarzyszenia nie jest organem stanowiącym osoby prawnej, o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stwierdzić należy, że diety otrzymywane przez członków Rady Stowarzyszenia nie stanowią przychów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Przychody członków Rady Stowarzyszenia należy zaliczyć do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, wypłata diety następuje więc w kwocie brutto, zaś podatnik sam dokonuje rozliczenia powyższych dochodów w zeznaniu podatkowym i zapłaty podatku. Na Wnioskodawcy spoczywa jedynie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywiste zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj