Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.278.2017.1.MK
z 19 grudnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2017 r. (data wpływu 20 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty premii inwestycyjnej na rzecz uczestników IKE lub IKZE przez fundusz poprzez nabycie na jego rzecz dodatkowych jednostek uczestnictwa za kwotę tej premii oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika – jest prawidłowe

UZASADNIENIE


W dniu 20 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty premii inwestycyjnej na rzecz uczestników IKE lub IKZE przez fundusz poprzez nabycie na jego rzecz dodatkowych jednostek uczestnictwa za kwotę tej premii oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca (zwany dalej: „Wnioskodawca” lub „Towarzystwo”) jest Towarzystwem Funduszy inwestycyjnych działającym zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (zwana dalej „UOFI”). Towarzystwo zarządza Funduszami Inwestycyjnymi (zwane dalej: „Fundusze”) zgodnie z przepisami UOFI oraz regulacjami wynikającymi ze Statutów Funduszy. Towarzystwo jest organem każdego z Funduszy, tj. utworzyło je, zarządza nimi oraz reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi. W ramach Funduszy zostały wydzielone zgodnie z przepisami UOFI Subfundusze.

W ofercie Wnioskodawcy i Funduszy zarządzanych przez Wnioskodawcę znajdują się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Produkty te oferowane pod nazwą … prowadzone są zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z dnia 20 kwietnia 2004 roku (zwana dalej: „UIKE/IKZE”), UOFI, Statutami Funduszy, Prospektami Funduszy oraz Regulaminami prowadzenia odpowiednio IKE lub IKZE.

Statuty i Prospekty Funduszy oferowanych Oszczędzającym w ramach IKE lub IKZE określają w szczególności:

 1. zasady działania Funduszy,
 2. zasady prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Subfundusze, a w szczególności:
  1. cele inwestycyjne,
  2. kryteria doboru lokat,
  3. zasady lokowania aktywów,
  4. zasady dywersyfikacji lokat,
  5. zasady zaciągania kredytów i udzielania pożyczek,
 3. zasady wyceny aktywów Funduszy,
 4. wysokość opłat pobieranych przez Towarzystwo i wysokość kosztów pokrywanych z aktywów Subfunduszy,
 5. prawa Uczestników Funduszy,
 6. zasady zbywania jednostek uczestnictwa poszczególnych kategorii,
 7. zasady odkupywania jednostek uczestnictwa,
 8. zasady konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa,
 9. zasady ustanawiania blokady jednostek uczestnictwa,
 10. przypadki rozwiązania i likwidacji Subfunduszy oraz Funduszy,
 11. zasady udostępniania informacji o Funduszach,
 12. zasady dokonywania zmian Statutów,
 13. zasady udzielania pełnomocnictw.

Do IKE i IKZE prowadzonych przez Fundusze zarządzane przez Wnioskodawcę przystępują tzw. Oszczędzający będący wyłącznie osobami fizycznymi, które ukończyły 16 lat. Celem przystąpienia do IKE lub IKZE Oszczędzający zawiera z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Wnioskodawcę Umowę o prowadzenie IKE lub IKZE na warunkach określonych w Regulaminie prowadzenia odpowiednio IKE lub IKZE. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE jest zawierana jednocześnie ze wszystkimi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, które zbywają jednostki uczestnictwa określonych kategorii (dostępnych w ramach IKE lub IKZE).

W ramach prowadzenia IKE lub IKZE na podstawie zawartej Umowy oraz odpowiedniego Regulaminu Oszczędzającemu oferowana jest możliwość nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy zarządzanych przez Wnioskodawcę określonych w załączniku do Regulaminu IKE lub IKZE. Środki na nabycie jednostek uczestnictwa pochodzą, co do zasady, z wpłat dokonanych do IKE lub IKZE zgodnie z przepisami UIKE/IKZE oraz Regulaminu i Umowy. W przypadku zawarcia umowy IKE lub IKZE nabycie jednostek uczestnictwa odbywa się w celu gromadzenia środków na koncie IKE lub IKZE. Oszczędzający gromadząc oszczędności na IKE lub IKZE nabywa w zależności od treści zawartej Umowy jednostki uczestnictwa określonej kategorii.


W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z UIKE/IKZE: IKE to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego prowadzony zgodnie z UIKE/IKZE, a IKZE to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego prowadzony zgodnie z UIKE/IKZE.


Istotnym jest, że zgodnie z UIKE/IKZE środki Oszczędzającego na IKE lub IKZE są rejestrowane na wyodrębnionym zapisie w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego. Towarzystwo działając jako organ Funduszu, za pośrednictwem Agenta Transferowego rejestruje zaś na rejestrach wszystkie operacje na IKE lub IKZE, które zostały dokonane w okresie, w którym było prowadzone IKE lub IKZE w danym Funduszu.

Wpłaty do IKE lub IKZE, dokonywane celem gromadzenia oszczędności poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa, realizowane mogą być w danym roku kalendarzowym wyłącznie do wysokości limitów określonych w art. 13 oraz art. 13a UIKE/IKZE. W sytuacji przekroczenia w danym roku kalendarzowym limitu wpłat (maksymalnej sumy wynikającej z przepisów UIKE/IKZE) Fundusz lub fundusze inwestycyjne zarządzane przez Wnioskodawcę dokonują automatycznego zwrotu nadwyżki w sposób określony w Umowie zawartej przez Oszczędzającego. Wpłaty przez Oszczędzających dokonywane są na rachunki bankowe Funduszy, a za dokonaną wpłatę Fundusz zbywa Oszczędzającemu jednostki uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zgodnie z zapisami Regulaminu IKE lub IKZE przekazują Oszczędzającemu potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.


Potwierdzenia wydawane Oszczędzającym mogą służyć Oszczędzającemu jako potwierdzenie stanu środków, a w przypadku IKZE także jako potwierdzenie wysokości wpłat podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania, gdyż wynika z nich ich wysokość.


Aktualnie Statuty Funduszy zarządzanych przez Wnioskodawcę przewidują możliwość wypłaty tzw. „Premii inwestycyjnej” (świadczenia dodatkowego) na rzecz Uczestników. Jest to uprawnienie uczestnika uregulowane w Statucie, do którego zapisów odnosi się bezpośrednio UIKE/IKZE oraz Regulaminy odpowiednio IKE i IKZE. Premia inwestycyjna, co do zasady, jest finansowana przez Towarzystwo ze środków pochodzących z opłaty za zarządzanie Funduszami (management fee). Otrzymanie premii inwestycyjnej uwarunkowane jest spełnieniem przez Uczestnika określonych w zawartej umowie lub statucie Funduszu przesłanek. Wysokość premii inwestycyjnej uzależniona jest od wartości jednostek uczestnictwa będących w posiadaniu Uczestnika. Realizacja premii inwestycyjnej następuje poprzez nabycie za postawione do dyspozycji środki dodatkowych jednostek uczestnictwa dla Uczestnika (oczywiście za jego zgodą).

Towarzystwo rozważa aktualnie objęcie programem tzw. „Premii Inwestycyjnych” także Oszczędzających na IKE lub IKZE, będących de facto uczestnikami Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. Premia inwestycyjna byłaby wypłacana Oszczędzającym po spełnieniu przez nich warunków określonych w Umowie dotyczącej prowadzenia IKE lub IKZE lub Statutach Funduszy. Premia inwestycyjna byłaby wypłacana (finansowana) przez Towarzystwo ze środków stanowiących wynagrodzenie pobrane przez Towarzystwo z tytułu zarządzania i administracji Funduszem (tzw. management fee) i nie stanowiła będzie wypłaty, zwrotu lub częściowego zwrotu w rozumieniu UIKE/IKZE. Realizacja premii inwestycyjnej następowałaby poprzez wpłatę na IKE lub IKZE środków postawionych do dyspozycji Oszczędzającego oraz w konsekwencji nabycie za środki z premii jednostek uczestnictwa określonego Funduszu zarządzanego przez Wnioskodawcę, tj. faktycznie następowałoby dokonanie wpłaty na IKE lub IKZE. Oszczędzający wyraziłby w Umowie lub na innym dokumencie zgodę na ten sposób rozliczenia Premii inwestycyjnej. W sytuacji, gdyby dodatkowa wpłata na IKE lub IKZE z tytułu realizacji Premii inwestycyjnej powodowała przekroczenie obowiązującego w danym roku kalendarzowym limitu wpłat na IKE lub IKZE, środki byłyby wpłacane na nabycie jednostek uczestnictwa poza IKE lub IKZE („zwykłe nabycie”) lub rozliczane z Oszczędzającym w formie wskazanej w Umowie lub Regulaminie IKE lub IKZE. Oszczędzający byłby informowany przez Towarzystwo o Premii inwestycyjnej i dokonanej wpłacie na IKE lub IKZE celem nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa.

Program Premii inwestycyjnych dla IKE lub IKZE byłby uregulowany w Umowie, a w tym kwestia dokonywania za środki z premii nabyć (wpłat) przez Towarzystwo w imieniu i na rzecz Oszczędzającego. Zasadniczo celem wdrożenia programu Premii inwestycyjnych dla IKE lub IKZE jest stała promocja tej formy oszczędzania i tym samym stała promocja lokowania środków w Fundusze zarządzane przez Wnioskodawcę. Tym samym program Premii inwestycyjnych dla IKE lub IKZE wpływałby pozytywnie na działalność Towarzystwa, gdyż powodowałby zwiększenie środków w Funduszach (na IKE lub IKZE), od których naliczana jest opłata za zarządzanie (management fee). Dodatkowo wskazać należy, że w przypadku IKE i IKZE oferowanych we wskazanej powyżej formule IKE X i IKZE X programy te są proponowane Oszczędzającym przy okazji oferowania Pracowniczych Programów Emerytalnych na podstawie Ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych jako dodatkowy element pakietów okołowynagrodzeniowych o celach emerytalnych. Pracodawcy i Oszczędzający (pracownicy) oczekują od Towarzystwa i Funduszy zaoferowania indywidualnych co do zasady programów IKE X i IKZE X na poziomie cenowym (w przypadku funduszy inwestycyjnych wyrażanym w formule poziomu management fee) jak dla podstawowego produktu emerytalnego jakim jest Pracowniczy Program Emerytalny, z zasady program długoterminowy i oferowany wszystkim pracownikom danego pracodawcy wyłącznie na bazie współpracy aranżowanej przez pracodawcę z funduszami inwestycyjnymi. Ma to być element promocji oraz motywowania pracowników do podejmowania indywidualnie dodatkowego wysiłku finansowego związanego z budowaniem dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE. Aby uzyskać ten efekt (w tym cenowy oraz promocyjny), Towarzystwo może zaoferować właśnie Premię inwestycyjną zrównującą standardowy poziom cenowy w programie IKE X i IKZE X (właściwy dla kategorii jednostek uczestnictwa oferowanych w ramach tych programów) z poziomem cenowym oferowanym w ramach kategorii jednostek uczestnictwa Funduszy oferowanych w Pracowniczych Programach Emerytalnych. Taki kształt oferty promuje nie tylko instytucjonalne rozwiązania emerytalne dostarczane w ramach Pracowniczych Programach Emerytalnych, ale również indywidualne formy inwestowania w jednostki uczestnictwa Funduszy na cele emerytalne, jakimi są programy IKE i IKZE prowadzone w ramach Funduszy, po cenach możliwych do uzyskiwania w ramach szerszego współdziałania pracodawców i Oszczędzających z funduszami inwestycyjnymi i Towarzystwem (efekt skali). Efekt ten można uzyskać wyłącznie w oparciu o instytucję Premii inwestycyjnej, gdyż tworzenie indywidualnie nowej kategorii jednostki uczestnictwa przez Towarzystwo i Fundusz jest ograniczone zarówno prawnie jak i operacyjnie, a ponadto niesie za sobą dodatkowe niewspółmierne koszty jej administrowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


Pytanie 1.


Czy w przypadku wypłaty przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego na IKE lub IKZE opisanej w stanie faktycznym Premii inwestycyjnej podlegać ona będzie opodatkowaniu zgodnie z 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 rok o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej „UPDOF”) i w tym zakresie Towarzystwo dokona jako płatnik poboru zryczałtowanego podatku dochodowego?


Pytanie 2.


Czy w przypadku wypłaty przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego na IKE lub IKZE opisanej w stanie faktycznym Premii inwestycyjnej podlegać ona będzie opodatkowaniu zgodnie z 30a ust. 1 pkt 5 UPDOF i w tym zakresie Towarzystwo dokona jako płatnik poboru zryczałtowanego podatku dochodowego?


Pytanie 3.


Czy w przypadku wypłaty przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego na IKE lub IKZE opisanej w stanie faktycznym Premii inwestycyjnej na Towarzystwie spoczywał będzie zgodnie z przepisami UPDOF obowiązek sporządzenia i przesłania Oszczędzającemu oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dokonanej wypłacie?


Pytanie 4.


Czy w przypadku wypłaty przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego na IKZE opisanej w stanie faktycznym Premii inwestycyjnej przekazane przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego potwierdzenie nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa na rejestrze Funduszu dotyczącym IKZE może stanowić podstawę dla dokonania odliczenia zgodnie z przepisami UPDOF wpłaty od podstawy opodatkowania przez Oszczędzającego?


Zdaniem Wnioskodawcy,


Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wypłaty przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego na IKE lub IKZE opisanej w stanie faktycznym Premii inwestycyjnej podlegać ona będzie opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF i w tym zakresie Towarzystwo dokona jako płatnik poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty Premii inwestycyjnej.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF: „Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty -wysokości 19% świadczenia."

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych instytucją finansową jest: bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Na podstawie art. 41 ust. 4 UPDOF płatnicy (podmiot dokonujący wypłaty świadczenia) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 UPDOF.

Z analizy powyżej wskazanych przepisów wynika, iż Wnioskodawca będąc towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu UOFI (instytucją finansową) jest zobowiązany do stosowania art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF w sytuacji dokonywania wypłaty lub stawiania do dyspozycji Uczestnikom/Oszczędzającym (osobom fizycznym) świadczeń w związku z oferowanymi promocjami.


Wskazany przepis UPDOF dotyczy wszelkich świadczeń dokonywanych w związku z realizowanymi przez instytucje finansowe promocjami. Jak bowiem wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2016 r. numer IPPB2/4511-155/16-2/MK:

„(...) zakresem przedmiotowej regulacji objęte są (tj. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym) wszelkie świadczenia otrzymane od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami, które nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową oferowanymi przez te podmioty - a więc również świadczenia pieniężne, niepieniężne, nieodpłatne lub świadczenia w naturze. (...)”


W UPDOF nie zdefiniowano także jakiego rodzaju promocji dotyczy przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF, tak więc należy przyjąć, że ustawodawcy chodziło o objęcie nim wszelkich działań mających charakter promocyjny, których nie dotyczą inne przepisy UPDOF.


Niewątpliwie opisany w stanie faktycznym sprawy program oferowania Premii inwestycyjnych dla Oszczędzających posiadających IKE lub IKZE w Funduszach zarządzanych przez Wnioskodawcę stanowił będzie rodzaj promocji oferowanej przez Wnioskodawcę. Po spełnieniu warunków określonych przez Wnioskodawcę Oszczędzający będzie mógł bowiem otrzymać od Towarzystwa Premię inwestycyjną, która nie będzie wypłatą ani zwrotem z IKE lub IKZE, ale będzie dodatkową zachętą do oszczędzania w ramach IKE lub IKZE oferowaną przez Wnioskodawcę. Zasadnym jest więc uznanie wypłaty, tj. opisanej wstanie faktycznym Premii inwestycyjnej, jako świadczenia opodatkowanego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPDOF, od którego płatnik (Wnioskodawca) dokona poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Przekazanie następnie środków po opodatkowaniu na wpłatę na IKE lub IKZE, tj. nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE Oszczędzającego, nie wpływa zaś na ocenę podatkową, gdyż będzie dokonywane po uprzednim opodatkowaniu wypłaconych kwot.


W tym zakresie płatnik (Wnioskodawca) sporządzi i prześle do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-8AR, obejmującą podatek pobrany od Premii inwestycyjnych.


Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdyby Organ uznał stanowisko dotyczące Pytania 1 za nieprawidłowe, to wypłata przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego na IKE lub IKZE opisanej w stanie faktycznym Premii inwestycyjnej będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z 30a ust. 1 pkt 5 UPDOF i w tym zakresie Towarzystwo dokona jako płatnik poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

W art. 17 ust. 1 pkt 5 UPDOF określone zostało, iż jako przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z udziału w funduszach kapitałowych (fundusze inwestycyjne objęte są definicją funduszy kapitałowych na podstawie art. 5a pkt 14 UPDOF). UPDOF nie precyzuje, czy w przypadku tzw. dochodu z udziału w funduszach kapitałowych rozumie się przez to pojęcie jedynie dochód z umorzenia jednostek uczestnictwa, czy także inne dochody związane z inwestycją, tj. nabyciem i posiadaniem jednostek uczestnictwa. W art. 30a ust. 1 pkt 5 UPDPF ustawodawca użył także pojęcia dochód z tytułu udziału w funduszu kapitałowym. Mając więc na uwadze tak regulację Statutów Funduszy zarządzanych przez Wnioskodawcę w zakresie możliwości wypłaty Premii inwestycyjnej przez Towarzystwo jak też przepisy UOFI należy stwierdzić, iż uzyskanie przez Oszczędzającego Premii inwestycyjnej będzie niewątpliwie powiązane z posiadaniem (utrzymywaniem posiadania) jednostek uczestnictwa w ramach IKE i IKZE prowadzonych dla Oszczędzającego. Istnieć więc będzie bezpośrednia relacja pomiędzy posiadaniem przez Oszczędzającego w ramach IKE i IKZE jednostek uczestnictwa w Funduszach, a otrzymywaną od Wnioskodawcy Premią inwestycyjną. Nie ma przy tym znaczenia, jaki podmiot finansuje premie, gdyż jest to dochód wynikający z udziału Oszczędzającego w funduszu inwestycyjnym, bez posiadania jednostek uczestnictwa Funduszy Premia inwestycyjna nie mogłaby być wypłacona.

W związku z tym faktem Premia inwestycyjna wynikająca z posiadania jednostek uczestnictwa przez Oszczędzającego w ramach IKE lub IKZE winna być kwalifikowana do źródła przychodów kapitały pieniężne, tj. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 UPDOF stanowi przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych opodatkowane zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 UPDOF, tj. podatek będzie pobrany przez płatnika (Wnioskodawcę). W tym zakresie płatnik (Wnioskodawca) sporządzi i prześle do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-8AR, obejmującą podatek pobrany od Premii inwestycyjnych.


Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego na IKE lub IKZE opisanej w stanie faktycznym Premii inwestycyjnej, na Towarzystwie nie będzie spoczywał zgodnie z UPDOF obowiązek sporządzenia i przesłania Oszczędzającemu oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dokonanej wypłacie, albowiem jak wskazano w stanowisku dotyczącym Pytania 1 i Pytania 2 Wnioskodawca będzie wyłącznie zobowiązany do sporządzenia rocznej deklaracji PIT-8AR i przesłania jej właściwemu urzędowi skarbowemu.


W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe w stosunku do Pytania 1 lub Pytania 2, będzie on pełnił funkcję płatnika w rozumieniu przepisów UPDOF. W takiej sytuacji zgodnie z art. 42 ust. 1a UPDOF będzie zobowiązany do sporządzenia i złożenia rocznej deklaracji PIT-8AR.


W tym miejscu wskazać należy, że w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2016 r. numer IPPB2/4511-155/16-2/MK organ wydający interpretację wskazał w zakresie wypłaty premii inwestycyjnych:

„W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz przywołanych uregulowań prawnych stwierdzić należy, że przyznanie uczestnikom (..) Premii Inwestycyjnej w postaci zakupu dodatkowych jednostek uczestnictwa, powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej będącej uczestnikiem (...) przychodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca - na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - będzie miał obowiązek pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego oraz przesłania do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-8AR”.


Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wypłaty przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego na IKZE opisanej w stanie faktycznym Premii inwestycyjnej, w formie nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa na rachunek IKZE, przekazane przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego potwierdzenie nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa na rejestrze Funduszu dotyczącym IKZE może stanowić podstawę dla dokonania zgodnie z przepisami UPDOF odliczenia wpłaty na IKZE w wysokości kwoty Premii inwestycyjnej od podstawy opodatkowania przez Oszczędzającego.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca dokonując wypłaty Premii inwestycyjnej na rzecz Oszczędzającego na IKE lub IKZE ma zamiar, za zgodą Oszczędzającego, dokonać nabycia na jego rzecz dodatkowych jednostek uczestnictwa na IKE lub IKZE. Gdyby wyczerpany był limit wpłat na IKE lub IKZE środki byłyby wypłacone Oszczędzającemu w innej formie zgodnie z przepisami UIKE/IKZE.

W związku z faktem, że Wnioskodawca jako organizator systemu wypłat Premii inwestycyjnych jest jednocześnie podmiotem zarządzającym Funduszami, w ramach których jest prowadzone IKE lub IKZE, to jest faktycznie odpowiedzialny za prowadzenie zgodnie UIKE/IKZE oraz UOFI rejestracji wszystkich operacji na rejestrze Oszczędzającego dotyczących IKE lub IKZE (za pośrednictwem Agenta Transferowego).


Zgodnie z zapisami Regulaminu IKE lub IKZE Oszczędzającemu przekazywane są potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.


Potwierdzenia wydawane Oszczędzającym mogą w konsekwencji służyć Oszczędzającemu jako potwierdzenie stanu środków, a w przypadku IKZE także jako potwierdzenie wysokości wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania, gdyż wynikają z nich wartości dokonanych wpłat.


Tym samym Wnioskodawca zapewniając wydanie Oszczędzającemu potwierdzenia dotyczące zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa na rachunku IKZE przekaże Oszczędzającemu informację dotyczącą kwoty dokonanej w danym roku kalendarzowym wpłaty na IKZE pochodzącą z Premii inwestycyjnej.


W tym zakresie przepisy UPDOF nie określają jak wyglądać ma potwierdzenie wpłaty na IKZE, jedynie w art. 26 ust. 7 pkt 4 UPDOF stanowi, że ma być to dokument stwierdzający ich poniesienie. Niewątpliwie przesłane przez Towarzystwo w imieniu Funduszu potwierdzenie dotyczące rachunku IKZE poświadcza dokonanie wpłaty na IKZE przez Oszczędzającego za pośrednictwem Towarzystwa, tj. w wyniku realizacji programu premii inwestycyjnych, co w jakikolwiek sposób nie narusza przepisów UPDOF i UIKE/IKZE. Wskazany dokument może być więc wydany przez Towarzystwo/Fundusz i użyty przez Oszczędzającego zgodnie z UPDOF.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Z 2017, poz. 1577) instytucją finansową jest: bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy, jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.


W myśl art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.


Stosownie do art. 11 ust. 2a ww. ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy wymienione zostały źródła przychodów, do których w pkt 9 zaliczono inne źródła.


W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.


Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.


Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca zamierza wprowadzić program premii inwestycyjnych dla IKE lub IKZE. Premia inwestycyjne byłaby wypłacana (finansowana) przez Towarzystwo ze środków stanowiących wynagrodzenie pobrane przez Towarzystwo z tytułu zarządzania i administracji Funduszem (tzw. management fee) i nie stanowiła będzie wypłaty, zwrotu lub częściowego zwrotu w rozumieniu UIKE/IKZE. Realizacja premii inwestycyjnej następowałaby poprzez wpłatę na IKE lub IKZE środków postawionych do dyspozycji Oszczędzającego oraz w konsekwencji nabycie za środki z premii jednostek uczestnictwa określonego Funduszu zarządzanego przez Wnioskodawcę, tj. faktycznie następowałoby dokonanie wpłaty na IKE lub IKZE. Oszczędzający wyraziłby w Umowie lub na innym dokumencie zgodę na ten sposób rozliczenia Premii inwestycyjnej. W sytuacji, gdyby dodatkowa wpłata na IKE lub IKZE z tytułu realizacji Premii inwestycyjnej powodowała przekroczenie obowiązującego w danym roku kalendarzowym limitu wpłat na IKE lub IKZE, środki byłyby wpłacane na nabycie jednostek uczestnictwa poza IKE lub IKZE („zwykłe nabycie”) lub rozliczane z Oszczędzającym w formie wskazanej w Umowie lub Regulaminie IKE lub IKZE. Oszczędzający byłby informowany przez Towarzystwo o Premii inwestycyjnej i dokonanej wpłacie na IKE lub IKZE celem nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa. Program Premii inwestycyjnych dla IKE lub IKZE byłby uregulowany w Umowie, a w tym kwestia dokonywania za środki z premii nabyć (wpłat) przez Towarzystwo w imieniu i na rzecz Oszczędzającego.

W przypadku art. 30 ust. 1 pkt 4b u.p.d.o.f. kryterium różnicowania jest wydzielenie z ogółu podmiotów organizujących promocje tych, które zajmują się szeroko pojętą działalnością finansową (banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych, instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów) i opodatkowanie świadczeń dokonywanych przez te podmioty 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Opodatkowaniu podlegają wszelkie świadczenia otrzymywane przez klientów instytucji, które zostały wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4b u.p.d.o.f., o ile świadczenia te pozostają w związku z promocjami organizowanymi przez te podmioty.

W przedmiotowej sprawie opodatkowanie 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłaty w postaci Premii inwestycyjnej przez Wnioskodawcę niektórym usługobiorcom - wynika z istnienia istotnych cech (i stosownych unormowań ustawowych w tym zakresie) różnicujących sytuację podatkową tej kategorii usługobiorców w porównaniu z inną kategorią podmiotów. Przy tym, w niniejszej sprawie przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w swej dyspozycji odwołuje się zarówno do kryteriów przedmiotowych (tj. świadczeń otrzymanych w związku z promocjami), jak i podmiotowych (tj. otrzymania tych świadczeń od określonych podmiotów oraz w związku z promocjami organizowanymi przez te podmioty).

W ww. art. 30 ust. 1 pkt 4b updof jest mowa o „świadczeniu” bez dookreślenia rodzaju świadczenia. Oznacza to, że zakresem przedmiotowej regulacji objęte są (tj. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym) wszelkie świadczenia otrzymane od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami, które nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową oferowanymi przez te podmioty - a więc również świadczenia pieniężne, niepieniężne, nieodpłatne lub świadczenia w naturze.

Jak wskazał Wnioskodawca zasadniczo celem wdrożenia programu Premii inwestycyjnych dla IKE lub IKZE jest stała promocja tej formy oszczędzania i tym samym stała promocja lokowania środków w Fundusze zarządzane przez Wnioskodawcę. Ponadto program Premii inwestycyjnych dla IKE lub IKZE ma wpływać pozytywnie na działalność Towarzystwa, gdyż powodowałby zwiększenie środków w Funduszach (na IKE lub IKZE), od których naliczana jest opłata za zarządzanie (management fee).

W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz przywołanych uregulowań prawnych stwierdzić należy, że przyznanie oszczędzającym na IKE lub IKZE Premii Inwestycyjnej w postaci zakupu dodatkowych jednostek uczestnictwa, powoduje powstanie po stronie oszczędzającego przychodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca – na podstawie ww. art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będzie miał obowiązek pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego.


Powyższe skutkuje tym, że Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika zgodnie z treścią ww. art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-8AR.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie zadanych pytań Nr 1 i 3 jest prawidłowe.


Ponieważ organ potwierdził prawidłowość prezentowanego stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego Pytania 1, odpowiedź na pytanie Nr 2 stała się bezprzedmiotowa.


W dalszej kolejności odnosząc się do pytania Nr 4 wniosku organ podatkowy potwierdza prawidłowość prezentowanego przez Wnioskodawce stanowiska, że w przypadku wypłaty przez Wnioskodawce na rzecz Oszczędzającego na IKZE opisanej w stanie faktycznym Premii inwestycyjnej, w formie nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa na rachunek IKZE, przekazane przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego potwierdzenie nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa na rejestrze Funduszu dotyczącym IKZE może stanowić podstawę dla dokonania zgodnie z przepisami UPDOF odliczenia wpłaty na IKZE w wysokości kwoty Premii inwestycyjnej od podstawy opodatkowania przez Oszczędzającego.


W myśl art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.


W szczególności dowodami takimi mogą być księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (art. 181 Ordynacji podatkowej). Szczególną moc dowodową, omawiana ustawa nadaje:

 • księgom podatkowym, które stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów, pod warunkiem, że są prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy (art. 193 § 1),
 • dokumentom urzędowym sporządzonym w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, które stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone (art. 194 § 1).

Jednocześnie podkreślić należy, iż użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż katalog dowodów jest otwarty. Wskazane jest zatem posiadanie (pod kątem ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego) wszelkich dowodów, potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego.


Jak wskazał Wnioskodawca zgodnie z zapisami Regulaminu IKE lub IKZE Oszczędzającemu przekazywane są potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, które mogą służyć Oszczędzającemu jako potwierdzenie stanu środków, a w przypadku IKZE także jako potwierdzenie wysokości wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania, gdyż wynikają z nich wartości dokonanych wpłat.


Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają jak wyglądać ma potwierdzenie wpłaty na IKZE, jedynie w art. 26 ust. 7 pkt 4 UPDOF stanowi, że ma być to dokument stwierdzający ich poniesienie.


Tym samym Wnioskodawca zapewniając wydanie Oszczędzającemu potwierdzenia dotyczące zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa na rachunku IKZE przekaże Oszczędzającemu informację dotyczącą kwoty dokonanej w danym roku kalendarzowym wpłaty na IKZE pochodzącą z Premii inwestycyjnej.


Wskazany dokument może być więc wydany przez Wnioskodawcę i użyty przez Oszczędzającego zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie zadanego pytania Nr 4 jest prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14 na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj