Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-3.4010.349.2017.2.PS
z 14 grudnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2017 r. (data wpływu 5 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2017 r. (data wpływu 7 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prac rozwojowych, stosownie do treści art. 15 ust. 4a ustawy - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 5 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca istnieje na rynku od 19XX r. i należy do czołówki europejskich producentów osłon okiennych oraz komponentów używanych do ich produkcji. Wnioskodawca produkuje wyroby na szeroką skalę, w tym także na indywidualne zamówienie. Współpracuje z największymi potentatami w branży na świecie. Produkty Wnioskodawcy znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, miejscach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych i biurach. Niezależnie od wielkości zamówień firma skupia całą uwagę na najwyższej jakości każdego wyrobu. Dzięki temu z roku na rok poszerza grono zadowolonych klientów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca poszukuje nowych rozwiązań, w tym m.in. poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju, co zostanie opisane poniżej. Wnioskodawca posiada strukturę odpowiadającą za prowadzenie działań w powyższym zakresie. Wnioskodawca wyodrębnia koszty kwalifikowane w odrębnej ewidencji rachunkowej określonej w art. 9 ust. 1b uCIT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. nowej regulacji w zakresie ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową, Wnioskodawca zamierza skorzystać z ww. ulgi w związku z prowadzoną przez siebie działalnością badawczo-rozwojową.


I. Działalność badawczo-rozwojowa (B+R)


1.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nieustannie pracuje nad funkcjonalnością i designem swoich produktów. Sekcja rozwoju produktu prowadzi prace projektowe związane z wdrożeniem nowych wyrobów, a także modyfikacjami produktów będących w ofercie. W odpowiedzi na potrzeby rynku prace projektowe dotyczą również detali, które jako zupełnie nowe lub podlegające zmianom konstrukcyjnym, mają na celu usprawnienie wyrobu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca poszukuje zatem nowych rozwiązań, w tym m.in. poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju. Wnioskodawca posiada strukturę odpowiadającą za prowadzenie działań w powyższym zakresie.


2.

Wnioskodawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie możliwości zastosowania dostępnych materiałów i surowców w nowy innowacyjny sposób, który znacznie poprawia właściwości produktu w porównaniu z podobnymi produktami produkowanymi przez firmy konkurencyjne (wprowadzanie nowych pod względem technicznym lub technologicznym moskitier, żaluzji, lamel itp.).


3.

Inną częścią działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy są projekty wprowadzania nowych technologii (np. wdrożenie nowych systemów opakowań i nowych systemów zarządzania, optymalizacja procesu zgodnie z terminologią Lean Manufacturing, projekty mające za zadanie optymalizację procesu wytwórczego w każdej postaci), które znacznie poprawiają konkurencyjność Wnioskodawcy w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami w tej branży.


Wnioskodawca wprowadził m.in.:


 • Zintegrowany system planowania produkcji działający w oparciu o System MRP (ang. Materiał Requirements Planning - Planowanie zapotrzebowania materiałowego), ERP (enterprise resource planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa), zastosowany między innymi w celu automatyzacji kwestii związanych z umowami z klientami oraz transportem liniowym oraz spedycyjnym;
 • Automatyczny system informowania klienta o postępie realizacji i statusie złożonych zamówień;
 • Skanowanie wysyłek na podstawie list transportowych, automatyczne tworzenie druków WZ (wydanie na zewnątrz), identyfikacja przesyłek, rejestracja odbioru u klientów;
 • Przyjęcie ilościowe towaru na stan za pomocą skanerów;
 • Wprowadzenie systemu ERP do działu osłon zewnętrznych w celu lepszego nadzoru nad procesem produkcyjnym osłon zewnętrznych, tj. systemu monitoringu procesów i operacji produkcyjnych, czasu pracy pracowników, realizacji poszczególnych zleceń, pozwalający na określenie stopnia ich zaawansowania/realizacji na dany moment;
 • Nowy system pakowania wyrobów gotowych, mający na celu przede wszystkim lepsze niż poprzednio zabezpieczenie towaru, optymalizację transportu towarów z uwagi na możliwość lepszego wykorzystania przestrzeni, rezygnację z dużej ilości wypełniaczy - produkt eco; a dodatkowo poprawiający wizerunek firmy.


4.

Wnioskodawca prowadzi zatem działania w celu wprowadzania nowych pod względem technologicznym lub technicznym, a także znacznego ulepszania standardowych produktów (przede wszystkim w zakresie produkcji przesłon okiennych) oraz nowych usług (przede wszystkim w dziedzinie logistyki i obsługi klienta), mających na celu optymalizację, tj. usprawnienie procesu produkcji i realizacji dostaw.


5.

Wszelkie projekty prowadzone przez Wnioskodawcę posiadają jasno sprecyzowane cele, są w nich określone ryzyka projektu, a po zakończeniu projektu spisywane jest podsumowanie jego przebiegu i wnioski. Projekty są uważane za rozpoczęte od momentu prowadzenia wstępnych prac koncepcyjnych i trwają do momentu walidacji wyrobu poprzez odpowiednie badania (np. badania prowadzone na zlecenie Wnioskodawcy w celu określenia właściwości fizycznych lub chemicznych wyrobu), które wyjaśniają wszelkie ryzyka i nieścisłości występujące podczas wprowadzania nowych rozwiązań. Projekty mają jasno określony harmonogram działań i do każdego z projektów są przypisane odpowiednie zasoby osobowe. Jeżeli zachodzi taka potrzeba Wnioskodawca posiłkuje się wiedzą i sprzętem, którego nie posiada, poprzez wynajem lub zakup usług w postaci ekspertyz, analiz, szkoleń, certyfikacji czy walidacji itp. Wnioskodawca z przeprowadzonych projektów sporządza raporty i analizy. Tak prowadzona dokumentacja pozwala w sposób systematyczny zbierać, magazynować i dystrybuować nową wiedzę z prowadzonego projektu. Projekty prowadzone przez Wnioskodawcę są projektami prowadzonymi w sposób systematyczny.


6.

Wnioskodawca ponadto wdraża innowacyjne na skalę przedsiębiorstwa oprogramowanie, które pozwala na prowadzenie bieżącego nadzoru nad procesem produkcyjnym, a zatem w sposób znaczący wpływa na proces planowania i zarządzania produkcją oraz stanowi nabywanie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy do tworzenia zmienionych lub ulepszonych procesów planowania produkcji oraz procesów zarządczych w firmie, a także usług dla klientów, gdyż pozwala na opracowanie ulepszonych procesów w dziedzinie logistyki i obsługi klienta.

Ponadto, Wnioskodawca systematyzuje wiedzę o dostępnych w przedsiębiorstwie technologiach i produktach w formie katalogów w celu zwiększenia wewnętrznych zasobów wiedzy przedsiębiorstwa i szerszego udostępniania wiedzy w ramach przedsiębiorstwa.


Wiedza w przedsiębiorstwie jest systematyzowana, np. pod poniższą postacią:


 • komplet materiałów, katalogów technicznych - wprowadzenie usprawni znacząco komunikację z klientami, komunikację wewnętrzną oraz rozszerzy wiedzę pracowników;
 • rozwój oferty produktowej poprzez wykorzystanie wypracowanego wewnątrz przedsiębiorstwa zbioru około 40 podprojektów.


7.

Należy również zauważyć, że pewna część projektów badawczo-rozwojowych prowadzona przez Wnioskodawcę zostaje przerwana przed ich zakończeniem. Jest to wynikiem natrafienia na problemy natury naukowo-technicznej dyskwalifikujące dane projekty z dalszego etapu badań bądź wdrożenia. Wnioskodawca chciałby zauważyć, że jest to zgodne z zapisem w Podręczniku Frascati 2015 (OECD (2015), Frascati Manuał 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and lnnovation Activities, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en) „To be uncertain about the finał outcome (uncertain)”.


II. KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW


1.

Wnioskodawca do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, zatrudnia pracowników. Pracownicy Wnioskodawcy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Pierwszą grupą pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” są pracownicy działu B+R, których podstawowym celem jest wykonywanie działalności badawczo-rozwojowej.

Pracownicy Wnioskodawcy zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, których podstawowym zadaniem jest wykonywanie działalności badawczo-rozwojowej, zatrudnieni są w dziale badawczo-rozwojowym i posiadają zapis w karcie obowiązków służbowych o treści: „Realizuje działalność B+R pracodawcy”. Zatrudnienie omawianych pracowników „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej" można przede wszystkim ustalić na podstawie dokumentacji technicznej prowadzonych przez nich projektów badawczo-rozwojowych czy bieżących konsultacji.


Wskazani wyżej pracownicy zatrudnieni „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” niewielką część swojego czasu pracy, w zależności od bieżących potrzeb związanych ze swoim zatrudnieniem, przeznaczają również na prace administracyjne takie jak:


 • pisanie sprawozdań z działalności badawczej lub rozwojowej;
 • obliczanie wskaźników oceniających innowacyjność opracowywanych projektów;
 • rozliczenie wyjazdów służbowych;
 • uczestniczą w szkoleniach i konferencjach mających na celu podniesienie ich umiejętności zarówno w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jak i umiejętności miękkich,
 • wyjeżdżają na delegacje i wizyty studyjne do zakładów produkcyjnych, uczelni i innych laboratoriów,
 • oraz wykonują inne prace administracyjne związane z zajmowanym przez nich stanowiskiem.


2.

Drugą grupą pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” są pracownicy (również zatrudnieni na podstawie umowy o pracę), których część obowiązków związana jest z działalnością badawczo-rozwojową.

Pracownicy realizujący działalność badawczo-rozwojową Wnioskodawcy, którzy częściowo wykonują działalność badawczo-rozwojową posiadają zapis w karcie obowiązków służbowych o treści: „Realizuje działalność B+R pracodawcy”. Zatrudnienie omawianych pracowników „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” można przede wszystkim ustalić na podstawie dokumentacji technicznej dotyczącej uczestniczenia przez nich w projektach badawczo-rozwojowych czy bieżących konsultacji.

Omawiani pracownicy zatrudnieni częściowo „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” wykonują działania badawczo-rozwojowe przy jednoczesnym ewidencjonowaniu czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, realizując oprócz tego także czynności innego rodzaju związane z regularną działalnością Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zalicza do ulgi B+R koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, w części w jakiej jego pracownicy wykonują działalność badawczo-rozwojową, ustalanej na podstawie ewidencjonowanego przez nich czasu pracy poświęconego na realizację działalności badawczo-rozwojowej.


3.

Trzecią grupą pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” są pracownicy (również zatrudnieni na podstawie umowy o pracę), którzy realizują działalność badawczo-rozwojową Wnioskodawcy przy okazji swoich podstawowych obowiązków związanych z regularną działalnością wnioskodawcy.

Omawiani pracownicy, którzy wykonują działalność badawczo-rozwojową jako część swoich obowiązków służbowych wynikających z bieżących potrzeb Wnioskodawcy zatrudnieni są między innymi w dziale produkcji. Wykonywane przez tych pracowników zadania badawczo-rozwojowe są niezbędne i konieczne do ukończenia działań badawczo-rozwojowych, co wynika z podziału zadań w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Pracownicy, o których mowa, nie posiadają odpowiednich zapisów w kartach obowiązków służbowych wskazujących na ich zatrudnienie „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”. Pracownicy, którzy w zależności od potrzeb Wnioskodawcy realizują działalność badawczo-rozwojową, zajmują się m.in. wprowadzaniem rozwiązań badawczo-rozwojowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych a poza tym wykonują głównie czynności innego rodzaju niż działalność badawczo-rozwojowa, związane z rutynową działalnością Wnioskodawcy. Pracownicy Ci w ramach działalności badawczo-rozwojowej zajmują się m.in. opracowywaniem i realizacją prototypów oraz projektów pilotażowych, testowaniem i walidacją nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Czas, który ww. pracownicy poświęcają na działalność badawczo-rozwojową jest ewidencjonowany. Wnioskodawca zamierza uwzględniać koszty pracy wyżej wymienionych pracowników w ramach działalności badawczo-rozwojowej na podstawie ewidencji czasu pracy poświęconego na realizację przez nich działalności badawczo-rozwojowej.


4.

Pracownicy, o których mowa w stanie faktycznym 11.1-3, którzy są zatrudniani w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w całości lub częściowo, w zakresie pełnionych przez siebie obowiązków służbowych w zakresie realizacji działalności badawczo-rozwojowej uczestniczą:


 • w szkoleniach i konferencjach dotyczących realizacji przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej (tj. realizowanych przez Wnioskodawcę projektów badawczo-rozwojowych, poszukiwania nowych możliwości realizacji przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych);
 • wyjeżdżają na delegacje i wizyty studyjne związane z realizacją przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych do zakładów produkcyjnych, uczelni, jednostek naukowo- badawczych i innych laboratoriów.


W związku z powyższym Wnioskodawca ponosi koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, wizytach studyjnych (w tym w razie zaistnienia takiej potrzeby koszty dojazdu na szkolenia, konferencje i wizyty studyjne, koszty noclegów i wyżywienia, diet).

Wnioskodawca zalicza koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, wizytach studyjnych w tym również koszty dojazdu na szkolenia, konferencje i wizyty studyjne, koszty noclegów, wyżywienia i diet do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 w takim zakresie, w jakim koszty wymienionych w stanie faktycznym szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych i kosztów z nimi związanych tj. noclegów, wyżywienia, diet, dojazdów dotyczą realizacji przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej.


III. KOSZTY MATERIAŁÓW I SUROWCÓW ZUŻYTYCH NA PROTOTYPY, SERIE PILOTAŻOWE, PRODUKCJĘ TESTOWĄ, KTÓRE ZOSTAJĄ NASTĘPNIE SPRZEDANE


W związku z prowadzoną działalnością w zakresie badań i rozwoju Wnioskodawca ponosi koszty zakupu odpowiednich materiałów i surowców niezbędnych do wyprodukowania prototypów, serii pilotażowych bądź produkcji testowej takich produktów jak: żaluzji, rolet, moskitier oraz innych nowych lub zmienionych produktów, które mogą być następnie sprzedane klientowi docelowemu.


IV. ODPISY AMORTYZACYJNE


1. Wnioskodawca wprowadza nowe technologie (np. wdrożenie nowych systemów opakowań i nowych systemów zarządzania, optymalizacja procesu zgodnie z terminologią Lean Manufacturing, projekty mające za zadanie optymalizację procesu wytwórczego w każdej postaci), które znacznie poprawiają konkurencyjność Wnioskodawcy w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami w tej branży. Wnioskodawca ewidencjonuje zużycie środków trwałych oraz Wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R i zalicza do ulgi tylko tę część, która została zużyta do działalności B+R.


Wnioskodawca wprowadził m.in.:


 • Zintegrowany system planowania produkcji działający w oparciu o System MRP (ang. Materiał Requirements Planning - Planowanie zapotrzebowania materiałowego), ERP (enterprise resource planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa), zastosowany między innymi w celu automatyzacji kwestii związanych z realizacją umów zawartych z klientami (np. zlecenie klienta jest wprowadzane do systemu bezobsługowo, system samodzielnie wylicza zużycie materiałów i oblicza termin realizacji, a także wyznacza datę doręczenia zamówienia klientowi) oraz transportem liniowym i spedycyjnym;
 • Automatyczny system informowania klienta o postępie realizacji i statusie złożonych zamówień;
 • Skanowanie wysyłek na podstawie list transportowych, automatyczne tworzenie druków WZ (wydanie na zewnątrz), identyfikacja przesyłek, rejestracja odbioru u klientów;
 • Przyjęcie ilościowe towaru na stan za pomocą skanerów;
 • Wprowadzenie systemu ERP do działu osłon zewnętrznych w celu lepszego nadzoru nad procesem produkcyjnym osłon zewnętrznych - monitoring operacji produkcyjnych, czasu pracy pracowników;
 • Nowy system pakowania wyrobów gotowych - lepsze zabezpieczenia towaru, optymalizacja transportu, rezygnacja z dużej ilości wypełniaczy - produkt eco; poprawa wizerunku firmy.


Wnioskodawca prowadzi zatem działania w celu wprowadzania nowych, a także znacznego ulepszania standardowych produktów (przede wszystkim w zakresie produkcji przesłon okiennych) oraz wprowadzania nowych usług (przede wszystkim w dziedzinie logistyki i obsługi klienta).

Wnioskodawca wdrożył powyżej opisane oprogramowanie oraz maszyny i urządzenia celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji (w tym także przed 1 stycznia 2016 r.). Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca wykorzystuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w działalności badawczo-rozwojowej poprzez wdrożenie oprogramowania, czy wdrożenia maszyn i urządzeń usprawniających procesy i usługi w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, co stanowi wykorzystanie aktualnie dostępnej wiedzy i technologii do planowania produkcji oraz tworzenia ulepszonych produktów, procesów i usług dla klientów (w szczególności w okresie wdrażania tego oprogramowania, maszyn i urządzeń). Ponadto Wnioskodawca wykorzystuje powyższe w celu wdrażania nowych produktów do produkcji (seria walidacyjna, produkcja testowa), czy zmiany technologii produkcji (wykorzystanie nowej, wcześniej nieużywanej technologii w celu wyprodukowania istniejącego wyrobu w zmienionym procesie) oraz innych działań związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej jak walidowanie wyrobów, testowanie rozwiązań technologicznych, optymalizowanie sposobu planowania produkcji (wdrożenie i usprawnianie pracy:


 • zintegrowanego systemu planowania produkcji w celu poprawy systemu planowania produkcji,
 • automatycznego systemu informowania klienta o postępie realizacji i statusie złożonych zamówień - usługa,
 • skanowanie wysyłek na podstawie list transportowych, automatyczne tworzenie druków WZ (wydanie na zewnątrz), identyfikacja przesyłek, rejestracja odbioru u klientów - usługa,
 • przyjęcie ilościowe towaru na stan za pomocą skanerów - ulepszenie procesu,
 • nowy system pakowania wyrobów gotowych - ulepszenie procesu).


Wnioskodawca w ewidencji wyodrębnia część odpisów amortyzacyjnych, jak odpowiada zużyciu na działalność badawczo-rozwojową.


2. zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca w wyniku prowadzonych prac rozwojowych wytwarza także środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są wykorzystywane w dalszej działalności badawczo-rozwojowej, a jedynie stanowią one wytwór takiej działalności. W celu prowadzenia prac rozwojowych, w wyniku których powstają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Wnioskodawca ponosi różnego rodzaju koszty, w tym także koszty określone w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT. Wnioskodawca nie ujmuje jednak tych kosztów w kosztach uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, lecz uwzględni je dopiero po zakończeniu prac rozwojowych, dokonując odpisów amortyzacyjnych od wartości wytworzonego we własnym zakresie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, stosownie do art. 15 ust. 4a pkt 3 uCIT.


3.

Prace rozwojowe prowadzone przez Wnioskodawcę mogą zakończyć się wynikiem pozytywnym i wskutek ich prowadzenia może dojść do wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych. W wyniku prac rozwojowych może zostać wytworzony nowy produkt, a także środek trwały. Ponadto, prace rozwojowe mogą zakończyć się też wynikiem negatywnym albo takim wynikiem pozytywnym, który nie może zostać skomercjalizowany (wykorzystany w działalności gospodarczej). Prace rozwojowe mogą również zostać zakończone przed uzyskaniem ostatecznego wyniku, a to wskutek decyzji Wnioskodawcy o ich przerwaniu w związku z uznaniem ich za niecelowe lub nieracjonalne pod względem ekonomicznym, czy też z powodu innych okoliczności niezależnych od podatnika. Wnioskodawca podejmuje decyzję o sposobie rozliczania kosztów ww. prac rozwojowych jako kosztów uzyskania przychodów przed rozpoczęciem tych prac albo też po ich zakończeniu.


V. OPINIE, EKSPERTYZY


W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nieustannie pracuje nad funkcjonalnością i designem swoich produktów. Sekcja rozwoju produktu prowadzi prace projektowe związane z wdrożeniem nowych wyrobów, a także modyfikacjami produktów będących w ofercie. W odpowiedzi na potrzeby rynku prace projektowe dotyczą również detali, które jako zupełnie nowe lub podlegające zmianom konstrukcyjnym mają na celu usprawnienie wyrobu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca poszukuje zatem nowych rozwiązań, w tym m.in. poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju. W związku z realizowaną działalnością badawczo-rozwojową Wnioskodawca zakupuje ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne od podmiotów niebędących jednostkami naukowymi według prawa polskiego. Powyższe ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne są jednak niezbędne do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawcy a ich wykorzystanie w realizowanej działalności badawczo-rozwojowej jest potwierdzane w formie prowadzonej przez Wnioskodawcę pisemnej dokumentacji projektów badawczo-rozwojowych (tworzonej dokumentacji projektowej).


W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 listopada 2017 r. (data wpływu 7 listopada 2017 r.) Wnioskodawca doprecyzowuje, że:


a) Prace w zakresie badania „możliwości zastosowania dostępnych materiałów i surowców w nowy innowacyjny sposób, który znacznie poprawia właściwości produktu w porównaniu z podobnymi produktami produkowanymi przez firmy konkurencyjne (wprowadzanie nowych moskitier. żaluzji, lamel. itp.)” polegają na badaniu (w znaczeniu językowym)/sprawdzaniu, czy dany materiał lub surowiec wykorzystywany do produkcji danego produktu może zostać zastąpiony innym, by uzyskać lepsze właściwości produktu lub takie same właściwości przy obniżeniu kosztów, usprawnieniu produkcji lub zwiększeniu wydajności. Sprawdzane jest zatem, czy dany materiał, surowiec nadaje się do zastosowania w danych produkcie i czy jego zastosowanie pozwoli uzyskać lepsze efekty, tj. lepsze właściwości techniczne produktu lub też pozwoli na zwiększenie efektywności produkcji, tj. obniżenie kosztów produkcji (znalezienie zamiennego materiału, którego zastosowanie pozwoli utrzymać te same właściwości produktu, ale jest on tańszy lub łatwiejszy, bardziej ekonomiczny w obróbce, co pozwala na usprawnienie produkcji i/lub zwiększenie wydajności produkcji). Opracowywane są nowe rozwiązania techniczne w produktach i testowana jest ich funkcjonalność w produkcie. Jak wskazano we wniosku o interpretację, a co Organ pominął w pytaniu (błędne cytowanie), celem prowadzonych prac jest wprowadzanie nowych pod względem technicznym lub technologicznym moskitier. żaluzji, lamel. Chodzi zatem o badanie, czy dany materiał spełnia prawidłowo swoją funkcję w danym produkcie, czy też jest nieodpowiedni, czy pozwoli na poprawę jakości/ właściwości produktu, czy też nie, czy dany materiał lub rozwiązanie konstrukcyjne poprawi funkcjonalność produktu, umożliwi jego szersze wykorzystanie w praktyce, czy też nie. Dzięki takim badaniom, opracowywane są nowe lub znacznie ulepszone pod względem technicznym lub technologicznym produkty z wykorzystaniem wiedzy nabywanej lub wypracowanej w trakcie prowadzonych badań, co pozwala na rozwój przedsiębiorstwa i rozszerzanie oferty produktowej Wnioskodawcy. Poniżej, tylko dla zobrazowania prowadzonych badań, Wnioskodawca podaje kilka konkretnych prowadzonych projektów:


 • Odświeżenie i ulepszenie profitu - jeden z profili posiada wydłużoną przednią ściankę, co ułatwi dociągnięcie do listwy przyszybowej. Konstrukcyjnie system zostaje ulepszony, co usprawni proces składania na produkcji. Następuje też wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych do produktu, np. magnesów;
 • Odświeżenie i ulepszenie profilu - odwrócona komora pod uszczelkę w porównaniu ze starym profilem, zastąpienie obecnych uszczelek uszczelką okrągłą o jednym wymiarze i dwóch kolorach (szary i czarny);
 • Zastosowanie lżejszych materiałów w produktach przy zachowaniu tych samych parametrów (właściwości produktu) co obecnie. Cel: obniżenie kosztów, usprawnienie produkcji i zwiększenie wydajności.


Poszczególne projekty różnią się zakresem czy też przedmiotem prac, natomiast projekty te mają wspólne cechy, opisane powyżej, przed wyliczeniem projektów. Pytanie Wnioskodawcy obejmuje wszystkie projekty o cechach wskazanych przed powyższym wyliczeniem.


a2) W związku z powyższym, pod kątem art. 4a pkt 26-28 uCIT, w ocenie Wnioskodawcy wykorzystuje on dostępną wiedzę z dziedziny nauki, techniki lub prowadzenia działalności gospodarczej do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, a także zdobywa w ramach prowadzonych badań nową wiedzę oraz umiejętności (o możliwościach zastosowania konkretnych materiałów i surowcach w danych produktach, by osiągnąć określone cele), które wykorzystuje następnie do opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Należy jednak wskazać, że ocena prowadzonych prac pod kątem przepisów art. 4a pkt 26-28 uCIT jest już oceną prawną a nie elementem stanu faktycznego, do którego postawiono pytanie nr 1 we wniosku o interpretację, i w związku z tym ocena ta została przedstawiona w stanowisku prawnym a nie w opisie stanu faktycznego. Posługiwanie się w opisie stanu faktycznego pojęciami ustawowymi z definicji legalnych, a tym bardziej kwalifikowanie prowadzonych prac wprost w stanie faktycznym jako badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) lub prace rozwojowe, pozbawiałoby sensu występowanie o interpretację. Organ jest bowiem związany wskazanym stanem faktycznym, skoro zatem działalność badawczo-rozwojowa jest definiowana jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, to wskazanie w stanie faktycznym, że dane działanie stanowi badania naukowe (podstawowe, stosowane lub przemysłowe) lub prace rozwojowe, obligowałoby w zasadzie organ do uznania, że działania te stanowią działalność badawczo-rozwojową, gdyż wynika to wprost z przepisu (z definicji legalnej działalności badawczo-rozwojowej). Wnioskodawca wnosi natomiast o zinterpretowanie przez Organ, czy opisane działania stanowią działalność badawczo-rozwojową, a zatem to organ ma ocenić (zinterpretować), czy opisane działania, mieszczą się w zakresie definicji określonych w art. 4a pkt 26-28 uCIT. Swoje stanowisko prawne w tym zakresie Wnioskodawca przedstawił we wniosku w części H (własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego). Jednocześnie należy wskazać, że z punktu widzenia Wnioskodawcy, dla wydania interpretacji nie jest istotne, czy poszczególne działanie jest kwalifikowane jako badania naukowe (podstawowe, stosowane lub przemysłowe) lub prace rozwojowo, gdyż przepis 18d uCIT wyszczególnia koszty ogólnie działalności badawczo-rozwojowej. Jedynie w ust. 4 odwołano się do badań podstawowych: „Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Jednakże u Wnioskodawcy sytuacja taka nie występuje i Wnioskodawca o nią nie pyta. Kwalifikowanie poszczególnych działań jako badania naukowe lub prace rozwojowe nie jest zatem istotną okolicznością stanu faktycznego dla wydania interpretacji, lecz oceną prawną (subsumpcja określonego stanu faktycznego pod definicję legalną). Przy czym dla Wnioskodawcy wystarczająca jest ocena, czy prowadzona działalność jest działalnością badawczo-rozwojową, bez potrzeby wskazywania, czy dane działanie jest badaniem naukowym, czy pracami rozwojowymi.


b) Prace w zakresie projektów „wprowadzania nowych technologii (np. wdrożenie nowych systemów opakowań i nowych systemów zarządzania, optymalizacja procesu zgodnie z terminologią Lean Manufacturing, projekty mające za zadanie optymalizację procesu wytwórczego w każdej postaci), które znacznie poprawiają konkurencyjność Wnioskodawcy w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami w taj branży" - pod kątem przepisów art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią:


 • Nabycie i wdrożenie (wykorzystanie) nowego systemu Planowania Produkcji Wyrobów Gotowych (Zintegrowany system planowania produkcji działający w oparciu o MRP (Planowanie Zasobów Produkcyjnych ang. MRP II - Manufacturing Resource Planning, ERP - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource płanning • ERP, umowy z klientami i transport liniowy oraz spedycyjny);
 • Nabycie systemu i wdrożenie (wykorzystanie) automatycznych komunikatów do klientów w ścieżkę obsługi zamówień - od wpłynięcia do wysyłki (Automatyczny system informowania klienta o postępie realizacji i statusie złożonych zamówień);
 • Automatyzacja wysyłek wyrobów gotowych (Skanowanie wysyłek na podstawie list transportowych, automatyczne tworzenie WZ. identyfikacja przesyłek, rejestracja odbioru u klientów) - nabycie odpowiedniego systemu i urządzeń oraz ich wykorzystanie;
 • nabycie i wdrażanie (wykorzystanie) innych oprogramowań, systemów i urządzeń (nowe technologię), pozwalających na usprawnienie, przyspieszenie procesów przedsiębiorstwa, w tym procesów produkcyjnych, logistycznych i obsługi klienta. Wprowadzane ulepszenia mają znaczący charakter dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i funkcjonujących w nim procesów i usług (następuje ich ulepszenie, zwiększenie wydajności, przyspieszenie). Powyższe zwiększa konkurencyjność Wnioskodawcy na rynku.


b2) Pod kątem art. 4a pkt 26-28 uCIT, w ocenie Wnioskodawcy wykorzystuje on dostępną wiedzę z dziedziny nauki, techniki lub prowadzenia działalności gospodarczej (nowe technologie) do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Należy jednak wskazać, że ocena powyższych działań (wdrażanie nowych technologii opisane w pkt b) pod kątem przepisów art. 4a pkt 26-28 uCIT jest już oceną prawną a nie elementem stanu faktycznego, do którego postawiono pytanie nr 1 we wniosku o interpretację, i w związku z tym ocena ta została przedstawiona w stanowisku prawnym a nie w opisie stanu faktycznego. Posługiwanie się w opisie stanu faktycznego pojęciami ustawowymi z definicji legalnych, a tym bardziej kwalifikowanie prowadzonych prac wprost w stanie faktycznym jako badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) lub prace rozwojowe, pozbawiałoby sensu występowanie o interpretację, skoro organ jest związany podanym stanem faktycznym. W tym zakresie aktualne pozostają uwagi poczynione w pkt a2) powyżej.


Odnośnie wskazania, czy innowacyjne oprogramowania, nowe technologie, maszyny i urządzenia, etc., zostały uprzednio nabyte przez Spółkę i są wykorzystywane do projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Spółkę, czy są wynikiem (efektem) prac badawczo- rozwojowych prowadzonych przez Spółkę (a jeśli tak, to których), Spółka informuje, że występują obie te sytuacje, tzn. innowacyjne oprogramowania, nowe technologie, maszyny i urządzenia są nabywane i wdrażane, ale także niektóre z nich są wynikiem własnych prac Wnioskodawcy.

Wnioskodawca prowadzi projekty polegające na wykorzystaniu istniejącej wiedzy, nabywanej przez Wnioskodawcę od innych podmiotów (zakup opisanych w stanie faktycznym systemów, oprogramowania, nowych technologii, maszyn i urządzeń). Ta grupa projektów obejmuje wdrażanie innowacyjnych na skalę przedsiębiorstwa programów, maszyn, urządzeń oraz technologii, co stanowi wykorzystanie dostępnej wiedzy w celu ulepszenia procesów, usług, planowania produkcji. Projekty te polegają na wykorzystaniu dostępnych technologii (programów komputerowych, systemów, maszyn i urządzeń) w celu zautomatyzowania, ulepszenia pewnych czynności, usług tak, że wykonuje je określony system techniczny (oprogramowanie), a nie pracownicy, co przyczynia się do znacznego ulepszenia procesów w przedsiębiorstwie, przyspieszenia prac i ograniczeniu nakładu pracy pracowników, a pośrednio poprawia też wizerunek Wnioskodawcy na rynku. Poniżej, dla zobrazowania wyżej opisanych projektów, podaję przykłady wdrożonych systemów:


 • wdrożenie nowego systemu Planowania zasobów przedsiębiorstwa: zintegrowany system planowania produkcji działający w oparciu o System MRP (ang. Materia! Requirements Planning • Planowanie zapotrzebowania materiałowego), ERP (enterprise resource planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa), zastosowany między innymi w celu automatyzacji kwestii związanych z umowami z klientami oraz transportem liniowym oraz spedycyjnym (wdrożenie zintegrowanego systemu planowania produkcji w celu poprawy procesu planowania produkcji);
 • wdrożenie automatycznego systemu informowania klienta o postępie realizacji i statusie złożonych zamówień - usługa dla klienta;
 • skanowanie wysyłek na podstawie list transportowych, automatyczne tworzenie druków WZ (wydanie na zewnątrz), identyfikacja przesyłek, rejestracja odbioru u klientów - usługa dla klienta;
 • przyjęcie ilościowe towaru na stan za pomocą skanerów;
 • wprowadzenie systemu ERP do działu osłon zewnętrznych w celu lepszego nadzoru nad procesem produkcyjnym osłon zewnętrznych, tj. systemu monitoringu procesów i operacji produkcyjnych, czasu pracy pracowników, realizacji poszczególnych zleceń, pozwalający na określenie stopnia ich zaawansowania/realizacji na dany moment;
 • wdrożenie systemu pakowania wyrobów gotowych, mający na celu przede wszystkim lepsze niż poprzednio zabezpieczenie towaru, optymalizację transportu towarów z uwagi na możliwość lepszego wykorzystania przestrzeni, rezygnację 2 dużej ilości wypełniaczy - produkt eco, a dodatkowo poprawiający wizerunek firmy (nowy system pakowania wyrobów gotowych - ulepszenie procesu).


Jednocześnie należy wskazać, że w podobnie sformułowanych opisach stanu faktycznego organy wydają interpretacje podatkowe i nie wskazują, aby podanie przykładów dla zobrazowania cech lub przebiegu podejmowanych działań było nieprawidłowe. Stan faktyczny może zostać opisany poprzez scharakteryzowanie podejmowanych działań, procesów - nie jest konieczne wyliczanie szczegółowo wszystkich odrębnych projektów, skoro pytanie dotyczy działań spełniających pewne cechy, które w ocenie Wnioskodawcy pozwalają na zakwalifikowanie ich do działalności badawczo-rozwojowej, w związku z tym okolicznością istotną dla wydania interpretacji jest opisanie tych cech działań, które pozwalają na subsumpcję stanu faktycznego pod określony przepis z uwagi na te konkretne cechy wypełniające przesłanki określone w przepisie.


Oprócz nabywania powyższych systemów, Wnioskodawca prowadzi też projekty badawczo-rozwojowe, w ramach których wytwarza we własnym zakresie dokumentację:


 • wytworzenie kompletu materiałów, katalogów technicznych uwzględniających wyniki prac badawczo-rozwojowych - wprowadzenie usprawnia znacząco komunikację z klientami, komunikację wewnętrzną oraz rozszerza wiedzę pracowników,
 • rozwój oferty produktowej Wnioskodawcy poprzez wykorzystanie wypracowanego wewnątrz przedsiębiorstwa zbioru około 40 podprojektów produktów (które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych);


oraz projekty, w ramach których wytwarza we własnym zakresie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:


 • wytworzenie zmodyfikowanych maszyn lub urządzeń, narzędzi (środki trwałe) lub opracowanie technologii (wartości niematerialne) w ramach prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, na potrzeby prowadzenia odpowiednich badań i prac rozwojowych (w tym wypadku prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest elementem stanu faktycznego, a interpretacja ma dotyczyć odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wytworzonych w przedsiębiorstwie na potrzeby prowadzonych prac badawczo-rozwojowych lub w wyniku prowadzenia takich prac - stąd szczegółowe opisywanie prac badawczo-rozwojowych nie jest tutaj istotne, gdyż Wnioskodawca nie oczekuje interpretacji w tym zakresie, lecz wskazuje, że takie prace prowadzi i organ jest tym związany).


Oprogramowania i systemy, opracowane technologie, stanowią wartości niematerialne i prawne, natomiast serwery, urządzenia i maszyny powiązane z odpowiednimi oprogramowaniami i systemami czy też wykorzystujące określone technologie (aby te oprogramowania i systemy mogły funkcjonować) stanowią środki trwale, w ocenie Wnioskodawcy, pod kątem oceny prawnej i odpowiedzi na pytanie nr 7 i 8 nie ma znaczenia, które konkretnie środki jak są kwalifikowane (jako środki trwałe czy jako wartości niematerialne i prawne), gdyż w przepisie są one traktowane jednakowo pod względem dokonywania odpisów amortyzacyjnych i uznania tych odpisów za koszty kwalifikowane. Elementem stanu faktycznego istotnym dla wydania interpretacji jest to, że Wnioskodawca posiada opisane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca nie oczekuje od organu interpretacji, czy wskazane w opisie stanu faktycznego oprogramowania, systemy, maszyny czy urządzenia stanowią środku trwałe lub wartości niematerialne i prawne, lecz interpretacji, czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w określonych sytuacjach stanowią koszty kwalifikowane. Okoliczność, o którą pyta organ, nie jest zatem istotna dla wydania interpretacji.

Ponadto Wnioskodawca podnosi, że funkcja danego systemu w przedsiębiorstwie i wynikające z tego ulepszenia procesów, usług, systemu planowania produkcji wynika już z opisu tego systemu.


Wdrożenie opisanych w pkt IV stanu faktycznego systemów i technologii, maszyn czy urządzeń stanowi nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji, tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych usług i procesów:


 • zintegrowany system planowania produkcji działający w oparciu o System MRP (ang. Materiał Requirements Planning • Planowanie zapotrzebowania materiałowego), ERP (enterpnse resource planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa), zastosowany między innymi w celu automatyzacji kwestii związanych z umowami z klientami oraz transportem liniowym oraz spedycyjnym - wdrożenie zintegrowanego systemu planowania produkcji w celu poprawy procesu planowania produkcji;
 • automatyczny system informowania klienta o postępie realizacji i statusie złożonych zamówień - ulepszenie procesu planowania produkcji oraz usługi dla klienta poprzez nabycie i wykorzystanie aktualnie dostępnej wiedzy,
 • skanowanie wysyłek na podstawie list transportowych, automatyczne tworzenie druków WZ (wydanie na zewnątrz), identyfikacja przesyłek, rejestracja odbioru u klientów - przyczynia się poprawy procesu planowania produkcji oraz ulepszenia ww. procesów w przedsiębiorstwie poprzez ich zautomatyzowanie i oszczędność czasu, co w ocenie Wnioskodawcy stanowi nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych procesów i usług;
 • przyjęcie ilościowe towaru na stan za pomocą skanerów - ulepszenie procesu w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie istniejących nowych technologii, pozwalające na oszczędność czasu pracowników;
 • wprowadzenie systemu ERP do działu osłon zewnętrznych w celu lepszego nadzoru nad procesem produkcyjnym osłon zewnętrznych, tj. systemu monitoringu procesów i operacji produkcyjnych, czasu pracy pracowników, realizacji poszczególnych zleceń, pozwalający na określenie stopnia ich zaawansowania/realizacji na dany moment - automatyzacja procesu pozwalająca na optymalizację środków i czasu, potrzebnych do realizacji procesu dzięki wykorzystaniu nowych technologii;
 • nowy system pakowania wyrobów gotowych - ulepszenie usługi w przedsiębiorstwie, podwyższenie jakości i poziomu zabezpieczenia towarów w transporcie, optymalizacja przestrzeni w środkach transportu z uwagi na możliwość rezygnacji z dużej ilości wypełniaczy (produkt eco), co pośrednio poprawia też wizerunek firmy na rynku.


Działania opisywane we wniosku o interpretację (badania naukowe i prace rozwojowe) prowadzone przez Wnioskodawcę nie są działaniami rutynowymi ani okresowymi, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy opisana w pkt I działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: uCIT), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT?
 2. Czy należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, przysługujące pracownikom opisanym w pkt II.1 stanu faktycznego zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej u Wnioskodawcy, w całości stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT?
 3. Czy należności przysługujące pracownikom wykonującym działalność badawczo-rozwojową u Wnioskodawcy, opisanym w pkt II.2 stanu faktycznego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, stanowią - w części ustalonej na podstawie ewidencji czasu pracy poświęconego na realizację działalności badawczo-rozwojowej - koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT?
 4. Czy w przypadku pracowników nieposiadających zapisów w kartach obowiązków służbowych odnośnie ich zatrudnienia „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”, którzy w główniej mierze wykonują standardową działalność Wnioskodawcy a częściowo realizują także działalność badawczo-rozwojową, jest spełniona przesłanka zatrudnienia tych pracowników w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, w zakresie czynności jakie wykonują w ramach działalności badawczo-rozwojowej, w przypadku gdy okoliczność realizacji działalności badawczo-rozwojowej przez pracownika wynika z poleceń służbowych i prowadzonej ewidencji czasu pracy poświęconego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, która określa, ile czasu dany pracownik poświęca na realizację działalności badawczo-rozwojowej?
 5. Uznając, iż odpowiedzi za zadane pytania nr 2-4 są prawidłowe, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, może zaliczyć koszty szkoleń, delegacji oraz wizyt studyjnych pracowników, o których mowa w pytaniach 2-4, w zakresie w jakim czas pracy tych pracowników poświęcony na szkolenia, delegacje i wizyty studyjne dotyczy realizacji działalności badawczo-rozwojowej?
 6. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT może zaliczyć koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej bądź produkcji testowej, jeżeli prototypy lub serie pilotażowe bądź produkty z produkcji testowej zostają następnie sprzedane?
 7. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wykorzystywaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych opisanych w pkt IV.1. stanu faktycznego, w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r„ natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane?
 8. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane w związku z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie w takiej części, w jakiej koszty wskazane w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT, poniesione przez Wnioskodawcę, składają się na wartość środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy środek trwały lub wartości niematerialne i prawne nie będą wykorzystywane w dalszej działalności badawczo rozwojowej Wnioskodawcy a jedynie zostały wytworzone w wyniku prac rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę (opis w pkt IV.2 stanu faktycznego)?
 9. Czy w opisanym procesie tworzenia przez Wnioskodawcę nowego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w wyniku prowadzonych prac rozwojowych (pkt IV.3. stanu faktycznego), prace rozwojowe należy uznać za zakończone w miesiącu (roku) podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o zakończeniu prac rozwojowych albo w miesiącu (roku), w którym Wnioskodawca postanowił przerwać ten proces z uwagi na niecelowość lub nieracjonalność prowadzenia dalszych prac, a wydatki na te prace mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów według jednego ze sposobów określonych w art. 15 ust. 4a uCIT, wybranego odpowiednio przed albo po zakończeniu tych prac?
 10. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki?


Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania ósmego i dziewiątego. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań jest przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.


Odnośnie pytania oznaczonego we wniosku numerem 8 Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 18d ust. 2 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się:


 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.


Jak wskazano w pkt IV.2 stanu faktycznego, w wyniku wcześniej prowadzonych prac rozwojowych, które zakończyły się spodziewanym pozytywnym rezultatem zostają wytworzone środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaliczone są różnego rodzaju koszty, w tym koszty kwalifikowane wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT (m.in. należności ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych w celu działalności badawczo-rozwojowej, koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z tą działalnością), które wcześniej nie zostały uznane za koszt uzyskania przychodu, a więc również za koszt kwalifikowany ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W art. 15 ust. 4a uCIT wskazano, że koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w trzech momentach:


 1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 uCIT od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT.


Zatem wybór sposobu ujmowania w czasie kosztów uzyskania przychodów związanych z zakończonymi pracami rozwojowymi, determinuje moment uznania takich kosztów za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d uCIT, z uwagi na wymóg uprzedniego zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodu, by mógł on stanowić koszt kwalifikowany. Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT, zaliczane do kosztów uzyskania przychodu dopiero poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będzie mógł zaliczać do ulgi badawczo-rozwojowej proporcjonalnie w takim zakresie, w jakim koszty te składają się na wartość środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, podlegającą amortyzacji. Przykładowo, jeżeli koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT, będą stanowiły 60% wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, a resztę stanowić będą koszty niekwalifikowalne do ulgi na działalność badawczo-rozwojową, Wnioskodawca jako koszty kwalifikowane uznawać będzie 60% odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy wybór sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych, w szczególności wybór metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie może decydować o możliwości uznania danego kosztu za koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a jedynie determinować może moment zaliczenia takiego kosztu do ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Wytworzone we własnym zakresie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami i stanowią wynik prowadzonych prac rozwojowych, w których wykorzystana została dostępna aktualnie wiedza i umiejętności z dziedziny nauki i technologii w celu opracowania, tj. tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, narzędzi i procesów (badanie przez Wnioskodawcę w ramach prac rozwojowych nowych rozwiązań technicznych i technologicznych). W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane od tego typu wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powinny być uznane za koszty kwalifikowane prac rozwojowych zdefiniowanych w art. 4a pkt 28 uCIT, proporcjonalnie w części, w jakiej koszty określone w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT poniesione przez Wnioskodawcę składają się na podlegającą amortyzacji wartość środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.


Odnośnie pytania oznaczonego we wniosku numerem 9, Wnioskodawca wskazuje, że stosownie do art. 15 ust. 4a uCIT, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w trzech momentach:


 1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 uCIT od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT.


Przy czym zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT, odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane tylko w przypadku zakończenia prac rozwojowych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany w działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:


 1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
 2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
 3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.


Wobec powyższego, w odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pkt IV.3. w przypadku prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w lit. a-c powyżej, Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej bądź też wedle swego wyboru, zaliczyć koszty prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów w całości już w momencie ich zakończenia, stosowanie do art. 15 ust. 4a pkt 2 uCIT. Wyboru jednego ze sposobów zaliczania kosztów do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 1-3 uCIT, Wnioskodawca może dokonać przed rozpoczęciem prac rozwojowych, a także po zakończeniu prac rozwojowych (jeżeli nie wybrał zaliczania kosztów do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy).

Dla ustalenia momentu, w którym można zaliczyć koszty prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie ze sposobem określonym w art. 15 ust. 4a pkt 2 uCIT, konieczne jest zatem ustalenie momentu, w którym prace zostały zakończone.

W ocenie Wnioskodawcy, prace rozwojowe zostają zakończone w momencie podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o ich zakończeniu, bez względu na przyczynę takiej decyzji. Decyzja o zakończeniu może bowiem wynikać z uzyskania wyniku pozytywnego, wobec czego dalsze prace nie są potrzebne, ale także wskutek uzyskania wyniku negatywnego lub braku celowości czy też racjonalności prowadzenia dalszych prac. Zakończenie prac rozwojowych zawsze wiąże się zatem z decyzją Wnioskodawcy, w wyniku której dalsze prace w danym zakresie nie są prowadzone.

Analizując przesłanki zawarte art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. a-c uCIT, w szczególności przesłankę „decyzji o wytwarzaniu produktów lub stosowaniu technologii” powstałych w wyniku prowadzenia prac rozwojowych, można uznać, że prace rozwojowe kończą się przed fazą produkcyjną (czy szerzej - komercjalizacji), tj. przed fazą wytwarzania tego typu produktów lub stosowania technologii. W ocenie Wnioskodawcy prace rozwojowe kończą się zatem w momencie ich zaprzestania wskutek decyzji Wnioskodawcy o ich zakończeniu. W celu podjęcia decyzji o wytwarzaniu danych produktów powstałych w trakcie prac rozwojowych bądź też o stosowaniu opracowanej technologii, konieczna jest całościowa ocena prac i ich wyniku końcowego, a zatem prace rozwojowe muszą być już wówczas zakończone, by możliwe było podjęcie racjonalnej decyzji.

Element woli i zachowania Wnioskodawcy ma istotne znaczenie w ustaleniu granic czasowych i momentu zakończenia prac rozwojowych. To Wnioskodawca decyduje o rozpoczęciu prac rozwojowych oraz - jak wynika z analizy treści art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT - decyduje o komercjalizacji nowego produktu, a przed tym o zakończeniu prac rozwojowych. To wreszcie sam podatnik może zdecydować o zakończeniu prac rozwojowych, których wynik jest pozytywny, ale nie ma zdolności do komercjalizacji (nie może być wykorzystany do prowadzonej działalności gospodarczej). Wnioskodawca może też zdecydować o przerwaniu prac rozwojowych, które uznaje za niecelowe czy nieracjonalne. Każda z tych decyzji podatnika determinuje moment zakończenia prac rozwojowych.

Na tej zasadzie, jeżeli Wnioskodawca samodzielnie decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu (przerwaniu) prac rozwojowych, to momentem zakończenia prac rozwojowych jest - najpóźniej - moment podjęcia decyzji przez Wnioskodawcę o zaprzestaniu prowadzenia prac rozwojowych, w tym również o wcześniejszym zakończeniu tych prac (np. poprzez cofnięcie wniosku o wdrożenie prac w danym zakresie poprzez zaniechanie analiz i badań koniecznych do wdrożenia), kierując się m.in. względami ekonomicznymi (opłacalność projektu).

O momencie zakończenia prac rozwojowych można również wnioskować z charakteru i natury opisanego procesu tworzenia nowego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Ten proces stanowi, w sensie ekonomicznym i logicznym, pewną całość. Między fazami procesu tworzenia nowego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej istnieje ścisła zależność i ścisły związek przyczynowo skutkowy.

Należy zatem spojrzeć na analizowany proces jako przedsięwzięcie gospodarcze, którego celem jest powstanie nowego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, które – z perspektywy tego celu - stanowi logiczną i spójną całość. Całościowa ocena tego procesu musi prowadzić do wniosku, że jego naturalnym momentem zakończenia jest podjęcie decyzji o zakończeniu prac z uwagi na uzyskanie zamierzonego efektu, bądź też o zaprzestaniu dalszych prac z różnych przyczyn, np. ze względów ekonomicznych.

Tak rozumiane kryterium całościowej oceny jest akceptowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w kontekście kosztów prac rozwojowych jako odrębnego rodzaju kosztów uzyskania przychodów. W wyroku z 13 maja 2015 r. (sygn. II FSK 1029/13), NSA wyraził m.in. następujący pogląd: „Prawo podatkowe nie określa znamion wykorzystania powstałego projektu do celów komercyjnych lub doświadczalnych jako wpływających na zakres pojęcia prac rozwojowych, a co za tym idzie decydujących o kwalifikacji podatkowej danego przedsięwzięcia. Nienaturalne byłoby rozbijanie całości przedsięwzięcia gospodarczego na poszczególne elementy, bez uwzględnienia jego natury. Uzależnienie całkowitej oceny przedsięwzięcia od jednego jego elementu nie może stanowić o jego zakwalifikowaniu do kategorii działań gospodarczych niespełniających wymogów do uznania ich za prace rozwojowe, bowiem oceny należy dokonywać pod kątem całkowitej charakterystyki danych działań”.


Wnioskodawca może zatem wybrać jeden ze sposobów rozliczania kosztów uzyskania przychodów na początku prac rozwojowych, czyli najpóźniej w momencie poniesienia pierwszego kosztu prac rozwojowych w ramach konkretnego procesu czy projektu tego rodzaju. Wnioskodawca albo wybiera jeden z dwóch sposobów potrącenia przed zakończeniem owego procesu (projektu), czyli:


 • w miesiącu poniesienia kosztu albo
 • począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie co najwyżej 12 miesięcy,


albo jeden z dwóch sposobów potrącenia po zakończeniu procesu (projektu) prac rozwojowych, czyli:


 • jednorazowo w roku zakończenia prac rozwojowych albo
 • poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie co najmniej 12 miesięcy (jeżeli prace rozwojowe spełniają warunki z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT).


Jeżeli podatnik wybrał potrącalność przed zakończeniem prac rozwojowych, czyli jeden z dwóch pierwszych sposobów, to może stosować ten sposób aż do zakończenia prac rozwojowych w ramach konkretnego procesu (projektu). Jeżeli natomiast wybrał potrącalność po zakończeniu prac rozwojowych, to dopiero po zakończeniu konkretnego procesu (projektu) tych prac może wybrać jeden z dwóch pozostałych sposobów. Przy czym jego prawo wyboru jest o tyle ograniczone, że jeżeli chce wybrać potrącalność poprzez amortyzację podatkową, to zakończony proces (projekt) musi spełniać wszystkie warunki zawarte w art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT, czyli m.in. podatnik musi podjąć „decyzję o wytwarzaniu” nowego produktu lub stosowaniu nowej technologii. Jeżeli nie wszystkie warunki są spełnione, wybór podatnika jest ograniczony do sposobu polegającego na jednorazowym potrąceniu sumy kosztów konkretnego procesu (projektu) polegającego na prowadzeniu prac rozwojowych. Jednak nawet jeżeli wszystkie warunki z art. 16b ust. 2 pkt 3 są spełnione, wartości materialne i prawne powstałe w wyniku prac rozwojowych nie muszą podlegać amortyzacji i Wnioskodawca może wybrać jednorazowe potrącenie całości kosztów tych prac w roku, w którym zostały zakończone.

Prawo do wyboru sposobu potrącania kosztów prac rozwojowych znajduje potwierdzenie w wykładni autentycznej art. 15 ust. 4a uCIT. Taki zamiar został jasno i wyraźnie wypowiedziany już w 2009 r. w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie uCIT, z której wynika obecny kształt tego artykułu: „W wyniku proponowanych zmian ustaw podatkowych podatnicy będą mieli prawo wyboru zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia lub jednorazowo po ich zakończeniu albo poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnej i prawnej, jeżeli podejmą decyzję o ich amortyzacji. Umożliwienie przedsiębiorcom pełnego i bieżącego rozliczenia ponoszonych kosztów prac rozwojowych już w trakcie ich trwania może przyczynić się do istotnego wsparcia prorozwojowego” [uzasadnienie rządowego projektu (z dnia 3 lutego 2009 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 1662 w Sejmie VI kadencji) - ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587)].

Prawo podatnika do swobodnego wyboru sposobu potrącania kosztów prac rozwojowych zostało potwierdzone także w orzecznictwie NSA: „Mając na uwadze intencje ustawodawcy, który wyodrębnił prace rozwojowe jako te, których koszty mogą być rozliczane w trojaki sposób i uzależniając wybór sposobu od decyzji przedsiębiorcy, należy z całą stanowczością podkreślić, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego również koszty praw autorskich mieszczą się w ramach kosztów prac rozwojowych i mogą być rozliczane stosowanie do art. 15 ust. 4a) [ustawy o CIT]” (wyrok NSA z 13 maja 2015 r. (sygn. II FSK 1029/13), podobnie wyrok NSA z 18 września 2014 r. (sygn. II FSK 2069-2070/12).

Również organy podatkowe akceptują wyżej opisane prawo podatnika do wyboru sposobu rozliczania kosztów prac rozwojowych. Jednym z przykładów jest tutaj następująca interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB5/423-359/14-2/RS): „W wyniku dokonanej zmiany omawianego przepisu, podatnicy mają prawo wyboru zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia lub jednorazowo po ich zakończeniu albo poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych” (podobne stanowisko przyjęto w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 lutego 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-94/16/IZ).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Jednocześnie tut. organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.


Odnośnie powołanych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnej, wskazać należy również, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Nie są natomiast wiążące dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną. Organ zauważa również, że interpretacje indywidualne nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj