Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.284.2017.1.IZ
z 4 grudnia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2017 r. (data wpływu 5 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia zakresu, w jakim Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 i 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia, zakresu, w jakim Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja maszyn (pojazdów) wiercących i kotwiących dla górnictwa podziemnego.

Udziałowcami Spółki są m.in. dwie spółki:

 • Spółka niemiecka X, posiadająca 14,75 % udziałów w Spółce;
 • Spółka niemiecka Y, posiadająca 29,50 % udziałów w Spółce;
 • pozostałe udziały należą do osób fizycznych, będących rezydentami polskimi.

Z kolei, Spółka pełni funkcję komplementariusza w spółce działającej pod marką M, razem tworząc jednostkę M.

Z tytułu powiązań ze Spółkami X i Y, Spółka:

 • nie podlega konsolidacji oraz
 • nie jest podmiotem zależnym

- w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Spółka niemiecka X jest spółką holdingową (dalej również: „spółka holdingowa”) i stoi na czele grupy kapitałowej (dalej: „Grupa kapitałowa”). Struktura Grupy kapitałowej przedstawia się następująco:

 • szczebel I - na czele grupy stoi Spółka niemiecka X posiadająca udziały w spółkach (w głównej mierze są to spółki zależne, w tym m.in. Spółka niemiecka Y);
 • szczebel II - spółki (w tym m.in. Spółka niemiecka Y), w których udziały posiada spółka holdingowa, stoją na czele poszczególnych linii biznesowych - Dywizji (dalej: „Operatorzy Dywizji”) i posiadają pakiety udziałów w spółkach, funkcjonujących w ramach poszczególnych Dywizji (dalej: „Spółki z Dywizji”).

Grupa kapitałowa dzieli się na następujące dywizje:

 • Dywizja A (skupiająca 21 spółek) - w głównej mierze zajmująca się produkcją i sprzedażą systemów wysokociśnieniowych, testowych, hydraulicznych i pneumatycznych,
 • Dywizja B (skupiająca 6 spółek) - w głównej mierze zajmująca się produkcją sprzętu (rur) do tworzenia mikrotunelów pod ziemią, naciskowych maszyn wiertniczych, rur wiertniczych, pomp i systemów pomiaru,
 • Dywizja C (skupiająca 12 spółek, w tej dywizji Operatorem jest Spółka niemiecka Y) – w głównej mierze zajmująca się produkcją i sprzedażą pojazdów górniczych,
 • Dywizja D (skupiająca 6 spółek) - w głównej mierze świadcząca usługi doradcze i inżynieryjne w zakresie wszystkich kategorii automatyki, technologii napędowych, elektryki dla różnych gałęzi przemysłu tj. żelaza i stali, transportu i technologii pojazdów, przemysłu chemicznego, szklanego i spożywczego oraz w dziedzinie materiałów budowlanych i syntetycznych,
 • Dywizja E (skupiająca 5 spółek) - w głównej mierze świadcząca usługi zintegrowanego, geologicznego przetwarzania złóż soli i węglowodorów, w szczególności gazu ziemnego i metanu w złożach węgla, jak również zarządzanie tymi projektami,
 • Dywizja F (skupiająca 5 spółek) - w głównej mierze świadcząca usługi wypełniania wyrobisk górniczych materiałem płonnym tzw. materiałem podsadzkowym,
 • Dywizja G (skupiająca 22 spółki) - w głównej mierze zajmująca się produkcją i sprzedażą maszyn do przetwarzania minerałów, cementu, wydobywania złóż i recyklingu,
 • Dywizja H (skupiająca 2 spółki) - w głównej mierze zajmująca się produkcją i sprzedażą sprzętu służącego do kruszenia i przesiewania.

Uwarunkowania biznesowe w ramach Grupy kapitałowej są następujące:

 • Dywizje w ramach Grupy funkcjonują od siebie niezależnie,
 • Dywizje funkcjonują w ramach swoich działalności biznesowych pod odrębnymi markami,
 • Grupa kapitałowa nie posiada wspólnych - dla wszystkich Dywizji - zasad ustalania warunków transakcji wewnątrz Grupy kapitałowej, warunki (zasady) transakcji wewnątrzdywizyjnych są ustalane niezależnie od warunków (zasad) ustalonych w pozostałych Dywizjach,
 • Członkowie Dywizji i Operatorzy Dywizji, oprócz transakcji ze spółką holdingową, nie dokonują transakcji „pozadywizyjnych” z innymi podmiotami powiązanymi.

Spółka (i w efekcie jednostka M), pomimo jej operacyjnej i kapitałowej niezależności - z uwagi na podobne kategorie wytwarzanych produktów - została wewnętrznie (w Grupie kapitałowej) przyporządkowana do Dywizji C. W ramach Dywizji C wyróżnia się następujące jednostki: jednostka działająca pod marką G i jednostka działająca pod marką M, w obrębie której funkcjonuje Spółka oraz inne spółki działające poza tymi jednostkami.

W odniesieniu do działalności Spółki należy wskazać, że:

 • Spółka działa i sprzedaje produkty pod własną marką,
 • Spółka działa i podejmuje decyzje niezależnie od spółki holdingowej, Dywizji C a także pozostałych Dywizji, udziałowcy Spółki (Spółka niemiecka X i Spółka niemiecka Y) ze względu na posiadane mniejszościowe udziały nie posiadają kontrolującego wpływu na działalność Spółki, ani też nie istnieją dalsze porozumienia, które wprowadzają taką kontrolę,
 • Spółka nie jest związana odgórnymi zasadami ustalania warunków transakcji, warunki transakcji pomiędzy Spółką a członkami Dywizji i spółką holdingową podlegają negocjacjom,
 • jednostka M posiada własne kanały dostaw, własne zasoby administracyjne, kadrowe, księgowe, finansowe, marketingowe, badawczo-rozwojowe, własne zewnętrzne źródła finansowania, w głównej mierze sprzedaje produkty bezpośrednio do klientów końcowych (niepowiązanych) w związku z tym działa „samowystarczalnie”, nie stanowi „elementu” tzw. łańcucha wartości dodanej jednostki G (nie pełni np. funkcji producenta kontraktowego, dystrybutora, bądź centrum usług),
 • niezależnie od powyższego ze względów biznesowych Spółka nawiązała współpracę ze Spółką niemiecką X oraz niektórymi podmiotami z grupy G i zawiera z tymi podmiotami różnego rodzaju transakcje wskazane poniżej.

W 2017 r. Spółka realizowała i/lub może realizować następujące operacje gospodarcze z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy o CIT (w ramach swojej Dywizji):

 1. Sprzedaż towarów - jednostka G.
 2. Zakup towarów - jednostka G.
 3. Sprzedaż materiałów do produkcji - Spółka niemiecka X, jednostka G.
 4. Sprzedaż części zamiennych - jednostka G.
 5. Sprzedaż produktów (wyprodukowanych przez Spółkę) - Spółka niemiecka X, jednostka G.
 6. Sprzedaż środków trwałych - jednostka G.
 7. Zakup usługi - refakturowanie kosztów podróży - jednostka G.
 8. Zakup usług transportowych - jednostka G.
 9. Zakup usług marketingowych (zakup miejsca wystawowego w trakcie targów) - jednostka G.
 10. Zakup usług marketingowych (promowanie produktu na obcych rynkach) - Spółka niemiecka X.
 11. Zakup usług organizacji konferencji - jednostka G.
 12. Zakup usług wsparcia sprzedaży (prowizja) - Spółka niemiecka X.
 13. Zakup usług wsparcia technicznego i szkolenia w zakresie montażu maszyny - jednostka G.
 14. Zakup usług inżynieryjnych - jednostka G.

Przed 1 stycznia 2017 r. Spółka również dokonała transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o CIT w postaci udzielenia oprocentowanej pożyczki z terminem spłaty kapitału i odsetek:

 • na ostatni dzień 2017 r. lub
 • na ostatni dzień czerwca 2018 r.

Spółka niemiecka X oraz Spółka niemiecka Y, będące rezydentami Niemiec nie są zobowiązane do sporządzenia informacji o grupie podmiotów powiązanych na gruncie regulacji niemieckich. Spółka w roku podatkowym 2016 osiągnęła przychody w wysokości wyższej niż 20.000.000 euro.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.

 1. Czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o jednostce M, do której należy Spółka?
 2. W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o podmiotach funkcjonujących w ramach Dywizji, do której zaliczona została Spółka?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o jednostce M, do której należy Spółka.

Zgodnie z art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik uzyskuje przychody z udziału, jeżeli przychody tego podatnika albo tej spółki lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20.000.000 euro.

Ustawa o CIT nie zawiera definicji „grupy podmiotów powiązanych”. W związku z tym, że podmioty powiązane zostały zdefiniowane w art. 11 ustawy o CIT, należy wyjaśnić co należy rozumieć przez słowo „grupa”.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN „grupa” to:

 • „zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią”;
 • „zespół ludzi, np. spełniających określone zadanie”.

Z kolei, zgodnie ze słownikiem języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego „grupa” to:

 • „pewna liczba jednostek skupiona w wyodrębniającą się całość”;
 • „zespół ludzi wypełniających określone zadanie”.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, zdaniem Wnioskodawcy:

 • „grupa podmiotów powiązanych” to grupa podmiotów połączona wspólną więzią (zdaniem Wnioskodawcy - więzią funkcjonalną),
 • skupiona w celu realizacji określonego, wspólnego zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, nie można twierdzić, że Spółka jest częścią:

 • zarówno „grupy” na poziomie spółki holdingowej (obejmującej wszystkie Dywizje),
 • jak i „grupy” na poziomie Dywizji C (obejmujące spółki przypisane do Dywizji i jednostkę G)

- bowiem, jak zostało wskazane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym jest spółką w pełni - kapitałowo i funkcjonalnie – niezależną, tj.:

 • Spółka działa i sprzedaje produkty pod własną marką,
 • Spółka działa i podejmuje decyzje niezależnie od spółki holdingowej, Dywizji C a także pozostałych Dywizji, udziałowcy Spółki (Spółka niemiecka X i Spółka niemiecka Y) ze względu na posiadane mniejszościowe udziały nie posiadają dominującego wpływu na działalność Spółki,
 • Spółka nie jest związana odgórnymi zasadami ustalania warunków transakcji, warunki transakcji pomiędzy Spółką a członkami Dywizji i spółką holdingową podlegają negocjacjom,
 • jednostka M posiada własne kanały dostaw, własne zasoby administracyjne, kadrowe, księgowe, finansowe, marketingowe, badawczo-rozwojowe, własne zewnętrzne źródła finansowania, w głównej mierze sprzedaje produkty bezpośrednio do klientów końcowych (niepowiązanych) w związku z tym jest podmiotem „samowystarczalnym”, nie stanowi „elementu” tzw. łańcucha wartości dodanej jednostki G i pozostałych spółek z Dywizji C (nie pełni np. funkcji producenta kontraktowego, dystrybutora, bądź centrum usług).

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest częścią grupy podmiotów powiązanych (w rozumieniu art. 9a ust. 2d ustawy o CIT) działających pod marką M, ponieważ:

 • sprawuje kontrolę nad drugą spółką z jednostki M,
 • spółki z jednostki M działają pod tą samą marką,
 • spółki z jednostki M razem kreują tzw. łańcuch wartości dodanej jednostki M
 • - i w związku z tym należy twierdzić, że spełniają definicję „grupy” tj.:
 • są połączone wspólną więzią funkcjonalną oraz
 • są skupione w celu realizacji określonego, wspólnego zadania.

Spółka, czy też szerzej jednostka M, ze względów biznesowych nawiązała „niezależną” współpracę z niektórymi podmiotami powiązanymi:

 • zaliczanymi do Dywizji C - ze względu na zbliżone rodzajowo portfolio produktów w zakresie wzajemnej promocji i sprzedaży produktów oraz obsługi posprzedażowej;
 • Spółką X - w zakresie sprzedaży produktów M.

W ocenie Spółki, fakt nawiązania współpracy ze wskazanymi wyżej podmiotami nie oznacza automatycznie, że Spółka tworzy z tymi podmiotami „grupę podmiotów powiązanych” w rozumieniu ustawy o CIT - w ocenie Wnioskodawcy - jest wręcz odwrotnie ze względu na fakt, że tych podmiotów nie łączą więzi funkcjonalne, wynikające z realizacji wspólnego zadania/celu gospodarczego.

Odnosząc się do nawiązanej współpracy ze Spółką niemiecką X oraz niektórymi podmiotami z jednostki G i zawieranych w jej wyniku różnego rodzaju transakcji, należy podkreślić, że:

 • najważniejszy cel dokumentacji podatkowej jakim jest dostarczenie administracji podatkowej niezbędnych informacji dla celów identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie cen transferowych (wskazany w rozdziale V zaktualizowanych wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych - zaktualizowanych w odpowiedzi na końcowy raport projektu BEPS),
 • zostanie w pełni przez Spółkę wypełniony poprzez przedstawienie dokumentacji „local file” dla każdej transakcji objętej obowiązkiem dokumentacyjnym wraz z analizami danych porównawczych tzw. „benchmarkingami”.

Biorąc pod uwagę zaprezentowaną argumentację, zdaniem Spółki:

 • należy ona - w rozumieniu art. 9a ust. 2d ustawy o CIT - do „grupy” M,
 • i w związku z tym jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej informacje o jednostce M.

Na poparcie prawidłowości wykładni pojęcia „grupa podmiotów powiązanych” przedstawionego powyżej, Wnioskodawca przedstawił następujący przykład:

 • udziały w Spółce A posiadają Podmiot B (74%) oraz Podmiot C (26%) - obaj udziałowcy spełniają zatem definicję podmiotów powiązanych,
 • Podmiot B i Podmiot C są względem siebie konkurencją i reprezentują konkurencyjne grupy kapitałowe,
 • z oboma udziałowcami Spółka A realizuje transakcje,
 • Spółka jest zależna i funkcjonalnie powiązana z Podmiotem B (uczestniczy w procesie wytworzenia produktu pod marką, której właścicielem jest ten podmiot).

W przedmiotowej sytuacji stosując wykładnię zaprezentowaną w niniejszym wniosku, Podmiot A będzie zobowiązany do dołączenia - do dokumentacji dotyczących transakcji realizowanych z Podmiotem B - dokumentu Master File prezentującego wyłącznie informacje o grupie, w skład której wchodzi Podmiot B. Do dokumentacji podatkowych dotyczących transakcji z Podmiotem C, Podmiot A nie będzie zobowiązany do dołączenia dokumentacji Master File.

Stosując natomiast szeroką wykładnię, w myśl której grupę podmiotów powiązanych stanowiłyby wszystkie podmioty powiązane w myśl art. 11 ustawy o CIT, prowadziłoby do kuriozalnej sytuacji, w której podatnik byłby zobligowany do przedstawienia dokumentu prezentującego szeroki zakres informacji o różnych grupach kapitałowych kompletnie ze sobą niepowiązanych funkcjonalnie oraz niezależnych kapitałowo (np. powiązania kapitałowe poniżej 50%, osobowe, rodzinne itp.). Podkreślić należy, że sporządzenie takiego dokumentu w przedstawionym przykładzie, ale także w wielu innych sytuacjach życia gospodarczego byłoby zadaniem niemożliwym do spełnienia ze względu na fakt, że podmiot A nie uzyskałby informacji z Grupy, do której należy podmiot C ze względu chociażby na ochronę tajemnicy handlowej (np. w zakresie przekazania informacji o: strategii w zakresie wytwarzania i rozwoju know-how, promocji marki, największych dostawcach, klientach etc.).

Ad. 2.

W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o podmiotach funkcjonujących w ramach Dywizji, do której zaliczona została Spółka.

W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych (dalej: „Master File”) zawierającej jedynie informacje o podmiotach powiązanych funkcjonujących w ramach Dywizji, do której Spółka została wewnętrznie przyporządkowana. Zdaniem Spółki, sporządzenie informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej informacje o podmiotach z wszystkich Dywizji:

 1. stałoby w sprzeczności z celem „Master File”, którym jest identyfikacja/weryfikacja ryzyka zaniżenia dochodu/zawyżenie straty (Spółka dokonuje transakcji wyłącznie z podmiotami z Dywizji C i ze Spółką niemiecką X, czyli spółką holdingową),
 2. byłoby dla Spółki - niebędącej Spółką zależną ani Spółki X ani Spółki Y, nad którą te podmioty nie sprawują żadnej kontroli - zadaniem niewykonalnym, ponieważ z uwagi na regulacje prawa niemieckiego, Spółka niemiecka X i Spółka niemiecka Y nie są zobowiązane do sporządzenia Master File (obowiązek powstaje przy przychodach przekraczających 100 mln euro), zatem Spółka byłaby zmuszona sporządzić Master File samodzielnie dla wszystkich Dywizji co zdecydowanie przekracza jej możliwości,
 3. z uwagi na odrębność funkcjonalną i ekonomiczną poszczególnych Dywizji (niektóre podmioty z różnych Dywizji mogą stanowić nawet dla siebie konkurencję na rynku) oraz bardzo szeroki zakres informacji, które powinny zostać uwzględnione w Master File, niemożliwe byłoby zgromadzenie większości informacji od podmiotów z innych Dywizji.

A. cel Master File.

W ramach zaktualizowanych wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (zaktualizowanych w odpowiedzi na końcowy raport projektu BEPS) w rozdziale V wyszczególniono trzy cele dokumentacji podatkowej:

 • zapewnienie, że podatnicy mają na uwadze wymogi dotyczące cen transferowych, które powinny być przestrzegane w procesie ustalania cen oraz innych warunków w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz odpowiednim wykazywaniu dochodów w składanych deklaracjach,
 • dostarczenie administracji podatkowej niezbędnych informacji dla celów identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie cen transferowych,
 • dostarczanie administracji podatkowej przydatnych informacji dla celów przeprowadzenia audytu stosowanych praktyk cen transferowych przez podmioty powiązane w obrębie ich jurysdykcji podatkowej.

Powyższe założenia OECD wyraźnie wskazują, że celem dokumentacji podatkowej jest:

 • przedstawienie w nich jedynie tych informacji,
 • które mogą mieć znaczenie dla organów podatkowych przy identyfikacji i ocenie ryzyka ewentualnego zaniżania dochodu/zawyżania straty przez Wnioskodawcę oraz weryfikacji cen transferowych stosowanych z podmiotami powiązanymi.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że:

 • Dywizje w ramach Grupy funkcjonują od siebie niezależnie,
 • Dywizje funkcjonują w ramach swoich działalności biznesowych pod odrębnymi markami,
 • Grupa kapitałowa nie posiada wspólnych - dla wszystkich Dywizji - zasad ustalania warunków transakcji wewnątrz Grupy kapitałowej, warunki (zasady) transakcji wewnątrzdywizyjnych są ustalane niezależnie od warunków (zasad) ustalonych w pozostałych Dywizjach,
 • Członkowie Dywizji i Operatorzy Dywizji, oprócz transakcji ze spółką holdingową, nie dokonują transakcji „pozadywizyjnych” z innymi podmiotami powiązanymi
 • przedstawienie przez Spółkę informacji o innych Dywizjach byłoby bezcelowe z punktu widzenia potencjalnej identyfikacji i oceny przez organy podatkowe ryzyka ewentualnego zaniżania dochodu/zawyżania straty przez Wnioskodawcę, bowiem Dywizje te w żaden sposób nie oddziałują na Spółkę.

Należy zwrócić również uwagę, że zgodnie z wytycznymi OECD w sprawie cen transferowych (rozdział V sekcja 20):

 • dopuszczalne jest przygotowanie Master File w podziale na linie biznesowe, w sytuacji gdy funkcjonują one od siebie niezależnie,
 • i istotnym przy tym jest, aby informacje o wszystkich liniach biznesowych były dostępne dla administracji każdego kraju

- co zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że:

 • Master File może być przygotowany odrębnie dla każdej linii biznesowej (np. przez podmiot polski funkcjonujący w obszarze tej linii),
 • mimo to poszczególne państwa powinny mieć wgląd do pozostałych Master File, sporządzonych dla innych linii biznesowych poprzez wdrożenie np. procedury wzajemnego porozumiewania się (o ile w pozostałych krajach, członkowie danej Dywizji zobowiązani są do sporządzenia Master File).

B. Master File w Niemczech.

Biorąc pod uwagę fakt, że:

 • zarówno spółka niemiecka X jak i spółka niemiecka Y nie są zobowiązane do sporządzenia Master File w Niemczech (ich przychody nie przekroczyły 100 mln euro w 2016 r.), zatem Spółka jest zmuszona przygotować Master File samodzielnie,
 • Spółka nie jest podmiotem zależnym spółki X ani spółki Y nie jest również z tymi podmiotami powiązana funkcjonalnie i nie jest objęta regułami ustalania cen wewnątrzgrupowych i w efekcie ma najmniejszą wiedzę na temat podmiotów powiązanych i ich działalności funkcjonujących nie tylko poza Dywizją ale również w samej Dywizji C,
 • zakres informacji, które powinien zawierać Master File, wskazany w ustawie i rozszerzony w wytycznych OECD jest bardzo szczegółowy oraz projekcie Rozporządzenia wykonawczego,

- przygotowanie Master File obejmującego informacje o wszystkich Dywizjach byłoby nałożeniem na Spółkę:

 • obowiązku zgromadzenia informacji znacznie przekraczającego możliwości i kompetencje Spółki,
 • które i tak w żaden sposób nie będą przydatne dla organów podatkowych o czym Wnioskodawca wspomniał już w pkt A).

C. Zakres informacji w Master File.

Art. 9a ust. 2d ustawy o CIT wskazuje na elementy, które powinny zostać zawarte w informacji o grupie podmiotów powiązanych. Z kolei, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o CIT, Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, wymienionych w 2d, w celu ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnej dokumentacji podatkowej, uwzględniając wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.

Z uwagi na fakt, że:

 • został już przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, datowany na dzień 2 listopada 2016 r. (dalej: „Rozporządzenie”),
 • założenia OECD zostały w projekcie uwzględnione i Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest nimi niejako „związany” w związku z tym Wnioskodawca nie przewiduje, że nastąpią znaczące zmiany w ostatecznej wersji rozporządzenia

- Wnioskodawca poniżej udowodni, że biorąc pod uwagę proponowane szczegółowe informacje jakie powinny znaleźć się w Master File, zadaniem niewykonalnym jest zgromadzenie informacji o podmiotach powiązanych z innych Dywizji niż Dywizja C.

Zgodnie z Rozporządzeniem, Master File powinien zawierać m.in.:

 1. w odniesieniu do opisu zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych:
  • opis prac badawczo rozwojowych - z uwagi na zupełną odrębność funkcjonalną i organizacyjną, mogą zdarzyć się sytuacje, że dane podmioty/Dywizje będą stanowić dla siebie konkurencję (z uwagi na całkowitą niezależność) - w związku z tym uzyskanie informacji o pracach badawczo-rozwojowych (stanowiących istotny czynniki w budowaniu przewagi konkurencyjnej) będzie dla Spółki niewykonalne,
  • opis sposobu finansowania działalności podmiotów w grupie, w szczególności kredytów, pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub udzielanych gwarancji - z uwagi na obowiązujące tajemnice handlowe i klauzule poufności, trudno wyobrazić sobie sytuacje, aby podmioty z innych Dywizji były gotowe przedstawić sposób finansowania ich działalności np. poprzez kredyty bankowe.
 2. w odniesieniu do opisu przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych:
  • wskazanie istotnych czynników wpływających na osiągane zyski, w tym skalę prowadzonej działalności grupy, wykorzystywanych przez grupę wartości niematerialnych, poziom konkurencji w branży oraz udział grupy w rynku - z uwagi na brak funkcjonowania wszystkich Dywizji na jednym rynku, określenie poziomu konkurencji oraz udziału Grupy w rynku (trzeba będzie uwzględnić wszystkie rynki poszczególnych Dywizji) będzie dla Spółki zadaniem niemożliwym do wykonania,
  • wskazanie informacji na temat dostawców i odbiorców oraz listy istotnych transakcji dotyczących usług wraz z opisem - największych pod względem przychodów grupy produktów lub usług oraz produktów lub usług, stanowiących ponad 5% przychodów grupy - jak już zostało wskazane, mogą zdarzyć się sytuacje, że dane podmioty/Dywizje będą stanowić dla siebie konkurencję, w związku z tym trudno wyobrazić sobie, aby inne Dywizji były gotowe przedstawić informacje na temat swoich najważniejszych kontrahentów oraz zawieranych z nimi transakcji.
 3. w odniesieniu do opisu posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych:
  • wskazanie strategii grupy podmiotów powiązanych w zakresie opracowania, posiadania oraz wykorzystania wartości niematerialnych, w tym lokalizacji głównych ośrodków prowadzących prace badawczo-rozwojowe oraz miejsca i podmiotu zarządzającego tymi pracami - uzyskanie kompleksowych informacji od każdej Dywizji na temat istotnych WNiP, stanowiących tajemnice przedsiębiorstw i - jak już zostało podkreślone - istotny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej - będzie zadaniem niemożliwym do wykonania.
 4. w odniesieniu do opisu sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych:
  • skonsolidowane sprawozdanie - przepisy o rachunkowości wskazują, że w określonych okolicznościach konsolidacja może odbywać się na wielu płaszczyznach (na poziomie Dywizji, na poziomie spółka holdingowa - Operatorzy Dywizji) w związku z tym Spółka powinna zawrzeć jedynie skonsolidowane sprawozdanie dotyczące własnej Dywizji,
  • informacje o sposobie finansowania grupy podmiotów powiązanych przez podmioty niezależne, w tym listę otrzymanych istotnych kredytów oraz pożyczek wraz z opisem warunków, na jakich zostały przyznane - z uwagi na obowiązujące tajemnice handlowe i klauzule poufności, trudno wyobrazić sobie sytuacje, aby podmioty z innych Dywizji były gotowe przedstawić sposób finansowania ich działalności np. poprzez kredyty bankowe wraz ze wskazaniem ich warunków.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych (dalej: „Master File”) zawierającej jedynie informacje o podmiotach powiązanych funkcjonujących w ramach Dywizji, do której wewnętrznie zalicza się Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „updop”), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., podatnicy:

 1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) lub
 2. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub
 3. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro
  • są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

Stosownie do art. 9a ust. 2d ww. ustawy, dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik uzyskuje przychody z udziału, jeżeli przychody tego podatnika albo tej spółki lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20 000 000 euro. Informacje te obejmują w szczególności:

 1. wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego;
 2. strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
 3. opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych;
 4. opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych;
 5. opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych;
 6. opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych;
 7. opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9a ust. 4 updop, na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Stosownie do art. 11 ust. 1 updop, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów
 • i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W myśl art. 11 ust. 4 updop, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynikało m.in., że udziałowcami Spółki są m.in. dwie spółki:

 • Spółka niemiecka X, posiadająca 14,75 % udziałów w Spółce,
 • Spółka niemiecka Y, posiadająca 29,50 % udziałów w Spółce,
 • pozostałe udziały należą do osób fizycznych, będących rezydentami polskimi.

Z kolei, Spółka pełni funkcję komplementariusza w spółce działającej pod marką M, razem tworząc jednostkę M.

Spółka niemiecka X jest spółką holdingową i stoi na czele Grupy kapitałowej. Struktura Grupy kapitałowej przedstawia się następująco:

 • szczebel I - na czele grupy stoi Spółka niemiecka X posiadająca udziały w spółkach (w głównej mierze są to spółki zależne, w tym m.in. Spółka niemiecka Y);
 • szczebel II - spółki (w tym m.in. Spółka niemiecka Y), w których udziały posiada spółka holdingowa, stoją na czele poszczególnych linii biznesowych - Dywizji (dalej: „Operatorzy Dywizji”) i posiadają pakiety udziałów w spółkach, funkcjonujących w ramach poszczególnych Dywizji (dalej: „Spółki z Dywizji”).

Grupa kapitałowa dzieli się na dywizje.

Ponadto, Wnioskodawca potwierdził, że należy do grupy podmiotów powiązanych (grupy kapitałowej) i jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej wraz z informacją o grupie podmiotów powiązanych, tj. w treści wniosku wskazał m.in., że zarówno spółka niemiecka X jak i spółka niemiecka Y nie są zobowiązane do sporządzenia Master File w Niemczech (ich przychody nie przekroczyły 100 mln euro w 2016 r.), zatem Spółka jest zmuszona przygotować Master File samodzielnie oraz Spółka w roku podatkowym 2016 osiągnęła przychody w wysokości wyższej niż 20.000.000 euro. Pomimo jednak potwierdzenia przynależności do ww. grupy podmiotów powiązanych Wnioskodawca uważa, że przedmiotowa informacja, z uwagi na niezależność kapitałową, funkcjonalną czy też ekonomiczną powinna być ograniczona jedynie do informacji o jednostce M, względnie do informacji o podmiotach funkcjonujących w ramach Dywizji, do której został on zaliczony.

Podkreślenia wymaga, że w myśl cyt. wyżej art. 9a ust. 2d updop, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń, mają również obowiązek dołączyć do tej dokumentacji informację o grupie podmiotów powiązanych, jeżeli przychody lub koszty przekroczą określony próg istotności.

Zauważyć jednak należy, że art. 9a ust. 2d updop, oprócz kryterium wysokości przychodów i kosztów, których przekroczenie wiąże się z obowiązkiem sporządzenia stosownej informacji –nie zawiera żadnych innych ograniczeń, np. co do kręgu podmiotów, które powinna zawierać informacja. Tym samym, Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do dokumentacji podatkowej informacji o całej grupie podmiotów powiązanych, do której należy.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy regulujące obowiązki dokumentacyjne transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że skoro na Grupę kapitałową, na czele której stoi Spółka niemiecka X, składają się wszystkie spółki, w których Spółki niemieckie X i Y posiadają pośredni lub bezpośredni udział, to Wnioskodawca jest/będzie zobowiązany do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o całej grupie podmiotów powiązanych, w rozumieniu cytowanego wyżej art. 11 ust. 1 i ust. 4 updop, w skład której wchodzi Wnioskodawca.

Oznacza to, że zgodnie z obowiązkiem dokumentacyjnym, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca powinien załączyć nie tylko informacje dotyczące jednostki M czy Dywizji, do której został zaliczony, ale również informacje o pozostałych podmiotach wchodzących w skład Grupy kapitałowej, w odniesieniu do których zachodzą powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionych we wniosku pytań oznaczonych nr 3 i 5 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj