Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-1227/11/CzP
z 4 stycznia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPBI/2/423-1227/11/CzP
Data
2012.01.04Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Pracy
monety
nagrody
potrącenie (kompensata)
premia
składki
wynagrodzenia


Istota interpretacji
Czy prawidłowym jest w podatku dochodowym od osób prawnych zaliczenie od 2009 roku do kosztów uzyskania przychodów:1. kosztów wynagrodzenia wraz z premią uznaniową - do okresu, za jaki wynagrodzenie jest należne tzn. wszystkie koszty wynagrodzeń za 2009 rok do kosztów roku 2009 przy zachowaniu warunku wypłaty w terminie przewidzianym w regulaminie pracy zakładu,2. kosztów wypłacanych premii dodatkowych - do okresu, w jakim są wypłacone, czyli przyjmując metodę kasową,3. kosztów wynagrodzenia rocznego - do okresu (roku) za jaki są należne przy zachowaniu warunku wypłaty w pierwszym kwartale roku następnego,4. kosztów składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych terminowo w miesiącach od I-XII do danego roku podatkowego, opłaconych od należności danego roku podatkowego, a płatnych w m-cu styczniu i następnych - do kosztów kolejnego roku podatkowego?Wniosek ORD-IN 2 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu, przedstawione we wniosku z dnia 03 października 2011r. (data wpływu do tut. BKIP 04 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu:

 • wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych, o ile zostały wypłacone do dnia 28 danego miesiąca - w poszczególnych miesiącach roku 2010, za które były należne,
 • wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych, o ile zostały wypłacone do dnia 10 miesiąca następnego, w poszczególnych miesiącach 2010r., za które były należne,
 • dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przewidzianego w art. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - w roku 2010, o ile zostało wypłacone nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie,
 • premii dodatkowej za realizację zadań dodatkowych, wypłaconej w roku 2011 - w momencie wypłaty
 • składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez Zakład) i Fundusz Pracy zapłaconych do 15 stycznia 2011 roku od wynagrodzeń wypłaconych w XII 2010 roku (tj. wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych za XII) – w roku 2010,
 • składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez Zakład) i Fundusz Pracy dotyczących poprzedniego roku tj. 2010 zapłaconych po 15 stycznia 2011 roku od wynagrodzeń wypłaconych w 2011r., tj. wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych za XII), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, premii dodatkowych – w roku 2011.
  • jest prawidłowe,
 • składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez Zakład) i Fundusz Pracy dotyczących wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych za XI
  • jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 października 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Zakładu o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu:

 • wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych, o ile zostały wypłacone do dnia 28 danego miesiąca - w poszczególnych miesiącach roku 2010, za które były należne,
 • wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych, o ile zostały wypłacone do dnia 10 miesiąca następnego, w poszczególnych miesiącach 2010r., za które były należne,
 • dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przewidzianego w art. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - w roku 2010, o ile zostało wypłacone nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie,
 • premii dodatkowej za realizację zadań dodatkowych, wypłaconej w roku 2011 - w momencie wypłaty
 • składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez Zakład) i Fundusz Pracy zapłaconych do 15 stycznia 2011 roku od wynagrodzeń wypłaconych w XII 2010 roku (tj. wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych za XII) – w roku 2010,
 • składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez Zakład) i Fundusz Pracy dotyczących poprzedniego roku tj. 2010 zapłaconych po 15 stycznia 2011 roku od wynagrodzeń wypłaconych w 2011r., tj. wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych za XII), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, premii dodatkowych – w roku 2011.
 • składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez Zakład) i Fundusz Pracy dotyczących wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych za XI.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi, w formie samorządowego zakładu budżetowego, działalność polegającą na gospodarowaniu mieniem komunalnym. Jako podatnik podatku dochodowego korzysta z uproszczonej formy wpłacania zaliczek wynikającej z art. 25. ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i składa roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub straty. W zakresie wypłaty wynagrodzeń w Zakładzie obowiązują:

 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin premiowania,
 • ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W regulaminie pracy zapisano, że wynagrodzenia wraz z zasiłkami na ubezpieczenie społeczne dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych wypłaca się z dołu w dniu 28 każdego miesiąca, a dla pracowników na stanowiskach robotniczych z dołu, w dniu 10 każdego następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wypłata następuje w dniu poprzedzającym dzień wolny.

Oprócz wynagrodzenia zawierającego w sobie element premii uznaniowej, pracownikowi może być przyznana premia dodatkowa za realizację zadań dodatkowych. Decyzję o uruchomieniu funduszu płac na wypłatę premii dodatkowej podejmuje dyrektor Zakładu i zatwierdza również wnioski kierowników oraz ostateczną wysokość premii.

Ponadto pracownikom zakładu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne. Podstawą prawną jego wypłaty jest ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.). Artykuł 5 tej ustawy przewiduje wypłatę wynagrodzenia rocznego nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) płatne są przez Zakład w ostatnim dniu upływu terminu płatności, tzn. do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia składek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest w podatku dochodowym od osób prawnych zaliczenie od 2009 roku do kosztów uzyskania przychodów:

 1. kosztów wynagrodzenia wraz z premią uznaniową – do okresu, za jaki wynagrodzenie jest należne tzn. wszystkie koszty wynagrodzeń za 2009 rok do kosztów roku 2009 przy zachowaniu warunku wypłaty w terminie przewidzianym w regulaminie pracy zakładu,
 2. kosztów wypłacanych premii dodatkowych – do okresu, w jakim są wypłacone, czyli przyjmując metodę kasową,
 3. kosztów wynagrodzenia rocznego – do okresu (roku) za jaki są należne przy zachowaniu warunku wypłaty w pierwszym kwartale roku następnego,
 4. kosztów składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych terminowo w miesiącach od I-XII do danego roku podatkowego, opłaconych od należności danego roku podatkowego, a płatnych w m-cu styczniu i następnych – do kosztów kolejnego roku podatkowego...

Zdaniem Zakładu, koszty wynagrodzeń wraz z premią uznaniową oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyliczonymi od tych wynagrodzeń za dany rok stanowią koszty uzyskania tego roku pod warunkiem, że zostały wypłacone w terminie wynikającym z przytoczonego regulaminu wynagradzania. Stanowisko takie Zakład wywodzi z zapisów art. 15 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przykład:

 1. Wynagrodzenie pracowników na stanowiskach nierobotniczych za m-c I - XII 2010 roku (wypłacone w okresie od 28.01.2010r. do 28.12.2010r.) - stanowi koszty uzyskania przychodów roku 2010.
 2. Wynagrodzenie pracowników na stanowiskach robotniczych za m-c I - XI 2010 roku (wypłacone w okresie od 10.02.2010r. do 10.12.2010r.) - stanowi koszty uzyskania przychodów roku 2010.
 3. Wynagrodzenie pracowników na stanowiskach robotniczych za m-c XII 2010 roku (wypłacone do 10.01.2011r.) - stanowi koszty uzyskania przychodów roku 2010.
 4. Premia dodatkowa za 2010 rok wypłacona w I 2011r. - stanowi koszty uzyskania w 2011 roku.

W sprawie składek na ubezpieczenia społeczne znajdą zastosowanie uregulowania zawarte w zapisach art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie, z którym:

 1. Składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone do 5 stycznia 2011 roku od wynagrodzeń wypłaconych w XII 2010 roku (tj. wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych za XII i pracowników na stanowiskach robotniczych za XI) - stanowią koszty uzyskania przychodów roku 2010.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone do 5 lutego 2011 roku od wynagrodzeń wypłaconych, tj. wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych za XII) – stanowią koszty uzyskania przychodów roku 2011.

Wprowadzona w z dniem 1 stycznia 2009r. zmiana w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dodana przez art. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 6 listopada 2008r. Dz. U. z 2008r. nr 209 poz. 1316) pozwala na zaliczenie do kosztów danego roku podatkowego również tych kosztów wynagrodzeń wypłaconych w roku następnym, których termin wypłaty po zakończeniu roku wynika z przepisów lub umowy. Podobna sytuacja występuje w przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponieważ przepisy ustawy pozwalają na przedłużenie terminu wypłaty tego typu wynagrodzenia do końca pierwszego kwartału roku następnego, wynagrodzenie to stanowi koszty uzyskania przychodów roku, za który jest należne.

W zakresie składek na ubezpieczenia społeczne będących kosztem pracodawcy, które są wypłacone po zakończeniu roku obrachunkowego, tylko koszty składek zapłaconych do 15 stycznia mogą być kosztem uzyskania roku poprzedniego. W przypadku Zakładu dotyczy to składek naliczonych od wypłat dokonanych w m-cu grudniu danego roku podatkowego, których termin zapłaty przypada do 5 dnia stycznia roku następującego po roku podatkowym. Pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne od wypłat wynagrodzeń dotyczących danego roku podatkowego, ale dokonanych po zakończeniu roku podatkowego należy zaliczyć do kosztów podatkowych roku następnego.

Stanowisko takie przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów w wydanej interpretacji z dnia 1 czerwca 2009r. znak IPPB5/423-153/09-2/ AS.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 74, poz. 397 ze zm. określanej w dalszej części skrótem „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W związku z powyższą definicją do kosztów uzyskania przychodów można również zaliczyć tzw. koszty pracownicze. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracownika.

W myśl art. 15 ust. 4g updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.

Z treści cytowanych przepisów updop wynika, że wynagrodzenia, ponoszone na rzecz pracownika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w miesiącu, za który są należne, jednak pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy lub umowy o pracę.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, w regulaminie pracy Zakładu zapisano, że wynagrodzenia wraz z zasiłkami na ubezpieczenie społeczne dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych wypłaca się z dołu w dniu 28 każdego miesiąca, a dla pracowników na stanowiskach robotniczych z dołu, w dniu 10 każdego następnego miesiąca kalendarzowego. Oprócz wynagrodzenia zawierającego w sobie element premii uznaniowej, pracownikowi może być przyznana premia dodatkowa za realizację zadań dodatkowych. Decyzję o uruchomieniu funduszu płac na wypłatę premii dodatkowej podejmuje dyrektor Zakładu (zatwierdza on również wnioski kierowników oraz ostateczną wysokość premii).

Ponadto pracownikom Zakładu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie odrębnych przepisów, które przewidują wypłatę tego wynagrodzenia nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Jak bowiem wynika z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm), wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia. Z kolei w myśl ust. 2 tego artykułu, wynagrodzenie roczne wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 3, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż stanowisko Zakładu w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu:

 • wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych, o ile zostały wypłacone do dnia 28 danego miesiąca – w poszczególnych miesiącach roku 2010, za które były należne,
 • wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych, o ile zostały wypłacone do dnia 10 miesiąca następnego, w poszczególnych miesiącach 2010r., za które były należne,
 • dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przewidzianego w art. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, o ile zostało wypłacone nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie – w roku 2010,
 • premii dodatkowej za realizację zadań dodatkowych wypłaconej w roku 2011 – w momencie wypłaty
  • jest prawidłowe.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 57a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek.

Zgodnie z art. 15 ust. 7d updop, przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jednakże stosownie do art. 15 ust. 4h updop, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ww. ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek o jakich mowa we wniosku stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d updop.

Zatem składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w przypadku wypłaty lub postawienia do dyspozycji wynagrodzenia w miesiącu następnym, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu za który są należne, pod warunkiem ich zapłaty najpóźniej do 15 dnia miesiąca, w którym wynagrodzenie zostało pracownikowi wypłacone (postawione do dyspozycji), zgodnie z art. 15 ust. 4h pkt 2 updop.

Jeżeli natomiast, wypłata (postawienie do dyspozycji) wynagrodzenia nastąpi w miesiącu następnym, a pracodawca dokona wpłaty składek w terminie wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, składki te mogą być kosztem uzyskania przychodu dopiero w miesiącu ich faktycznej zapłaty (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57a updop).

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, należy zauważyć, iż skoro wynagrodzenia dla pracowników na stanowiska robotniczych za miesiąc XI 2010r. wypłacone zostały w miesiącu grudniu 2010r., to składki od tych wynagrodzeń winny być zapłacone do 15 grudnia 2010r. by mogły stanowić koszt uzyskania przychodów tego miesiąca. Natomiast, jak wynika z opisu stanu faktycznego, składki te płacone są 05 stycznia 2011r.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż stanowisko Zakładu odnośnie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu:

 • składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez Zakład) i Fundusz Pracy zapłaconych do 15 stycznia 2011 roku od wynagrodzeń wypłaconych w XII 2010 roku (tj. wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych za XII) – w roku 2010,
 • składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez Zakład) i Fundusz Pracy dotyczących poprzedniego roku tj. 2010 zapłaconych po 15 stycznia 2011 roku od wynagrodzeń wypłaconych w 2011r., tj. wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych za XII), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, premii dodatkowych – w roku 2011.
  • jest prawidłowe,

natomiast stanowisko Zakładu odnośnie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu:

 • składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez Zakład) i Fundusz Pracy dotyczących wynagrodzeń pracowników na stanowiskach robotniczych za XI
  • jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj