Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-1.4010.77.2017.1.MG
z 17 października 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2017 r. (data wpływu 17 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie:

 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją imprezy jubileuszowej Firmy dla:
  • pracowników i osób towarzyszących pracownikom – jest prawidłowe,
  • przedstawicieli kontrahentów i partnerów biznesowych oraz osób im towarzyszących – jest nieprawidłowe,
 2. wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków:
  • poniesionych na zakup alkoholu i pokaz barmański – jest prawidłowe,
  • związanych z organizacją ww. imprezy jubileuszowej dla członków rady nadzorczej i udziałowców wraz z osobami towarzyszącymi –jest prawidłowe.


UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2017 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją imprezy jubileuszowej Firmy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu kompleksowych usług: projektowych, budowlanych, montażowych, serwisowych, handlowych w zakresie systemów automatyki sterowania ruchem kolejowym, elektroniki, energetyki oraz telekomunikacji. Z okazji 20-lecia istnienia Firmy, Wnioskodawca zamierza zorganizować uroczyste obchody jubileuszu.

Wśród zaproszonych gości (uczestnicy) znajdują się:

 • pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi (zarówno członkowie rodzin, jak i osoby towarzyszące niebędące członkami rodzin pracowników),
 • udziałowcy Spółki wraz z osobami towarzyszącymi,
 • Rada Nadzorcza wraz z osobami towarzyszącymi,
 • przedstawiciele kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki (osoby decyzyjne) wraz z osobami towarzyszącymi.

Impreza związana z obchodami jubileuszu odbywać się będzie poza siedzibą Firmy - impreza wyjazdowa - organizowana w hotelu, niebędącym własnością Spółki. Rozpocznie się w czwartek i będzie trwała do niedzieli (4 dni).

Celem zorganizowanej imprezy jubileuszowej ma być zintegrowanie pracowników, poprawa atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych, umocnienie poczucia lojalności i przynależności do firmy oraz zacieśnienie relacji między pracownikami a kontrahentami w kontaktach biznesowych, zachęcenie kontrahentów do zacieśniania współpracy, co przełożyć się ma na pozyskanie nowych zleceń oraz wzrost przychodów. Impreza ma przyczynić się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę wyników gospodarczo-ekonomicznych, zarówno dzięki wzrostowi zaangażowania w wykonywaną pracę wśród pracowników, a także poprzez pogłębienie współpracy z kontrahentami dzięki zastosowanym działaniom marketingowym. Obchody jubileuszu mają się rozpocząć spotkaniem dla pracowników i ich osób towarzyszących, na którym podsumowane i przeanalizowane zostaną osiągane przez Spółkę wyniki ekonomiczne Spółki. Podczas spotkania z pracownikami i ich osobami towarzyszącymi Spółka zamierza zapewnić atrakcje mające przyczynić się do lepszej integracji pracowników, np. występ kabaretu, czy też umożliwienie wzięcia udziału w grach i zabawach organizowanych przez animatorów.

W dalszych częściach obchodów jubileuszu mają brać już udział wszyscy zaproszeni goście.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu ma być uroczysta gala, podczas której oprócz atrakcji w postaci pokazu rysowania na piasku, odbędą się wystąpienia Zarządu oraz zaproszonych gości oraz zaprezentowany zostanie film reklamowy przedstawiający produkty i usługi oferowane przez firmę, a także stosowane technologie.

Ponadto w czasie obchodów jubileuszu Firmy wyróżnieni zostaną zasłużeni pracownicy, których zaangażowanie w obowiązki pracownicze wymaga podkreślenia. Podczas obchodów jubileuszu Spółka zamierza zapewnić odpowiedni do okazji program artystyczno-rozrywkowy, tj. występ kabaretu, oprawa muzyczna. Dodatkową atrakcją ma być pokaz barmański.

W czasie wolnym od zorganizowanych oficjalnych spotkań Jubileuszowych przewidziano również możliwość prowadzenia szczegółowych rozmów i dyskusji z kontrahentami, na temat oferowanych usług oraz przyszłych realizacji.

Spółka w związku z organizacją imprezy jubileuszowej poniesie wydatki takie jak:

 • koszty związane z kompleksową usługą organizacji imprezy jubileuszowej - w tym: noclegi dla uczestników, wynajem pomieszczeń, w których zostanie zorganizowana impreza, usługa przygotowania posiłków, napoje alkoholowe, koszt obsługi kelnerskiej,
 • koszty związane z przygotowaniem zaproszeń, wystrojem pomieszczeń, w których odbędą się obchody jubileuszu, obsługa fotograficzna wydarzenia,
 • koszty związane z przeprowadzeniem zabaw integracyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących,
 • koszty związane z występami artystycznymi: pokaz rysowania na piasku, występ kabaretu, pokaz barmański,
 • koszt obsługi technicznej imprezy, oprawy muzycznej oraz nagłośnienia.

W związku z powyższym Spółka analizuje możliwość zakwalifikowania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zostały zawarte we własnym stanowisku w sprawie, z którego wynika, że koszt, dotyczący Udziałowców oraz przedstawicieli rady nadzorczej wraz z osobami towarzyszącymi Spółka zamierza wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Ponadto Wnioskodawca zamierza wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty zakupionych napojów alkoholowych, a także koszty związane z zorganizowaniem pokazu barmańskiego, noszącego zdaniem Wnioskodawcy znamiona reprezentacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z organizacją imprezy jubileuszowej tj.:

 • koszty związane z kompleksową usługą organizacji imprezy jubileuszowej - w tym: noclegi dla uczestników, wynajem pomieszczeń, w których zostanie zorganizowana impreza, usługa przygotowania posiłków, koszt obsługi kelnerskiej,
 • koszty związane z przygotowaniem zaproszeń, wystrojem pomieszczeń, w których odbędą się obchody jubileuszu, obsługa fotograficzna wydarzenia,
 • koszty związane z przeprowadzeniem konkursów dla pracowników i ich osób towarzyszących,
 • koszty związane z występami artystycznymi: pokaz rysowania na piasku, występ kabaretu, pokaz barmański,
 • koszt obsługi technicznej imprezy, oprawy muzycznej oraz nagłośnienia,

mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy jubileuszowej wymienione powyżej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z wyłączeniem:

 • kosztów związanych z pokazem barmańskim, oraz kosztami nabycia napojów alkoholowych (rozliczone w kompleksowej usłudze organizacji imprezy),
 • pozostałych wydatków, w tej części, która dotyczy zaproszonych udziałowców oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółki wraz z ich osobami towarzyszącymi.

Wnioskodawca zamierza dokonać analizy poniesionych wydatków oraz przypisania ich do wydatków:

 • związanych bezpośrednio z wydatkami dotyczącymi pracowników i ich osób towarzyszących (uczestniczących w obchodach w szerszym zakresie niż pozostali uczestnicy),
 • związanych z pozostałymi uczestnikami jubileuszu.

W związku z brakiem możliwości zweryfikowania faktycznej liczby uczestników biorących udział w spotkaniach odbywających się w poszczególnych dniach obchodów jubileuszu Wnioskodawca zamierza dokonać podziału kosztów jej organizacji na podstawie wstępnych deklaracji potencjalnych uczestników - jako iloraz łącznego kosztu zorganizowania jubileuszu i liczby potencjalnych uczestników.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Wśród wyłączeń wymienionych w art. 16 ustawy o PDOP znajdują się m.in. wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników, oraz wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, zatem koszt obliczony w sposób opisany powyżej, dotyczący Udziałowców oraz przedstawicieli rady nadzorczej wraz z osobami towarzyszącymi Spółka zamierza wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Ponadto za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na zakup napojów alkoholowych. Zgodnie z tym wyłączeniem Wnioskodawca zamierza wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty zakupionych napojów alkoholowych, a także koszty związane z zorganizowaniem pokazu barmańskiego, noszącego zdaniem Wnioskodawcy znamiona reprezentacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z organizacją obchodów jubileuszu, tj.: związane z kompleksową usługą organizacji imprezy jubileuszowej - w tym: noclegi dla uczestników, wynajem pomieszczeń, w których zostanie zorganizowana impreza, usługa przygotowania posiłków, obsługa kelnerska, przygotowanie zaproszeń, wystrój pomieszczeń, w których odbędą się obchody jubileuszu, obsługa fotograficzna wydarzenia, wydatki związane z przeprowadzeniem zabaw integracyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących, wydatki związane z występami artystycznymi: pokaz rysowania na piasku, występy kabaretów, obsługa techniczna imprezy, oprawa muzyczna oraz nagłośnienie, stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ są związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, zostaną poniesione przez podatnika w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, lub mogą mieć wpływ na ich wielkość oraz mają charakter definitywny.

Odnośnie wydatków związanych bezpośrednio z pracownikami i ich osobami towarzyszącymi (zarówno członkowie ich rodzin, jak i osoby spoza rodzin pracowników) Wnioskodawca zamierza uznać wydatki za koszty uzyskania przychodów, uzasadniając swoje stanowisko przekonaniem o pozytywnym wpływie na motywację, efektywność wykonywanej pracy, pogłębienie więzi łączącej pracownika z pracodawcą. Pracodawca zamierza podczas obchodów jubileuszu wyróżnić pracowników za wkład włożony w wykonywaną pracę, wskazać na ich wpływ na osiągane przychody, a zarazem zachęcić i zmotywować do podejmowania wspólnych działań mających zapewnić ciągły rozwój Spółki niemożliwy do zrealizowania bez zaangażowania ze strony pracowników. Wnioskodawca zwraca również uwagę na udział osób towarzyszących (zarówno będących rodzinami jak i osobami niebędącymi członkami ich rodzin) w motywowaniu i zachęcaniu do wzrostu zaangażowania w wykonywanie obowiązków pracowniczych. Wnioskodawca ma świadomość, iż pracownicy motywowani przez swoich bliskich chętniej wykonują swoje obowiązki, zatem udział osób towarzyszących pracowników w obchodach jubileuszu Spółki ma na celu wzrost motywacji i efektywności wykonywanej pracy, co przyczynia się do wzrostu przychodów Spółki.

W zakresie wydatków poniesionych na rzecz uczestników będących przedstawicielami kontrahentów oraz partnerów biznesowych Spółki, wraz z ich osobami towarzyszącymi wykazać należy, iż wydatki te mają na celu przede wszystkim reklamę oferowanych usług i produktów. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, iż nie ma w tym przypadku do czynienia z kosztami reprezentacji. Zaproszenie na uroczystość obchodów jubileuszu Spółki kontrahentów oraz partnerów biznesowych ma na celu umocnienie współpracy, zachęcenie do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę, a także zachęcenie do rozpropagowania świadczonych usług na rynku. W czasie obchodów w celu prezentacji oferowanych usług wyświetlony zostanie film promocyjny - reklamujący usługi oferowane przez Spółkę. Ponadto wśród elementów wystroju pomieszczeń, w których odbywać się mają obchody jubileuszu Spółki Wnioskodawca zamierza umieścić różnego rodzaju materiały reklamowe - gadżety z logo firmy- mające przyczynić się do rozreklamowania usług oferowanych przez Spółkę wśród zaproszonych gości, a także na zewnątrz dzięki możliwości przekazania gadżetów przez kontrahentów dalszemu gronu potencjalnych klientów. Podczas obchodów jubileuszu Spółki Wnioskodawca zamierza również zapewnić możliwość przeprowadzenia szczegółowych rozmów i dyskusji z kontrahentami, na temat oferowanych usług, co może przyczynić się do pozyskania nowych zleceń. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza zaliczyć wydatki związane z udziałem kontrahentów oraz partnerów biznesowych wraz z ich osobami towarzyszącymi do kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze wszystkie przeanalizowane wydatki, w odniesieniu do poszczególnych „grup” uczestników organizowanej imprezy jubileuszowej Wnioskodawca zamierza zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z zorganizowaniem obchodów jubileuszu, z wyłączeniem wydatków dotyczących udziału w imprezie udziałowców i członków rady nadzorczej wraz z osobami towarzyszącymi, a także wydatków noszących znamiona reprezentacji, tj. związanych z nabyciem napojów alkoholowych oraz z zorganizowaniem pokazu barmańskiego. Pozostałe wydatki mające cechy integracji, a także cechy akcji marketingowej Wnioskodawca zamierza zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w części za prawidłowe a w części za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Kosztami podatkowymi są – co do zasady – tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lub innych ważnych wydarzeń itp. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien zatem kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Katalog wydatków wyłączonych z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy, o którym mowa powyżej, ma charakter zamknięty. Należy wskazać, że wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił m.in. – w pkt 28 tego przepisu – koszty reprezentacji. Zgodnie bowiem z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji terminu reprezentacja. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podejmowały wielokrotnie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z dnia 17 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11. Sąd ten stwierdził, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadne odwołanie się do etymologii terminu reprezentacja. Wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy. Oznacza to, że ,,reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

Stanowisko zaprezentowane przez Sąd zostało potwierdzone w interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów w dniu 25 listopada 2013 r. Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

Dokonując oceny kwalifikacji wydatków w okolicznościach konkretnej sprawy należy posłużyć się również dynamiczną wykładnią funkcjonalną, spowodowaną zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. To co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje. Dotyczy to akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub jego zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W innej sytuacji zbędne stają się rozważania dotyczące dalszej kwalifikacji konkretnego wydatku ze względu na dodatkowe kryteria wprowadzone w art. 16 ust. 1 ustawy (w tym wypadku wynikające z omawianego pkt 28).

Z uwagi na powyższe każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem kwalifikacji konkretnych wydatków jako kosztów reprezentacji, wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy. Należy wskazać, że wymienienie w przepisach podatkowych, jako przykładowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację, wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów, nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”.

Odnosząc się z kolei do kwestii podatkowych związanych z wydatkami poniesionymi na reklamę, wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym poglądem przez reklamę rozumie się działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Może być ona realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych, zalet technicznych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach, spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia. Jednocześnie zauważyć należy, że można rozróżnić reklamę towaru, usługi, reklamę marki, a także reklamę samej firmy (przedsiębiorcy).

Dokonując zatem oceny zakresu pojęciowego „reprezentacji” i „reklamy” wywieść z powyższego należy, że reprezentacja dotyczy działań zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania wizerunku podatnika, jako podmiotu gospodarczego, natomiast reklama dotyczy działań zmierzających do kształtowania, rozpowszechniania wizerunku nie samego podatnika, lecz jego produktów (towarów i usług). Podnosi się także, że reklama polega na przedstawianiu towarów i usług oraz nakłanianiu do ich nabycia w sposób bezpośredni, zaś reprezentacja pośrednio promuje podmiot gospodarczy poprzez stworzenie dobrego wizerunku firmy. Ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny czy reklamowy) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji, jaką będzie spełniać w firmie.

Ponadto w pkt 38a powołanego art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako nieuznawane za koszty uzyskania przychodów, wymieniono wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Sp. z o.o., z okazji 20-lecia istnienia Firmy, zamierza zorganizować uroczyste obchody jubileuszu. Wśród zaproszonych gości znajdują się:

 • pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi (zarówno członkowie rodzin, jak i osoby towarzyszące niebędące członkami rodzin pracowników),
 • Udziałowcy Spółki wraz z osobami towarzyszącymi,
 • Członkowie Rady Nadzorczej wraz z osobami towarzyszącymi,
 • Przedstawiciele kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki (osoby decyzyjne) wraz z osobami towarzyszącymi.

Impreza odbywać się będzie poza siedzibą Firmy - impreza wyjazdowa - organizowana w hotelu, niebędącym własnością Spółki. Celem zorganizowanej imprezy ma być zintegrowanie pracowników, poprawa atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych, umocnienie poczucia lojalności i przynależności do firmy oraz zacieśnienie relacji między pracownikami a kontrahentami w kontaktach biznesowych, zachęcenie kontrahentów do zacieśniania współpracy, co przełożyć się ma na pozyskanie nowych zleceń oraz wzrost przychodów. Impreza ma przyczynić się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę wyników gospodarczo-ekonomicznych, zarówno dzięki wzrostowi zaangażowania w wykonywaną pracę wśród pracowników, a także poprzez pogłębienie współpracy z kontrahentami dzięki zastosowanym działaniom marketingowym.

Podczas spotkania z pracownikami i ich osobami towarzyszącymi Spółka zamierza zapewnić atrakcje mające przyczynić się do lepszej integracji pracowników, np. występ kabaretu, czy też umożliwienie wzięcia udziału w grach i zabawach organizowanych przez animatorów.

W dalszych częściach obchodów jubileuszu mają brać już udział wszyscy zaproszeni goście.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu ma być uroczysta gala, podczas której oprócz atrakcji w postaci pokazu rysowania na piasku, odbędą się wystąpienia Zarządu oraz zaproszonych gości oraz zaprezentowany zostanie film reklamowy przedstawiający produkty i usługi oferowane przez firmę, a także stosowane technologie. Podczas obchodów jubileuszu Spółka zamierza zapewnić odpowiedni do okazji program artystyczno-rozrywkowy, tj. występ kabaretu, oprawa muzyczna. Dodatkową atrakcją ma być pokaz barmański.

Spółka w związku z organizacją imprezy jubileuszowej poniesie wydatki takie jak:

 • koszty związane z kompleksową usługą organizacji imprezy jubileuszowej - w tym: noclegi dla uczestników, wynajem pomieszczeń, w których zostanie zorganizowana impreza, usługa przygotowania posiłków, napoje alkoholowe, koszt obsługi kelnerskiej
 • koszty związane z przygotowaniem zaproszeń, wystrojem pomieszczeń, w których odbędą się obchody jubileuszu, obsługa fotograficzna wydarzenia,
 • koszty związane z przeprowadzeniem zabaw integracyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących,
 • koszty związane z występami artystycznymi: pokaz rysowania na piasku, występ kabaretu, pokaz barmański,
 • koszt obsługi technicznej imprezy, oprawy muzycznej oraz nagłośnienia.

Koszt dotyczący Udziałowców oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej wraz z osobami towarzyszącymi Spółka zamierza wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Ponadto Wnioskodawca zamierza wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty zakupionych napojów alkoholowych, a także koszty związane z zorganizowaniem pokazu barmańskiego, noszącego zdaniem Wnioskodawcy znamiona reprezentacji.

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wydatki na organizację jubileuszu przypadające na pracowników i osoby im towarzyszące, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca wydatki te mają na celu poprawę osiąganych przez Wnioskodawcę wyników gospodarczo-ekonomicznych, zarówno dzięki wzrostowi zaangażowania w wykonywaną pracę wśród pracowników, a także poprzez pogłębienie współpracy z kontrahentami dzięki zastosowanym działaniom marketingowym. Niewątpliwie spotkania pracowników poza miejscem pracy w oderwaniu od codziennych problemów firmowych w towarzystwie bliskich im osób sprzyjają polepszeniu komunikacji, umocnieniu więzi z pracodawcą oraz mają wpływ na integrację zespołu. Udział osób towarzyszących w imprezie firmowej ma wpływ na wytworzenie bardziej swobodnej atmosfery i zadowolenia pracowników oraz buduje w nich poczucie akceptacji przyjętych wartości społecznych, co z kolei wpływa na większą motywację do pracy oraz głębszą i silniejszą integrację zespołu.

Odnosząc się natomiast do wydatków związanych z udziałem w imprezie jubileuszowej przedstawicieli kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki oraz osób im towarzyszących, wskazać należy, że wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe. Rozpatrując zasadność ich poniesienia należy wziąć pod uwagę całościowy charakter imprezy. Dla prawidłowej kwalifikacji kosztów najważniejszym jest bowiem wyraźne ustalenie głównego celu organizowanego spotkania i wskazanie potencjalnych korzyści oczekiwanych w związku z taką imprezą. Zauważyć należy, że jak wskazano w opisie sprawy podczas obchodów jubileuszu planowana jest bogata część rozrywkowa (uroczysta gala, pokaz rysowania na piasku, pokaz barmański występ kabaretu oraz oprawa muzyczna i konsumpcja). Wprawdzie w tracie obchodów jubileuszowych przewidziano również możliwość prowadzenia szczegółowych rozmów i dyskusji z kontrahentami na temat oferowanych usług oraz przyszłych realizacji oraz planowane jest zaprezentowanie filmu reklamowego przedstawiającego produkty i usługi oferowane przez Spółkę a wystrój przygotowanych na uroczystość pomieszczeń będzie zawierał różne materiały reklamowe, jednakże nie ulega wątpliwości, że ww. część promująca w sposób zdecydowany zostanie zdominowana przez przygotowaną równocześnie część konsumpcyjną (rozrywkową).

Tym samym obchody jubileuszu Firmy przybiorą charakter wydarzenia o cechach reprezentacyjnych. Należy tutaj podkreślić także, że osiągnięcie przez uczestników przygotowywanej imprezy (przedstawicieli kontrahentów i partnerów biznesowych) wiedzy i przekonań pożądanych przez Spółkę nie jest uzależnione od zaoferowania przez nią tak bogatej części rozrywkowej (konsumpcyjnej). Ponadto z uwagi na specyfikę oferowanych przez Spółkę produktów i usług (projektowych, budowlanych, montażowych, serwisowych, handlowych w zakresie systemów automatyki sterowania ruchem kolejowym, elektroniki, energetyki oraz telekomunikacji) potencjalnymi jej odbiorcami mogą być tylko określone, odznaczające się specyficznymi właściwościami podmioty. Trudno zatem przyjąć, że realnymi odbiorcami oferowanych produktów i usług mogłyby być osoby postronne względem tej działalności (tj. osoby towarzyszące przedstawicielom kontrahentów i partnerów biznesowych). Zaproszenie tych osób na przygotowywane obchody jubileuszowe również przesądza o reprezentacyjnym (wizerunkowym) charakterze imprezy.

NSA w wyroku w składzie 7 sędziów z 17 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 702/11 stwierdził, że oceniając czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

Mając zatem powyższe na względzie stwierdzić należy, że wydatki związane z organizacją imprezy jubileuszowej w zakresie dotyczącym kontrahentów i partnerów biznesowych oraz osób im towarzyszących noszą znamiona reprezentacji firmy mające na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach kontrahentów i partnerów biznesowych, uwypuklenie swojej zasobności i profesjonalizmu, czyli stworzenie oczekiwanego wizerunku Wnioskodawcy dla potencjalnego zawarcia umowy lub stworzenie korzystnych warunków jej zawarcia. Tym samym wydatki poniesione z tego tytułu, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Ponadto, tak jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku, koszty zakupionych napojów alkoholowych, a także koszty związane z zorganizowaniem pokazu barmańskiego związane z organizacją przedmiotowej imprezy jubileuszowej Spółki, uznać należy za koszty reprezentacyjne, o których stanowi art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co skutkuje tym, że wydatki te nie mogą zostać zakwalifikowane, jako koszty uzyskania przychodów Spółki. Także wskazane przez Wnioskodawcę koszty dotyczące zaproszonych udziałowców oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółki wraz z ich osobami towarzyszącymi, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko w zakresie:

 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją imprezy jubileuszowej Firmy dla:
  • pracowników i osób towarzyszących pracownikom – jest prawidłowe,
  • przedstawicieli kontrahentów i partnerów biznesowych oraz osób im towarzyszących – jest nieprawidłowe,
 2. wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków:
  • poniesionych na zakup alkoholu i pokaz barmański – jest prawidłowe,
  • związanych z organizacją ww. imprezy jubileuszowej dla członków rady nadzorczej i udziałowców wraz z osobami towarzyszącymi – jest prawidłowe.Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z organizacją jubileuszu Firmy (w szczególności związek pomiędzy ich poniesieniem a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu), do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj