Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-3.4012.378.2018.2.MT
z 24 września 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2018 r. (data wpływu 16 lipca 2018 r.), uzupełniony pismem z dnia 8 września 2018 r. (data wpływu 12 września 2018 r.) będący odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 31 sierpnia 2018 r. (doręczone Stronie 4 września 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 16 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 września 2018 r. (data wpływu 12 września 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr 0114-KDIP1-3.4012.378.2018.1.MT z dnia 31 sierpnia 2018 r. (doręczone Stronie 4 września 2018 r.).


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie uzupełniającym z dnia 8 września 2018 r.):


Od 4 listopada 2011 r. Wnioskodawca świadczy usługi elektryczne na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak również dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (PKD 43.21.Z, PKD 43.29.Z, PKD 47.99.Z). Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność polega na wymianie, konserwacji, remontach instalacji elektrycznej i odgromowej oraz urządzeń napędowych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, np. demontaż, montaż nowych przewodów elektrycznych, gniazdek, lamp, bram garażowych, rolet, itp., montaż instalacji odgromowej.

Wnioskodawca kompleksowo wykonuje elektroinstalacje tradycyjne, a także inteligentne w budynkach nowo powstałych oraz modernizuje i wymienia instalacje elektryczne w obiektach remontowanych. Swoje usługi oferuje dla klientów indywidualnych, a także firm, instytucji oraz spółdzielni mieszkaniowych. Wnioskodawca nie świadczy usług objętych bezwzględnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Zapłatę za świadczone usługi otrzymuje przeważnie przelewem bankowym, sporadycznie gotówką. W dniu 14 marca 2018 r. Wnioskodawca przekroczył limit uprawniający do zwolnienia, czyli kwotę 20 000 zł z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pierwsza faktura na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej została wystawiona 16 lutego 2018 r. na kwotę 14 465 zł (faktura gotówkowa - płatność gotówką). Kolejna faktura na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej została wystawiona 14 marca 2018 r. na kwotę 7 900 zł (faktura przelewowa - płatność przelewem). Od momentu przekroczenia limitu obrotu, tj. 14 marca 2018 do dnia 1 czerwca 2018 r. Wnioskodawca dokonał jednej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za którą pobrał płatność przelewem (faktura przelewowa).

Kasy fiskalnej Wnioskodawca nie nabył, albowiem zgodnie z § 2 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, zwalnia się z obowiązku stosowania kas rejestrujących, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od 1 czerwca 2018 r. płatność za świadczone usługi Wnioskodawca pobiera tylko przelewem bankowym, dodatkowo prowadzi ewidencję obrotu z której wynika, jakiej czynności dotyczyła zapłata. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych, z tym że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT, a ewidencja księgowa prowadzona jest w postaci podatkowej książki przychodów i rozchodów.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej i po przekroczeniu limitu 20 000 zł może nie posiadać w swojej działalności kasy rejestrującej?


Stanowisko Wnioskodawcy:


Ustawodawca wprowadził dwa rodzaje zwolnień z kas fiskalnych: zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe.


Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2018 r. zostały określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.


Zgodnie z § 2 ust. 2 w zw. z poz. 39 załącznika do przytoczonego wyżej rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku stosowania kas rejestrujących, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.


Prawo do zwolnienia podmiotowego z kas przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017 r. poz. 2454 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

  1. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł:
  2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Aby zatem posiadać prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu świadczenia usług elektrycznych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione warunki:

  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Powyższe warunki Wnioskodawca spełnia, gdyż od 1 czerwca 2018 r. płatność za świadczone usługi pobiera tylko przelewem bankowym i prowadzi ewidencję obrotu z której wynika, jakiej czynności dotyczyła zapłata.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.


W okresie od 1 stycznia 2018 r. kwestie dotyczące zwolnień na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.


Stosownie do § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.


I tak w części II załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - w poz. 39 wskazano jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 39 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za wykonane świadczenie w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.


Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.


Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.


Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.


W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.


Jednocześnie § 4 rozporządzenia wskazuje, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.


Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że od 4 listopada 2011 r. Wnioskodawca świadczy usługi elektryczne na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak również dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność polega na wymianie, konserwacji, remontach instalacji elektrycznej i odgromowej oraz urządzeń napędowych. Wnioskodawca kompleksowo wykonuje elektroinstalacje tradycyjne, a także inteligentne w budynkach nowo powstałych oraz modernizuje i wymienia instalacje elektryczne w obiektach remontowanych. Swoje usługi oferuje dla klientów indywidualnych, a także firm, instytucji oraz spółdzielni mieszkaniowych. Wnioskodawca nie świadczy usług objętych bezwzględnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Zapłatę za świadczone usługi otrzymuje przeważnie przelewem bankowym, sporadycznie gotówką. W dniu 14 marca 2018 r. Wnioskodawca przekroczył limit uprawniający do zwolnienia, czyli kwotę 20 000 zł z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pierwsza faktura na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej została wystawiona 16 lutego 2018 r. na kwotę 14 465 zł (faktura gotówkowa - płatność gotówką). Kolejna faktura na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej została wystawiona 14 marca 2018 r. na kwotę 7 900 zł (faktura przelewowa -płatność przelewem). Od momentu przekroczenia limitu obrotu, tj. 14 marca 2018 r. do dnia 1 czerwca 2018 r. Wnioskodawca dokonał jednej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za które pobrał płatność przelewem (faktura przelewowa). Od 1 czerwca 2018 r. płatność za świadczone usługi Wnioskodawca pobiera tylko przelewem bankowym, dodatkowo prowadzi ewidencję obrotu, z której wynika, jakiej czynności dotyczyła zapłata.


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej do sprzedaży usług elektrycznych, za które zapłata następuje w całości przelewem na rachunek bankowy, tj. czynności zwolnionych na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia.


Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy w pierwszej kolejności dokonać analizy czy Wnioskodawca nie jest wyłączony z prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w związku z wykonywaniem usług dietetycznych.


Wnioskodawca wskazał, że nie świadczy usług objętych bezwzględnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Zatem, Wnioskodawca z tytułu wykonywanych usług elektrycznych nie zostanie wyłączony z prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.


Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca w dniu 14 marca 2018 r. przekroczył limit uprawniający do zwolnienia, czyli kwotę 20 000 zł, z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał sprzedaży usług na rzecz rolników ryczałtowych. Od 1 czerwca 2018 r. płatność za świadczone usługi Wnioskodawca pobiera tylko przelewem bankowym i prowadzi ewidencję obrotu, z której wynika, jakiej czynności dotyczyła zapłata. Wnioskodawca wskazał, że od momentu przekroczenia limitu obrotu dnia 14 marca 2018 r. do dnia 1 czerwca 2018 r., dokonał jednej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za którą płatność pobrał w formie przelewu.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca na podstawie na podstawie § 2 ust. 2 w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług elektrycznych, ponieważ zapłata w całości za wykonaną przez Wnioskodawcę usługę elektryczną odbywa się za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy, z prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji i dowodów zapłaty jednoznacznie wynika, jakiej transakcji dotyczyła.


W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj