Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-2.4014.74.2018.3.SK
z 10 września 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 28 maja 2018 r. (data wpływu 1 czerwca 2018 r.), uzupełnionym 19 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokapitalizowania spółki kapitałowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2018 r. do tut. organu wpłynął wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokapitalizowania spółki kapitałowej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 lipca 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4014.74.2018.2.SK, 0114-KDIP2-2.4010.255.2018.3.AM, 0114-KDIP3-2.4011.340.2018.3.AK1 wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 lipca 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:

Panią A,

Panią B,

Podatkową Grupę Kapitałową X;

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji podatkowej składany jest wspólnie przez następujących Wnioskodawców (dalej zwanych łącznie: „Wnioskodawcami” oraz osobno: „Wnioskodawcą”):

 • spółkę pod firmą: X sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „X Holding”), która obecnie wchodzi w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej X (dalej: „PGK X”),
 • Panią A,
 • Panią B,
 • PGK X.

Pani A oraz Pani B (dalej łącznie zwane: „Wspólnikami” a każda z osobna również: „Wspólnikiem”) są jedynymi wspólnikami X Holding.

Pani A posiada 71.572 udziały X Holding o łącznej wartości nominalnej 71.572.000 PLN (dalej także: „Udziały zwykłe”).

Pani B posiada 71.572 udziały X Holding o łącznej wartości nominalnej 71.572.000 PLN (dalej także: „Udziały uprzywilejowane”).

W dniu 22 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników X Holding podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie zmiany treści aktu założycielskiego Spółki (dalej: „Uchwała nr 3”).

Uchwała nr 3 została umieszczona w protokole notarialnym sporządzonym przez notariusza.

Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.

Na mocy Uchwały nr 3 doszło do zmian w treści aktu założycielskiego X Holding, których celem było m.in. uprzywilejowanie udziałów Spółki posiadanych przez Panią B (tj. Udziały uprzywilejowane).

Udziały X Holding posiadane przez Panią B (tj. Udziały uprzywilejowane) zostały uprzywilejowane w rozumieniu art. 174 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm., dalej: „KSH”).

Stosownie do treści § 4 aktu założycielskiego X Holding, Udziały uprzywilejowane są uprzywilejowane w ten sposób, że kwota dywidendy przypadająca na każdy Udział uprzywilejowany wynosi 150% kwoty dywidendy przypadającej na każdy Udział zwykły.

Ponadto, zgodnie z § 13 aktu założycielskiego X Holding, w przypadku przeprowadzenia likwidacji Spółki, podział między Wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w ten sposób, że:

 • na Udziały uprzywilejowane przypadnie 70% majątku likwidacyjnego,
 • na Udziały zwykłe przypadnie 30% majątku likwidacyjnego.

Jeśli jednak na moment podziału majątku likwidacyjnego Spółki nie będą istnieć Udziały uprzywilejowane, to podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi proporcjonalnie do udziałów Spółki posiadanych przez wspólników.

Udziały uprzywilejowane tracą swoje uprzywilejowanie w momencie ich zbycia przez Panią B.

Jednocześnie, na mocy Uchwały nr 3, dokonano zmiany § 7 aktu założycielskiego X Holding, który otrzymał nowe poniższe brzmienie:

„ § 7. Pożyczki od wspólników i dopłaty

 1. Spółka może zaciągać pożyczki od swoich wspólników.
 2. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do Spółki.
 3. Maksymalna wysokość dopłat nałożonych na:
  1. każdy Udział uprzywilejowany wynosi 70% jego wartości nominalnej,
  2. każdy Udział zwykły wynosi 30% jego wartości nominalnej.
 4. Dopłaty muszą być zawsze nakładane na udziały Spółki w proporcji 2,33:1, czyli kwota dopłat nałożonych na każdy Udział uprzywilejowany wynosi 2,33 - krotności dopłat nałożonych na każdy Udział zwykły.
 5. Jeśli konieczne będzie zaokrąglenie kwoty uchwalonych dopłat, to zawsze nastąpi to do pełnych groszy (według zasad matematycznych).
 6. Każdorazowo wysokość i terminy wnoszenia dopłat oznaczone będą przez jednomyślną uchwałę Zgromadzenia Wspólników, przy uwzględnieniu treści § 7 aktu założycielskiego Spółki.
 7. Przez „jednomyślną uchwalę Zgromadzenia Wspólników”, o której mowa w § 7 ust. 6 aktu założycielskiego Spółki rozumie się uchwałę, w której ze wszystkich istniejących udziałów Spółki (z których możliwe jest wykonywanie prawa głosu) oddano głos „za” przyjęciem takiej uchwały.
 8. Dopłaty nie powiększają udziałów.
 9. Dopłaty zwracane będą wspólnikom na zasadach i w terminie określonym jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z wyłączeniem przepisów art. 179 § 1-§ 4 KSH, w szczególności zaś:
  1. dopłaty mogą być zwracane wspólnikom w sposób nierównomierny,
  2. zwrot dopłat nie będzie wymagać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  3. Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o zwrocie dopłat także wówczas, gdy w Spółce występuje strata bilansowa.
 10. Żądanie nowych dopłat nie pozbawia wspólników prawa do zwrotu dopłat wcześniejszych”.


Wszystkie zmiany aktu założycielskiego X Holding dokonane na podstawie Uchwały nr 3 (w tym wyżej przywołana zmiana § 7 aktu założycielskiego Spółki) zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 marca 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 marca 2018 r.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawcy wskazują, że Wspólnicy zamierzają dokapitalizować Spółkę w środki pieniężne w trybie i na zasadach określonych w § 7 aktu założycielskiego X Holding (dalej: „Dokapitalizowanie X Holding”).

Dla większej przejrzystości opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy poniżej przedstawiają przykład w jaki sposób dojdzie do Dokapitalizowania X Holding:

 • łączna kwota dokapitalizowania przypadająca na Udziały zwykle wyniesie 100j,
 • łączna kwota dokapitalizowania przypadająca na Udziały uprzywilejowane wyniesie 233j (100j x 2,33),
 • łączna kwota dokapitalizowania X Holding wyniesie 333j (100j + 233j).

Dokapitalizowanie X Holding będzie miało charakter zwrotny, co również nastąpi w trybie i na zasadach określonych w § 7 aktu założycielskiego Spółki. Zwrot może nastąpić w okresie, gdy X Holding będzie wchodzić w skład PGK X, jak również zwrot może nastąpić w okresie, gdy PGK X nie będzie już funkcjonować, a X Holding będzie samodzielnym podatnikiem podatku CIT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • dokapitalizowanie X Holding nastąpi w trybie i na zasadach określonych w § 7 od ust. 2 do ust. 10 aktu założycielskiego X Holding, a więc wyłącznie w oparciu o dopłaty od Wspólników (w rozumieniu tych postanowień aktu założycielskiego X Holding). Powyższe oznacza, że Dokapitalizowanie X Holding nie będzie obejmować pożyczek od Wspólników, o których mowa w § 7 ust. 1 aktu założycielskiego X Holding;
 • całokształt działań zdefiniowanych jako Dokapitalizowanie X Holding nie będzie obejmować pożyczek od Wspólników, o których mowa w § 7 ust. 1 aktu założycielskiego X Holding;
 • formalną podstawą Dokapitalizowania X Holding będą postanowienia § 7 od ust. 2 do ust. 10 aktu założycielskiego X Holding. Jednocześnie, źródłem i fundamentem wyżej opisanej regulacji aktu założycielskiego X Holding są postanowienia art. 177 KSH - 179 KSH, które zostały jednak odpowiednio zmodyfikowane i dopasowane do potrzeb X Holding w zakresie dopuszczonym przez KSH, co wynika z faktu zarejestrowania przedmiotowej treści aktu założycielskiego X Holding przez Sąd Rejonowy, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie z dnia 26 marca 2018 r.);
 • postanowienia § 7 ust. 9 aktu założycielskiego X Holding stanowią formę uelastycznienia Dokapitalizowania X Holding. Sformułowanie, że „dopłaty mogą być zwracane wspólnikom w sposób nierównomierny” oznacza w praktyce możliwość ustalenia różnych warunków zwrotu środków pieniężnych do poszczególnych Wspólników lub różnych warunków zwrotu środków pieniężnych w stosunku do określonego rodzaju udziałów X Holding (tj. inne warunki w odniesieniu do Udziałów uprzywilejowanych oraz inne warunki w odniesieniu do Udziałów zwykłych).

Obrazując powyższe na wybranych przykładach, może to oznaczać:

 • możliwość zwrotu środków pieniężnych w danym momencie wyłącznie do jednego ze Wspólników,
  • w przykładzie przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego może to oznaczać np. dokonanie zwrotu wyłącznie na Udziały uprzywilejowane w wysokości np. 20j, przy jednoczesnym braku zwrotu (w danym momencie) na Udziały zwykłe,

 • lub możliwość częściowego zwrotu środków pieniężnych w danym momencie do wszystkich Wspólników lecz w proporcji innej (na moment konkretnego częściowego zwrotu) niż wynikająca z proporcji w jakiej Wspólnicy wnosili środki pieniężne do X Holding w ramach Dokapitalizowania X Holding,
  • w przykładzie przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego może to oznaczać np. dokonanie zwrotu na Udziały uprzywilejowane w wysokości 10j oraz dokonanie zwrotu na Udziały zwykłe w wysokości 10j, mimo faktu, że środki pieniężne były wnoszone w proporcji 2,33:1,
 • lub możliwość ustalenia, że w pierwszej kolejności środki pieniężne zwracane są na Udziały uprzywilejowane, a dopiero później na Udziały zwykłe.


Decyzję o warunkach zwrotu środków pieniężnych podejmować będzie (stosownie do treści § 7 ust. 9 aktu założycielskiego X Holding) Zgromadzenie Wspólników X Holding w drodze jednomyślnej uchwały.

Powyższe dotyczy jednak przejściowych różnic w stopniu zwracania środków pieniężnych do danego Wspólnika, ponieważ docelowo środki pieniężne wniesione przez danego Wspólnika do X Holding w ramach Dokapitalizowania X Holding zostaną temu Wspólnikowi zwrócone w całości.

Podkreślenia wymaga zatem fakt, że maksymalna kwota zwrotu dla danego Wspólnika ograniczona jest zawsze kwotą jaką ten Wspólnik wniósł do X Holding w ramach Dokapitalizowania X Holding.

- maksymalna kwota środków pieniężnych jaka może zostać zwrócona danemu Wspólnikowi będzie zawsze ograniczona kwotą środków pieniężnych jakie ten Wspólnik wniósł do X Holding w ramach Dokapitalizowania X Holding.

Innymi słowy, kwota zwrotu na dany udział X Holding będzie ograniczona zawsze kwotą jaką należało wnieść na dany udział X Holding w ramach Dokapitalizowania X Holding.

W przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego przykładzie oznacza to, że:

 • maksymalna kwota jaka może zostać zwrócona na Udziały zwykłe wyniesie 100j,
 • maksymalna kwota jaka może zostać zwrócona na Udziały uprzywilejowane wyniesie 233j.

Ponadto, środki pieniężne będą zwracane wyłącznie na udziały X Holding, z którymi pierwotnie związany był obowiązek Dokapitalizowania X Holding.

Zwrot środków pieniężnych będzie mógł nastąpić zarówno jednorazowo, jak również w wielu transzach (stosownie do decyzji organów korporacyjnych X Holding).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, całokształt działań zdefiniowanych w opisie zdarzenia przyszłego jako dokapitalizowanie X Holding będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Zainteresowanych, w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, całokształt działań zdefiniowanych w opisie zdarzenia przyszłego jako Dokapitalizowanie X Holding będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy PCC, podatkowi PCC podlegają m.in. umowy spółek oraz ich zmiany.

Jednocześnie, zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy PCC, przepisy Ustawy PCC o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek i ich zmiany.

Ponadto, stosownie do treści art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy PCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej m.in. dopłaty.

W myśl art. la pkt 2 Ustawy PCC, na gruncie Ustawy PCC spółka kapitałowa oznacza m.in. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy PCC w związku z art. 4 pkt 9 Ustawy PCC, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce, której umowa spółki jest zmieniana (tj. w przypadku dopłat na spółce, do której takie dopłaty są wnoszone).

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) Ustawy PCC w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 Ustawy PCC, podstawę opodatkowania podatkiem PCC stanowi kwota dopłat, a stawka podatku PCC wynosi 0,5%.

W myśl art. 10 ust. 1 Ustawy PCC w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy PCC, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku PCC, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek PCC w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, którym jest np. notariusz, o ile czynność cywilnoprawna dokonywana jest w formie aktu notarialnego.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o wyżej przywołane przepisy Ustawy PCC, w ocenie Wnioskodawców, całokształt działań zdefiniowanych w opisie zdarzenia przyszłego jako Dokapitalizowanie X Holding będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC.

To oznacza, że obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a więc z momentem podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników X Holding uchwały w rozumieniu § 7 ust. 6 aktu założycielskiego Spółki.

Jednocześnie, obowiązek podatkowy będzie ciążył na X Holding.

Podstawę opodatkowania podatkiem PCC stanowić będzie łączna kwota Dokapitalizowania X Holding, czyli w przykładzie wskazanym w opisie zdarzenia przyszłego kwota 333j.

Stawka podatku PCC wyniesie 0,5%.

Spółka będzie zobowiązana uregulować podatek PCC w terminie 14 dni od momentu podjęcia uchwały, o której mowa w § 7 ust. 6 aktu założycielskiego X Holding, chyba, że przedmiotowa uchwała zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ wtedy podatek PCC zostanie pobrany przez notariusza jako jego płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Natomiast – stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 – za zmianę umowy przy spółce kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie zaś z art. 1a pkt 2 ww. ustawy – za spółkę kapitałową uważa się spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Zgodnie natomiast z art. 4 pkt 9 ww. ustawy – obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ww. ustawy – podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Wskazać również należy, że zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ww. ustawy – podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm. dalej: „KSH”) – umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów (art. 177 § 2 KSH).

W myśl art. 178 § 1 KSH – wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

W myśl art. 178 § 2 KSH – jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 KSH – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie art. 179 § 2 KSH – zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.

Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat (art. 179 § 3 i § 4 KSH).

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Cytowany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia w przypadku wnoszenia dopłat.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że wspólnicy Spółki zamierzają dokapitalizować spółkę w środki pieniężne w trybie i na zasadach określonych w § 7 aktu założycielskiego Spółki. Formalną podstawą dokapitalizowania Spółki będą postanowienia § 7 od ust. 2 do ust. 10 aktu założycielskiego Spółki. Jednocześnie, źródłem i fundamentem wyżej opisanej regulacji aktu założycielskiego są postanowienia art. 177 KSH-179 KSH, które zostały jednak odpowiednio zmodyfikowane i dopasowane do potrzeb Spółki w zakresie dopuszczonym przez KSH, co wynika z faktu zarejestrowania treści aktu założycielskiego Spółki przez Sąd Rejonowy.

Zgodnie ze zmienionym § 7 aktu założycielskiego maksymalna wysokość dopłat nałożonych na każdy udział uprzywilejowany wynosi 70% jego wartości nominalnej, a na każdy udział zwykły wynosi 30% jego wartości nominalnej. Dopłaty muszą być zawsze nakładane na udziały Spółki w proporcji 2,33:1, czyli kwota dopłat nałożonych na każdy udział uprzywilejowany wynosi 2,33-krotności dopłat nałożonych na każdy udział zwykły. Dopłaty nie powiększają udziałów. Dokapitalizowanie Spółki będzie miało charakter zwrotny. Dopłaty zwracane będą wspólnikom na zasadach i w terminie określonym jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z wyłączeniem przepisów art. 179 § 1-§ 4 KSH. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom w sposób nierównomierny. Oznacza to możliwość ustalenia różnych warunków zwrotu środków pieniężnych do poszczególnych wspólników lub różnych warunków zwrotu środków pieniężnych w stosunku do określonego rodzaju udziałów Spółki (tj. inne warunki w odniesieniu do udziałów uprzywilejowanych oraz inne warunki w odniesieniu do udziałów zwykłych).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że docelowo środki pieniężne wniesione przez danego wspólnika do Spółki w ramach dokapitalizowania zostaną temu wspólnikowi zwrócone w całości. Zwrot środków pieniężnych będzie mógł nastąpić zarówno jednorazowo, jak również w wielu transzach stosownie do decyzji organów Spółki. Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o zwrocie dopłat także wówczas, gdy w Spółce występuje strata bilansowa.

W tym miejscu zaakcentować należy, że pismem z 10 lipca 2018r. Wnioskodawca został wezwany o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia m.in. poprzez wskazanie czy wnoszenie dopłat do Spółki będzie następowało w trybie i na zasadach określonych w przepisach art. 177-179 KSH. W odpowiedzi Wnioskodawca wskazał, iż podstawą dokapitalizowania będą postanowienia aktu założycielskiego. Jednocześnie źródłem i fundamentem opisanej regulacji są postanowienia art. 177-179 KSH, które zostały jednak odpowiednio zmodyfikowane i dopasowane do potrzeb Spółki w zakresie dopuszczonym przez KSH.

Jednocześnie zwrócić uwagę należy na to, że Sąd Rejestrowy KRS dokonując na wniosek, wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986) bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Należy więc uznać, iż skoro zmiana aktu założycielskiego Wnioskodawcy, określająca m.in. zasady dokonywania dopłat do Spółki, została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r., to fakt ten potwierdza, iż zmiana ta dokonana została w zgodzie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

Jeżeli zatem – jak wskazał Wnioskodawca – zakres wprowadzonych zmian jest dopuszczalny w świetle regulacji KSH i opisane we wniosku dopłaty będą wnoszone w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks Spółek Handlowych to z chwilą podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie obowiązek podatkowy, który ciążyć będzie na Spółce.

Podsumowując, wniesienie dopłat do Spółki przez wspólników Spółki – tj. Zainteresowanych niebędących stroną postępowania – spowoduje zmianę umowy spółki w świetle art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przedmiotowej sprawie zmiana umowy Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ww. ustawy. Stosownie do uregulowania w art. 7 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy – stawka podatku wynosi 0,5%, natomiast podstawę opodatkowania omawianym podatkiem stanowi – zgodnie z przywołanym powyżej brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wartość dopłat do Spółki. Obowiązek podatkowy w związku z dokonaniem zmiany umowy spółki – powstaje w momencie podjęcia uchwały Spółki i zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy – ciąży na Spółce. Spółka jest obowiązana złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni. W przypadku gdy uchwała zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego poboru podatku dokonuje notariusz jako płatnik.

Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj