Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-2.4010.298.2018.4.AG
z 30 sierpnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2018 r. (data nadania 31 lipca 2018 r., data wpływu 3 sierpnia 2018 r.) na wezwanie z dnia 26 lipca 2018 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.341.2018.2.EC, 0114-KDIP2-2.4010.298.2018.3.AG (data nadania 26 lipca 2018 r., data odbioru 27 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika związanych z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 2 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika związanych z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca m.in. w celu pozyskania nowych klientów lub utrzymania dotychczasowych, a także promowania sprzedawanych produktów i towarów oraz zwiększenia ich sprzedaży organizuje akcje promocyjne. Akcje promocyjne mogą być przeprowadzane w formie konkursów, loterii promocyjnych, sprzedaży premiowej lub innej o podobnym charakterze (zwane dalej: „Akcjami promocyjnymi”).


Akcje promocyjne kierowane są m.in. do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które uczestniczą w Akcjach promocyjnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zwanych dalej: „Przedsiębiorcami”).


Może się zdarzyć, że z uwagi na moment wydania nagrody (np. jego powiązanie z dokonaniem sprzedaży), mogą być one odebrane przez przedstawicieli (np. pracowników) Przedsiębiorców (zwanych dalej: „Przedstawicielami”).


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy nagrody odebrane przez Przedstawicieli w związku z udziałem Przedsiębiorców w Akcjach promocyjnych stanowią dla Przedsiębiorców przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tym związane (w szczególności w zakresie poboru podatku i wystawiania informacji podatkowych)?


Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie, w jakim dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.


Stanowisko Wnioskodawcy.


Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody odebrane przez Przedstawicieli w związku z udziałem Przedsiębiorców w Akcjach promocyjnych stanowią dla Przedsiębiorców przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tym związane. W szczególności, Wnioskodawca nie jest uprawniony do poboru podatku z tytułu nagród wydanych Przedstawicielom, ani nie jest zobowiązany do wystawiania informacji podatkowych w tym zakresie. Przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego opodatkowania przychodów z tytułu nagród otrzymanych w związku z udziałem w Akcjach premiowych.


Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 UPIT, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.


Z kolei, w myśl art. 41 ust. 4 UPIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Ponadto, stosownie do art. 42 ust. 1a UPIT, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 UPIT, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.


Ponadto, w myśl art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 UPIT, przychodami z działalności są kwoty należne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


Z kolei, z art. 44 ust. 1 UPIT wynika, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy.


Podobnie, zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 UCIT, przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Z kolei, w myśl art. 25 ust. 1 UCIT, podatnicy są obowiązani sami wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Skoro nagrody w Akcjach promocyjnych zostały uzyskane przez Przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, to przychód z tego tytułu powinien być zaliczony do przychodów z tej działalności. Nie ma bowiem uzasadnienia do wyłączenia tych nagród ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, w sytuacji gdy zostały one uzyskane z uwagi na czynności podejmowane w ramach prowadzenia tej działalności.

W szczególności, nagrody otrzymane przez Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi nie mogą być zaliczone do przychodów z innych źródeł, gdyż zgodnie z art. 20 ust. 1 UPIT za przychody z innych źródeł mogą być uznane tylko nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych, m.in. w art. 14 UPIT.

Ponieważ nagrody otrzymane przez Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w ramach Akcji promocyjnych mają związek z działalnością gospodarczą, z której przychody zostały określone w art. 14 UPIT, to takie nagrody nie mogą być zaliczone do przychodów z innych źródeł.


Z kolei w odniesieniu do dochodów Przedsiębiorców będących osobami prawnymi przepisy UPIT (w tym o przychodach z innych źródeł) nie mają zastosowania.


Fakt odebrania nagrody przez Przedstawiciela nie wpływa na jej przypisanie do źródła przychodów. Źródłem tej nagrody nadal pozostaje działalność gospodarcza Przedsiębiorcy, gdyż to zachowanie w ramach tej działalności (np. dokonanie zakupu) skutkuje wydaniem nagrody z tytułu Akcji promocyjnej. Jeżeli beneficjentem takiej nagrody ostatecznie zostanie Przedstawiciel, to będzie to wynikać z dyspozycji lub zgody Przedsiębiorcy w odniesieniu do nagrody, która przypadała Przedsiębiorcy.

W związku z powyższym, z tytułu wydania Przedstawicielom nagród w związku z udziałem Przedsiębiorców w Akcjach promocyjnych na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika. W szczególności Wnioskodawca nie jest uprawniony do poboru podatku z tytułu nagród wydanych Przedstawicielom, ani nie jest zobowiązany do wystawiania informacji podatkowych w tym zakresie. Przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego opodatkowania przychodów z tytułu nagród otrzymanych w związku z udziałem w Akcjach premiowych.

Identyczne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji o sygn. 0115-KDIT3.4011.174.2018.1.DP z dnia 12 kwietnia 2018 r., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: „Na gruncie omawianej ustawy kwalifikowane są (nagrody – przyp. Wnioskodawcy) do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Nagrody te podlegają opodatkowaniu według tych samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej – bez względu na to, czy nagrodę odbierze osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą czy też w jej imieniu pracownik. Wobec powyższego na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy”.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Na wstępie zauważyć należy, że przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak wynika z zadanego we wniosku pytania, są w szczególności kwestie związane z obowiązkami płatnika (w zakresie poboru podatku i wystawiania informacji podatkowych) z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę Akcji promocyjnych w związku z uczestnictwem w tych Akcjach promocyjnych Przedsiębiorców, będących osobami prawnymi, w imieniu których przysługujące im nagrody odbierane będą przez ich Przedstawicieli, np. pracowników.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Kwestie związane z obowiązkami płatnika związanymi z poborem i wystawieniem informacji podatkowych uregulowane zostały w art. 26 oraz art. 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm.; dalej: „updop”).

W myśl art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e (…).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 updop, płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 (...), na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.


Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

  1. art. 3 ust. 1 – informację o wysokości pobranego podatku,
  2. art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

- sporządzone według ustalonego wzoru.Art. 26a updop stanowi natomiast o obowiązku nałożonym na ww. płatników do składania rocznych deklaracji z powyższych tytułów.


Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca organizuje Akcje promocyjne m.in. w celu pozyskania nowych klientów lub utrzymania dotychczasowych, a także w celu promowania sprzedawanych produktów i towarów oraz zwiększenia ich sprzedaży. Akcje promocyjne mogą być przeprowadzane w formie konkursów, loterii promocyjnych, sprzedaży premiowej lub innej o podobnym charakterze. Akcje promocyjne kierowane są m.in. do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które uczestniczą w akcjach promocyjnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą („Przedsiębiorcy”). Może się zdarzyć, że z uwagi na moment wydania nagród, mogą być one odebrane przez przedstawicieli (np. pracowników) Przedsiębiorców („Przedstawiciele”).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w art. 26 przewiduje obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego i podatnika związane z dokonywaniem wypłat należności z tytułów ściśle określonych w tym artykule. Nie ulega wątpliwości, że wypłata nagród z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę Akcji promocyjnych nie jest objęta zakresem tego przepisu. Oznacza to tym samym, że Spółka nie jest zobowiązana do pobrania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z organizowanymi Akcjami promocyjnymi oraz do sporządzania informacji podatkowych w tym zakresie.

Przechodząc do kwestii związanej z powstaniem przychodu w związku z uzyskaniem nagród przez Przedsiębiorców wskazać w pierwszej kolejności trzeba, że od 2018 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dwa źródła przychodów: zyski kapitałowe oraz pozostałe (z działalności gospodarczej lub inaczej operacyjnej – mimo, że formalnie nie zostały tak nazwane w ustawie).

Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 omawianej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe oraz wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Stosownie natomiast do art. 12 ust. 3 ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jak wskazał Wnioskodawca w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wniosku, Akcje promocyjne kierowane są do Przedsiębiorców, czyli m.in. do osób prawnych, które uczestniczą w Akcjach promocyjnych w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Co do zasady, świadczenia otrzymane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych stanowią jego przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu (po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje zwolnień dla nagród otrzymanych w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez inne podmioty. Przychód z tego tytułu powstaje, co do zasady, w okresie ich faktycznego otrzymania bez względu na okres, którego dotyczy promocja.


W związku z powyższym, otrzymane nagrody w związku z uczestnictwem w Akcjach promocyjnych będą stanowiły przychód podatkowy po stronie Przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.


Zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Jednocześnie, jak już wskazano powyżej, w niniejszej sprawie beneficjentem nagród są osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Oczywistym jest, że osoby prawne z uwagi na swój status nie mogą odbierać ww. nagród, lecz czynią to przez swoich przedstawicieli, np. pracowników. Nie ma więc w omawianym przypadku znaczenia, kto odbierze daną nagrodę, przysługującą konkretnej osobie prawnej.

Podsumowując, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że z tytułu wydania Przedstawicielom nagród w związku z udziałem Przedsiębiorców w Akcjach promocyjnych, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca nie jest uprawniony do poboru podatku z tytułu nagród wydanych Przedstawicielom, ani nie jest zobowiązany do wystawiania informacji podatkowych w tym zakresie. Zobowiązanymi do poboru podatku oraz wystawienia ww. informacji są osoby prawne, będące uczestnikami Akcji promocyjnych.


Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika związanych z poborem podatku i wystawianiem informacji podatkowych z tytułu organizowanych Akcji promocyjnych, jest prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj