Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-1.4012.343.2018.1.MW
z 19 lipca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. (data wpływu 18 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z aktualizacją zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z aktualizacją zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Wniosek uzupełniono w dniu 18 czerwca 2018 r. o wskazanie, na które pytania wskazane we wniosku Wnioskodawczyni oczekuje odpowiedzi oraz o doprecyzowanie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego przyporządkowanego do pytania nr 2 wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu X-12-2017 roku Wnioskodawczyni złożyła wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej do CEiDG, w tym samym dniu został jej nadany numer NIP.

Działalność gospodarczą rozpoczęła X-01-2018 roku. Działalność związana jest z głównie z klasą PKD 73.1 w tym podklasą PKD 73.11 Z, obejmującą:

 • kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:
  • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
  • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie bilbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,
  • dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
  • tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,
 • prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:
  • promocję wyrobów,
  • marketing bezpośredni,
  • doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną,
  • doradztwo marketingowe.

PKD 47.91.Z:

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

 • dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego,
 • dowolnego produktu przez Internet,
 • bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon,
 • prowadzoną na aukcjach internetowych.

PKD 47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami w tym:

 • sprzedaż z automatów sprzedających itp.

Działalność swoją Wnioskodawczyni rozpoczęła z zamiarem działania od zaraz ze statusem podatnika VAT czynnego. Wnioskodawczyni była przekonana, że poprzez samą rejestrację w Urzędzie Gminy w tak zwanym „jednym okienku” dopełniła wszystkich formalności od strony prawno-podatkowej. Wnioskodawczyni działała od samego początku jako podatnik VAT czynny.

W miesiącu styczniu w „oparciu” o swoją niewiedzę Wnioskodawczyni wystawiła pierwszą fakturę sprzedaży naliczając VAT w stawce 23% (wyklejanie powierzchni reklamowych). Za wykonaną usługę otrzymała zapłatę na rachunek bankowy. Ponadto Wnioskodawczyni dokonała w miesiącu styczniu dużych nakładów inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością m.in. zakup samochodu, towarów handlowych, domeny internetowej. Wszystkie zakupione rzeczy Wnioskodawczyni będzie wykorzystywać do bieżącej i przyszłej działalności opodatkowanej. Wnioskodawczyni poinformowała również swoich kontrahentów, że jest VATowcem, gdyż od początku działalności taki był jej zamiar. W lutym tj. X-02-2018 r. Wnioskodawczyni złożyła deklarację VAT-7 za styczeń jak również przesłała Jednolity Plik Kontrolny - dokumenty podatkowe obowiązkowe dla czynnego podatnika VAT.

Działanie Wnioskodawczyni jako podatnika nie było działaniem, które miało na celu wprowadzić w błąd Organy Skarbowe ani narazić na uszczuplenie należności publiczno-prawnych.

X marca Wnioskodawczyni otrzymała informację telefoniczną z Urzędu Skarbowego, że nie złożyła zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Z obowiązku tego Wnioskodawczyni wywiązała się w dniu X marca 2018 roku składając osobiście w Urzędzie Skarbowym deklarację VAT-R. Pani w rejestracji poinformowała ją, że czynnym podatnikiem VAT będzie dopiero od miesiąca kwietnia, co pozbawia Wnioskodawczynię jako podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w styczniu 2018 r.

Poinformowano Wnioskodawczynię również, że musi dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń i JPK, korygując podatek naliczony.

Po przeanalizowaniu i zapoznaniu się z interpretacjami różnych Izb Skarbowych (IPTPP2/443 -509/11-4/BM Izba Skarbowa w Łodzi, IPPP2/443-35/13-2KOM Izba Skarbowa w Warszawie, IPTPP2/4512-365/15-4/KK Izba Skarbowa w Łodzi), które przedstawiały podobną sytuacją do sytuacji Wnioskodawczyni, postanowiła złożyć w dniu X-03-2018 w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R z datą X-01-2018 - data rozpoczęcia działalności. Do zgłoszenia rejestracyjnego Wnioskodawczyni dołączyła również pismo wyjaśniające.

Wnioskodawczyni oczekiwała na odpowiedź z Urzędu Skarbowego: czy aktualizacja została przyjęta pozytywnie czy też negatywnie. W końcu Wnioskodawczyni będąc w Urzędzie Skarbowym, w innej sprawie, poszła zapytać się Pani w rejestracji jak wygląda jej sprawa.

Pani poinformowała Wnioskodawczynię, że Urząd Skarbowy nie ma obowiązku poinformować pisemnie podatnika jak została przyjęta aktualizacja. Nie chciała również udzielić informacji czy Wnioskodawczyni stała się czynnym podatnikiem VAT od stycznia. Obawiając się sankcji karno-skarbowych w dniu X kwietnia br. dokonała korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2018 r. oraz JPK, wykazując tylko podatek należny. Wnioskodawczyni chce ponadto nadmienić, że za miesiąc luty i marzec 2018 r. złożyła deklaracje VAT-7 oraz JPK, wykazując w nich podatek należny od dokonanej w tych miesiącach sprzedaży.

W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni postanowiła wystąpić o interpretację indywidualną mającą na celu uzyskanie odpowiedzi na 2 pytania:

 1. Czy złożenie aktualizacji VAT-R z datą rozpoczęcia działalności X-01-2018 roku daje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu za miesiąc styczeń 2018 roku w deklaracji VAT-7 za styczeń lub w dwóch kolejnych miesiącach tj. luty albo marzec 2018 r.
 2. Czy mimo braku zgłoszenia VAT-R z dniem X-01-2018 Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które dokumentujące nabycie towarów i usług za miesiąc styczeń 2018 roku?

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy złożenie aktualizacji VAT-R z datą rozpoczęcia działalności X-01-2018 roku daje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu za miesiąc styczeń 2018 roku?
 2. Czy mimo braku zgłoszenia VAT-R z dniem X-01-2018 Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które dokumentuje nabycie towarów i usług za miesiąc styczeń 2018 roku?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1

Przysługuje jej prawo do odliczenia podatku z faktur zakupu za miesiąc styczeń po złożeniu aktualizacji VAT-R.

Bowiem jak wynika z interpretacji wydanych w podobnych sprawach: interpretacja IPTPP2/443 -509/11-4/BM Izba Skarbowa w Łodzi, IPP2/443/35/13-2/KM Izba Skarbowa w Warszawie, IPTPP2/4512-365/15-4/KK Izba Skarbowa w Łodzi - w odniesieniu do ostatniej przytoczonej interpretacji wynika według Dyrektora tamtej Izby Skarbowej, iż „Wobec powyższego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów w marcu 2015 r. i kwietniu 2015 r. konieczne jest uprzednie skorygowanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawca wskaże datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres rozliczeniowy, od którego zachowywał sie jak zarejestrowany podatnik podatku VAT (...)”.

W sprawie niedopełnienia formalności zgłoszenia VAT-R wypowiadał sie również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-385/09 (Nidera).

Z orzeczenia tego wynika, że prawo do odliczenia VAT powstaje w momencie, którym podatek ten stał sie należny, a jego powstanie nie jest w żaden sposób uzależnione od formalnego uznania statusu podatnika przez organ skarbowy, ale od zaistnienia po stronie podatnika zamiaru, potwierdzonego obiektywnymi dowodami, prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów dotyczących VAT.

Zainteresowana od momentu rozpoczęcia działalności zachowywała się jak podatnik VAT czynny. Opodatkowała sprzedaż, sporządziła rejestry VAT zakupu i sprzedaży, sporządziła deklarację VAT-7 za miesiąc styczeń oraz wysłała JPK.

W związku z tym Wnioskodawczyni uważa, że aktualizacja zgłoszenia VAT-R z datą X-01-2018 r. - rozpoczęcie działalności daje prawo do odliczenia podatku naliczonego za styczeń 2018 r.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego.

Art. 88 ust. 4 ww. ustawy wskazuje, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje sie do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z przepisu tego jednak nie wynika, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu czynnego podatnika VAT juz w momencie dokonania zakupu.

Podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, jednakże aby uprawnienie to zrealizować, musi posiadać status czynnego podatnika VAT. Potwierdzenie takiej sytuacji znajduje odzwierciedlenie w interpretacji z dnia 30.09.2012 r. - lPP1/443-771/10-2/AP, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem towarów i usług dokonanych przed rejestracją, pod warunkiem, że nabyte towary i usługi będą wykorzystywane w obecnej lub przyszłej działalności.

Potwierdzeniem powyższego mogą być wyroki ETS w sprawach: C-400/98, C-268/3 oraz C-110/94, gdzie ETS wskazał, że powstanie prawa do odliczenia nie jest uzależnione od dokonania wcześniejszej rejestracji dla celów VAT i nie zależy od formalnego uznania statusu podatnika przez organy podatkowe.

Zakupione towary i usługi związane są z wykonywaniem przez podatnika bieżącej i przyszłej działalności opodatkowanej zatem należy stwierdzić, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów poczynionych przed rejestracją.

Można powołać się również na zasadę neutralności podatku VAT wynikającą z Dyrektywy unijnej oraz wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 445/05, w którym sąd stwierdził:

„Mając bowiem na uwadze zasadę neutralności podatku VAT, a także posiadanie przez podmiot prowadzący działania przygotowawcze do uruchomienia działalności gospodarczej statusu podatnika VAT - gdyż status ten jest kategorią obiektywną, niezależną od faktu zarejestrowania się w tym charakterze - uznać należy, że status podatnika czynnego VAT (Zarejestrowanego) konieczny jest w momencie wykazania odliczenia, nie musi natomiast istnieć na dzień, w którym miały miejsce czynności opodatkowane, z których wynika podatek podlegający odliczeniu”.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że zdaniem Wnioskodawczyni przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu za miesiąc styczeń 2018 roku mimo braku zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R z dniem X-01-2018 r.

Nieświadomość Wnioskodawczyni spowodowała, że w sposób niezamierzony nie dopełniła formalności rejestracyjnych VAT-R. Potwierdzeniem na to są działania Wnioskodawczyni, a mianowicie:

 • Wnioskodawczyni wystawiła fakturę sprzedaży naliczając 23% VAT,
 • poinformowała swoich potencjalnych odbiorców, że jest czynnym podatnikiem VAT,
 • sporządziła w ustawowym terminie deklaracje VAT-7 oraz JPK - wykazując w nich podatek należny i naliczony.

Powyższe działania świadczą o tym, że podatnik działał od momentu rozpoczęcia działalności jako czynny podatnik VAT.

Ponadto Wnioskodawczyni uważa, że uprawnienie do odliczenia podatku VAT nabywa w momencie otrzymania faktur zakupu, które związane są z prowadzoną działalnością, a tym samym ze sprzedażą opodatkowaną.

Zdaniem Wnioskodawczyni ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów poczynionych przed rejestracja o ile występują przesłanki przemawiające za tym, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej i przyszłej działalności opodatkowanej co miało miejsce w tym przypadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Według art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jak stanowi art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Podkreślić w tym miejscu należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Wskazany powyżej przepis ustawy przewiduje sankcję w postaci pozbawienia podatnika prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w razie niezarejestrowania się, ale nie wskazuje wprost, z jakim momentem – z punktu widzenia niemożności odliczenia podatku naliczonego – należy wiązać status podatnika (zarejestrowany czy nie). Z art. 88 ust. 4 ustawy nie wynika bowiem, aby do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury. Podatnik nabywa więc prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Przy czym należy wskazać, że zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit b), zwolnień, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem :

 • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
 • wyrobów tytoniowych,
 • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy, dodany do ustawy od dnia 1 stycznia 2017 r., naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

 1. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
 2. podmiot ten nie istnieje, lub
 3. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
 4. podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Jak wynika z art. 96 ust. 5 ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

 1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Natomiast w myśl art. 99 ust. 2 ustawy, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Stosowanie do art. 99 ust. 3 ustawy, mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Rejestracja następuje zatem w momencie zgłoszenia rejestracyjnego, tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R. Z tym momentem podmiot uzyskuje formalne znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług i od tego dnia przysługuje mu prawo do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów.

Zgodnie z powyższym, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną. Ponadto należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wspomniano, jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, winny zostać usunięte – najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie podmiotu otrzymującego fakturę jako podatnika VAT czynnego.

Zatem należy stwierdzić, że ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych w czasie, gdy nie widniał on w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej (oraz spełniają inne warunki określone w przepisach ustawy). Niemniej, ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnika VAT czynnego.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że w dniu X-12-2017 roku Wnioskodawczyni złożyła wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej do CEiDG, w tym samym dniu został jej nadany numer NIP. Działalność gospodarczą rozpoczęła X-01-2018 roku. Działalność związana jest z głównie z klasa PKD 73.1 w tym podklasą PKD 73.11 Z. Działalność swoją Wnioskodawczyni rozpoczęła z zamiarem działania od zaraz ze statusem podatnika VAT czynnego. Wnioskodawczyni była przekonana, że poprzez samą rejestrację w Urzędzie Gminy w tak zwanym „jednym okienku” dopełniła wszystkich formalności od strony prawno-podatkowej. Wnioskodawczyni działała od samego początku jako podatnik VAT czynny. W miesiącu styczniu w „oparciu” o swoją niewiedzę Wnioskodawczyni wystawiła pierwszą fakturę sprzedaży naliczając VAT w stawce 23% (wyklejanie powierzchni reklamowych). Za wykonaną usługę otrzymała zapłatę na rachunek bankowy. Ponadto Wnioskodawczyni dokonała w miesiącu styczniu dużych nakładów inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością m.in. zakup samochodu, towarów handlowych, domeny internetowej. Wszystkie zakupione rzeczy Wnioskodawczyni będzie wykorzystywać do bieżącej i przyszłej działalności opodatkowanej. Wnioskodawczyni poinformowała również swoich kontrahentów, że jest VATowcem, gdyż od początku działalności taki był jej zamiar. W lutym tj. X-02-2018 r. Wnioskodawczyni złożyła deklarację VAT-7 za styczeń jak również przesłała Jednolity Plik Kontrolny - dokumenty podatkowe obowiązkowe dla czynnego podatnika VAT. X marca Wnioskodawczyni otrzymała informację telefoniczną z Urzędu Skarbowego, że nie złożyła zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Z obowiązku tego Wnioskodawczyni wywiązała się w dniu X marca 2018 roku składając osobiście w Urzędzie Skarbowym deklarację VAT-R. Wnioskodawczyni, postanowiła złożyć w dniu X-03-2018 w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R z datą X-01-2018 - data rozpoczęcia działalności. Do zgłoszenia rejestracyjnego Wnioskodawczyni dołączyła również pismo wyjaśniające. Obawiając się sankcji karno-skarbowych w dniu X kwietnia br. dokonała korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2018 r. oraz JPK, wykazując tylko podatek należny. Wnioskodawczyni chce ponadto nadmienić, że za miesiąc luty i marzec 2018 r. złożyła deklaracje VAT-7 oraz JPK, wykazując w nich podatek należny od dokonanej w tych miesiącach sprzedaży.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości, czy złożenie aktualizacji VAT-R z datą rozpoczęcia działalności X-01-2018 roku daje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu za miesiąc styczeń 2018 roku oraz czy mimo braku zgłoszenia VAT-R z dniem X-01-2018 ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które dokumentuje nabycie towarów i usług za miesiąc styczeń 2018 roku.

Mając na uwadze powołane powyżej regulacje oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy) kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym. Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego – co wprost wynika z art. 86 ust. 10 w związku z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy – jest przy tym zazwyczaj otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

Ponadto należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wskazano, jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć – najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

W konsekwencji, z uwagi na to, że – jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawczyni dokonała zakupów towarów i usług przed rejestracją VAT, które są i będą wykorzystywane w prowadzonej przez Nią opodatkowanej działalności gospodarczej, to jako zarejestrowany podatnik VAT – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków.

W celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów za miesiąc styczeń 2018 r. konieczne jest uprzednie skorygowanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawczyni wskaże datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres rozliczeniowy, od którego zachowywała się jak zarejestrowany podatnik podatku VAT tj. datę X stycznia 2018 r., co – jak wskazała Wnioskodawczyni w opisie sprawy – uczyniła X marca 2018 r.

Zatem, skoro Wnioskodawczyni skorygowała zgłoszenie rejestracyjne, to przysługuje jej w stosunku do dokonanych zakupów za miesiąc styczeń 2018 r. prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10 oraz ust. 10b pkt 1 ustawy, tj. w deklaracjach podatkowych za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów i usług, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okresy, w których Wnioskodawczyni otrzymała faktury.

Reasumując, Zainteresowanej przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur zakupu związanych z prowadzoną działalnością, wystawionych w styczniu 2018 r.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać w zakresie pytania nr 1 i 2 wniosku za prawidłowe.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.

Zauważa się również, iż organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Należy zauważyć ponadto, że powołane przez Wnioskodawczynię interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj