Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL3-3.4011.237.2018.1.MW
z 22 czerwca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2018 r. (data wpływu 8 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia/objęcia akcji wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej:

 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej braku powstania przychodu z tytułu objęcia/nabycia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów,
 • jest prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismami z 8 marca 2018 r. (data wpływu 14 marca 2018 r.) oraz 9 maja 2018 r. (data wpływu 10 maja 2018 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych nabycia/objęcia warrantów subskrypcyjnych wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej,
 • skutków podatkowych nabycia/objęcia akcji wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca należy do kadry zarządzającej … Spółka akcyjna (zwana dalej: „Spółka”) zajmującej się produkcją urządzeń dla przemysłu spożywczego.

Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu Spółki (na podstawie aktu powołania w skład organu osoby prawnej). Wnioskodawca nie ma podpisanej umowę o pracę ze Spółką.

Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu określonego w art. 13 ust. 7 UPDOF, tj. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W związku z możliwościami związanymi z prowadzeniem spółki akcyjnej, Spółka planuje przygotować program motywacyjny (dalej: „Program”), adresowany do kluczowych osób w Spółce (kadry wyższego szczebla), w tym do Wnioskodawcy.

Program będzie stanowić system wynagradzania utworzony przez Spółkę na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Kryteria uczestnictwa będą dość rozbudowane – pod uwagę zostaną wzięte ocena pracy członka kadry zarządzającej, jego staż oraz wyniki całej Spółki.

W celu realizacji postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółka planuje warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy oraz dokonać emisji bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych na okaziciela (uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji) albo dokonać emisji akcji.

W ramach przedmiotowego programu Spółka zaoferuje nieodpłatnie członkom kadry zarządzającej, w tym Wnioskodawcy – warranty subskrypcyjne (dalej: „warranty”) albo akcje imienne Spółki (dalej: „akcje”).

Wnioskodawca w związku z uczestnictwem w programie złoży Spółce ofertę zbycia warrantów/akcji (oferta może zostać złożona w chwili objęcia warrantów/akcji lub nawet przed tym dniem). Oferta ta będzie nieodwołalna i wiążąca w określonym terminie (w przypadku warrantów, w terminie nie krótszym niż termin wykonania praw z tych warrantów). Program zakładać będzie bowiem możliwość skupienia warrantów/akcji od członków kadry zarządzającej celem zaoferowania ich kolejnym beneficjentom programu. Zasady odkupu, w tym cenę odkupu, określać będzie regulamin programu motywacyjnego oraz podpisana umowa uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Ponadto zbywalność i obciążanie warrantów/akcji będzie ograniczone w ten sposób, że ich zbycie (za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki) oraz obciążenie wymagać będzie każdorazowo zgody walnego zgromadzenia Spółki. Co do zasady Wnioskodawca nie będzie mógł zatem zbyć warrantów/akcji na rzecz osób trzecich, a jedynie na rzecz Spółki.

Warranty nie będą dawać ich właścicielom, a zatem beneficjentom programu, żadnych praw korporacyjnych ani prawa do dywidendy w Spółce.

Warranty/akcje wydawane członkom kadry zarządzającej w ramach Programu mają na celu zapewnić ich lojalność wobec przedsiębiorstwa. Jest to forma premii oraz dodatkowej motywacji dla zarządzających Spółką, mająca na celu zachęcić, zmotywować i zatrzymać członka kadry zarządzającej oraz powiązać jego interesy z interesem Spółki.

Przyznanie Wnioskodawcy instrumentów finansowych w postaci warrantów subskrypcyjnych/akcji nastąpi w sposób nieodpłatny.

Przyznanie warrantów subskrypcyjnych stanowić będzie jedynie potencjalną możliwość uzyskania przyszłych korzyści w przypadku realizacji praw z nich wynikających i objęcia akcji. Sam fakt posiadania tych instrumentów finansowych nie uprawnia do żadnych praw korporacyjnych czy też majątkowych, w szczególności nie oznacza posiadania praw głosu czy też dywidendy.

Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi o charakterze wierzycielskim, które nie posiadają ceny nominalnej (ang. face value). Zawierają one w sobie dwa odmienne, alternatywne uprawnienia, a mianowicie uprawnienie do złożenia zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego (na podstawie art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm., dalej: „KSH”) w związku z art. 444 § 7 KSH) albo uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (na podstawie art. 453 § 2 KSH w związku z art. 448 § 2 pkt 3 KSH).

Pismem z 9 maja 2018 r. Wnioskodawca udzielił informacji na tak zadane zapytania:

 1. czy wskazane we wniosku „warranty subskrypcyjne” stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768), czy może są to papiery wartościowe wymienione w art. 3 pkt 1 lit. b ww. ustawy, tj. inne zbywalne prawa majątkowe. które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia akcji lub wykonywane przez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne)?
  Wskazane we wniosku „warranty subskrypcyjne” stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768).
 2. czy Wnioskodawca będzie dokonywał wyłącznie odpłatnego zbycia warrantów subskrypcyjnych, czy również realizacji praw z nich wynikających polegającej na nieodpłatnym nabywaniu/obejmowaniu akcji, a w szczególności też czy pyta o skutki podatkowego objęcia/nabycia akcji w wyniku takiej realizacji?
  Wnioskodawca zakłada, że będzie dokonywał zarówno odpłatnego zbycia warrantów subskrypcyjnych, jak i realizacji praw z nich wynikających polegającej na nieodpłatnym nabywaniu/obejmowaniu akcji.
  W złożonym wniosku Wnioskodawca zadał następujące pytanie (pytanie nr 3): „Czy objęcie/nabycie przez Wnioskodawcę akcji będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?”.
  Przedmiotowe pytanie dotyczy skutków objęcia/nabycia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów, jak i w ramach programu motywacyjnego (w ramach programu motywacyjnego Spółka zaoferuje nieodpłatnie członkom kadry zarządzającej, w tym Wnioskodawcy, warranty subskrypcyjne albo akcje imienne Spółki).
  Wnioskodawca spytał również (pytanie nr 4): „Czy w momencie zbycia akcji na rzecz Spółki powstanie przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) UPDOF płatny do 30 kwietnia bez obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w ciągu roku?”.
  Przedmiotowe pytanie dotyczy skutków zbycia akcji, które zostały objęte/nabyte w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów, jak i w ramach programu motywacyjnego (w ramach programu motywacyjnego Spółka zaoferuje nieodpłatnie członkom kadry zarządzającej, w tym Wnioskodawcy, warranty subskrypcyjne albo akcje imienne Spółki).
 3. czy Wnioskodawca w ramach Programu Motywacyjnego będzie otrzymywał zarówno warranty subskrypcyjne, jak i akcje?
  Tak. Zgodnie ze wskazanym opisem zdarzenia przyszłego: „W ramach przedmiotowego programu Spółka zaoferuje nieodpłatnie członkom kadry zarządzającej – w tym Wnioskodawcy – warranty subskrypcyjne (dalej: „warranty”) albo akcje imienne Spółki (dalej: „akcje”)”.
 4. czy Wnioskodawca będzie faktycznie nabywał/obejmował akcje, tj. np. również w tych przypadkach, gdy oferta zbycia akcji będzie składana przed dniem ich nabycia/objęcia?
  Tak. Wnioskodawca będzie faktycznie nabywał/obejmował akcje, również w tych przypadkach, gdy złoży Spółce ofertę zbycia akcji przed dniem ich objęcia/nabycia). Oferta ta będzie nieodwołalna i wiążąca w określonym terminie, a zbycie będzie każdorazowo następować już po objęciu/nabyciu akcji.
  Zasady odkupu, w tym cenę odkupu, określać będzie regulamin programu motywacyjnego oraz podpisana umowa uczestnictwa w programie motywacyjnym.
 5. czy uchwała emisyjna dotycząca warrantów subskrypcyjnych będzie określała:
  1. osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych (jeśli tak, proszę wskazać, w jaki sposób będzie je wskazywać);
   tak, osoba uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych określona będzie jako „uczestnik programu motywacyjnego”;
  2. liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny (jeśli tak, proszę wskazać tę liczbę);
   tak, liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny to 1 akcja;
  3. termin wykonania prawa z warrantu (jeśli tak, proszę wskazać ten termin);
   tak, np. 31 grudnia 2019 r.;
  4. warunki wykonania praw z warrantów przez osoby uprawnione (jeśli tak, proszę wskazać te warunki);
   – tak. Wszelkie działania związane z przydziałem akcji na rzecz posiadaczy warrantów pozostają w gestii zarządu, na mocy zaś uchwały zarządu wymiana warrantów na akcje nastąpi w terminie 30 dni od wystąpienia z takim żądaniem przez posiadacza warrantu. Innych warunków uchwała nie będzie przewidywać;
 6. czy w czasie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Wnioskodawca będzie akcjonariuszem Spółki?
  Na dzień sporządzenia wniosku oraz niniejszej odpowiedzi Wnioskodawca nie jest akcjonariuszem Spółki, jednakże w przypadku podjęcia decyzji o realizacji praw wynikających z przyznanych warrantów lub objęcia/nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego stanie się akcjonariuszem Spółki. Z tego względu możliwe jest, że w czasie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Wnioskodawca będzie akcjonariuszem Spółki.
 7. jakie zasady odkupu warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę będzie przewidywał Program Motywacyjny, w szczególności:
  1. jakie będą zasady określania terminu i ceny odkupu warrantów;
  2. w jakiej formie będzie wypłacane wynagrodzenie za zbycie warrantów;
  3. czy uczestnicy Programu będą zobligowani do złożenia oferty zbycia warrantów subskrypcyjnych Spółce:
  4. czy Spółka będzie zobligowana przyjąć ofertę nabycia warrantów subskrypcyjnych złożoną przez uczestnika Programu.
  Regulamin Programu Motywacyjnego będzie przewidywał w zakresie odkupu warrantów przyznanie opcji call (Spółce) i opcji put (beneficjentowi).
  W przypadku opcji call: cenę nabycia stanowi wartość księgowa spółki przypadająca na akcje, do których warrant upoważnia według stanu na ostatni dzień bilansowy, a termin odkupu to każdy dzień roboczy, w którym spółka doręczy beneficjentowi oświadczenie o wykonaniu opcji;
  W przypadku opcji put:
  1. cenę nabycia stanowi wyższa z wartości: kwotowo określona wartość wynikająca z wartości rynkowej jednej akcji spółki na dzień emisji lub wartość księgowa spółki przypadająca na akcje, do których warrant upoważnia według stanu na ostatni dzień bilansowy, a termin odkupu to każdy dzień roboczy, w którym beneficjent doręczy Spółce oświadczenie o wykonaniu opcji;
  2. wynagrodzenie wypłacone będzie w formie pieniężnej – przelewem na rachunek bankowy;
  3. w żadnym przypadku umowa uczestnictwa ani regulamin Programu Motywacyjnego nie zobowiązują beneficjenta do sprzedaży warrantów, czy też złożenia oferty zbycia warrantów;
  4. w związku z podpisaniem umowy opcji put, Spółka zobligowana będzie do przyjęcia oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych złożonych przez beneficjenta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy objęcie/nabycie przez Wnioskodawcę warrantów będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy w momencie zbycia warrantu subskrypcyjnego na rzecz Spółki powstanie przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., dalej: „UPDOF”) płatny do 30 kwietnia bez obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w ciągu roku?
 3. Czy objęcie/nabycie przez Wnioskodawcę akcji będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 4. Czy w momencie zbycia akcji na rzecz Spółki powstanie przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) UPDOF płatny do 30 kwietnia bez obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w ciągu roku?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 3 i 4. W zakresie pytań nr 1 i 2 wydano interpretację indywidualną z 22.06.2018 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.96.2018.4.MW.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy objęcie/nabycie akcji nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (objęcie/nabycie przez Wnioskodawcę akcji będzie neutralne podatkowo).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4.

W momencie zbycia akcji na rzecz Spółki powstanie przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) UPDOF i płatny będzie do 30 kwietnia bez obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w ciągu roku.

Uzasadnienie:

W myśl art. 9 ust. 1 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 UPDOF przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast o przychodzie z działalności wykonywanej osobiście – art. 13 ust. 1 pkt 7 UPDOF – można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy określone świadczenia członek zarządu otrzymuje od spółki, w związku z wypełnianiem obowiązków jako członek zarządu.

Zgodnie bowiem ze wskazanym powyżej przepisem za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Przychodami członków zarządów, rad nadzorczych i innych organów stanowiących osób prawnych z tytułu działalności wykonywanej osobiście opisanej w art. 13 ust. 1 pkt 7 UPDOF są przychody otrzymywane na podstawie samego aktu powołania w skład organu osoby prawnej (np. uchwały Zgromadzenia Wspólników), jak również na podstawie np. umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, tzw. umowy nienazwanej (umowy o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego itp.). Natomiast gdy wynagrodzenia za pełnienie wymienionych funkcji w organach osób prawnych są wypłacane na podstawie umowy o pracę – stanowią przychód ze stosunku pracy opisany w art. 12 UPDOF.

Zatem granicę pomiędzy poszczególnymi elementami wynagrodzenia członka zarządu i ich wysokość określają zazwyczaj zapisy uchwały Zgromadzenia Wspólników (Rady Nadzorczej) lub umowy cywilnoprawnej.

Mając na uwadze wskazane powyżej argumenty, tylko w sytuacji, gdy możliwość objęcia akcji w ramach Programu, na preferencyjnych zasadach, byłaby przedmiotem postanowień uchwały o powołaniu Wnioskodawcy na Członka zarządu, przychód uzyskany w trakcie realizacji takiego programu mógłby być potraktowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Ponadto pieniądze, wartości pieniężne albo faktycznie otrzymane świadczenia w naturze członek zarządu musi otrzymać od spółki, w związku z wypełnianiem swoich obowiązków w ramach stosunku łączącego go ze spółką.

Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanym przypadku można odwołać się do orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących programów motywacyjnych dla pracowników.

W orzecznictwie tym (np. NSA w wyroku z 27 kwietnia 2011 r. o sygn. akt II FSK 2176/09) wskazuje się bowiem, że z treści art. 12 ust. 1 UPDOF jednoznacznie wynika, że stanowi on o przychodach z określonych (w nim) stosunków prawnych, w tym stosunku pracy. Zatem – zdaniem sądu – prawodawca nie użył sformułowań w rodzaju: „przychody związane ze stosunkiem pracy, towarzyszące stosunkowi pracy, osiągnięte przy okazji stosunku pracy”. Jeżeli więc uczestnicząc w określonym stosunku pracy osoba fizyczna osiągnie przychód pozostający w jakimś związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale niestanowiący przychodu ze stosunku prawnego w postaci stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 UPDOF.

Argumentacja zawarta w tych wyrokach dotycząca pracowników i ewentualnego przychodu ze stosunku pracy ma również zastosowanie do członków zarządu i argumentacji na rzecz braku przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Mając powyższe na uwadze, w opinii Wnioskodawcy, w chwili nabycia akcji nie dochodzi do powstania żadnego przychodu. Cechą akcji jest to, że generują dochód w przyszłości w postaci dywidendy, czy też w przypadku ich odpłatnego zbycia – w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na ich nabycie. Oznacza to, że w momencie otrzymania akcji przysporzenie jest potencjalne.

Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Z objęciem akcji nie są związane żadne realne korzyści. Wnioskodawca nie wie bowiem, jaka będzie wartość tych akcji, czy akcje zostaną nabyte przez Spółkę, kiedy do takiego nabycia dojdzie itp.

Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do zbycia akcji na rzecz osób trzecich. Dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania akcji Spółki wystąpi dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji na rzecz Spółki.

Objęte/nabyte przez Wnioskodawcę akcje będą mogły być bowiem odpłatnie zbyte na rzecz Spółki (emitenta akcji).

Środki pieniężne uzyskane z tego tytułu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 UPDOF stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 UPDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W konsekwencji samo objęcie przez Wnioskodawcę akcji nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu z działalności wykonywanej osobiście, zaś przychód powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych akcji i stanowić będzie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF przychód z kapitałów pieniężnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2017 r., o sygn. akt II FSK 2089/15 sąd orzekł, że: „uznanie, iż przychód powstaje już w momencie objęcia akcji jako równowartość ceny rynkowej nabytych nieodpłatnie papierów wartościowych prowadziłoby do podwójnego opodatkowania części dochodu (…). Uznanie, że w sytuacji nieodpłatnego nabycia akcji (udziałów) dochód powstaje dopiero w momencie ich zbycia powoduje również jednakowe obciążenie podatkowe podatników nabywających akcje nieodpłatnie i podatników nabywających akcje odpłatnie. Każdy z nich zapłaci podatek wyłącznie od faktycznego przyrostu majątku w wyniku zbycia akcji (…). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje, jest to, że generują dochód w przyszłości w postaci dywidendy, czy też w przypadku ich odpłatnego zbycia – w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na ich nabycie. Oznacza to, że w momencie otrzymania akcji przysporzenie jest potencjalne”.

Zatem należy przyjąć, że realne przysporzenie majątkowe Wnioskodawca może otrzymać dopiero w momencie zbycia akcji na rzecz Spółki. Zbycie akcji przez Wnioskodawcę będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochód ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 UPDOF, będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% stawką podatku. Podatek płatny będzie w terminie złożenia deklaracji – do 30 kwietnia roku następnego, bez obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w ciągu roku (zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 2 UPDOF).

Podobne wnioski można wywieść z analizy art. 24 ust. 11-11b UPDOF.

W myśl art. 24 ust. 11 UPDOF, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

 1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

– podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 11b UPDOF przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

 1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

– w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca, obejmując/nabywając akcje w wyniku realizacji warrantów, nie uzyskuje przychodu. Przychód powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Końcowo, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na treść art. 10 ust. 4.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 UPDOF przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane.

W tym miejscu zauważyć należy, że warranty subskrypcyjne stanowią papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), skutkiem czego ww. przepis nie znajduje zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym.

Podsumowując, objęcie/nabycie przez Wnioskodawcę akcji nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedynym momentem, w którym Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego, będzie moment zbycia akcji na rzecz Spółki. Dochód ten będzie traktowany jako dochód ze źródła kapitały pieniężne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 UPDOF i winien zostać opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego na podstawie art. 30b ust. 1 ww. ustawy. Podatek płatny będzie w terminie złożenia deklaracji (do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) bez obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w ciągu roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych nabycia/objęcia akcji wydawanych wcześniej członkom kadry zarządzającej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia na rzecz spółki akcyjnej:

 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej braku powstania przychodu z tytułu objęcia/nabycia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów,
 • jest prawidłowe – w pozostałej części.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 tej ustawy: przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy: wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy: za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Na podstawie art. 17 ust. 1ab pkt 1 omawianej ustawy: przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu spółki akcyjnej (zwanej dalej: Spółką). Wnioskodawca nie ma podpisanej umowę o pracę ze Spółką. Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu określonego w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z możliwościami związanymi z prowadzeniem spółki akcyjnej Spółka planuje przygotować program motywacyjny (dalej: Program), adresowany do kluczowych osób w Spółce (kadry wyższego szczebla), w tym do Wnioskodawcy. Program będzie stanowić system wynagradzania utworzony przez Spółkę na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. W celu realizacji postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółka planuje warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy oraz dokonać emisji bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych na okaziciela (dalej: warranty) (uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji) albo dokonać emisji akcji. Wnioskodawca obejmie/nabędzie akcje w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów, jak i w ramach programu motywacyjnego (w ramach programu motywacyjnego Spółka zaoferuje nieodpłatnie członkom kadry zarządzającej, w tym Wnioskodawcy, warranty subskrypcyjne albo akcje imienne Spółki). Wnioskodawca będzie faktycznie nabywał/obejmował akcje, również w tych przypadkach, gdy złoży Spółce ofertę zbycia akcji przed dniem ich objęcia/nabycia. W ramach niniejszego Programu Spółka zaoferuje nieodpłatnie członkom kadry zarządzającej, w tym Wnioskodawcy, akcje imienne Spółki (dalej: akcje). Wnioskodawca w związku z uczestnictwem w Programie złoży Spółce ofertę zbycia akcji (oferta może zostać złożona w chwili objęcia akcji lub nawet przed tym dniem). Oferta ta będzie nieodwołalna i wiążąca w określonym terminie, a zbycie będzie każdorazowo następować już po objęciu/nabyciu akcji. Zasady odkupu, w tym cenę odkupu, określać będzie regulamin programu motywacyjnego oraz podpisana umowa uczestnictwa w programie motywacyjnym. Program zakładać będzie bowiem możliwość skupienia akcji od członków kadry zarządzającej celem zaoferowania ich kolejnym beneficjentom programu. Ponadto zbywalność i obciążanie akcji będzie ograniczone w ten sposób, że ich zbycie (za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki) oraz obciążenie wymagać będzie każdorazowo zgody walnego zgromadzenia Spółki. Co do zasady Wnioskodawca nie będzie mógł zatem zbyć akcji na rzecz osób trzecich, a jedynie na rzecz Spółki. Przyznanie Wnioskodawcy instrumentów finansowych w postaci akcji nastąpi w sposób nieodpłatny.

Z uwagi na to, że powyższy opis dotyczy szeroko rozumianych programów motywacyjnych, należy przytoczyć art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

 1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

– podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Natomiast stosownie do art. 24 ust. 11b ww. ustawy: przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

 1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

– w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Stosownie natomiast do art. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.): ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – rozumie się przez to:

 • akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 • inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) mamy do czynienia w przypadku, gdy:

 1. jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki,
 2. podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście),
 3. w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej,
 4. podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek.

W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca obejmie/nabędzie akcje w ramach Programu w dwojaki sposób, tj. obejmie/nabędzie te akcje w sposób bezpośredni lub w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów.

Zatem w pierwszej z wymienionych sytuacji:

 1. Wnioskodawca uzyska świadczenie określone w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od spółki akcyjnej (tu: Spółki),
 2. Program jest systemem wynagradzania utworzonym przez Spółkę na podstawie uchwały walnego zgromadzenia,
 3. Wnioskodawca nabędzie prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji Spółki w sposób bezpośredni,
 4. Wnioskodawca faktycznie obejmie/nabędzie akcje tej Spółki,
 5. Wnioskodawca dokona zbycia tych akcji.

W związku z tym należy stwierdzić, że opisany we wniosku Program w tym zakresie, w którym objęcie/nabycie akcji następuje bezpośrednio, spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd zasady opodatkowania określone w tych regulacjach znajdą zastosowanie w opisanej sytuacji.

Wnioskodawca uzyska zatem przychód dopiero w momencie zbycia akcji Spółki – zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne zgodnie z powołanym wyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w drugim przypadku, gdy Wnioskodawca obejmie/nabędzie akcje w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów, nie będą miały zastosowania przepisy art. 24 ust. 11-11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że jednym z warunków wynikających z tych regulacji jest objęcie/nabycie akcji w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub realizacji innych praw majątkowych. W omawianym przypadku dojdzie do objęcia/nabycia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów, które stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stąd przychód wystąpi zarówno w momencie objęcia/nabycia akcji, jak i w dacie ich sprzedaży.

W związku z tym należy stwierdzić, że opisany we wniosku Program w odniesieniu do objęcia/nabycia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych nie spełnia przesłanek programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy uznać, że w momencie objęcia/nabycia przez Wnioskodawcę akcji Spółki w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów niewątpliwie po jego stronie wystąpi przysporzenie majątkowe, z uwagi na to, że aby Wnioskodawca mógł czerpać korzyści z akcji, musiałby nabyć je za określoną cenę, a w związku z ich nieodpłatnym nabyciem nie poniesie takich wydatków.

Operacja ta wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód podlegający opodatkowaniu powstanie także w momencie zbycia akcji.

Odnośnie natomiast do ustalenia źródła przychodów Organ stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Stosownie natomiast do art. 13 pkt 7 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że objęcie/nabycie akcji w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów będzie rodziło dla Wnioskodawcy przychody ze źródła działalność wykonywana osobiście na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ akcje te obejmie w związku z przystąpieniem do Programu, który organizuje Spółka, w skład zarządu której wchodzi Wnioskodawca.

Ponadto w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych/nabytych w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów także powstanie przychód, jednak będzie to przychód z odpłatnego zbycia akcji zaliczany do źródła kapitały pieniężne, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 5 tej ustawy: dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy: podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy: w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1.

Reasumując – objęcie/nabycie przez Wnioskodawcę akcji w sposób bezpośredni nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast objęcie/nabycie przez Wnioskodawcę akcji w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów będzie skutkowało powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przychody te należy zaliczyć do źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście zgodnie z art. 13 pkt 7 tej ustawy. Również w momencie zbycia akcji (zarówno objętych/nabytych bezpośrednio, jak i w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów) powstanie przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatny do 30 kwietnia bez obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w ciągu roku.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że – zdaniem Organu podatkowego – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj