Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB4.4014.192.2018.1.PM
z 18 czerwca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 maja 2018 r. (data wpływu – 24 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania czynności podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą z 11 grudnia 2017 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania czynności podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego m.in. uchwałą z 11 grudnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – spółka akcyjna (dalej również jako: „Spółka”) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W statucie zarejestrowanym w KRS w dniu 23 sierpnia 2017 r. wskazano, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. „35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej” oraz „37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków”. Spółka w Podstrefie W.-K. jest właścicielem całego systemu odprowadzenia wód opadowych, składającego się z kilku kilometrów kolektorów z rur pehd o średnicach od 300 do nawet 2200 mm średnicy oraz 6 zbiorników retencyjnych, piaskowników oraz separatorów substancji ropopochodnych. Jest to jedyny system odprowadzenia wód opadowych z terenu podstrefy o pow. około 280 ha. Spółka ponosi koszty utrzymania tego systemu, a także partycypuje w utrzymaniu rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z tego systemu poprzez rowy melioracyjne do rzek. Wszyscy inwestorzy na terenie podstrefy (obecnie kilkadziesiąt firm) na podstawie stosownych umów płacą Wnioskodawcy opłaty z tytułu odprowadzenia wód do tej kanalizacji. Oprócz tego w miejscowości K., Spółka jest właścicielem wodociągu i kanalizacji sanitarnej, w tym przepompowni, służących części firm na terenie SSE, o długości ponad kilometr każda z nich.

Pod koniec 2017 r. Spółka dokonała dwukrotnie podwyższenia kapitału, od którego notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych:

  1. Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 11 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza Spółki, podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 3.883.000 zł (do kwoty 5.295.633.000 zł) poprzez emisję 3.883 akcji zwykłych imiennych serii BK o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwałą nr 2 z tego samego dnia zmieniono statut Wnioskodawcy, dokonując aktualizacji kwoty kapitału zakładowego.
  2. W akcie notarialnym wskazano, że z tytułu dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego pobrano podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6 i 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty 3.874.040 zł (kwota podwyższenia pomniejszona o określone odliczenia – m.in. o wynagrodzenie notariusza, podatek od towarów i usług naliczony od wynagrodzenia notariusza). Zastosowana stawka wyniosła 0,5%.
  3. Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 20 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 2.275.000 zł (do kwoty 5.297.908.000 zł) poprzez emisję 2.275 akcji zwykłych imiennych serii BL o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Uchwałą nr 3 z tego samego dnia zmieniono statut Wnioskodawcy, dokonując aktualizacji kwoty kapitału zakładowego.
  4. W akcie notarialnym wskazano, że z tytułu dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego pobrano podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6 i 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty 2.268.254 zł (kwota podwyższenia pomniejszona o określone odliczenia – m.in. o wynagrodzenie notariusza, podatek od towarów i usług naliczony od wynagrodzenia notariusza). Zastosowana stawka wyniosła 0,5%.

Mając powyższe na uwadze, Spółka powzięła jednak wątpliwości co do prawidłowości pobrania przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych i zastanawia się nad możliwością stosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku czynności podwyższania kapitału.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Czy w przypadku podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie uchwały z 11 grudnia 2017 r. wystąpiła nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z niezastosowaniem zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, może on korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Według Wnioskodawcy, nie ciążył na nim obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie uchwały z 11 grudnia 2017 r. w związku z możliwością zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W analizowanej sprawie wystąpiła nadpłata poprzez nienależne pobranie podatku od czynności cywilnoprawnych przez płatnika (notariusza).

Zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1, objęte są m.in. umowy spółki (odpowiednio akty założycielskie lub statuty) oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium RP znajduje się: 1) w przypadku spółki osobowej – siedziba tej spółki, 2) w przypadku spółki kapitałowej: a) rzeczywisty ośrodek zarządzania albo b) siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

W zakresie umowy spółki i jej zmiany opodatkowaniu podlegają wyłącznie te czynności, które zostały wymienione wprost w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki, w każdym przypadku stanowi zmianę umowy spółki (kapitałowej).

Podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy). Podatnikiem podatku jest spółka dokonująca podwyższenia. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy). Stawka wynosi 0,5% wartości wkładów podwyższających kapitał zakładowy. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

W przypadku czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego płatnikami podatku są notariusze. Są oni obowiązani pobrać, a następnie wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.

Zgodnie z powyższym, co do zasady, każde podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej należy traktować jako zmianę umowy spółki i opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu zarówno wtedy, gdy jego zasilenie pochodzi z wkładów wspólników, jak i wtedy, gdy jest ono dokonywane ze środków spółki. Wybór formy, w jakiej nastąpi podwyższenie kapitału, nie ma znaczenia dla objęcia tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tryb i sposób podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej jest szczegółowo regulowany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. W spółce akcyjnej podwyższenie kapitału ma miejsce m.in. przez zmianę statutu oraz emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji (w trybie określonym w art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.)).

Jak wskazano, umowy spółki oraz ich zmiany co do zasady powodują powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych są zwolnione z opodatkowania. Przywołując treść art. 9 pkt 11 lit. d) cyt. ustawy Wnioskodawca podkreślił, że w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z 2009 r. wskazano: „projektowane zwolnienie dotyczy nie tylko wkładów wnoszonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, lecz wszystkich czynności (zawarcie umowy spółki i jej zmiany) pod warunkiem spełnienia przez spółkę kryteriów określonych w ustawie”.

Powyższe zwolnienie przysługuje zatem w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

  1. przesłanka prowadzonej przez spółkę działalności: przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
  2. przesłanka struktury właścicielskiej: w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w danej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce (w wyniku wcześniejszych czynności).

Wnioskodawca podkreślił, że omawiane zwolnienie dotyczy ściśle określonego katalogu rodzajów działalności upoważniających do skorzystania z niego. Jednocześnie jednak świadczenie usług użyteczności publicznej wymienionych w przepisie nie musi stanowić jedynego przedmiotu działalności spółki.

Według Wnioskodawcy, drugim warunkiem zastosowania zwolnienia jest odpowiedni udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w danej spółce. O ile zatem Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest większościowym udziałowcem (akcjonariuszem) spółki kapitałowej – wszelkie czynności kwalifikowane jako zmiana umowy spółki są wolne od podatku.

Na podstawie powyższej argumentacji, w ocenie Spółki jest ona uprawniona do stosowania zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oba określone w ustawie konieczne warunki – prowadzonej działalności oraz struktury właścicielskiej – są w przypadku Wnioskodawcy spełnione. Z jednej strony, w przedmiocie działalności Spółki znajdują się usługi użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia ludności w energię elektryczną oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, a więc Wnioskodawca prowadzi działalność, która upoważnia do skorzystania ze zwolnienia.

Zgodnie ze statutem, przedmiotem działalności Spółki jest m.in. „dystrybucja energii elektrycznej” i „odprowadzanie i oczyszczanie ścieków”.

Realizacją tych zapisów jest natomiast działalność w Podstrefie W.-K. (Wnioskodawca jest właścicielem całego systemu odprowadzenia wód opadowych oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej). Z drugie natomiast strony, Spółka spełnia również warunek dotyczący struktury właścicielskiej – jest spółką akcyjną, której jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca nie jest obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższania kapitału zakładowego w związku z możliwością zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie Spółki, nie ciążył na niej obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie uchwały z 11 grudnia 2017 r. w związku z możliwością zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W analizowanej sprawie wystąpiła nadpłata poprzez nienależne pobranie podatku od czynności cywilnoprawnych przez płatnika (notariusza).

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne znak: IBPB II/1/4310-8/14/MZ, 0111-KDIB4.4014.220.2017.1.BJ oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 261/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy na podstawie Uchwały nr 1 z 11 grudnia 2017 r. W pozostałej części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy na podstawie Uchwały nr 2 z 20 grudnia 2017 r. – wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150), podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Za zmianę umowy spółki według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

W myśl przepisu art. 1a pkt 2 tej ustawy spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, natomiast w myśl pkt 2 ww. przepisu przy dokonywaniu czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy ciąży on – w przypadku spółki akcyjnej – na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że czynność podwyższenia kapitału zakładowego stanowi zmianę umowy spółki i w związku z tym podlega – co do zasady – obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany, jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (spółka akcyjna) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Zgodnie ze statutem, przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. dystrybucja energii elektrycznej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Spółka jest też właścicielem wodociągu i kanalizacji sanitarnej, w tym przepompowni służących części firm na terenie SSE, o długości ponad kilometr każda z nich. Pod koniec 2017 r. Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 11 grudnia 2017 r. o kwotę 3.883.000 zł. W akcie notarialnym wskazano, że z tytułu dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego pobrano podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6 i 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że opisana we wniosku zmiana umowy spółki kapitałowej związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy z 11 grudnia 2017 r. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spełnione są bowiem przesłanki warunkujące wskazane zwolnienie, tj. świadczenie przez Spółkę m.in. usług użyteczności publicznej, o których mowa w tym przepisie oraz wymagane ustawą posiadanie udziału w Spółce przez Skarb Państwa. Jednocześnie zauważyć należy, że na możliwość zastosowania omawianego zwolnienia w przedmiotowej sprawie nie wpływa fakt, że oprócz usług enumeratywnie wymienionych w ww. przepisie, Spółka której dotyczy omawiana zmiana umowy (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego) – prowadzi również działalność w innym zakresie (w opisie wskazano, że ww. usługi nie stanowią jedynego przedmiotu działalności Wnioskodawcy).

Z uwagi na fakt, że omawiana czynność (zmiana umowy spółki) dokonana została w formie aktu notarialnego, to zgodnie z przywołanym art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w takiej formie – jest notariusz.

W myśl natomiast art. 72 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Zgodnie z art. 75 § 1 cyt. ustawy, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że skoro faktycznie Wnioskodawca prowadził działalność w zakresie usług wskazanych w analizowanym przepisie, to nie był zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanego we wniosku podwyższenia kapitału zakładowego na mocy uchwały nr 1 z 11 grudnia 2017 r., stanowiącego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności zmiany umowy spółki. To oznacza, że w analizowanej sprawie kwota podatku pobranego przez płatnika (notariusza) uiszczona została nienależnie, a zatem w sprawie – zgodnie z brzmieniem art. 72 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej – wystąpiła nadpłata.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem zdarzenia podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo, Organ zwraca uwagę, iż rozstrzygnięcie zawarte w niniejszej interpretacji, dotyczy wyłącznie skutków podatkowych podwyższenia kapitału Wnioskodawcy w związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 11 grudnia 2017 r. (Uchwała 1). Niniejsze rozstrzygnięcie nie stanowi zatem podstawy do określenia generalnych skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z jego statutem lub strukturą właścicielską w przypadku ewentualnego dokonywania przez niego innych czynności niż omawiane w niniejszej interpretacji podwyższenie kapitału zakładowego. Zatem ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, tj.: „Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”, dokonana została w ścisłym powiązaniu z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, tj. w odniesieniu do zmiany umowy spółki w związku z Uchwałą nr 1 z 11 grudnia 2017 r. Powyższe wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym, również funkcja ochronna płynąca z przedmiotowej interpretacji, wynikająca z przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej, ma zastosowanie dla Wnioskodawcy wyłącznie w omawianym w niej zakresie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj