Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-2.4012.55.2018.2.JK
z 19 kwietnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2018 r. (data wpływu 13 lutego 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2018 r. (data wpływu 29 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla usług szkoleniowych oraz w zakresie opieki medycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla usług szkoleniowych oraz w zakresie opieki medycznej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 marca 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Aktem notarialnym z dnia 27 kwietnia 2015 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej sporządzono umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Umowę Spółki w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa podpisała Pani (…) pełniąca funkcję Prezesa Zarządu oraz (…) pełniąca funkcję członka Zarządu.

Ustalono nazwę Spółki: Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest ( między innymi):

 1. 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;
 2. 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;
 3. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 4. 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych;
 5. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R z dnia 1 września 2015 r. oraz jego aktualizacja o rejestrację jako podatnik VAT UE z dnia 23 grudnia 2015 r. Spółka prowadzi usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce i promocji zdrowia, poprzez oferowanie swoim pacjentom wykonanie badania polegającego na ocenie nadwrażliwości pokarmowych pojawiających się ze znacznym opóźnieniem od spożywanego posiłku, wynoszącym od kilku do kilkunastu godzin. Jest to tzw. ukryta/utajona/opóźniona reakcja na pokarm. Ponadto Spółka prowadzi szkolenia w zakresie profilaktyki zdrowia. Wpłaty dokonywane za wykonane usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonowane są przez kasę rejestrującą. W załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pod poz. 39, z tego obowiązku zwolnione jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokonujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W Spółce około 86% wpłat dokonywane jest poprzez bank na rachunek bankowy z jednoczesnym określeniem jakiej czynności wpłata dotyczyła. Natomiast 14% wpłat dokonywana jest w Spółce gotówkowo. Za wykonaną usługę pacjent wpłaca 100% (bezgotówkowo) na rachunek bankowy lub (gotówką) do kasy spółki. Nie istnieją sytuacje, w której pacjent dokonuje zapłaty za to samo badanie częściowo do kasy Spółki, a częściowo przelewem na rachunek bankowy. Szkolenia stanowią 11% obrotu Wnioskodawcy i są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Usługi świadczone przez Spółkę są usługami w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi te nie są świadczone przez lekarza opieki medycznej ani lekarza dentystę.
 2. Przy świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej wykorzystywane są środki porozumiewania na odległość we wstępnej diagnozie. Nie są one jedynym czynnikiem decydującym o zakresie podjętych działań medycznych.
 3. Usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę, to usługi zakwalifikowane w PKWiU w dziale 85. podklasa 85.59.B – jako pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Tematy organizowanych szkoleń (…).
 4. Szkolenia przeznaczone są dla dietetyków, lekarzy, terapeutów, trenerów personalnych, pacjentów, osób zainteresowanych tematyką prozdrowotną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w świetle przedstawionego stanu faktycznego, ma prawo do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasje rejestrującej, dokonywanych wpłat na rachunek bankowy za świadczone usługi w zakresie opieki medycznej i szkolenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty na rachunek bankowy, za świadczone usługi w zakresie opieki medycznej oraz szkolenia, realizowane za pośrednictwem banku na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nie podlegają bezwzględnemu rejestrowaniu w kasie rejestrującej. Taką informację podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 16 stycznia 2016 roku pracownik Wnioskodawcy otrzymał z Krajowej Informacji Skarbowej. Ustawodawca w załączniku do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 roku użył określenia „…jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy…”. Zdaniem Spółki określenie „za wykonaną czynność” należy rozumieć, wykonaną usługę dla jednego zleceniodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Stosownie do art. 111 ust. 1a ustawy, do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (…).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2017 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Jak stanowi § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Z kolei stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu.

Z kolei, stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Jak już wcześniej wspomniano – w kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe (§ 3 rozporządzenia), jak i przedmiotowe (§ 2 rozporządzenia) z tego obowiązku. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W myśl § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 11. kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 12. związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 13. (uchylony).

W myśl § 4 ust. 3 przepisu ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia, nie stosuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f-h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków oraz o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, zgodnie z warunkami określonymi w poz. 51 załącznika do rozporządzenia.

Powyższe wskazuje, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w powołanym § 4 pkt 1 oraz pkt 2 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce i promocji zdrowia, poprzez oferowanie swoim pacjentom wykonanie badania polegającego na ocenie nadwrażliwości pokarmowych pojawiających się ze znacznym opóźnieniem od spożywanego posiłku, wynoszącym od kilku do kilkunastu godzin. Ponadto Spółka prowadzi szkolenia w zakresie profilaktyki zdrowia. Wpłaty dokonywane za wykonane usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonowane są przez kasę rejestrującą.

W Spółce około 86% wpłat dokonywane jest poprzez bank na rachunek bankowy z jednoczesnym określeniem jakiej czynności wpłata dotyczyła. Natomiast 14% wpłat dokonywana jest w Spółce gotówkowo. Za wykonaną usługę pacjent wpłaca 100% (bezgotówkowo) na rachunek bankowy lub (gotówką) do kasy spółki. Nie istnieją sytuacje, w której pacjent dokonuje zapłaty za to samo badanie częściowo do kasy Spółki, a częściowo przelewem na rachunek bankowy. Szkolenia stanowią 11% obrotu Wnioskodawcy i są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Usługi świadczone przez Spółkę są usługami w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi te nie są świadczone przez lekarza opieki medycznej ani lekarza dentystę.

Przy świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej wykorzystywane są środki porozumiewania na odległość we wstępnej diagnozie. Nie są one jedynym czynnikiem decydującym o zakresie podjętych działań medycznych.

Usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę, to usługi zakwalifikowane w PKWiU w dziale 85. podklasa 85.59.B – jako pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy ma on prawo do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, dokonywanych wpłat na rachunek bankowy za świadczone usługi w zakresie opieki medycznej i za szkolenia.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie w stosunku do usług medycznych zastosowania wynikające z przepisu § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia, wyłączenie ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Bowiem – jak wynika z tego przepisu – zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się do usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia.

Jak poinformował Wnioskodawca usługi świadczone przez niego są usługami w zakresie opieki medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi te nie są jednak świadczone przez lekarza ani lekarza dentystę.

Tym samym, w związku ze świadczeniem usług medycznych, Wnioskodawca ma możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia.

Jak już wskazano kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń. I tak, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

We wniosku Zainteresowany wskazał, że świadczy usługi szkoleniowe zakwalifikowane w PKWiU w dziale 85. podklasa 85.59.B – jako pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

W załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 32 – sklasyfikowane według symbolu PKWiU ex 85 – usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Z objaśnień pod załącznikami wynika, że przedrostek ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Stwierdzić zatem należy, że czynności sklasyfikowane w PKWiU ex 85 – usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem tych, które zostały sklasyfikowane w grupie PKWiU 85.51.10.0, PKWiU 85.52.11.0 oraz PKWiU 85.53.11 – korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 32 załącznika do rozporządzenia.

Po uwzględnieniu powołanych powyżej regulacji prawnych oraz opisu analizowanej sprawy stwierdzić należy, że w odniesieniu do świadczenia usług szkoleniowych wykonywanych przez Wnioskodawcę, może on zrezygnować z dokumentowania tych czynności przy zastosowaniu kas rejestrujących, bowiem na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 32 załącznika do tego rozporządzenia, czynności te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.

Zwolnienie to ma zastosowanie zarówno w przypadku wpłat dokonywanych przez bank na rachunek bankowy oraz wpłat dokonywanych gotówkowo.

W przedmiotowej sprawie należy również wskazać na poz. 39 załącznika do rozporządzenia, w której to pozycji wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła oraz
 • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jak wynika z opisu sprawy wpłaty dokonywane za wykonane usługi szkoleniowe świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonowane są przez kasę rejestrującą. W Spółce około 86% wpłat dokonywane jest poprzez bank na rachunek bankowy z jednoczesnym określeniem jakiej czynności wpłata dotyczyła. Natomiast 14% wpłat dokonywana jest w Spółce gotówkowo.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług szkoleniowych, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 39 rozporządzenia wyłącznie do usług szkoleniowych za które zapłata dokonywana jest na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Tym samym, usługi szkoleniowe w sytuacji dokonania za nie zapłaty na rachunek bankowy, oprócz zwolnienia przedmiotowego na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 32 załącznika do rozporządzenia mogą również korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług szkoleniowych, za które zapłata dokonywana jest na rachunek bankowy jest prawidłowe.

Wnioskodawca wskazał, że świadczy również usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce i promocji zdrowia, które nie są świadczone przez lekarza opieki medycznej ani lekarza dentystę, za które wpłata dokonywana jest poprzez bank na rachunek bankowy z jednoczesnym określeniem jakiej czynności wpłata dotyczyła lub dokonywana jest w Spółce gotówkowo. Za wykonaną usługę pacjent wpłaca 100% (bezgotówkowo) na rachunek bankowy lub (gotówką) do kasy Spółki. Nie istnieją sytuacje, w której pacjent dokonuje zapłaty za to samo badanie częściowo do kasy Spółki, a częściowo przelewem na rachunek bankowy.

W związku z powołanymi w interpretacji przepisami prawa oraz informacjami wskazanymi we wniosku, należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stosunku do świadczonych usług w zakresie opieki medycznej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 39 rozporządzenia wyłącznie w tej części, w której za usługę zapłata została dokonana na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należy uznać również za prawidłowe.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz własnego stanowiska w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności obowiązku zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji gdy zapłata za usługę dokonywana jest gotówką.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj