Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-3.4010.77.2018.2.MS
z 21 marca 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2017 r. (data wpływu 3 stycznia 2018 r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 23 lutego 2018r. Nr 0114-KDSIP2-3.4010.7.2018.1.MS (data doręczenia 28 lutego 2018r.) pismem z dnia 7 marca 2018r. (data nadania 7 marca 2018r.; data wpływu do KIS - 13 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:


 • pytania nr 2, tj. czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH będzie występować tzw. kontynuacja amortyzacji w stosunku do amortyzowanych przez Wnioskodawcę środków trwałych, tj. Spółka będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe,
 • pytania nr 3, tj. czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarcze Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, Spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia na Wnioskodawcę, a związanych z przychodem w podatku CIT powstałym po dniu przekształcenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 3 stycznia 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytania nr 2 – czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH będzie występować tzw. kontynuacja amortyzacji w stosunku do amortyzowanych przez Wnioskodawcę środków trwałych, tj. Spółka będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę oraz pytania nr 3, ‒ czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarcze Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, Spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia na Wnioskodawcę, a związanych z przychodem w podatku CIT powstałym po dniu przekształcenia.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce i prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1047 ze zm.) i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca, co do zasady nie wykazuje w składanych deklaracjach VAT-7 podatku do zwrotu ani nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy są usługi remontowo-budowlane, a główną działalnością określoną w PKD pod kodem – 41.20.Z są „Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych”.


Z uwagi na istotne aspekty natury prawnej. Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia – na podstawie art. 551 § 5, zgodnie z trybem przewidzianym w art. 5841-58413 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1577, dalej „KSH”) – jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, której na moment przekształcenia jedynym wspólnikiem będzie Wnioskodawca (dalej „Spółka”). Spółka będzie kontynuowała działalność prowadzoną przez Wnioskodawcę. Spółka będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

W związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawca poniósł wydatek związany z tym procesem obejmujący usługi doradztwa prawno-podatkowego. Zapewne do dnia przekształcenia w Spółkę, Wnioskodawca poniesie szereg innych wydatków związanych z procesem przekształcenia np. obowiązkowe opłaty sądowe, notarialne.


Kapitał zakładowy Spółki przekształconej ustalony zostanie w Planie Przekształcenia oraz w Akcie Założycielskim Spółki w wysokości mniejszej niż obliczona dla celów przekształcenia wartość bilansowa majątku netto przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – choć nie niższej od wymaganych ustawowo 5.000 zł Oznacza to, że w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy obejmie on udziały w kapitale zakładowym Spółki po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, pokrywając je majątkiem netto przekształconego przedsiębiorstwa, a powstała w ten sposób nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 154 § 3 w zw. z art. 5844 KSH (tzw. agio).


W konsekwencji dokonanego przekształcenia Spółka stanie się właścicielem m.in. środków trwałych stanowiących majątek przekształcanego przedsiębiorstwa wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej Spółka stanie się również z mocy prawa stroną umów zawartych przez Wnioskodawcę jeszcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W wyniku przekształcenia Spółka będzie kontynuowała realizację usług rozpoczętych jeszcze przed przekształceniem przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jako wykonawca robót budowlanych udzielał swoim kontrahentom gwarancji celem zabezpieczenia ich interesów. Wobec tego, na mocy niektórych z zawartych przez Wnioskodawcę umów, część należnego Wnioskodawcy wynagrodzenia była zatrzymywana przez kontrahenta na poczet kaucji gwarancyjnej celem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych (kaucje gwarancyjne nie były wpłacane przez Wnioskodawcę). Wnioskodawca ujął jako przychód należny opodatkowany podatkiem PIT przysługujące mu wynagrodzenie również w tej części, która przypada na kaucję gwarancyjną zatrzymaną przez kontrahenta. Niektóre z tych kaucji będą zwalniane już po dokonaniu przekształcenia (po upływie okresu gwarancyjnego), zatem zwrot zatrzymanej części wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej będzie następował do Spółki, jako wierzyciela, któremu z mocy art. 5842 § 2 KSH, przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (Wnioskodawcy). Nie można również wykluczyć sytuacji, gdy kontrahent nie zwróci kaucji gwarancyjnej mimo takiego obowiązku, a Spółka po bezskutecznym dla niej dochodzeniu wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnej zdecyduje się na sprzedaż takiej wierzytelności ze stratą.


Po przekształceniu, Wnioskodawca planuje również przeniesienie części posiadanych udziałów w Spółce na rzecz członka lub członków najbliższej rodziny w formie darowizny bądź w drodze umowy sprzedaży.


W związku z przekształceniem, działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę zostanie wykreślona z CEIDG oraz Wnioskodawca zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych.


W związku z brakami formalnymi pismem z dnia 23 lutego 2018 r. nr 0114-KDIP2-3.4010.7.2018.1.MS, doręczonym 28 lutego 2018 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 7 marca 2018 r. (data wpływu:13 marca 2018 r.). W uzupełnieniu do wniosku udzielono następujących odpowiedzi:


 • W skład zbywanej wierzytelności wchodzi roszczenie o zwrot zatrzymanej przez kontrahenta kaucji gwarancyjnej.
 • Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, powstała w wyniku przekształcenia Spółka będzie kontynuowała działalność prowadzoną przez Wnioskodawcę.


W przypadku tego typu działalności, obowiązek sporządzenia faktury korygującej może powstać m.in. w następujących sytuacjach:

 1. obniżenie pierwotnie zastosowanej ceny,
 2. udzielenie rabatu,
 3. uznana reklamacja z tytułu gwarancji lub rękojmi;
 4. zwrot towaru,
 5. ponadto przyczyną korekty może być błąd w ilości towaru,
 6. czy też błąd w cenie usługi lub towaru.

Spółka zaznacza, że w opisie zdarzenia przyszłego Spółka nie rozstrzyga, czy powyżej wskazane przyczyny korekty stanowią błędy rachunkowe czy inne oczywiste omyłki, gdyż taka ocena została przedstawiona we własnym stanowisku Wnioskodawcy i ma być przedmiotem wydanej interpretacji indywidualnej.


Jednocześnie Spółka przeformułowała zadane pytanie w przedmiotowym zakresie tj. pytanie nr 13 oraz przedstawiła swoje stanowisko w zakresie pytania nr 1 (w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych), 3 oraz 13. Poniżej przedstawiono ich aktualne brzmienie.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym planowane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę w trybie art. 5841 i nast. KSH będzie neutralne w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy w związku z objęciem udziałów w Spółce w wyniku przekształcenia?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH będzie występować tzw. kontynuacja amortyzacji w stosunku do amortyzowanych przez Wnioskodawcę środków trwałych, tj. Spółka będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę?
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarcze Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, Spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia na Wnioskodawcę, a związanych z przychodem w podatku CIT powstałym po dniu przekształcenia?
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki (koszty) poniesione przez niego w celu przeprowadzenia przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę w trybie art. 5841 i nast. KSH, będą stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodu w podatku CIT dla Spółki, w tym koszty doradztwa prawno-podatkowego związanego z planowanym przekształceniem?
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przed przekształceniem przez Wnioskodawcę (jeżeli prawo do odliczenia podatku VAT powstało po przekształceniu lub Wnioskodawca faktycznie nie odliczył podatku VAT naliczonego z tych faktur), wskazujących jako nabywcę Wnioskodawcę, a dotyczących usług/towarów nabytych przez Wnioskodawcę przed przekształceniem w celu przeprowadzenia przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, a także z tych faktur wystawionych po dniu przekształcenia na Spółkę?
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wysokość kapitału zakładowego tej Spółki określona w Planie Przekształcenia i Akcie Założycielskim Spółki, niezależnie od wartości majątku, który jest przekazywany Spółce na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym?
 7. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, ewentualny zwrot kaucji gwarancyjnej dokonany przez kontrahenta Wnioskodawcy do Spółki (już po przekształceniu) będzie dla Spółki neutralny w podatku CIT?
 8. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kwotę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego?
 9. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż planowane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę w trybie 5841 i nast. KSH spowoduje sukcesję jedynie praw związanych z rozliczeniami w podatku VAT, co oznacza, że w przypadku, gdy u Wnioskodawcy jako przedsiębiorcy przekształcanego, powstały lub powstaną zobowiązania z tytułu podatku VAT w okresie przed dniem przekształcenia, to nie będą one objęte sukcesją po stronie Spółki?
 10. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Spółka powstała na skutek planowanego przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy) w trybie art. 5841 i nast. KSH, będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach oraz/lub obowiązek zmniejszenia kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu faktur korygujących otrzymanych przez nią po dniu przekształcenia, a wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy przed dniem przekształcenia, odnoszących się do sprzedaży dokonanej przez nich przed dniem przekształcenia i wskazującej jako nabywcę towaru lub usługi Wnioskodawcę bez obowiązku skorygowania notą korygującą danych przedsiębiorcy przekształcanego (Wnioskodawcy), do takich faktur (faktur korygujących) otrzymanych przez Spółkę po dniu przekształcenia?
 11. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku otrzymania przez Spółkę powstałą na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizyczne (Wnioskodawcy) w trybie art. 5841 i nast. KSH, po dniu przekształcenia, potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania w podatku VAT, wystawionej przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, Spółce będzie przysługiwać prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w podatku VAT w rozliczeniu za okres uzyskania takiego potwierdzenia?
 12. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy) dokonanego w trybie art. 5841 i nast. KSH, będzie miała prawo do wysławiania faktur korygujących sprzedaż dokonaną przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia: (i) zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem VAT w przypadku, gdy przyczyna korekty powstała w dacie wystawienia faktury pierwotnej (błędy) i rozliczenia tych faktur korygujących poprzez korektę deklaracji VAT, w których były ujęte faktury pierwotne z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 14 Ustawy o VAT albo (ii) zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem VAT, gdy powód korekty zaistniał po dniu przekształcenia (np. rabat) poprzez rozliczenie tych faktur korygujących na bieżąco zgodnie z zasadami określonymi w art. 29a ust. 13 Ustawy o VAT?
 13. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy) dokonanego w trybie art. 584 1 i nast. KSH, będzie miała prawo do skorygowania przychodu w podatku CIT w związku z zaistnieniem opisanych w zdarzeniu przyszłym przyczyn korekty i tym samym wystawianiem faktur korygujących sprzedaż dokonaną przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, poprzez zmniejszenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (na bieżąco)?
 14. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy) dokonanego w trybie art. 5841 i nast. KSH nie będzie miała prawa do wystawiania faktur korygujących sprzedaż, dokonaną przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, zwiększających podstawę opodatkowania podatkiem VAT w sytuacji, gdy powód uzasadniający korektę powstał w chwili wystawienia faktury pierwotnej (błędy), co oznacza, że taka korekta powinna być dokonana przez Wnioskodawcę, a nie przez Spółkę?
 15. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy) dokonanego w trybie art. 5841 i nast. KSH będzie miała prawo do wystawiania i rozliczania faktur korygujących sprzedaż, dokonaną przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, zwiększających podstawę opodatkowania podatkiem VAT w sytuacji, gdy powód uzasadniający korektę powstał po dniu przekształcenia?
 16. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ewentualna darowizna części udziałów w Spółce na rzecz członka najbliższej rodziny dokonana przez Wnioskodawcę jako jedynego udziałowca po przekształceniu, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
 17. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku ewentualnej sprzedaży części udziałów w Spółce na rzecz członka najbliższej rodziny, kosztem uzyskania przychodu będzie przyjęta dla celów podatkowych wartość składników majątku, wynikająca z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1 Ustawy o PIT, określona na dzień objęcia tych udziałów w Spółce nie wyższa jednak niż wartość majątku określona w Akcie Założycielskim Spółki w odpowiedniej proporcji wartości składników majątku do ilości sprzedawanych udziałów?

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz pytanie nr 3 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedź w zakresie pytania nr 1 oraz pytań oznaczonych numerami od 4 do 17 udzielona zostanie w odrębnych rozstrzygnięciach.


Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 2


Prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które zostanie przeprowadzone w trybie art. 5841 i nast. KSH. będzie występować tzw. „kontynuacja amortyzacji” w stosunku do amortyzowanych środków trwałych, tj. Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę.


Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b) Ustawy o CIT „za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem art. 16g ust. 2-14 Ustawy o CIT, uważa się w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałowy:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,
 2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane.”

Wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową będzie więc: (i) wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne bądź (ii) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane.


Jak wskazano w art. 16h ust. 3 Ustawy o CIT w zw. z ust. 3d, w sytuacji przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Spółkę, podmiot powstały z przekształcenia (Spółka), w przypadku o którym mowa w art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a) Ustawy o CIT, dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 Ustawy o CIT.


Wobec tego, kontynuacja amortyzacji będzie miała zastosowanie do tych rzeczy/praw, które były amortyzowane przez poprzednika prawnego. Jeżeli w działalności gospodarczej były wykorzystywane rzeczy lub prawa, które nie były amortyzowane, Spółka powstała po przekształceniu będzie miała prawo przyjąć wartość początkową tych rzeczy/praw w wysokości wydatków na ich nabycie lub wytworzenie i amortyzować „od początku”.


Zatem, w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (Spółkę) występuje tzw. „kontynuacja amortyzacji" w przypadku amortyzowanych środków trwałych przez Wnioskodawcę tj. spółka kapitałowa powstała na skutek przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorę) – kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcany oraz uwzględnia dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez poprzednika prawnego (art. 16h ust. 3d w zw. z art. 16h ust. 3 oraz w zw. z art. 16g ust. 9 Ustawy o CIT).


W konsekwencji Spółka powstała na skutek przekształcenia Wnioskodawcy, dla środków trwałych przyjmie wartość początkową, od której dokonywano były odpisy amortyzacyjne oraz będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę oraz uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2017 r. (nr 1462-IPPB1.4511.1164.16.1.KS).


Ad. 3


Prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które zostanie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, Spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku CIT wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia na Wnioskodawcę, a dotyczących przychodu w podatku CIT powstałego po dniu przekształcenia.

Kosztami uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze Ustawy o CIT). Należy wskazać, iż możliwość uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym podatnika podatku CIT wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu Ustawy o CIT jest elementem konstrukcyjnym tego podatku, a więc prawo to nie powinno być w żaden sposób ograniczane.


W związku z wprowadzeniem dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną możliwości przekształcenia swojej działalności w spółkę kapitałową (np. spółkę z o.o.), ustawodawca uregulował wprost w Ustawie o CIT pewne kwestie związane z tym procesem restrukturyzacyjnym.


Przepis ust. 1 w art. 15 Ustawy o CIT reguluje zasady ustalania wartości składników majątku spółki kapitałowej utworzonej w wyniku takiego przekształcenia. Zgodnie z tym zapisem w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień przekształcenia.


W związku z tym wprowadzono również zasady określania kosztów uzyskania przychodów w/w składników majątku w przypadku ich odpłatnego zbycia (art. 15 ust. lx Ustawy o CIT).


Natomiast w zakresie zasad rozliczania kosztów w czasie oraz momentów wykazywania ich w rozliczeniach podatkowych, czyli tzw. potrącenia, w ocenie Wnioskodawcy, należałoby stosować zasady ogólne znajdujące się w przepisach art. 15 ust. 4-4e Ustawy o CIT, przy uwzględnieniu sukcesji podatkowej określonej w art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej. Należałoby przyjąć, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej wstąpi w prawa do poniesionego przez przedsiębiorcę kosztu i tym samym, jest uprawniona do jego rozliczenia w podatku CIT po dniu przekształcenia według zasad regulowanych w Ustawie o CIT. Tym samym w przypadku, gdy w Ordynacji podatkowej ustanowione jest – dla danego procesu restrukturyzacyjnego – następstwo prawne, np. w sytuacji przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową wówczas należy uznać, iż podmiot przekształcony ma możliwość ujęcia (potrącenia) we własnym rozliczeniu podatkowym wydatków poniesionych przez podmiot przekształcany.

Ustawa o CIT uzależnia sposób potrącania kosztów podatkowych od tego, czy koszty są bezpośrednie, czy pośrednie. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, poza pewnymi wyjątkami. Zasada ta wiąże się z rachunkową zasadą współmierności przychodów i kosztów. Koszty bezpośrednio związane z przychodem powinny być co do zasady ujmowane w tym okresie, w którym powstają związane z nimi przychody.

Tym samym, w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową spółka przekształcona ma możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku CIT kosztów/wydatków poniesionych przez jednoosobowego przedsiębiorcę (będącego podatnikiem podatku PIT) przed dniem przekształcenia, ujętych w ewidencjach rachunkowych tego przedsiębiorcy, ale które podlegają rozliczeniu (potrąceniu) jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym CIT dopiero po dniu przekształcenia.

W związku z tym, w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, Spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia na Wnioskodawcę, a związanych z przychodem w podatku CIT powstałym po dniu przekształcenia.


Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2017 r. (nr 1462-IPPB1.4511.1164.16.1.KS).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 2 oraz pytania nr 3 jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę z złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoja aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj