Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4014.149.2017.2.LS
z 27 lutego 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2017 r. (data wpływu 12 grudnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 lutego 2018 r. (data nadania 15 lutego 2018 r., data wpływu 21 lutego 2018 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP1-2.4012.673.2017.1.RM, 0114-KDIP3-2.4014.149.2017.1.MZ z dnia 2 lutego 2018 r. (data nadania 2 lutego 2018 r., data doręczenia 8 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawcy przysługuje prawo nieruchomości tj. działki, która zostanie zabudowana budynkiem, zwanej dalej „Nieruchomością”.
W niedalekiej przyszłości ma zostać zawiązana spółka komandytowa, w której komplementariuszem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś komandytariuszem będzie Wnioskodawca, zwana dalej „Spółką Komandytową’’.

Wnioskodawca po utworzeniu Spółki Komandytowej, jako komandytariusz, zamierza wnieść do tej Spółki Komandytowej własność Nieruchomości. Wartość nieruchomości, w tym budynku, zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy dokonywaniu aportu zostanie zmieniona umowa Spółki Komandytowej poprzez wskazanie w/w wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę. Bez zmian pozostaną natomiast zapisy umowy spółki odnośnie prawa udziału w zysku poszczególnych wspólników.

Nieruchomość, w tym posadowiony w przyszłości na niej budynek, będzie kompletna i zdatna do użytku, będzie nadawała się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę Komandytową, a jej przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. Wartość budynku będzie przekraczała 3.500 zł. Budynek zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki komandytowej. Budynek będzie używany w Spółce Komandytowej na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez wspólników w ramach tej Spółki.


Wniesienie miałoby nastąpić w ten sposób, że Wnioskodawca wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości.


Spółka komandytowa prawdopodobnie będzie nosić nazwę I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa po wniesieniu aportu adres może ulec zmianie na adres wniesionej nieruchomości; wskazana wyżej firma spółka może ulec zmianie, przyszli wspólnicy nie podjęli w tym zakresie ostatecznej decyzji.


Pismem z dnia 2 lutego 2018 r. Nr 0114-KDIP1-2.4012.673.2017.1.RM, 0114-KDIP3-2.4014.149.2017.1.MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. Wyczerpujące przedstawienie opisu zdarzenia przyszłego, do którego ma się odnieść Organ, tak aby opis zawierał wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, których interpretacji oczekuje Wnioskodawca, tj. jednoznaczne i precyzyjne wskazanie:
  1. czy Wnioskodawca prowadzi/prowadził działalność gospodarczą jeśli tak należy wskazać jaki jest przedmiot prowadzonej działalności;
  2. czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.)
  3. kiedy, w jaki sposób, z jakim zamiarem Wnioskodawca nabył działkę wchodzącą w skład Nieruchomości (zakup, darowizna itp.);
  4. w jaki sposób Wnioskodawca wykorzystywał działkę wchodzącą w skład Nieruchomości - należy precyzyjnie wskazać sposób wykorzystywania działki w czasie jej posiadania, w tym jednoznacznie wskazać czy działka była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (np. była przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, bądź też była udostępniana odpłatnie osobom trzecim) oraz wskazać jeśli Wnioskodawca prowadzi/prowadził działalność gospodarczą czy działka była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej;
  5. czy Wnioskodawca przed dokonaniem aportu podejmował/będzie podejmował jakiekolwiek czynności wymagające zaangażowania własnych środków finansowych mające na celu uatrakcyjnienie działki i przygotowanie jej do wniesienia jako aport do Spółki Komandytowej;
  6. czy to Wnioskodawca pobuduje budynek na działce wchodzącej w skład Nieruchomości, jeśli nie należy wskazać kto pobuduje ten budynek;
  7. jakiego rodzaju budynek zostanie pobudowany na działce wchodzącej w skład Nieruchomości;
  8. z jakich powodów zostanie pobudowany budynek na działce wchodzącej w skład Nieruchomości;
  9. czy po wybudowaniu budynku na działce wchodzącej w skład Nieruchomości ale przed wniesieniem Nieruchomości aportem do Spółki Komandytowej budynek będzie w jakiś sposób wykorzystywany, jeśli tak należy precyzyjnie wskazać w jaki sposób ten budynek będzie wykorzystywany oraz przez kogo;
  10. czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem działki wchodzącej w skład Nieruchomości;
  11. czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wybudowaniem budynku wchodzącego w skład Nieruchomości;
  12. z jakich powodów Wnioskodawca planuje dokonać aportu do Spółki Komandytowej przedmiotowej Nieruchomości w postaci zabudowanej działki;
  13. w jakim odstępie czasu od wybudowania budynku na działce wchodzącej w skład Nieruchomości Wnioskodawca planuje dokonać aportu do Spółki Komandytowej przedmiotowej Nieruchomości w postaci zabudowanej działki;
  14. w jakim odstępie czasu od utworzenia Spółki Komandytowej Wnioskodawca planuje dokonać aportu do Spółki Komandytowej przedmiotowej Nieruchomości w postaci zabudowanej działki;
  15. czy poza Nieruchomością w postaci zabudowanej działki Wnioskodawca wniesie do Spółki Komandytowej jakiś wkład;
  16. wskazanie (opisanie) na jakich konkretnie warunkach, na jakich zasadach, na podstawie jakich umów/ustaleń/uzgodnień itp. odbędzie się aport Nieruchomości w postaci zabudowanej działki, w tym m.in. należy wskazać czy umowa dotycząca zawiązania Spółki Komandytowej przewiduje wniesienie przez Wnioskodawcę aportu w postaci zabudowanej działki (Nieruchomości);
  17. jednoznaczne wskazanie (precyzyjne opisanie) jakie są zapisy umowy Spółki Komandytowej odnośnie prawa udziału w zysku przez Wnioskodawcę, jakie konkretnie zgodnie z umową Spółki Komandytowej Wnioskodawca ma prawa udziału w zysku Spółki Komandytowej, od czego uzależniona jest wielkość udziału w zysku Spółki Komandytowej itp.;
  18. jednoznaczne wskazanie (precyzyjne opisanie) jakie korzyści (np. rzeczowe, finansowe, inne) z tytułu wniesienia aportu w postaci zabudowanej działki (Nieruchomości) do Spółki Komandytowej uzyska Wnioskodawca, w jaki sposób nastąpi rozliczenie między Wnioskodawcą a Spółką Komandytową za dokonany przez Wnioskodawcę aport w postaci zabudowanej działki (Nieruchomości);
  19. jaki rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej będzie prowadzić Spółka Komandytowa, do której Wnioskodawca wniesie aport;
  20. jednoznaczne wskazanie czy przedmiotem transakcji, o której mowa w niniejszym wniosku (aportu) będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy,
  21. jednoznaczne wskazanie czy przedmiotem transakcji, o której mowa w niniejszym wniosku będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 549 ze zm.).
 2. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wniosek należy uzupełnić poprzez:
  1. przeformułowanie pytania nr 3 dot. podatku od czynności cywilnoprawnych, tak aby dotyczyło wyłącznie konsekwencji podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy z tytułu wniesienia do Spółki Komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie adekwatnego do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przeformułowanego pytania,
  2. podanie danych umożliwiających identyfikację spółki, której założenie planuje Wnioskodawca, tj. dokładne określenie nazwy spółki oraz podanie adresu do doręczeń.

Pismem z dnia 15 lutego 2018 r. (data nadania 15 lutego 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


 1. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, wkład ten nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 9) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, wkład ten będzie podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 3. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % wartości wniesionych wkładów obciążać będzie spółkę komandytową, nie będzie zaś podlegać uiszczeniu przez wnioskodawcę?
 4. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, Spółka Komandytowa uprawniona będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wzniesionego budynku w rozumieniu art. 22 a ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to odpisy amortyzacyjne mogą zostać zakwalifikowane na poziomie wspólników spółki jako koszty uzyskania przychodów?
 5. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, powyższa transakcja podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa usług?

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 3, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.


Zdaniem Wnioskodawcy, podatkiem, którego obowiązek uiszczenia powstanie w związku z w/w wniesieniem wkładu będzie podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % wartości wniesionego wkładu, co do którego obowiązanym do uiszczenia będzie Spółka Komandytowa. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy spółki. Z kolei w myśl art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce. Podstawę opodatkowania stanowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Stawka podatkowa wynosi natomiast 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017, poz. 1150, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce osobowej – uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.


Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika że obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.


Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej.


Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.


Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawcy przysługuje prawo nieruchomości tj. działki, która zostanie zabudowana budynkiem, zwanej dalej „Nieruchomością”. W niedalekiej przyszłości ma zostać zawiązana spółka komandytowa, w której komplementariuszem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś komandytariuszem będzie Wnioskodawca, zwana dalej „Spółką Komandytową’’. Wnioskodawca po utworzeniu Spółki Komandytowej, jako komandytariusz, zamierza wnieść do tej Spółki Komandytowej własność Nieruchomości. Wartość nieruchomości, w tym budynku, zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy dokonywaniu aportu zostanie zmieniona umowa Spółki Komandytowej poprzez wskazanie w/w wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę. Bez zmian pozostaną natomiast zapisy umowy spółki odnośnie prawa udziału w zysku poszczególnych wspólników. Nieruchomość, w tym posadowiony w przyszłości na niej budynek, będzie kompletna i zdatna do użytku, będzie nadawała się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę Komandytową, a jej przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. Wartość budynku będzie przekraczała 3.500 zł. Budynek zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki komandytowej. Budynek będzie używany w Spółce Komandytowej na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez wspólników w ramach tej Spółki. Wniesienie miałoby nastąpić w ten sposób, że Wnioskodawca wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości. Spółka komandytowa prawdopodobnie będzie nosić nazwę I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa po wniesieniu aportu adres może ulec zmianie na adres wniesionej nieruchomości; wskazana wyżej firma spółka może ulec zmianie, przyszli wspólnicy nie podjęli w tym zakresie ostatecznej decyzji.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wniesienie opisanej nieruchomości do spółki komandytowej przez jej komandytariusza, w formie wkładu niepieniężnego spowoduje podwyższenie wkładu w ww. spółce komandytowej oraz zwiększenie jej majątku. W świetle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpi zatem zmiana umowy tej spółki. Zmiana umowy spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w zw. z pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast stawka podatku, liczona od wartości wniesionego przez komandytariusza wkładu powiększającego majątek spółki wynosić będzie 0,5%. Obowiązek uiszczenia podatku będzie ciążył – stosownie do brzmienia art. 4 pkt 9 cyt. Ustawy – na spółce komandytowej.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj