Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-2.4010.419.2017.3.AK
z 20 lutego 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 listopada 2017 r. (data wpływu 4 grudnia 2017 r.), uzupełnionym 10 stycznia i 12 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie,
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu, którego źródłem jest ww. przychód

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie,
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu, którego źródłem jest ww. przychód.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismami z 21 grudnia 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.419.2017.1.AK i z 6 lutego 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.419.2017.2.AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 9 stycznia i 12 lutego 2018 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją rolniczą. Dochody Spółki w 2016 r. jako osiągnięte w całości z działalności rolniczej nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z uwagi na konflikt pomiędzy wspólnikami dotyczący zarządzania Spółką i odmienne wizje dalszego rozwoju Spółki planowany jest podział Spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie w oparciu o regulację art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych).

W ramach planowanego podziału na spółkę nowo utworzoną przeniesiona ma zostać część majątku Spółki, w tym przede wszystkim część nieruchomości rolnych Spółki. Ze względu na proporcje udziałów na spółkę nowo utworzoną zostaną przeniesione nieruchomości rolne, których powierzchnia (około 200 ha) odpowiadać będzie w przybliżeniu 40% powierzchni ogółu nieruchomości posiadanych obecnie przez Spółkę (około 520 ha).

Po dokonaniu podziału Spółka pozostanie właścicielem nieruchomości rolnych, których powierzchnia (około 310 ha) odpowiadać będzie w przybliżeniu 60% powierzchni ogółu nieruchomości rolnych posiadanych obecnie przez Spółkę, w tym zabudowań gospodarczych, maszyn oraz urządzeń rolniczych. Spółka w dalszym ciągu będzie stroną umów o pracę zawartych z pracownikami oraz stroną umów dzierżawy będących w mocy w dacie podziału. Spółka będzie również w dalszym ciągu zobowiązana do spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przed podziałem.

Wspólnikami spółki nowo utworzonej ma zostać jedynie część wspólników spółki dzielonej. Spółka nowo utworzona kontynuować będzie działalność rolniczą na nieruchomościach nabytych w drodze podziału.

Z uzupełnienia wniosku z 9 stycznia 2018 r. (data wpływu do Organu 9 stycznia 2018 r.) wynika, że: W ocenie Wnioskodawcy majątek przenoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do nowo utworzonej spółki oraz majątek pozostający w Spółce w wyniku podziału przez wydzielenie stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

a. Majątek pozostający w Spółce

W wyniku podziału Spółka dysponować będzie majątkiem nieruchomym o powierzchni około 300 ha, w tym zabudowaniami gospodarczymi oraz maszynami i urządzeniami produkcyjnymi, z których korzysta obecnie. Pozostanie również stroną - pracodawcą w ramach dotychczasowych umów o pracę. Spółka będzie w dalszym ciągu zobowiązana do spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przed podziałem. Spółkę obciążać będą również zobowiązania dotyczące bieżącej działalności rolniczej na nieruchomościach (zobowiązania z tytułu zakupu materiału siewnego, środków ochrony roślin, wynagrodzenia za usługi rolnicze), które w wyniku podziału pozostaną jej własnością.

Z powyższego wynika, że majątek pozostający w Spółce w wyniku podziału stanowił będzie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

W zakresie wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że nieruchomości rolne, które w następstwie podziału mają zostać przeniesione na spółkę nowo utworzoną zlokalizowane są w innej miejscowości niż zdecydowana większość pozostałego majątku Spółki - nieruchomości rolne oraz zabudowania. Również historycznie nieruchomości Spółki zlokalizowane w powyższych miejscowościach stanowiły odrębne gospodarstwa. Ostateczne wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Spółki składników majątkowych mających pozostać w niej po podziale nastąpi w momencie przyjęcia planu podziału przez zgromadzenie wspólników Spółki w drodze uchwały. W planie podziału (uchwale zgromadzenia wspólników) szczegółowo wymienione zostaną składniki majątku (nieruchomości), które następnie, po zakończeniu procedury podziałowej, zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną.

W aspekcie finansowym z uwagi na przyjęty w Spółce sposób rozliczeń księgowych możliwe jest przyporządkowanie określonych zdarzeń gospodarczych zarówno do składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale. Poprzez odrębne subkonta bankowe istnieje również możliwość odrębnego ewidencjonowania przychodów i wydatków dotyczących zarówno składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale.

Z powyższego wynika, że majątek pozostający w Spółce w wyniku podziału jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Spółka dysponując majątkiem, który w wyniku podziału pozostanie jej własnością będzie zdolna do realizacji dotychczasowych zadań gospodarczych (prowadzenie produkcji rolnej). Zakres prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej zostanie jedynie dostosowany do zmniejszonego areału gruntów rolnych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności stwierdzić należy, że z uwagi na wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne majątku pozostałego w Spółce w wyniku podziału przez wydzielenie, na który obok aktywów składają się również pasywa, spełnione zostaną warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

b. Majątek przenoszony w wyniku podziału

W wyniku podziału spółka nowo utworzona dysponować będzie majątkiem nieruchomym o powierzchni około 200 ha. Co prawda spółka nowo utworzona nie przejmie w wyniku podziału maszyn należących dotychczas do Spółki oraz jej pracowników ale niezbędne zasoby osobowe i rzeczowe może pozyskać we własnym zakresie, w tym będzie ona mogła korzystać ze sprzętu rolniczego stanowiącego majątek wspólników. Na spółkę nowo utworzoną przeniesione zostaną również zobowiązania dotyczące bieżącej działalności rolniczej na przenoszonych nieruchomościach (zobowiązania z tytułu zakupu materiału siewnego, środków ochrony roślin, wynagrodzenia za usługi rolnicze).

Z powyższego wynika, że majątek przenoszony na spółkę nowo utworzoną w wyniku podziału stanowił będzie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

W zakresie wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że nieruchomości rolne, które w następstwie podziału mają zostać przeniesione na spółkę nowo utworzoną zlokalizowane są w innej miejscowości niż zdecydowana większość pozostałego majątku Spółki - nieruchomości rolne oraz zabudowania. Również historycznie nieruchomości Spółki zlokalizowane w powyższych miejscowościach stanowiły odrębne gospodarstwa. Ostateczne wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Spółki składników majątkowych, które w wyniku podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną nastąpi w momencie przyjęcia planu podziału przez zgromadzenie wspólników Spółki w drodze uchwały. W planie podziału (uchwale zgromadzenia wspólników) szczegółowo wymienione zostaną składniki majątku (nieruchomości), które następnie, po zakończeniu procedury podziałowej, zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną.

W aspekcie finansowym z uwagi na przyjęty w Spółce sposób rozliczeń księgowych możliwe jest przyporządkowanie określonych zdarzeń gospodarczych zarówno do składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale. Poprzez odrębne subkonta bankowe istnieje również możliwość odrębnego ewidencjonowania przychodów i wydatków dotyczących zarówno składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale.

Z powyższego wynika, że majątek przenoszony na spółkę nowo utworzoną w wyniku podziału jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Spółka nowo utworzona dysponując majątkiem przeniesionym na jej własność w wyniku podziału będzie zdolna do realizacji dotychczasowych zadań gospodarczych (prowadzenie produkcji rolnej). Zakres prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej zostanie jedynie dostosowany do zmniejszonego areału gruntów rolnych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności stwierdzić należy, że z uwagi na wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne majątku, który w wyniku podziału przez wydzielenie zostanie przeniesiony na spółkę nowo utworzoną, na który obok aktywów składają się również zobowiązania, spełnione zostaną warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ewentualny „księgowy” przychód powstały w wyniku podziału przez wydzielenie zostanie przeznaczony na działalność rolniczą Spółki (Spółka nie prowadzi działalności innej niż rolnicza).

Podział Spółki przez wydzielenie planowany jest na 2018 r.

W roku poprzedzającym podział spółki przez wydzielenie udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Spółka w roku poprzedzającym podział nie osiągała przychodów z innych źródeł niż działalność rolnicza.

Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W uzupełnieniu wniosku z 12 lutego 2018 r. (data wpływu do Organu 12 lutego 2018 r.) Wnioskodawca wskazał, że rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) majątek pozostający w Spółce w wyniku podziału przez wydzielenie stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT)?
  W przypadku odpowiedzi twierdzącej:
 2. Czy w wyniku podziału polegającego na przejęciu przez spółkę nowo utworzoną majątku niestanowiącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie Spółki, której majątek po dokonaniu podziału stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
  W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub pozytywnej na pytanie nr 2:
 3. Czy ewentualny przychód Spółki powstały w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT) stanowił będzie przychód z działalności pozarolniczej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT?
 4. Czy w sytuacji, gdy Spółka nie prowadzi działalności innej niż rolnicza, statystyczny (księgowy) przychód powstały w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT) traktowany będzie jako przeznaczony na działalność rolniczą w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT?
 5. Czy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) ewentualny przychód Spółki powstały w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT) korzystał będzie ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT?

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, majątek pozostały w Spółce w wyniku podziału polegającego na przeniesieniu na spółkę nowo utworzoną nieruchomości rolnych, których powierzchnia odpowiada w przybliżeniu 40% powierzchni ogółu nieruchomości posiadanych obecnie przez Spółkę (bez przenoszenia pozostałych składników majątkowych oraz zobowiązań) stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z regulacją art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W wyniku podziału Spółka dysponować będzie majątkiem nieruchomym o powierzchni około 300 ha, w tym zabudowaniami gospodarczymi oraz maszynami i urządzeniami produkcyjnymi, z których korzysta obecnie. Pozostanie również pracodawcą w ramach dotychczasowych umów o pracę. Powyższe okoliczności wskazują, że będzie ona zdolna do realizacji dotychczasowych zadań gospodarczych. Zakres prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej zostanie jedynie dostosowany do zmniejszonego areału gruntów rolnych.

W zakresie wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że nieruchomości rolne, które w następstwie podziału mają zostać przeniesione na spółkę nowo utworzoną, zlokalizowane są w innej miejscowości niż zdecydowana większość pozostałego majątku Spółki - nieruchomości rolne oraz zabudowania. Również historycznie nieruchomości Spółki zlokalizowane w powyższych miejscowościach stanowiły odrębne gospodarstwa. Ostateczne wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Spółki składników majątkowych mających pozostać w niej po podziale nastąpi w momencie przyjęcia planu podziału przez zgromadzenie wspólników Spółki w drodze uchwały. W planie podziału (uchwale zgromadzenia wspólników) szczegółowo wymienione zostaną składniki majątku (nieruchomości), które następnie, po zakończeniu procedury podziałowej, zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną.

W aspekcie finansowym z uwagi na przyjęty w Spółce sposób rozliczeń księgowych możliwe jest przyporządkowanie określonych zdarzeń gospodarczych zarówno do składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale. Poprzez odrębne subkonta bankowe istnieje również możliwość odrębnego ewidencjonowania przychodów i wydatków dotyczących zarówno do składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale.

Mając na uwadze powyższe okoliczności stwierdzić należy, że z uwagi na wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne majątku pozostałego w Spółce w wyniku podziału przez wydzielenie, na który obok aktywów składają się również pasywa (Spółka będzie w dalszym ciągu zobowiązana do spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przed podziałem) spełnione zostaną warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku podziału polegającego na przejęciu przez spółkę nowo utworzoną majątku niestanowiącego zorganizowanej część przedsiębiorstwa po stronie Spółki, której majątek stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Zgodnie z powołanym powyżej art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, warunkiem powstania przychodu w spółce podlegającej podziałowi jest, aby majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Posłużenie się przez ustawodawcę spójnikiem „lub” oznacza, że w przypadku podziału przez wydzielenie przychód w spółce dzielonej nie wystąpi zarówno w sytuacji, gdy zarówno majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jak i w sytuacji, gdy jedynie majątek pozostający w spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a majątek przejmowany pozbawiony jest tego charakteru.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 lub pozytywnej na pytanie nr 2, ewentualny przychód Spółki powstały w wyniku podziału polegającego na przejęciu przez spółkę nowo utworzoną majątku niestanowiącego zorganizowanej część przedsiębiorstwa (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT) stanowił będzie przychód z działalności pozarolniczej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT.

Zgodnie z regulacją art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

W ustawie o podatku dochodowym osób prawnych brak jest wyraźnego rozróżniania na przychody podchodzące z działalności gospodarczej (pozarolniczej) oraz przychody pochodzące z innych źródeł, tak jak to jest u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem należy przyjąć, że wszystkie przychody osoby prawnej (z wyjątkiem dochodów z udziału w zyskach osób prawnych) stanowią jedno wielkie źródło przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. Wśród tych przychodów będą jednak się pojawiać przychody „nietypowe”, uzyskiwane z pewnością w sposób niezamierzony, np. otrzymane odszkodowania i inne wpłaty. Cechą charakterystyczną tych innych przychodów jest to, że nie towarzyszy im powstanie należności za wykonaną usługę, sprzedane towary lub prawa majątkowe, (tak: Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, wyd. VIII, LEX 2017, komentarz do art. 12 ustawy o CIT, punkt IV).

Do opisanych powyższej przychodów „nietypowych”, zaliczane powinny być również przychody powstałe w wyniku podziału polegającego na przejęciu przez spółkę nowo utworzoną majątku niestanowiącego zorganizowanej część przedsiębiorstwa (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT).

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny przychód z działalności pozarolniczej powstały w wyniku podziału polegającego na przejęciu przez spółkę nowo utworzoną majątku niestanowiącego zorganizowanej część przedsiębiorstwa (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT) traktowany powinien być jako przeznaczony na działalność rolniczą w sytuacji, gdy Spółka nie prowadzi innej działalności niż rolnicza.

W sytuacji, gdy Spółka nie prowadzi działalności innej niż rolnicza nie będzie miała możliwości wykorzystania przychodu powstałego w wyniku podziału polegającego na przejęciu przez spółkę nowo utworzoną majątku niestanowiącego zorganizowanej część przedsiębiorstwa (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT) w inny sposób (przeznaczenia go na inny rodzaj działalności).

Ad. 5

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) ewentualny przychód Spółki powstały w wyniku podziału polegającego na przejęciu przez spółkę nowo utworzoną majątku niestanowiącego zorganizowanej część przedsiębiorstwa (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT) korzystał będzie ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT.

Zwolnieniem przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, objęte są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14 ustawy o CIT, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Przychód, a w konsekwencji również dochód Spółki powstały w wyniku podziału polegającego na przejęciu przez spółkę nowo utworzoną majątku niestanowiącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT) traktowany powinien być jako dochód z działalności pozarolniczej przeznaczony na działalność rolniczą. W konsekwencji w sytuacji, gdy w poprzednim roku podatkowym udział przychodów z działalności rolniczej powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności, przychód taki powinien korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT.

Dodatkowo wskazać należy, że w analizowanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) kwestię zwolnienia od podatku dochodowego powstałego w wyniku podziału Spółki polegającego na przejęciu części nieruchomości rolnych przez spółkę nowo utworzoną należy oceniać w połączeniu z regulacją art. 12 ust. 1 pkt 1 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT przewidującą zwolnienie od podatku dochodów z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. W sytuacji, gdy ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku dochodu osiągniętego w wyniku odpłatnego przeniesienia nieruchomości rolnych, to całkowicie nieracjonalne byłoby obciążanie podatkiem dochodowym czynności nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości rolnych, z którym mamy do czynienia w analizowanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm., dalej: „Ksh”).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 Ksh, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Ksh).

W związku z powyższym, w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych uregulowane zostały skutki podatkowe podziału spółek. Skutki te zależne są od faktu, czy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce – stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też nie.

W myśl bowiem art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „updop”), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższa regulacja znajdzie więc zastosowanie w następujących sytuacjach:

 • gdy na każdą ze spółek przejmujących lub nowo zawiązanych nie przechodzi zorganizowana część przedsiębiorstwa (przy podziale przez przejęcie) lub
 • gdy na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną przeniesione zostają składniki majątku niestanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na spółkę tę zostaną przeniesione składniki majątkowe stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, lecz składniki majątkowe pozostałe w spółce dzielonej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przy podziale przez wydzielenie).

Na mocy art. 4a pkt 4 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Zatem, samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności „widocznym z zewnątrz”. Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Reasumując, na gruncie updop, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że planowany jest podział spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie w oparciu o regulację art. 529 § 1 pkt 4 ksh). W ramach planowanego podziału na spółkę nowo utworzoną przeniesiona ma zostać część majątku Spółki, w tym przede wszystkim część nieruchomości rolnych Spółki. Ze względu na proporcje udziałów na spółkę nowo utworzoną zostaną przeniesione nieruchomości rolne, których powierzchnia (około 200 ha) odpowiadać będzie w przybliżeniu 40% powierzchni ogółu nieruchomości posiadanych obecnie przez Spółkę (około 520 ha). Po dokonaniu podziału Spółka pozostanie właścicielem nieruchomości rolnych, których powierzchnia (około 310 ha) odpowiadać będzie w przybliżeniu 60% powierzchni ogółu nieruchomości rolnych posiadanych obecnie przez Spółkę, w tym zabudowań gospodarczych, maszyn oraz urządzeń rolniczych. Spółka w dalszym ciągu będzie stroną umów o pracę zawartych z pracownikami oraz stroną umów dzierżawy będących w mocy w dacie podziału. Spółka będzie również w dalszym ciągu zobowiązana do spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przed podziałem. Wspólnikami spółki nowo utworzonej ma zostać jedynie część wspólników spółki dzielonej. Spółka nowo utworzona kontynuować będzie działalność rolniczą na nieruchomościach nabytych w drodze podziału.

Majątek pozostający w Spółce

W wyniku podziału Spółka dysponować będzie majątkiem nieruchomym o powierzchni około 300 ha, w tym zabudowaniami gospodarczymi oraz maszynami i urządzeniami produkcyjnymi, z których korzysta obecnie. Pozostanie również stroną - pracodawcą w ramach dotychczasowych umów o pracę. Spółka będzie w dalszym ciągu zobowiązana do spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przed podziałem. Spółkę obciążać będą również zobowiązania dotyczące bieżącej działalności rolniczej na nieruchomościach (zobowiązania z tytułu zakupu materiału siewnego, środków ochrony roślin, wynagrodzenia za usługi rolnicze), które w wyniku podziału pozostaną jej własnością.

W zakresie wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że nieruchomości rolne, które w następstwie podziału mają zostać przeniesione na spółkę nowo utworzoną zlokalizowane są w innej miejscowości niż zdecydowana większość pozostałego majątku Spółki - nieruchomości rolne oraz zabudowania. Również historycznie nieruchomości Spółki zlokalizowane w powyższych miejscowościach stanowiły odrębne gospodarstwa. Ostateczne wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Spółki składników majątkowych mających pozostać w niej po podziale nastąpi w momencie przyjęcia planu podziału przez zgromadzenie wspólników Spółki w drodze uchwały. W planie podziału (uchwale zgromadzenia wspólników) szczegółowo wymienione zostaną składniki majątku (nieruchomości), które następnie, po zakończeniu procedury podziałowej, zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną.

W aspekcie finansowym z uwagi na przyjęty w Spółce sposób rozliczeń księgowych możliwe jest przyporządkowanie określonych zdarzeń gospodarczych zarówno do składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale. Poprzez odrębne subkonta bankowe istnieje również możliwość odrębnego ewidencjonowania przychodów i wydatków dotyczących zarówno składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale.

Spółka dysponując majątkiem, który w wyniku podziału pozostanie jej własnością będzie zdolna do realizacji dotychczasowych zadań gospodarczych (prowadzenie produkcji rolnej). Zakres prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej zostanie jedynie dostosowany do zmniejszonego areału gruntów rolnych.

Majątek przenoszony w wyniku podziału

W wyniku podziału spółka nowo utworzona dysponować będzie majątkiem nieruchomym o powierzchni około 200 ha. Co prawda spółka nowo utworzona nie przejmie w wyniku podziału maszyn należących dotychczas do Spółki oraz jej pracowników ale niezbędne zasoby osobowe i rzeczowe może pozyskać we własnym zakresie, w tym będzie ona mogła korzystać ze sprzętu rolniczego stanowiącego majątek wspólników. Na spółkę nowo utworzoną przeniesione zostaną również zobowiązania dotyczące bieżącej działalności rolniczej na przenoszonych nieruchomościach (zobowiązania z tytułu zakupu materiału siewnego, środków ochrony roślin, wynagrodzenia za usługi rolnicze).

W zakresie wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że nieruchomości rolne, które w następstwie podziału mają zostać przeniesione na spółkę nowo utworzoną zlokalizowane są w innej miejscowości niż zdecydowana większość pozostałego majątku Spółki - nieruchomości rolne oraz zabudowania. Również historycznie nieruchomości Spółki zlokalizowane w powyższych miejscowościach stanowiły odrębne gospodarstwa. Ostateczne wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Spółki składników majątkowych, które w wyniku podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną nastąpi w momencie przyjęcia planu podziału przez zgromadzenie wspólników Spółki w drodze uchwały. W planie podziału (uchwale zgromadzenia wspólników) szczegółowo wymienione zostaną składniki majątku (nieruchomości), które następnie, po zakończeniu procedury podziałowej, zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną.

W aspekcie finansowym z uwagi na przyjęty w Spółce sposób rozliczeń księgowych możliwe jest przyporządkowanie określonych zdarzeń gospodarczych zarówno do składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale. Poprzez odrębne subkonta bankowe istnieje również możliwość odrębnego ewidencjonowania przychodów i wydatków dotyczących zarówno składników majątkowych, które w następstwie podziału zostaną przeniesione na spółkę nowo utworzoną, jak i składników, które pozostaną w Spółce po podziale.

Spółka nowo utworzona dysponując majątkiem przeniesionym na jej własność w wyniku podziału będzie zdolna do realizacji dotychczasowych zadań gospodarczych (prowadzenie produkcji rolnej). Zakres prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej zostanie jedynie dostosowany do zmniejszonego areału gruntów rolnych.

Zgodnie z powołaną wcześniej definicją, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa uważa się wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Treść art. 4a pkt 4 updop, wskazuje więc na samodzielność rzeczywistą, a nie tylko potencjalną majątku zbywcy – ustawodawca w konstrukcji tego przepisu nakazuje, aby majątek był wyodrębniony już w istniejącym przedsiębiorstwie oraz by był przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Termin „przeznaczony” należy interpretować jako istnienie u zbywcy określonego stosunku prawno-faktycznego, który charakteryzuje się funkcjonalną odrębnością majątku.

Odnosząc wyżej cytowane przepisy do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że majątek pozostający w Spółkę stanowił będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa. Natomiast majątek przenoszony w wyniku podziału nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nowo utworzona Spółka nie przejmie w wyniku podziału maszyn należących do Spółki. Nie przejmie również pracowników Spółki. Niezbędne zasoby osobowe i rzeczowe pozyska dopiero we własnym zakresie. Będzie mogła również korzystać ze sprzętu rolniczego stanowiącego majątek wspólników. W tej sytuacji trudno zgodzić się z argumentacja Wnioskodawcy, że wydzielona i wniesiona do nowo powstałej spółki część majątku będzie mogła na dzień podziału funkcjonować jako samodzielny podmiot.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że stopień wyodrębnienia majątku przenoszonego w wyniku podziału do nowo zawiązanej Spółki nie gwarantuje zdolności do realizowania przez niego działalności gospodarczej w sposób niezależny. Majątek przenoszony do nowo zawiązanej Spółki nie spełnia wymogu samodzielności bowiem nie został wyposażony w zasoby osobowe i rzeczowe. Nowo utworzona Spółka nie przejmie pracowników Spółki, nie przejmie również maszyn należących do Spółki. Natomiast zorganizowana część przedsiębiorstwa to taki samodzielny składnik majątku, który umożliwia bez żadnych zmian prowadzenie na nim w takim samym lub zbliżonym charakterze działalności gospodarczej. Przeniesienie części nieruchomości rolnych Spółki (około 200 ha) stanowiących historycznie odrębne gospodarstwo bez przeniesienia pracowników i maszyn oznacza, że z punktu widzenia art. 4 pkt 4a updop, nie zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę literalną treść art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, stwierdzić należy, że w sytuacji podziału przez wydzielenie przychód w spółce podlegającej podziałowi wystąpi, gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wnioskując a contrario aby w spółce podlegającej podziałowi przychód nie wystąpił obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Reasumując w sytuacji, gdy majątek pozostający w Spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, natomiast majątek przenoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do nowo utworzonej Spółki nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych do spółki nowo zawiązanej.

Ze względu na powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do kwestii ustalenia, czy przychód Spółki powstały w wyniku podziału przez wydzielenie korzystał będzie ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4e updop stwierdzić należy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 updop, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 updop, który stanowi, że jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
 • licząc od dnia nabycia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 updop. Podział Spółki przez wydzielenie planowany jest na 2018 r. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowy.

Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175) z dniem 1 stycznia 2018 r. został uchylony art. 17 ust. 1 pkt 4e updop (art. 2 pkt 22 ww. ustawy zmieniającej). Oznacza to, że – wbrew zapatrywaniom Wnioskodawcy, przychód osiągnięty na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, nie może korzystać ze zwolnienia, które przestało obowiązywać.

Nie można również zgodzić się z twierdzeniem zawartym w stanowisku do pytania nr 5, w którym Wnioskodawca zawarł pogląd, że „kwestię zwolnienia od podatku dochodowego powstałego w wyniku podziału Spółki polegającego na przejęciu części nieruchomości rolnych przez spółkę nowo utworzoną należy oceniać w połączeniu z regulacją art. 12 ust. 1 pkt 1 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT przewidującą zwolnienie od podatku dochodów z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości (…)”.

Pogląd ten nie znajduje oparcia w brzmieniu art. 17 ust. 1 pkt 1 updop, z którego jednoznacznie wynika, że ma on zastosowania do dochodu ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, a nie do dochodu z podziału przez wydzielenie.

W związku z powyższym stanowisko Spółki również w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 3-5 jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj