Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-3.4010.353.2017.2.PS
z 8 lutego 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2017 r. (data wpływu 7 grudnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. (data wpływu 27 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo – rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 oraz art. 18d ustawy w brzmieniu obowiązującym w latach 2016 -2017 oraz w kwestii związanej z możliwością odliczenia kosztów kwalifikowanych w części pokrytej ze środków własnych Spółki – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 7 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca (X) jest producentem i dystrybutorem nowoczesnych farmaceutyków, suplementów diety, kosmetyków, dodatków paszowych i uzupełniających funkcjonującym na rynku od 2008 r. Główne produkty wytwarzane przez X to:


 • wyroby medyczne,
 • suplementy diety,
 • specjalistyczne wyroby kosmetyczne.


X zajmuje się w również sprzedażą endoprotez bioder, kolan, ramion, substytutów kostnych, jak i produktu do rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych (ACL).

X prowadzi działalność w zakresie udoskonalania istniejących rozwiązań oraz wprowadzaniem nowych nutraceutyków, suplementów diety oraz aktywnych opatrunków. X współpracuje z podmiotami partnerskimi z Czech, Turcji, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Estonii, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz Węgier.

Proces mający na celu wprowadzenie nowych produktów na rynek obejmuje m. in. następujące prace: prace badawcze mające na celu opracowanie składu nowych produktów, prace analityczne i laboratoryjne mające na celu opracowanie technologii nowych produktów, przygotowanie prototypów i serii laboratoryjnych do dalszych badań, badania serii, prace pilotażowe mające na celu wdrożenie technologii nowych produktów, przygotowanie serii pilotażowych do dalszych badań, badania biologiczne, badania walidacyjne, przedkliniczne oraz kliniczne, przygotowanie dokumentacji nowych produktów, rejestrację/zgłoszenie nowych produktów, wdrożenie nowych produktów do produkcji.


W Spółce są lub będą realizowane m. in. następujące projekty („Projekty”):


1. Projekt pt. U..


Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zajmującego się rozwojem produktów opartych o innowacyjne biomateriały w zastosowaniu biomedycznym.

Działalność CBR oscylować będzie wokół opracowania oraz wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych produktów medycznych, nanokompozytów służących do leczenia stanów zapalnych stawów, regeneracji stawów, uzupełnienia braków mazi stawowej, uzupełnienia ubytków kostnych związanych z mikro pęknięciami czy implantacją kostną.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować powstanie szeregu specjalistycznych laboratoriów wraz z niezbędnym zapleczem. Pomieszczenia laboratoryjne wykonane zostaną w standardzie GLP (Good Laboratory Practice).

Rezultaty projektu przyczynią się do opracowania i wdrożenia innowacyjnych produktów oraz pozwolą na osiągnięcie przewagi rynkowej Wnioskodawcy na światowym rynku produktów biomedycznych.

Ramy czasowe realizacji projektu: styczeń 2016 - grudzień 2019


2. Projekt badawczo-rozwojowy pt. I. - realizowany w ramach konsorcjum naukowego z Politechniką …, Wydziałem … … i ….


Obecnie na świecie obserwuje się wzrost liczby procedur ortopedycznych i dentystycznych wymagających użycia biomateriałów wypełniających ubytki kostne. Większość produktów dedykowanych tego rodzaju zastosowaniom, obarczona jest wadami, w tym w szczególności: niekontrolowaną resorpcją, niską osteoindukcyjnością, niedostatecznymi parametrami wytrzymałościowymi, nieporęczną formą aplikacyjną. Z tych względów rosnącym zainteresowaniem cieszą się systemy plastyczne oraz iniekcyjne, zawierające w pełni resorbowalne i osteoindukcyjne materiały kościozastępcze. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, w wyniku realizacji projektu, opracowane i wprowadzone na rynek zostaną nowe biokompozyty polimerowe, zawierające innowacyjny opatentowany nanohydroksyapatyt (nHAp). Opierając się o zasadę biomimetyzmu naturalnej struktury kości, stworzony zostanie produkt optymalnie łączący fazę organiczną i mineralną. Jego wyróżnikami będą:


 • obecność nanocząstek HAp, sprzyjająca odtwarzaniu kości,
 • poprawione właściwości mechaniczne i spójność w warunkach in vivo, dzięki zastosowaniu polimerów,
 • zoptymalizowany sposób aplikacji.


W ramach prac badawczo - rozwojowych zaplanowano sześć etapów:


 1. zoptymalizowany proces syntezy nHAp,
 2. stworzenie kompozytów na bazie nHAp,
 3. modyfikacje kompozytów polimerami,
 4. badania in vitro oraz in vivo prototypów produktu,
 5. przeniesienie skali produkcyjnej z laboratoryjnej na przemysłową,
 6. badania kliniczne produktu.


Innowacyjne podejście do produkcji materiałów wchodzących w skład produktów oraz dbałość o wysoką jakość przy minimalizacji kosztów produkcji, zapewni wysoką konkurencyjność biokompozytów. Otrzymane produkty będą posiadały właściwości osteoindukcyjne, osteokondukcyjne oraz osteointegracyjne.

Ramy czasowe projektu: styczeń 2016 - grudzień 2020


3. Projekt badawczo-rozwojowy pt. K. - realizowany w ramach konsorcjum naukowego z Instytutem N.


Celem projektu, realizowanego w ramach konsorcjum złożonego z kilku europejskich jednostek, których X i Instytut Nowych Y są ważnymi ogniwami, jest pozyskanie substancji aktywnych możliwych do wykorzystania w terapii bólu i spastyczności z konopi włóknistych i szyszek chmielowych. Stosowane obecnie terapie obarczone są licznymi skutkami ubocznymi przy niezadowalającej efektywności działania.

Występuje potrzeba monitorowania leczenia ze względu na wysoki antagonizm stosowanych leków w terapii skojarzonej, co pociąga za sobą potrzebę szukania alternatywnych terapii nieobarczonych tego typu efektami. Alternatywą obecnego stanu wiedzy jest wprowadzenie innowacyjnego produktu na bazie roślin. W ramach projektu E opracowane zostaną kompleksowo techniki siewu oraz zbioru konopi, wstępne przygotowanie obydwu surowców roślinnych do przetwórstwa, metody ekstrakcji substancji aktywnych z wykorzystaniem ekstrakcji w stanie nadkrytycznym, przeprowadzenie separacji substancji aktywnych metodami ciśnieniowymi i próżniowymi (destylacja molekularna) oraz produkcji standaryzowanych ekstraktów roślinnych. Przeprowadzone zostaną również badania bezpieczeństwa oraz efektywności działania in vivo które posłużą jako dokumentacja uzyskanych korzyści zdrowotnych. Końcowym etapem będzie przygotowanie nowo opracowanego preparatu do komercjalizacji.

Ramy czasowe projektu: lipiec 2016 - czerwiec 2018


4. Projekt badawczo-rozwojowy pt. O.


Tkanka chrzęstna jest istotnym elementem szkieletu człowieka ulegającym uszkodzeniu na skutek choroby zwyrodnieniowej stawów, urazów mechanicznych oraz w wyniku starzenia się organizmu. Aby zapobiec dalszej degradacji tkanki i umożliwić proces regeneracji, istotne jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii, najlepiej z wykorzystaniem materiałów, mogących wypełnić ubytki mazi stawowej i tkanki chrzęstnej. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie grupy innowacyjnych produktów o podobnej funkcjonalności składających się z polimerów naturalnych/syntetycznych (np. atelokolagen, HA, PVA-polialkohol winylowy, PLGA-kopolimer kwasu mlekowego i glikolowego, PLLA - poli-L-laktyd, chitozan) i komponentów biologicznych (np. PRP - osocza bogatopłytkowego, MSC - komórek macierzystych). Produkty te będą charakteryzować się pożądanymi właściwościami biologicznymi oraz fizyko-chemicznymi, umożliwiając zastosowanie odpowiedniego biomateriału w zależności od rodzaju ubytku tkanki. Produkty zostaną scharakteryzowane na drodze badań przedklinicznych i klinicznych, co potwierdzi bezpieczeństwo ich stosowania oraz efektywność działania.

Ramy czasowe projektu: październik 2016 - wrzesień 2022


5. Projekt badawczo-rozwojowy pt. R.


Celem projektu jest przygotowanie technologii do komercyjnego wdrożenia stabilizowanego kwasu hialuronowego, wzbogaconego o związki krzemu oraz lecytynę, do iniekcji dostawowej stanowiący innowacyjny produkt do wiskosuplementacji. Dzięki zastosowaniu kombinacji kwasu hialuronowego oraz lecytyny możliwe będzie uzupełnienie niedoborów mazi stawowej oraz zapewnienie odpowiedniego efektu lubrykacyjnego panewek stawowych. Natomiast, wykorzystanie w preparacie związków krzemu zahamuje proces degradacji oraz uruchomi procesy związane z regeneracją chrząstki, co istotnie wpłynie na komfort życia pacjentów.

Opracowany produkt będzie przełomowy w skali kraju oraz świata. W ramach projektu planowane jest przyśpieszenie optymalizacji formulacji oraz badań efektywności działania końcowego produktu oraz przeprowadzenie kosztownych badań związanych z wytworzeniem szarż technologicznych. W ramach projektu przeprowadzone zostanie podniesienie skali i wytworzenie serii pilotażowych, które zostaną wykorzystane do badań walidacyjnych, przedklinicznych oraz klinicznych. Opracowana zostanie również dokumentacja technologiczna i rejestracyjna pozwalająca na szybkie wdrożenie preparatu na rynek po zakończeniu projektu. W wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie pełna gotowość do uruchomienia produkcji pierwszego polskiego preparatu do wiskosuplementacji stawu kolanowego na bazie kwasu hialuronowego wzbogaconego o związki krzemu i lecytynę.

Ramy czasowe projektu: styczeń 2017 - czerwiec 2020


W ramach realizacji Projektów Spółka ponosi lub poniesie między innymi następujące koszty kategorie kosztów:


 1. „Koszty pracownicze" obejmujące:


  1. koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo- rozwojowych (w tym wynagrodzenia za czas urlopu lub choroby, premie, bonusy i nagrody, diety i inne należności za czas podróży służbowej, pakiety medyczne, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, bony i karty podarunkowe, itp.),
  2. koszty składek z tytułu ww. należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,


 2. „Koszty wartości niematerialnych i prawnych” - obejmujące przede wszystkim koszty licencji na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez pracowników prowadzących prace badawczo-rozwojowe,
 3. „Koszty materiałów i surowców" - obejmujące przede wszystkim koszty odczynników chemicznych niezbędnych do prowadzenia badań laboratoryjnych i substancji chemicznych (surowców) służących m. in. do wytwarzania prototypów nowych lub ulepszonych produktów, serii pilotażowych itp.,
 4. „Koszty urządzeń, akcesoriów i innych elementów wyposażenia laboratorium"-obejmujące przede wszystkim koszty:


  1. akcesoriów i części zamiennych do aparatury wykorzystywanej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (m.in. filtry, nakrętki, osłony),
  2. odzieży ochronnej wykorzystywanej przez pracowników wykonujących prace w laboratorium,
  3. wyposażenia laboratorium (m. in. wag, naczyń laboratoryjnych, chłodziarek, mebli, sprzętu i akcesoriów komputerowych),
  4. materiałów biurowych używanych w laboratorium (m.in. papier, segregatory, długopisy),
  5. odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umów leasingu zawartych podmiotami niepowiązanymi,


 5. „Koszty nabycia wyników badań naukowych wykonywanych przez podmioty będące jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki", w szczególności koszty:


  1. badań klinicznych,
  2. badań walidacyjnych i optymalizacyjnych,
  3. badań rejestracji rozwoju produktów,
  4. badań na zwierzętach,
  5. badań i analiz strukturalnych,


 6. „Koszty uzyskania i utrzymania patentu", w szczególności koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego, prowadzenia postępowania przez Urząd Patentowy itp.


Urządzenia, akcesoria i inne elementy wyposażenie laboratorium spełniające definicję środków trwałych zawartą w art. 16a ust. 1 ustawy o CIT są ujmowane w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i podlegają amortyzacji.


W odniesieniu do tych środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł, Spółka co do zasady dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy o CIT.

W odniesieniu do tych środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł, Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w załączniku do ustawy o CIT.


Koszty urządzeń, akcesoriów i innych elementów wyposażenia laboratorium niespełniających definicji środków trwałych zawartej w art. 16a ust. 1 ustawy o CIT są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.


Część kosztów ponoszonych przez Spółkę w ramach niektórych Projektów jest finansowana ze środków przyznawanych w formie grantów lub dotacji udzielanych przez instytucje wspierające badania i rozwój np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W zależności od rodzaju wsparcia, koszty kwalifikowane mogą być, zgodnie z poziomem intensywności wsparcia, najpierw finansowane przez Spółkę, a następnie zwracane przez instytucje wspierającą lub finansowane ze środków Spółki i instytucji wspierającej (np. z otrzymanych zaliczek).

Wydatki na działalność rozwojową prowadzoną w ramach niektórych Projektów nie są zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w okresie realizacji projektów. W przypadku zakończenia takich Projektów wynikiem pozytywnym, koszty prac rozwojowych będą się składały się na wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, od których w kolejnych latach będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Okres amortyzacji takich wartości niematerialnych i prawnych będzie dłuższy niż 12 miesięcy. W takim przypadku na wartość początkową danej wartości niematerialnej mogą składać się również takie koszty, które nie mieszczą się w katalogu „kosztów kwalifikowanych" zawartym w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT.

Koszty prac rozwojowych realizowanych w ramach pozostałych Projektów (niezaliczone przez Spółkę do wartości niematerialnych i prawnych) są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 1 ustawy o CIT.


Dodatkowo Spółka zaznacza, że:


 • jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • prowadzone prace nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a ustawy o CIT,
 • koszty ponoszone w ramach Projektów nie obejmują i nie będą obejmować inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT,
 • przedmiotem zapytania nie są koszty inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością,
 • jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, doprecyzowane pismem z dnia 27 grudnia 2017 r.:


 1. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w latach 2016 i 2017 działalność prowadzona w ramach Projektów opisanych w pkt 1, 3-5 a także działalność, która będzie prowadzona w Centrum Badawczo-Rozwojowym stworzonym w ramach Projektu nr 2, stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 oraz art. 18d ustawy o CIT?
 2. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w latach 2016 i 2017 koszty ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją Projektów nr 1-5 współfinansowanych z grantów i dotacji, w części pokrytej ze środków własnych Spółki, mogą podlegać odliczeniu zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT?
 3. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w latach 2016 i 2017 kategorie kosztów wskazanych w pkt A-F poniesionych w ramach realizacji Projektów nr 1-5, w części pokrytej ze środków własnych Spółki (w tym kosztów związanych z utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach Projektu nr 2) mogą stanowić „koszty kwalifikowane”, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o CIT?
 4. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w latach 2016 i 2017 koszty prac rozwojowych stanowiące "koszty kwalifikowane" w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, które Spółka będzie zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT), będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniach za rok podatkowy ich poniesienia (zapłaty) przez Spółkę, czy dopiero w latach podatkowych, na które przypadną odpisy amortyzacyjne?
 5. W przypadku stwierdzenia w odpowiedzi na pytanie 5, że koszty prac rozwojowych stanowiące "koszty kwalifikowane", Spółka będzie zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT), będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania w latach podatkowych, na które przypadną odpisy amortyzacyjne, to czy wówczas:


  1. na gruncie przepisów obowiązujących w latach 2016 i 2017 odpisy te podlegają odliczeniu w pełnej wysokości, aż do wyczerpania sumy kosztów kwalifikowanych poniesionych na daną wartość niematerialną i prawną - bez względu na to, że na wartość początkową danej wartości niematerialnej mogą składać się takie koszty, które nie mieszczą się w katalogu „kosztów kwalifikowanych" zawartym w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT?
  2. jakie limity odliczeń z art. 18d ust. 7 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym w roku 2016), znajdują zastosowanie w tym przypadku, tj. czy limit właściwy dla odpisów amortyzacyjnych, czy limity właściwe dla poszczególnych rodzajów kosztów kwalifikowanych?


Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania pierwszego i drugiego. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań jest przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.


Zdaniem Spółki działalność prowadzona w ramach Projektów opisanych w pkt 1, 3-6 a także działalność, która będzie prowadzona w Centrum Badawczo-Rozwojowym stworzonym w ramach Projektu nr 2, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 oraz art. 18d ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo - rozwojową.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, „badania naukowe" to:


 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.


Zgodnie z art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, „prace rozwojowe" oznaczają nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:


 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.


Zdaniem Spółki realizacja Projektów opisanych w pkt 1-5 stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 oraz art. 18d ustawy o CIT.

Wszystkie Projekty nakierowane są na: opracowywanie nowych produktów, opracowanie nowych procesów technologicznych lub wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących produktów lub procesów produkcyjnych.

Projekty nr 1, 3-5 przewidują prowadzenie m. in. prac badawczych mających na celu opracowanie składu nowych produktów, prace analityczne laboratoryjne mające na celu opracowanie technologii nowych produktów, przygotowanie prototypów i serii laboratoryjnych do dalszych badań, badania serii, prace pilotażowe mające na celu wdrożenie technologii nowych produktów, przygotowanie serii pilotażowych do dalszych badań, badania biologiczne, badania walidacyjne, przedkliniczne oraz kliniczne, przygotowanie dokumentacji nowych produktów, rejestrację/zgłoszenie nowych produktów, wdrożenie nowych produktów do produkcji.

Prace będą realizowane m. in. w nowotworzonym (w ramach Projektu nr 2) Centrum Badawczo- Rozwojowym Spółki zajmującym się rozwojem produktów opartych o innowacyjne biomateriały w zastosowaniu biomedycznym. Działalność CBR oscylować będzie wokół opracowania oraz wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych produktów medycznych, nanokompozytów służących do leczenia stanów zapalnych stawów, regeneracji stawów, uzupełnienia braków mazi stawowej, uzupełnienia ubytków kostnych związanych z mikro pęknięciami czy implantacją kostną. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować powstanie szeregu specjalistycznych laboratoriów wraz z niezbędnym zapleczem. Pomieszczenia laboratoryjne wykonane zostaną w standardzie GLP. Rezultaty projektu przyczynią się do opracowania i wdrożenia innowacyjnych produktów. Poza Projektami nr 1, 3-5, w Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone będą również inne prace związane z opracowywaniem nowych produktów lub technologii.

Działalność Spółki jest niewątpliwie nakierowana na komercyjne zastosowanie efektów prac. Zdaniem Spółki stopień innowacyjności produktów docelowych powoduje, że prowadzonych obecnie lub planowanych prac nie sposób uznać za rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych lub procesów wytwórczych.

Działalność Spółki w ramach Projektów nr 1, 3-4 obejmuje zatem „badania stosowane" lub „badania przemysłowe" (art. 4a pkt 27 lit. b i c ustawy o CIT) lub prac rozwojowych (art. 4 pkt 28).

Jednocześnie, zdaniem Spółki, zakres realizowanych prac i długi okres realizacji Projektów powodują, że prowadzona przez nią działalność badawczo-rozwojowa ma charakter systematyczny i tym samym spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 oraz art. 18d ustawy o CIT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Odnośnie powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy również, iż zostały one wydane w indywidualnej sprawie w określonych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych i tylko do nich się odnoszą. Nie są natomiast wiążące dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną.


Podkreślenia wymaga również, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj