Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-1.4012.778.2017.1.ICz
z 23 stycznia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 listopada 2017 r. (data wpływu 28 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących poniesienie wydatków na organizację Imprez integracyjnych,
  • prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie usługi organizacji imprezy integracyjnej

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących poniesienie wydatków na organizację Imprez integracyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie usługi organizacji imprezy integracyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wafli ryżowych, podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W toku prowadzonej działalności, Spółka organizuje różnego rodzaju imprezy o charakterze integracyjnym: imprezy okolicznościowe (m. in. świąteczne, jubileuszowe) oraz wspólne spotkania mające na celu zintegrowanie bądź wynagrodzenie zespołu za dobre wyniki w obszarze działalności Spółki, w postaci np. wyjścia do restauracji, wyjścia na kręgle, organizowanych wyjazdowych imprez poza miejscem siedziby Spółki z zabawami, które integrują zespół (dalej: Imprezy integracyjne). Na Imprezach są zapewnione atrakcje mające integrować zespół (np. nauka tańca, playback show, fotobudka, piłkarzyki), zapewniany jest również poczęstunek, obiady oraz, w zależności od programu imprezy, są także zabawy taneczne w wieczornej części spotkania integracyjnego z DJ’em lub zaproszonym zespołem grającym muzykę na żywo.

Udział w Imprezach integracyjnych biorą zarówno pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia (dalej: Pracownicy), jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające ze Spółką w stosunku cywilno-prawnym (dalej: Podwykonawcy).

Imprezy integracyjne mają na celu integrację całego zespołu, na który składają się zarówno Pracownicy, jak i Podwykonawcy Spółki. Imprezy integracyjne mają wpływać na wzmocnienie pozytywnych relacji w zespole, jak również zwiększenie identyfikacji zespołu ze Spółką, motywację zespołu do wydajnej pracy i wzmocnienie lojalności zespołu wobec Spółki. Wszystkie powyższe elementy - zdaniem Spółki - przekładają się na podniesienie efektywności pracy i lepszą skuteczność w świadczeniu pracy, a to z kolei w konsekwencji wpływa na polepszenie wyników finansowych Spółki.

W związku z organizacją Imprez integracyjnych Spółka ponosi szereg wydatków takich, jak: wynajem miejsca wraz z usługami gastronomicznymi, hotelowymi, transportowymi, usług szkoleń motywacyjnych oraz team-building oraz ponosi koszty dodatkowych atrakcji w zależności od charakteru i miejsca Imprezy integracyjnej.

Ponadto, Spółka może otrzymywać faktury dokumentujące nabycie usługi organizacji imprezy integracyjnej, w ramach której dostawca usługi zapewnia łącznie m. in. organizację imprezy, miejsce (lokal), noclegi dla uczestników, posiłki, napoje, atrakcje itp. - taka sytuacja może wystąpić w szczególności, gdy Spółka podejmie decyzję o zleceniu zorganizowania Imprezy integracyjnej innemu podmiotowi. Cena za usługę organizacji imprezy kalkulowana jest w oparciu o koszty usług składających się łącznie na tę usługę. Organizator imprezy w zawartej ze Spółką umowie jako jej przedmiot określa np. „organizację eventu” lub „organizację imprezy integracyjnej” i tym samym przedmiotem jego świadczenia nie są poszczególne usługi (zapewnienie Sali, zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, zapewnienie noclegu dla pracowników, zapewnienie poczęstunku w postaci bufetu, kawy, obiadu, zapewnienie wieczornej oprawy muzycznej itd.). Organizator zatem na zlecenie Spółki podejmuje się wykonania wielu cząstkowych elementów jednej kompleksowej usługi w postaci „organizacji imprezy integracyjnej”.

Spółka prowadzi co do zasady działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem, w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2 i 3):

2) Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących poniesienie wydatków na organizację Imprez integracyjnych, w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego?

3) Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie usługi organizacji imprezy integracyjnej, w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług:

2) Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących poniesienie wydatków na organizację Imprez integracyjnych, w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, z wyjątkiem nabywanych usług gastronomicznych i noclegowych.

3) Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie usługi organizacji imprezy integracyjnej

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) (dalej: Ustawa VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego przepisu wynika, że podstawową przesłanką dla odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem określonych towarów lub usług jest wykorzystanie tychże towarów lub usług do wykonania czynności opodatkowanych. Nie każdą jednak nabytą usługę lub towar można bezpośrednio powiązać z konkretną transakcją wykonaną przez podatnika. Związek z czynnościami opodatkowanymi może być bezpośredni lub pośredni, lecz bez wątpienia powinien być on uchwytny. W doktrynie podkreśla się, że przesłankę związku wydatku z czynnościami opodatkowanymi spełniają również wydatki związane z kosztami ogólnymi działalności - jak wskazał przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 października 2015 r. (sygn. I FSK 1022/14), „w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się, że co do zasady, niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Zakupy te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia uwzględnioną w cenie. Pewnym odstępstwem od tej zasady będzie możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z wydatków poniesionych na tzw. koszty ogólne. Wtedy chociaż nie istnieje bezpośredni związek tych wydatków z transakcją opodatkowaną, to wydatki te, jako związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą podatnika, stanowią element cenotwórczy świadczenia. Dlatego w związku z poniesieniem tych wydatków, w pewnych sytuacjach, podatnikowi może przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (zob. ww. wyrok NSA 1 FSK 1430/13). W orzecznictwie NSA uznano m.in. że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT służy prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych za usługi doradztwa podatkowego związane z całokształtem działalności gospodarczej (zob. wyrok NSA z 26 marca 2015 r., 1 FSK 543/14). Podobnie w wyroku NSA z 12 maja 2010 r., 1 FSK 691/09 NSA uznał, że „podatek naliczony wynikający z usług związanych podwyższeniem kapitału spółki daje prawo do obniżenia podatku należnego”.

Jeżeli jednak podatnik wykorzystuje nabywane towary i usługi do wykonywania czynności zwolnionych - w takim zakresie nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. Dodatkowym warunkiem formalnym stawianym przed podatnikami dla zrealizowania prawa do odliczenia jest wymóg posiadania faktury (art. 86 ust. 2 pkt 1 Ustawy VAT).

Spółka prowadzi co do zasady działalność opodatkowaną VAT, tak więc brak jest podstaw do odmowy prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki na organizację Imprez integracyjnych. Zakupione towary i usługi służą działalności Spółki, gdyż - jak wskazano już wcześniej - poprawiają komunikację i zrozumienie wśród Pracowników i Podwykonawców, poprawiają ich wydajność i efektywność w ramach działalności gospodarczej Spółki. Związek z kosztami ogólnymi prowadzonej działalności (jako szeroko pojęte koszty pracownicze) wydaje się zatem bezsporny w tym zakresie. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.

Ustawodawca wyłączył wprost wybrane rodzaje usług z możliwości odliczania od nich podatku naliczonego, tj. usługi noclegowe i gastronomiczne. Zatem, jeżeli przedmiotem nabycia przez Spółkę w związku z zakupami dokonanymi w celu organizacji imprezy integracyjnej są usługi noclegowe (hotelowe) lub usługi gastronomiczne - wówczas Spółce nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących te usługi. Nabycie wszelkich innych towarów i usług koniecznych do organizacji Imprez integracyjnych poza wymienionymi powyżej, w tym np. usług wynajmu, transportowych, usług szkoleń oraz innych usług związanych z atrakcjami dla Pracowników i Podwykonawców podczas Imprez co do zasady uprawnia Spółkę do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących te usługi.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 stycznia 2017 r. (sygn. 1462-IPPP3.4512.801.2016.2.IG), w której to organ wskazał, że „odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, przysługuje podatnikowi w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów ustawy dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że koszty (wydatki) związane z organizacją Imprezy integracyjnej będą miały co do zasady pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nabywane przez Spółkę towary i usługi dotyczące Imprezy integracyjnej nie będą służyły dalszej odsprzedaży, ani nie będą wykorzystywane do świadczenia usług leasingu operacyjnego i finansowego (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - budowanie pozytywnego wizerunku oraz renomy, poprawę relacji z współpracownikami, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji do wykonywania obowiązków pracowniczych będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących poniesienie wydatków na organizację Imprez integracyjnych, w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, z wyjątkiem nabywanych usług gastronomicznych i noclegowych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3

Zdaniem Spółki, niezależnie od tego, czy przedmiotem nabywanych usług są pojedyncze usługi w postaci np. wynajmu powierzchni, usług transportowych, usług w zakresie poszczególnych atrakcji podczas Imprezy, czy nabywana jest jedna kompleksowa usługa organizacji imprezy integracyjnej - ze względu na wykonywanie czynności opodatkowanych, Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z tych faktur i argumentacja wskazana w powyższej części wniosku pozostaje aktualna również na gruncie kwestii wskazanej w pytaniu nr 3.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że jego zdaniem nabywana usługa organizacji imprezy integracyjnej ma charakter usługi kompleksowej (złożonej). Zarówno w literaturze, jak i w ugruntowanym już orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów administracyjnych podkreśla się, że zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W orzeczeniu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie Card Protection Plan Ltd v Commissioners of Customs and Excise (C-349/96), Trybunał rozstrzygnął, że przy świadczeniu usług obejmujących kilka części składowych należy stosować te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz środek do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podobnie wypowiedział się Trybunał wydając w dniu 27 września 2012 r. orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Zdaniem Spółki, usługa organizacji imprezy integracyjnej stanowi usługę kompleksową w kontekście powyższych rozważań, na którą składają się również usługi poboczne, jak np. usługi noclegowe, gastronomiczne, usługi oprawy muzycznej czy dotyczące poszczególnych atrakcji dla Pracowników i Podwykonawców. Omawiane świadczenie nie stanowi jedynie kilku odrębnych usług, gdyż przedmiotem nabycia w istocie jest właśnie usługa organizacji wyrażająca się w nadzorze nad poszczególnymi punktami programu, współpracy z dostawcami dla poszczególnych usług składających się łącznie na Imprezę, wyborze tych dostawców, dopasowanie poszczególnych elementów Imprezy do siebie oraz do potrzeb Spółki itp.

Te wszystkie czynności składają się łącznie na usługę główną w postaci organizacji Imprezy, natomiast usługi takie jak noclegowe, transportowe czy gastronomiczne mają charakter uzupełniający do usługi głównej.

Sposób opodatkowania świadczenia złożonego należy odnosić do usługi głównej. Skoro zatem w omawianej sytuacji przedmiotem nabycia będzie usługa organizacji imprezy integracyjnej, Spółka będzie uprawniona do odliczenia VAT z faktury dokumentującej wykonanie tej usługi. W szczególności, usługa ta nie została wymieniona w katalogu art. 88 ust. 1 Ustawy VAT. I choć w ramach usługi kompleksowej zostanie wykonana usługa gastronomiczna lub usługa noclegowa, to nie jest ona przedmiotem świadczenia jako takiego, a jedynie następuje w ramach usługi kompleksowej. Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji imprezy integracyjnej, nawet jeżeli w ramach tego świadczenia zostanie zrealizowana usługa gastronomiczna i noclegowa w postaci usług pomocniczych. Stanowisko to jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe, przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 września 2017 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.294.2017.1.AK) stwierdził, że „w okolicznościach przedstawionych we wniosku, stwierdzić należy, że jeżeli nabyta usługa obiektywnie tworzy - w aspekcie gospodarczym - jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach dokumentujących jej wykonanie, o ile nie zachodzą przesłanki wykluczające to prawo określone w art. 88 ustawy oraz faktycznie - jak podano we wniosku - organizacja przedmiotowych wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych dla swoich znaczących kontrahentów ma na celu stworzenie pozytywnych relacji z odbiorcami towarów Spółki, co przekłada się w dalszej przyszłości na wzrost sprzedaży opodatkowanej produktów Spółki. Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych dla znaczących kontrahentów, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne”. Podobnie czytamy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 marca 2016 r. (sygn. ILPP5/4512-1-298/15-4/PG) - „co prawda w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji Spotkania, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi noclegowe i gastronomiczne”.

W związku z powyższym, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie usługi organizacji imprezy integracyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym prawo to nie przysługuje – nawet gdy określone wcześniej warunki są spełnione – w sytuacji wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji, określonego w art. 86 ust. 1 ustawy, prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia (kwestia objęta pytaniem nr 2) czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących poniesienie wydatków na organizację Imprez integracyjnych.

Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów ustawy dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że wydatki związane z organizacją Imprez integracyjnych mają/będą miały pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nabywane przez Spółkę towary i usługi nie służą/nie będą służyły dalszej odsprzedaży, ani nie będą wykorzystywane do wytworzenia wyrobów będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości – budowanie pozytywnego wizerunku oraz renomy, poprawę relacji z kontrahentami, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji do wykonywania obowiązków pracowniczych co w konsekwencji jest / będzie miało wpływ na zwiększenie sprzedaży opodatkowanej.

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu. Zatem z tytułu nabycia tego rodzaju usług Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w przypadku gdy Wnioskodawca organizuje Imprezy Integracyjne we własnym zakresie, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług dla celów zorganizowania Imprez w takim zakresie w jakim dotyczą opodatkowanej działalności Wnioskodawcy, z wyłączeniem wydatków określonych w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, czyli usług noclegowych i gastronomicznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 2, zgodnie z którym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących poniesienie wydatków na organizację Imprez integracyjnych, w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, z wyjątkiem nabywanych usług gastronomicznych i noclegowych, jest prawidłowe.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że Spółka może otrzymywać faktury dokumentujące nabycie usługi organizacji imprezy integracyjnej, w ramach której dostawca usługi zapewnia łącznie m.in. organizację imprezy, miejsce (lokal), noclegi dla uczestników, posiłki, napoje, atrakcje itp. - taka sytuacja może wystąpić w szczególności, gdy Spółka podejmie decyzję o zleceniu zorganizowania Imprezy integracyjnej innemu podmiotowi. Cena za usługę organizacji imprezy kalkulowana jest w oparciu o koszty usług składających się łącznie na tę usługę. Organizator imprezy w zawartej ze Spółką umowie jako jej przedmiot określa np. „organizację eventu” lub „organizację imprezy integracyjnej” i tym samym przedmiotem jego świadczenia nie są poszczególne usługi (zapewnienie Sali, zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, zapewnienie noclegu dla pracowników, zapewnienie poczęstunku w postaci bufetu, kawy, obiadu, zapewnienie wieczornej oprawy muzycznej itd.). Organizator zatem na zlecenie Spółki podejmuje się wykonania wielu cząstkowych elementów jednej kompleksowej usługi w postaci „organizacji imprezy integracyjnej”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia (kwestia objęta pytaniem nr 3) czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie usługi organizacji imprezy integracyjnej.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe znajduje wyraz w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym wskazuje się na konieczność traktowania, dla celów podatkowych, złożonego działania podatnika, jako jednolitej całości bez sztucznych podziałów. W orzeczeniu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie Card Protection Plan Ltd v Commissioners of Customs and Excise (C-349/96), Trybunał rozstrzygnął, że przy świadczeniu usług obejmujących kilka części składowych należy stosować te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz środek do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podobnie wypowiedział się Trybunał wydając w dniu 27 września 2012 r. orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Na podstawie przywołanych uregulowań, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, stwierdzić należy, że jeżeli nabyta usługa obiektywnie tworzy – w aspekcie gospodarczym – jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach dokumentujących jej nabycie, o ile nie zachodzą przesłanki wykluczające to prawo określone w art. 88 ustawy oraz faktycznie – jak podano we wniosku – organizacja przedmiotowych usług organizacji imprez integracyjnych dla swoich pracowników i podwykonawców ma na celu wzmocnienie pozytywnych relacji w zespole, jak również zwiększenie identyfikacji zespołu ze Spółką, motywację zespołu do wydajnej pracy i wzmocnienie lojalności zespołu wobec Spółki, co przekłada się w dalszej przyszłości na wzrost sprzedaży opodatkowanej produktów Spółki.

Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji Imprez integracyjnych, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie kompleksowej usługi organizacji Imprezy integracyjnej dla pracowników i podwykonawców, w takim zakresie w jakim dotyczy ona opodatkowanej działalności Wnioskodawcy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w kwestii objętej pytaniem nr 3, zgodnie z którym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie usługi organizacji imprezy integracyjnej, jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj