Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-2.4012.535.2018.4.NF
z 24 października 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku sygnowanym datą – 22 maja 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym pismami z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 10 października 2018 r.) oraz z dnia 16 października 2018 r. (data wpływu 23 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wnoszonego majątku w formie wkładu niepieniężnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do której nie stosuje się przepisów ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wnoszonego majątku w formie wkładu niepieniężnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do której nie stosuje się przepisów ustawy. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 października 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, uiszczenie brakującej opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej oraz w dniu 16 października 2018 r. o uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa dla osoby podpisanej pod wnioskiem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „A” (dalej: Przedsiębiorca, Wnioskodawca), prowadzi działalność deweloperską i handlową oraz świadczy usługi budowlane i najmu nieruchomości.

W strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa znajduje się wyodrębniona jednostka organizacyjna (dalej: Dział, ZCP), w ramach którego Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie budowy galerii handlowej, która ma być po jej ukończeniu przeznaczona do wynajmu.

W skład Działu wchodzą:

 • budynek galerii handlowej w stanie surowym o wartości 10 mln PLN (według poniesionych nakładów), którego właścicielem jest Przedsiębiorca. Wartość rynkowa nieruchomości z budynkiem wynosi 60 mln PLN;
 • inne składniki materialne (np. komputery) i materiały eksploatacyjne związane z prowadzoną działalnością;
 • promesy wynajmu i umowy wynajmu rzeczy przyszłej dotyczące części powierzchni galerii handlowej po jej oddaniu do użytkowania;
 • kadra pracownicza przypisana do Działu, przede wszystkim dyrektorzy podlegający bezpośrednio Przedsiębiorcy, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie i wynajmie powierzchni centrum handlowego:
  • Dyrektor ds. Inwestycji, odpowiedzialny m.in. za opracowanie i realizację harmonogramu realizacji inwestycji, koordynację oraz nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego, nadzór nad budżetem projektów i kontrolę ich wykonania oraz koordynację pracy podległego zespołu w zakresie realizacji projektów;
  • Dyrektor ds. Komercjalizacji, odpowiedzialny m.in. za aktywne poszukiwanie najemców, współpracę z dotychczasowymi najemcami, realizację planu komercjalizacji (negocjowanie umów najmu, zawieranie nowych umów) oraz prezentowanie nieruchomości w terenie;
 • prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez wykonawców (weksle podwykonawców wystawione tytułem gwarancji należytego wykonania umów);
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych przypisane do Działu (jednostka posiada obecnie wyodrębnione rachunki bankowe na potrzeby działalności prowadzonej w ramach Działu);
 • zobowiązania związane z działalnością Działu;
 • dokumenty organizacyjne związane z działalnością Działu (np. regulamin pracy i wynagradzania, regulamin organizacyjny, zasady ofertowania);
 • dokumentacja budowlana związana z budową galerii handlowej, w tym projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy oraz pozwolenie na budowę;
 • baza klientów, tajemnice przedsiębiorstwa;
 • prawa własności intelektualnej, ściśle związane z działalnością Działu;
 • prawa do domen internetowych związanych z działalnością Działu;
 • prawa i obowiązki z umów z klientami, podwykonawcami, dostawcami usług;
 • prawa z umów o świadczenie usług nabywanych przez Dział.

Dodatkowo w ramach Przedsiębiorstwa funkcjonuje szereg innych działów:

 • Dział Księgowy;
 • Dział personalny;
 • Biuro Prawne;
 • Dział Inwestycji;
 • Dział Handlowy;
 • Dział Techniczny.

Za pomocą powyższych działów Przedsiębiorstwo prowadzi działalność przede wszystkim w obszarze budownictwa mieszkaniowego (wznoszenia budynków wielorodzinnych, osiedli domków jednorodzinnych), jak również handlu materiałami budowlanymi, sprzedaży mieszkań, spedycji krajowej i międzynarodowej.

Powyższe działy w niewielkim zakresie świadczą usługi pomocnicze dla ZCP. Obszar działalności Przedsiębiorcy związany z budową i komercjalizacją galerii handlowej jest funkcjonalnie oddzielony od działalności deweloperskiej w obszarze budownictwa mieszkaniowego, handlu materiałami budowlanymi, sprzedaży mieszkań, spedycji krajowej i międzynarodowej prowadzonej przez pozostałe działy.

W Przedsiębiorstwie prowadzona jest ewidencja umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do ZCP oraz do pozostałych działów. Przychody i koszty oraz aktywa i zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością danego działu są przypisywane do tego działu. Natomiast koszty pośrednie niedające się przypisać jednoznacznie do żadnego z działów, przypisywane są według przyjętego klucza.

Przedsiębiorca zamierza wnieść Dział do Spółki B sp. z o.o. (dalej: Spółka) powiązanej kapitałowo (Przedsiębiorca posiada 100% Udziałów). Budynek galerii handlowej wchodzący w skład Działu przeznaczony jest pod wynajem. Przedsiębiorca ma podpisane promesy wynajmu i umowy wynajmu rzeczy przyszłej. Spółka B sp. z o.o. będzie kontynuować tą działalność, tzn. dokończy budowę i wykończy budynek, zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Przedsiębiorcę i będzie uzyskiwać przychody z najmu budynku.

W piśmie z dnia 5 października 2018 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na zadane przez tut. Organ pytania o treści:

 • Pytanie DKIS nr 1:
  „Czy majątek przenoszony do Spółki z o.o. B stanowi cały ((Dział)), o którym mowa w opisie sprawy, w ramach którego Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie budowy galerii handlowej (należy wskazać, jaka jest nazwa tego ((Działu)) oraz w jakim zakresie on działa i jaką pełni funkcję w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej)?”.
  Odpowiedź:
  Majątek przenoszony do spółki B sp. z o.o. (dalej: Spółka, Nabywca) stanowi cały dział o nazwie „Galeria”, o którym mowa w opisie sprawy. „Galeria” mająca być przedmiotem transakcji stanowi wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jednostkę organizacyjną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, za pomocą której Wnioskodawca prowadzi działalność w obszarze budowy i komercjalizacji galerii handlowej.
 • Pytanie DKIS nr 2:
  „Czy majątek przenoszony do Spółki z o.o. B stanowi wyłącznie budynek galerii handlowej, którego budowę ma dokończyć Spółka z o.o. B?”.
  Odpowiedź:
  Majątek przenoszony do Spółki stanowią, poza działką zabudowaną budynkiem galerii handlowej, również inne składniki materialne (np. komputery) i materiały eksploatacyjne związane z prowadzoną działalnością oraz prawa majątkowe wymienione w opisie sprawy zawartym we wniosku o interpretację.
 • Pytanie DKIS nr 3:
  „Czy w budynku galerii handlowej jest prowadzona jakakolwiek działalność gospodarcza (jeżeli tak, to należy wskazać jaka)?”.
  Odpowiedź:
  Na dzień wniesienia „Galerii” do spółki B sp. z o.o. budynek galerii handlowej będzie obiektem w budowie (nie będzie jeszcze oddany do użytkowania). W budynku galerii handlowej jest prowadzona działalność budowlana, która będzie kontynuowana przez Nabywcę. Po zakończeniu prac budowlanych oraz oddaniu budynku do użytkowania Nabywca będzie wynajmował powierzchnię komercyjną w budynku galerii handlowej.
 • Pytanie DKIS nr 4:
  „Z jakich przyczyn i w jakiej formie nastąpi wniesienie przedmiotu transakcji do Spółki z o.o. B?”.
  Odpowiedź:
  Wniesienie przedmiotu transakcji do spółki B sp. z o.o. nastąpi w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w zamian za objęcie udziałów przez Wnioskodawcę w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
  Przyczyną wniesienia „Galerii” do Spółki jest potrzeba uporządkowania swojego modelu biznesowego przez Przedsiębiorcę oraz zamiar koncentracji na pozostałych obszarach działalności przedsiębiorstwa, tj. przede wszystkim budownictwie mieszkaniowym (wznoszeniu budynków wielorodzinnych, osiedli domków jednorodzinnych), a także handlu materiałami budowlanymi, sprzedaży mieszkań oraz spedycji krajowej i międzynarodowej.
 • Pytanie DKIS nr 5:
  „Czy składniki ((Działu)) (wymienione w opisie sprawy,) które mają być przedmiotem transakcji, będą – na moment dokonania transakcji – wyodrębnione:
  1. na płaszczyźnie organizacyjnej, tj. będą stanowić wyodrębnioną organizacyjnie część (zespół składników wyodrębniony w sposób faktyczny działalnością operacyjną, do której można przyporządkować poszczególne składniki materialne i niematerialne)? Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące ((część przedsiębiorstwa)) powinny posiadać cechę zorganizowania;
  2. na płaszczyźnie finansowej, tj. czy będą posiadały samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym oraz czy na podstawie prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji księgowej możliwe będzie przyporządkowanie nie tylko przychodów i kosztów ale również należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe było określenie wyniku finansowego?;
  3. na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowić będą one potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze?”.
  Odpowiedź:
  Tak, składniki „Galerii” będą na moment dokonania transakcji wyodrębnione na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, w rozumieniu wskazanym w powyższych pytaniach.
 • Pytanie DKIS nr 6:
  „Czy przedmiotem dostawy będą wszystkie składniki materialne i niematerialne składające się na ((Dział)) w tym zobowiązania, stanowiące majątek wyodrębnionej części przedsiębiorstwa? Jeżeli nie, to należy wskazać jakie składniki nie będą przedmiotem dostawy?”.
  Odpowiedź:
  Tak, przedmiotem dostawy będą wszystkie składniki materialne i niematerialne składające się na „Galerię”, w tym zobowiązania.
 • Pytanie DKIS nr 7:
  „Jaką rolę odgrywają składniki materialne i niematerialne mające być przedmiotem transakcji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?”.
  Odpowiedź:
  Składniki materialne i niematerialne składające się na „Galerię”, mające być przedmiotem transakcji, stanowią wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jednostkę organizacyjną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, za pomocą której Wnioskodawca prowadzi działalność w obszarze budowy i komercjalizacji galerii handlowej. Przedsiębiorca nie wykorzystuje składników majątkowych wchodzących w skład „Galerii” w innych obszarach działalności Przedsiębiorstwa.
 • Pytanie DKIS nr 8:
  „Czy zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na ((Dział)) będący przedmiotem przeniesienia będzie niezbędny i wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań (kontynuacji działalności Wnioskodawcy) przez Nabywcę, a prowadzenie działalności przez wydzieloną część przedsiębiorstwa nie będzie wymagać udziału pozostałych struktur Wnioskodawcy?”.
  Odpowiedź:
  Zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na „Galerię”, tzn.:
  • działka wraz z budynkiem galerii handlowej;
  • inne składniki materialne (np. komputery) i materiały eksploatacyjne związane z prowadzoną działalnością;
  • promesy wynajmu i umowy wynajmu rzeczy przyszłej dotyczące części powierzchni galerii handlowej po jej oddaniu do użytkowania;
  • kadra pracownicza przypisana do Galerii ;
  • prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez wykonawców;
  • środki pieniężne na rachunkach bankowych przypisane do Galerii;
  • zobowiązania związane z działalnością Galerii;
  • dokumenty organizacyjne związane z działalnością Galerii;
  • dokumentacja budowlana związana z budową galerii handlowej;
  • baza klientów, tajemnice przedsiębiorstwa;
  • prawa własności intelektualnej, ściśle związane z działalnością Galerii;
  • prawa do domen internetowych związanych z działalnością Galerii;
  • prawa i obowiązki z umów z klientami, podwykonawcami, dostawcami usług;
  • prawa z umów o świadczenie usług nabywanych przez Galerię
  są niezbędne i wystarczające do samodzielnego wykonywania zadań (kontynuacji działalności Wnioskodawcy w zakresie budowy i komercjalizacji budynku galerii handlowej) przez Spółkę. Zarówno przed, jak i po wniesieniu Galerii B przez Wnioskodawcę do Spółki. Spółka w niewielkim zakresie będzie nabywać usługi od Wnioskodawcy, w szczególności usługi księgowe.
 • Pytanie DKIS nr 9:
  „Czy w oparciu o powyższy zespół składników materialnych i niematerialnych ((Dział)) Nabywca będzie prowadził działalność gospodarczą? Czy Nabywca będzie kontynuował działalność gospodarczą Wnioskodawcy? Jaka to będzie działalność gospodarcza?”.
  Odpowiedź:
  Tak, Nabywca będzie kontynuował działalność gospodarczą Wnioskodawcy w oparciu o powyższy zespół składników materialnych i niematerialnych („Galerii”). Działalność prowadzona przez Nabywcę będzie polegała na kontynuacji budowy budynku galerii handlowej, a po jej zakończeniu na wynajmie powierzchni w tym budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy majątek przenoszony do Spółki B stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), a w konsekwencji wniesienie wkładu niepieniężnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, majątek przenoszony do Spółki B będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Definicja o identycznej treści została zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz w art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT).

Z powyższej definicji wynika, że aby zespół składników majątkowych, w tym zobowiązań, mógł zostać uznany za ZCP, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;
 2. zespół ten jest organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół ten jest finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, a zatem są wyodrębnione funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 5. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków. Należy również dodać, że jednakowe brzmienie definicji ZCP na gruncie ustawy o PIT, ustawy o VAT oraz ustawy o CIT, zdaniem Wnioskodawcy (znajdującym odzwierciedlanie w orzecznictwie i praktyce), powinno skutkować tym, że pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” powinno być interpretowane w ten sam sposób.

Ad 1 – zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych

Aby zespół składników materialnych i niematerialnych stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego (stanowisko potwierdzone m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 13 stycznia 2015 r., nr ILPP1/443-992/14-4/AW).

Podstawowym warunkiem dla uznania części przedsiębiorstwa za ZCP w rozumieniu ustawy o PIT jest stwierdzenie istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego istniejące zobowiązania.

Przedmiotem planowanego wkładu niepieniężnego ma być zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do działalności Działu, który będzie obejmował następujące elementy:

 • budynek galerii handlowej w stanie surowym;
 • inne składniki materialne (np. komputery) i materiały eksploatacyjne związane z prowadzoną działalnością;
 • promesy wynajmu i umowy wynajmu rzeczy przyszłej dotyczące części powierzchni galerii handlowej po jej oddaniu do użytkowania;
 • kadra pracownicza przypisana do Działu, przede wszystkim dyrektorzy podlegający bezpośrednio Przedsiębiorcy, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie i wynajmie powierzchni centrum handlowego:
   Dyrektor ds. Komercjalizacji, odpowiedzialny m.in. za aktywne poszukiwanie najemców, współpracę z dotychczasowymi najemcami, realizację planu komercjalizacji (negocjowanie umów najmu, zawieranie nowych umów) oraz prezentowanie nieruchomości w terenie.
 • prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez wykonawców (weksle podwykonawców wystawione tytułem gwarancji należytego wykonania umów);
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych przypisane do Działu (jednostka posiada obecnie wyodrębnione rachunki bankowe na potrzeby działalności prowadzonej w ramach Działu);
 • zobowiązania związane z działalnością Działu;
 • dokumenty organizacyjne związane z działalnością Działu (np. regulamin pracy i wynagradzania, regulamin organizacyjny, zasady ofertowania);
 • dokumentacja budowlana związana z budową galerii handlowej, w tym projekt architektoniczno-budowlany;
 • projekt wykonawczy oraz pozwolenie na budowę;
 • baza klientów, tajemnice przedsiębiorstwa;
 • prawa własności intelektualnej, ściśle związane z działalnością Działu;
 • prawa do domen internetowych związanych z działalnością Działu;
 • prawa i obowiązki z umów z klientami, podwykonawcami, dostawcami usług;
 • prawa z umów o świadczenie usług nabywanych przez Dział.

Przedmiotem planowanego aportu ma być cały zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do działalności Działu.

Ad 2 – wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej danego podatnika jako dział, wydział, oddział, itd., przy czym ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć (stanowisko potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 13 stycznia 2015 r., nr ILPP1/443-992/14-4/AW). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że pojęcie wyodrębnienia organizacyjnego nie jest równoznaczne z wyodrębnieniem organizacyjno-prawnym, co oznacza, że do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie jest konieczne formalne wyodrębnianie części przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej działalności.

W zakresie wyodrębnienia organizacyjnego, zespół składników majątkowych składających się na ZCP posiada następujące cechy:

 • pracownicy Działu wykonują wyłącznie pracę związaną z budową i komercjalizacją galerii handlowej i nie wykonują pracy związanej z innymi rodzajami działalności Przedsiębiorcy i innymi projektami deweloperskimi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo;
 • środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wiedza oraz doświadczenie stanowiące elementy ZCP służą wyłącznie budowie i komercjalizacji galerii handlowej i nie są wykorzystywane do innych projektów realizowanych przez Przedsiębiorstwo;
 • narzędzia marketingowe (w postaci strony internetowej) oraz lista klientów dotyczy wyłącznie działalności ZCP i nie są wykorzystywane do innych projektów przez Przedsiębiorstwo, a lista klientów dotyczy tylko podmiotów zainteresowanych wynajmem powierzchni w galerii handlowej.

W konsekwencji należy stwierdzić, że zespół składników majątkowych składających się na ZCP spełnia ściśle określoną rolę gospodarczą w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, której nie spełniają pozostałe składniki majątkowe w tym przedsiębiorstwie, wobec czego zespół ten jest wyodrębniony gospodarczo wskutek przypisania odrębnego personelu oraz składników majątkowych służących tylko wykonywaniu ściśle określonej roli gospodarczej.

Ad 3 – wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej. Warunkiem zaistnienia wyodrębnienia finansowego nie jest również samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną w ramach przedsiębiorstwa podatnika. Wyodrębnienie finansowe oznacza stan, w którym poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (stanowisko potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 13 listopada 2014 r., nr IBPP4/443-400/14/BP).

W zakresie wyodrębnienia finansowego, zespół składników majątkowych składających się na Dział posiada następujące cechy:

 • przychody i koszty dotyczące wyłącznie działalności realizowanej przez zespół składników majątkowych składających się na ZCP są wydzielone analitycznie w ramach poszczególnych kont księgowych;
 • na podstawie wyżej wskazanych zapisów jest możliwe ustalenie wyniku finansowego działalności prowadzonej przez Dział;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązań, która dotyczy Przedsiębiorstwa, prowadzona jest w sposób umożliwiający wyodrębnienie danych dotyczących składników majątkowych składających się na ZCP oraz źródeł ich finansowania.

W konsekwencji należy przyjąć, że istnieje odrębność finansowa Działu wydzielonego w ramach Działalności Gospodarczej.

Ad 4 – wyodrębnienie funkcjonalne

Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza, że dany zespół składników majątkowych służy realizowaniu w przedsiębiorstwie określonej działalności i określonych zadań gospodarczych. Składniki majątkowe, jakie wchodzą w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, analizowane są z punktu widzenia tego, czy dzięki ich wykorzystaniu możliwa jest realizacja konkretnej działalności w ramach danego przedsiębiorstwa, przy czym okolicznością potwierdzającą zaistnienie tego wyodrębnienia jest sytuacja, gdy ta konkretna działalność wykonywana jest tylko i wyłącznie przez te powiązane ze sobą składniki.

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego, zespół składników majątkowych składających się na ZCP posiada następujące cechy:

 • zespół składników majątkowych składających się na ZCP służy wyłącznie wykonywaniu ściśle określonych funkcji w ramach Przedsiębiorstwa, innych niż pozostałe funkcje jakie wykonuje to przedsiębiorstwo, to znaczy budowie i komercjalizacji budynku galerii handlowej;
 • działalność wykonywana przy pomocy tego zespołu składników majątkowych jest odrębna pod względem swojego przedmiotu i specyfiki w stosunku do pozostałych rodzajów działalności wykonywanych przez Przedsiębiorstwo, tj. działalności w obszarze budownictwa mieszkaniowego wznoszenia budynków wielorodzinnych, osiedli domków jednorodzinnych), handlu materiałami budowlanymi, sprzedaży mieszkań oraz spedycji krajowej i międzynarodowej.

Powyższa charakterystyka pozwala zatem stwierdzić, że zespół składników majątkowych składających się na ZCP realizuje konkretną działalność w ramach Przedsiębiorstwa oraz służy wykonywaniu ściśle określonych funkcji odrębnych w stosunku do pozostałych funkcji wykonywanych przez to Przedsiębiorstwo. Wyodrębniony zespół składników majątkowych został więc wyselekcjonowany ze względu na cel, jaki pozwala osiągnąć łączne wykorzystywanie tych składników, a – tym samym – spełnia przesłankę odrębności funkcjonalnej.

Ad 5 – zdolność do samodzielnego działania

Część składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania w obrocie gospodarczym jako samodzielny podmiot (stanowisko potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 27 lutego 2015 r., nr IPTPP2/443-884/14-4/JS).

Wymóg, aby zespół składników majątkowych składających się na ZCP mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze będzie spełniony, ponieważ po wniesieniu Działu jako wkładu niepieniężnego do Spółki, będzie ona, w oparciu o te składniki materialne i niematerialne, kontynuować działalność polegającą na budowie i w dalszej kolejności wynajmie budynku galerii handlowej.

Zatem zespół składników majątkowych składających się na ZCP mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze z uwagi na wyposażenie go w niezbędne składniki i elementy w postaci środków trwałych oraz umów gwarantujących uzyskiwanie przychodów, jak i pracowników zatrudnionych do wykonywania czynności w ramach działalności ZCP.

Podsumowując powyższe Wnioskodawca uważa, że opisany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący ZCP, wyodrębniony w ramach Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, spełnia przesłanki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PIT z uwagi na jego:

 • wyodrębnienie organizacyjne;
 • wyodrębnienie finansowe;
 • wyodrębnienie funkcjonalne;
 • zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT jest każda forma zbycia (m.in. aport), jeżeli ma za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Wkład niepieniężny do Spółki w postaci Działu spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT w powodów przytoczonych powyżej.

W konsekwencji wniesienie aportu przez Przedsiębiorcę do Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i Przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury z wykazanym podatkiem należnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów, czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Kwestią wymagającą interpretacji w niniejszej sprawie jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Podkreślenia wymaga, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Reasumując, na gruncie ustawy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa winna mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie tut. Organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, personel, infrastrukturę, itp. na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już u zbywcy zorganizowany zespół składników gotowych realizować określone zadania gospodarcze jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po jego zbyciu możliwe musi być kontynuowanie działalności gospodarczej przez nabywcę przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność deweloperską i handlową oraz świadczy usługi budowlane i najmu nieruchomości. W strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa znajduje się wyodrębniona jednostka organizacyjna (dalej: Dział, ZCP), w ramach którego Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie budowy galerii handlowej, która ma być po jej ukończeniu przeznaczona do wynajmu.

W skład Działu wchodzą:

 • budynek galerii handlowej w stanie surowym o wartości 10 mln PLN (według poniesionych nakładów), którego właścicielem jest Przedsiębiorca. Wartość rynkowa nieruchomości z budynkiem wynosi 60 mln PLN;
 • inne składniki materialne (np. komputery) i materiały eksploatacyjne związane z prowadzoną działalnością;
 • promesy wynajmu i umowy wynajmu rzeczy przyszłej dotyczące części powierzchni galerii handlowej po jej oddaniu do użytkowania;
 • kadra pracownicza przypisana do Działu, przede wszystkim dyrektorzy podlegający bezpośrednio Przedsiębiorcy, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie i wynajmie powierzchni centrum handlowego:
  • Dyrektor ds. Inwestycji, odpowiedzialny m.in. za opracowanie i realizację harmonogramu realizacji inwestycji, koordynację oraz nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego, nadzór nad budżetem projektów i kontrolę ich wykonania oraz koordynację pracy podległego zespołu w zakresie realizacji projektów;
  • Dyrektor ds. Komercjalizacji, odpowiedzialny m.in. za aktywne poszukiwanie najemców, współpracę z dotychczasowymi najemcami, realizację planu komercjalizacji (negocjowanie umów najmu, zawieranie nowych umów) oraz prezentowanie nieruchomości w terenie;
 • prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez wykonawców (weksle podwykonawców wystawione tytułem gwarancji należytego wykonania umów);
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych przypisane do Działu (jednostka posiada obecnie wyodrębnione rachunki bankowe na potrzeby działalności prowadzonej w ramach Działu);
 • zobowiązania związane z działalnością Działu;
 • dokumenty organizacyjne związane z działalnością Działu (np. regulamin pracy i wynagradzania, regulamin organizacyjny, zasady ofertowania);
 • dokumentacja budowlana związana z budową galerii handlowej, w tym projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy oraz pozwolenie na budowę;
 • baza klientów, tajemnice przedsiębiorstwa;
 • prawa własności intelektualnej, ściśle związane z działalnością Działu;
 • prawa do domen internetowych związanych z działalnością Działu;
 • prawa i obowiązki z umów z klientami, podwykonawcami, dostawcami usług;
 • prawa z umów o świadczenie usług nabywanych przez Dział.

Na dzień wniesienia „Galerii” do spółki B sp. z o.o. budynek galerii handlowej będzie obiektem w budowie (nie będzie jeszcze oddany do użytkowania). W budynku galerii handlowej jest prowadzona działalność budowlana, która będzie kontynuowana przez Nabywcę. Po zakończeniu prac budowlanych oraz oddaniu budynku do użytkowania Nabywca będzie wynajmował powierzchnię komercyjną w budynku galerii handlowej.

Składniki materialne i niematerialne składające się na „Galerię B”, mające być przedmiotem transakcji, stanowią wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jednostkę organizacyjną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, za pomocą której Wnioskodawca prowadzi działalność w obszarze budowy i komercjalizacji galerii handlowej. Przedsiębiorca nie wykorzystuje składników majątkowych wchodzących w skład „Galerii B” w innych obszarach działalności Przedsiębiorstwa.

Nabywca będzie kontynuował działalność gospodarczą Wnioskodawcy w oparciu o powyższy zespół składników materialnych i niematerialnych („Galerii”). Działalność prowadzona przez Nabywcę będzie polegała na kontynuacji budowy budynku galerii handlowej, a po jej zakończeniu na wynajmie powierzchni w tym budynku.

Odnosząc powołane wcześniej przepisy do opisu sprawy należy stwierdzić, że pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 2 pkt 27e ustawy. Zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Dokonując analizy spełnienia przesłanek do uznania składników majątkowych mających być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki B za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w szczególności wyodrębnienia ich na ww. trzech płaszczyznach, tj. organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, w ocenie Organu, w opisanej sytuacji nie występuje wyodrębnienie ww. składników majątkowych na płaszczyźnie funkcjonalnej.

Jak wyżej wskazano, aby zespół składników materialnych i niematerialnych był traktowany jako ZCP, wymaganym jest, by stanowił on niezależne przedsiębiorstwo zdolne do realizacji określonych zadań gospodarczych także u zbywcy. Jak wskazał Wnioskodawca, „(…) budynek galerii handlowej będzie obiektem w budowie (nie będzie oddany jeszcze do użytkowania) (…)”. Inwestycja dotycząca budowy galerii handlowej zostanie dokończona przez Nabywcę, a po jej zakończeniu Nabywca będzie wynajmował powierzchnie ww. galerii. Zatem, dalsze prowadzenie działalności dotyczącej stricte usług świadczonych w przedmiotowej galerii handlowej już nie będzie realizowane przez Wnioskodawcę, lecz Nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że mający być przedmiotem wkładu niepieniężnego majątek, na dzień wniesienia, nie będzie funkcjonował w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, realizując przypisane mu zadania gospodarcze. Bowiem, aby składniki majątkowe, mające być przedmiotem wkładu niepieniężnego, mogły stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, koniecznym jest ukończenie wszystkich procesów związanych z ich budową oraz prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie i m.in. zatrudnienie odpowiedniej kadry pracowniczej realizującej zadania takiego przedsiębiorstwa (galerii handlowej). W rezultacie należy uznać, że na moment wniesienia wkładu niepieniężnego majątku Wnioskodawcy będą one, z uwagi na nieukończony proces budowy galerii handlowej, niezdolne do realizacji określonych zadań gospodarczych, jak również nie będą spełniały przesłanki samodzielności oznaczającej niezależne potencjalne przedsiębiorstwo, przy wykorzystaniu którego samodzielnie mogą być realizowane określone zadania gospodarcze, tj. usługi najmu powierzchni w galerii handlowej. Potencjanie niezależne przedsiębiorstwo stanowić będzie bowiem dopiero zakończony obiekt budowalny wyposażony w odpowiednią infrastrukturę.

Potwierdzeniem powyższego jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sygn. akt. I SA/Wr 1915/13, w którym Sąd stwierdził, że: „(…) Prawidłowo przyjęto w zaskarżonej interpretacji, że darowanego przez skarżącą zespołu składników materialnych i niematerialnych, wchodzących w skład jej przedsiębiorstwa, nie można uznać za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa o jakiej mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Przy wykorzystaniu darowanych składników materialnych i niematerialnych nie było bowiem możliwe, na dzień dokonania darowizny, prowadzenie działalności gospodarczej. Darowany zespół składników, stanowiących inwestycje na etapie prac projektowych, nie był zatem na dzień dokonania darowizny wydzielony ani na płaszczyźnie organizacyjnej, ani na płaszczyźnie finansowej, ani na płaszczyźnie funkcjonalnej. Słusznie wskazuje organ podatkowy, że o takim wyodrębnieniu można byłoby mówić, gdyby przedmiotem darowizny była zakończona inwestycja, pozwalająca realizować przewidywany cel gospodarczy w postaci wynajmu/sprzedaży lokali użytkowych. Dokonana przez skarżącą darowizna obejmowała zatem zbiór składników majątku, w tym udział we własności nieruchomości wraz z inwestycją w toku, które nie stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa skarżącej. Tym samym nie ma zastosowania w sprawie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (…)”.

Biorąc pod uwagę całokształt przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że przedmiotem wniesienia wkładu niepieniężnego będzie zbiór poszczególnych składników majątku, które nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Zatem, do transakcji tej nie będzie miał zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy.

Reasumując, majątek przenoszony do Spółki B nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji wniesienie wkładu niepieniężnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Ponadto, należy zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniami w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj