Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-3.4012.521.2018.1.JN
z 12 października 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu 13 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazanej Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii, która następnie zostanie w całości wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi akcji promocyjnej oraz w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypłaty przez Wnioskodawcę Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika akcji promocyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazanej Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii, która następnie zostanie w całości wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi akcji promocyjnej oraz w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypłaty przez Wnioskodawcę Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika akcji promocyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie importu i sprzedaży materiałów dla reklamy i poligrafii. W ofercie sprzedażowej Wnioskodawcy znajdują się m.in. folie samoprzylepne, nabywane przez Wnioskodawcę od X z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

X z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: Organizator) jest organizatorem akcji promocyjnej (dalej: Promocja), prowadzonej za pośrednictwem swoich przedstawicieli w formie sprzedaży premiowej.

Uczestnikiem Promocji (dalej: Uczestnik) może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową na terytorium Polski.

Uczestnik, który spełni wszystkie wskazane w Regulaminie Sprzedaży Premiowej (dalej: Regulamin) warunki w okresie trwania promocji, w szczególności:

 • dokona zakupu u Wnioskodawcy zestawu wskazanego w Regulaminie produktów objętych Promocją (dalej: Zestaw) w okresie trwania Promocji;
 • poprawnie zarejestruje każdy z Zestawów na stronie internetowej Organizatora;
 • ureguluje płatność z tytułu zakupionego u Wnioskodawcy Zestawu;
 • nie będzie zalegał u Wnioskodawcy z innymi płatnościami;
 • wskaże numer konta bankowego do wypłaty Premii,

będzie uprawniony do otrzymania premii cash-back (dalej: Premia). Uczestnikowi nie będzie przysługiwać prawo wymiany Premii na żadną inną nagrodę lub świadczenie.

Po weryfikacji spełnienia przez Uczestnika wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków, Organizator przekaże Wnioskodawcy odpowiednią kwotę Premii w walucie euro, który następnie w całości wypłaci ją Uczestnikowi. Z tytułu przekazania Wnioskodawcy kwoty Premii Organizator wystawi na Wnioskodawcę notę uznaniową.

Wszelką odpowiedzialność wynikającą z prowadzonej sprzedaży premiowej, poprawne działanie strony internetowej oraz poprawną i terminową weryfikację i wypłatę Premii ponosi wyłącznie Organizator. Rola Wnioskodawcy sprowadza się jedynie do sprzedaży objętych promocją produktów Organizatora oraz wypłaty Uczestnikowi należnej Premii ze środków pieniężnych przekazanych przez Organizatora. Z tytułu prowadzonej przez Organizatora akcji promocyjnej Wnioskodawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy przekazanie Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii, która następnie zostanie w całości wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi, będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 2. Czy wypłata przez Wnioskodawcę Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Przekazanie Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii, która następnie zostanie w całości wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi, nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Z przepisu tego wynika, że warunkiem koniecznym, aby opodatkować dostawę towarów i świadczenie usług, jest odpłatny charakter.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Mając na uwadze powyższą definicję należy stwierdzić, że środki pieniężne nie są towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Nie są one bowiem ani rzeczą, ani częścią rzeczy, ani tym bardziej postacią energii. Przekazanie Wnioskodawcy kwoty Premii nie może być więc uznane za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez pojęcie usługi należy rozumieć zatem każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie, jak i zaniechanie. Przy ocenie charakteru danej czynności należy zwrócić uwagę, że usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni odbiorca odnoszący z niego korzyść. Usługa wyróżnia się bowiem tym, że jej świadczenie zmierza do zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Zgodnie z przytoczonym stanem faktycznym, podmiotem odpowiedzialnym za poprawne przeprowadzenie akcji promocyjnej (…), a w szczególności poprawną i terminową weryfikację i wypłatę Premii jest Organizator. Promocja prowadzona jest z jego inicjatywy i jest on jej głównym beneficjentem. Przekazanie środków pieniężnych i ich późniejsza wypłata nie zmierzają do zaspokojenia potrzeby Wnioskodawcy, lecz jest zaspokojeniem potrzeby Organizatora. Czynność przekazania Wnioskodawcy kwoty Premii nie będzie więc usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Reasumując, przekazanie Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii, która następnie zostanie w całości wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi, nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata przez niego Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wypłata uprawnionemu Uczestnikowi Premii w formie środków pieniężnych nie mieści się w zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT definicji towaru. Skoro czynności tej nie uznajemy za towar, to w opisanym stanie faktycznym nie będzie miała miejsca dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ponadto poprzez wypłatę uprawnionemu Uczestnikowi należnej sumy pieniężnej Wnioskodawca nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz uprawnionych Uczestników, ani nie zobowiązuje ich do wykonywania na jego rzecz jakichkolwiek innych czynności. Wypłata Premii nie jest również warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej, lecz jej wynikiem. W związku z powyższym, wypłaty Premii nie można uznać za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Reasumując, wypłata przez Wnioskodawcę Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie importu i sprzedaży materiałów dla reklamy i poligrafii. W ofercie sprzedażowej Wnioskodawcy znajdują się m.in. folie samoprzylepne, nabywane przez Wnioskodawcę od X z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

X z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: Organizator) jest organizatorem akcji promocyjnej, prowadzonej za pośrednictwem swoich przedstawicieli w formie sprzedaży premiowej.

Uczestnikiem akcji promocyjnej (dalej: Uczestnik) może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową na terytorium Polski.

Uczestnik, który spełni wszystkie wskazane w Regulaminie Sprzedaży Premiowej (dalej: Regulamin) warunki w okresie trwania promocji, w szczególności:

 • dokona zakupu u Wnioskodawcy zestawu wskazanego w Regulaminie produktów objętych Promocją (dalej: Zestaw) w okresie trwania Promocji;
 • poprawnie zarejestruje każdy z Zestawów na stronie internetowej Organizatora;
 • ureguluje płatność z tytułu zakupionego u Wnioskodawcy Zestawu;
 • nie będzie zalegał u Wnioskodawcy z innymi płatnościami;
 • wskaże numer konta bankowego do wypłaty Premii,

będzie uprawniony do otrzymania premii cash-back (dalej: Premia). Uczestnikowi nie będzie przysługiwać prawo wymiany Premii na żadną inną nagrodę lub świadczenie.

Po weryfikacji spełnienia przez Uczestnika wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków, Organizator przekaże Wnioskodawcy odpowiednią kwotę Premii w walucie euro, który następnie w całości wypłaci ją Uczestnikowi. Z tytułu przekazania Wnioskodawcy kwoty Premii Organizator wystawi na Wnioskodawcę notę uznaniową.

Wszelką odpowiedzialność wynikającą z prowadzonej sprzedaży premiowej, poprawne działanie strony internetowej oraz poprawną i terminową weryfikację i wypłatę Premii ponosi wyłącznie Organizator. Rola Wnioskodawcy sprowadza się jedynie do sprzedaży objętych promocją produktów Organizatora oraz wypłaty Uczestnikowi należnej Premii ze środków pieniężnych przekazanych przez Organizatora.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania za czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług zarówno przekazanie przez Organizatora jak i wypłatę przez Wnioskodawcę Premii.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że środki pieniężne – jako środek płatniczy – nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy.

Zatem skoro środki pieniężne nie uznaje się za towar w rozumieniu przepisów ustawy, to zarówno przekazane Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii, jak i wypłaty przez Wnioskodawcę Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika akcji promocyjnej nie można utożsamiać z dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie stanowi, co do zasady, usługę. Muszą być jednak przy tym spełnione następujące warunki:

 • istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne,
 • wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługę świadczoną na rzecz usługobiorcy,
 • istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy usługi,
 • odpłatność za otrzymane świadczenie (usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem,
 • istnieje możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie będzie świadczył na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług. Tym samym środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę od Organizatora na wypłatę Premii nie będą dla niego wynagrodzeniem za świadczenie usług. Również wypłata przez Wnioskodawcę Premii Uczestnikom akcji promocyjnej nie będzie wynagrodzeniem za świadczenie usług, ponieważ Uczestnik na rzecz Wnioskodawcy nie świadczy jakichkolwiek usług.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że przekazanie Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii oraz wypłata przez Wnioskodawcę Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika akcji promocyjnej nie będzie stanowiło wynagrodzenia ze świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ustawy.

W konsekwencji, skoro czynności polegające na przekazaniu Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii oraz wypłacie Premii przez Wnioskodawcę na rzecz Uczestników nie będą stanowić dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ustawy, ani wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, to ww. czynności nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Zatem przekazanie Wnioskodawcy przez Organizatora kwoty Premii, która następnie zostanie w całości wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi, jak i wypłata przez Wnioskodawcę Premii na rzecz uprawnionego Uczestnika nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytań i przedstawionego stanowiska własnego Wnioskodawcy. W związku z powyższym tutejszy organ wydając niniejszą interpretację indywidualną nie dokonał analizy, czy przedmiotowe Premie będą stanowiły rabat z tytułu sprzedaży towarów, ponieważ kwestia ta – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – nie może być rozpatrzona.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzeń przyszłych podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj