Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-1.4012.546.2018.2.MJ
z 26 października 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2017 r. (data wpływu 27 lipca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2018 r. (data wpływu 1 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości z tytułu wydatków poniesionych na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości z tytułu wydatków poniesionych na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu. Wniosek uzupełniono w dniu 1 października 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazanie przedmiotu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Muzeum jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Muzeum jest samorządową instytucją kultury Gminy i prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 720; dalej: ustawa o muzeach).

W dniach 13-15 lipca 2018 r. odbył się Festiwal (dalej: Festiwal, Wydarzenie). Festiwal był organizowany przez Muzeum oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy (dalej: Biblioteka). Pomiędzy obiema instytucjami kultury był wyraźny podział obowiązków związanych z organizacją Wydarzenia: Muzeum organizowało komercyjną część Festiwalu obejmującą biletowane koncerty, a Biblioteka niekomercyjne atrakcje, na które wstęp był wolny od opłat. Złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy tylko i wyłącznie działalności festiwalowej Muzeum i nie obejmuje zapytania o prawo do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych przez Bibliotekę. Muzeum ponosiło wydatki na organizację wydarzeń w ramach scen biletowanych, a Biblioteka wydatki na (…) i tzw. (…), czyli nieodpłatne wydarzenia okołofestiwalowe.

W ramach Festiwalu Muzeum zorganizowało trzy sceny biletowane: Scena A, Scena B i Scena C . Scena A została wybudowana w przestrzeni Parku na gruncie wydzierżawionym w tym celu od Gminy, Scena B znajdowała się w klubokawiarni w budynku (…) (zamkniętej na czas koncertów dla osób bez biletów), a Scena C w ruinach starego kościoła obok Parku.

Wstęp na koncerty na wszystkie ww. sceny był możliwy tylko i wyłącznie za okazaniem biletu wstępu – wymienionego na niemożliwą do ściągnięcia bez jej uszkodzenia opaskę na nadgarstku. Muzeum prowadziło sprzedaż karnetów 3-dniowych uprawniających do wstępu na koncerty na wszystkich 3 scenach w każdy dzień Festiwalu oraz bilety 1-dniowe uprawniające do wstępu na koncerty na wszystkich 3 scenach w jednym, określonym na bilecie dniu Festiwalu.

Sprzedaż biletów podlegała opodatkowaniu według 8% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1221 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) w związku z poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Zgodnie z regulaminem Festiwalu bezpłatny wstęp na sceny biletowane miały dzieci i młodzież do lat 12, tj. urodzone po 31 grudnia 2005 r. za okazaniem przez rodziców lub ich opiekunów dokumentu poświadczającego wiek. Przedmiotowa grupa wiekowa nie stanowiła jednej z grup docelowych, do której był adresowany Festiwal. Wybór gwiazd i rodzajów koncertów był kierowany zasadniczo do osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. Młodzież pomiędzy 13. a 15. rokiem życia mogła uczestniczyć w koncertach pod opieką osoby dorosłej oraz po wykupieniu biletu wstępu. Wstęp dla dzieci młodzieży do 12. roku życia, które nie mogą być jeszcze świadomymi odbiorcami określonego wydarzenia artystycznego, jest powszechną praktyką w branży koncertowej, która wynika z przemyślanej strategii maksymalizowania przychodów ze sprzedaży biletów wstępu. Osoby zainteresowane koncertami są wielokrotnie rodzicami lub opiekunami prawnymi takich dzieci i młodzieży. Jeżeli osoby dorosłe chcące uczestniczyć w Festiwalu musiałyby wykupić bilety wstępu również dla swoich podopiecznych, wówczas wielu docelowych uczestników zrezygnowałoby z udziału w wydarzeniu w sytuacji braku możliwości powierzenia dzieci pod opiekę innej osoby w tym czasie. W praktyce sytuacje uczestnictwa w koncertach przez dzieci i młodzież do lat 12 są rzadkie. Dzieci i młodzież w tym wieku nie mogły wejść na teren scen biletowanych bez rodzica lub opiekuna prawnego, który ma dla siebie wykupiony bilet. Muzeum nie wydawało żadnych biletów i karnetów wstępu za darmo - każda osoba powyżej 13. roku życia (niezaliczana do kadry obsługującej Festiwal, która to z kolei była w pracy, a nie stanowiła beneficjentów Wydarzenia) musiała zakupić bilet. Muzeum udostępniło część biletów po cenach promocyjnych. Dodatkowo Muzeum uzyskało przychody opodatkowane według 23% stawki VAT z umów sponsoringowych, barterowych umów promocyjnych oraz umów dzierżawy miejsc na stoiska gastronomiczne w ramach strefy gastronomicznej zorganizowanej w obrębie sceny biletowanej A oraz w pobliżu Sceny C.

Muzeum nie wykonywało czynności zwolnionych z VAT w związku z organizacją scen biletowanych w ramach Festiwalu.

Ponadto Muzeum uzyskało od Gminy dotację na organizację Wydarzenia, która stanowi dotację do kosztów Festiwalu, a nie do ceny biletów i nie podlega opodatkowaniu VAT. Dotacja jest zwrotna na rzecz Gminy w części niewydatkowanej oraz w części odzyskanego podatku VAT. Rozliczenie dotacji i jej zwrot na rzecz Gminy uzależniony jest od wartości przychodów z Festiwalu.

Muzeum poniosło następujące koszty organizacji komercyjnych biletowanych koncertów w ramach Festiwalu:

 • koszty produkcji, tj. wynajmu scen, nagłośnienia, oświetlenia i telebimów,
 • koszty dzierżawy, ochrony i sprzątania terenów scen biletowanych, organizacji imprezy masowej,
 • koszty obsługi prawnej, opieki programowej i merytorycznej,
 • koszty artystów występujących na scenach biletowanych (w szczególności ich wynagrodzenia i/lub transport oraz wyżywienie inne niż nabycie usług gastronomicznych), tj. (…); (dalej zwane łącznie jako: wydatki na organizację biletowanych koncertów).

Wydatki Muzeum na komercyjne koncerty w ramach Festiwalu są zasadniczo udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Muzeum, z naliczonymi kwotami podatku VAT. Przedmiotowe wydatki nie dotyczą w żaden sposób innej działalności Muzeum – w szczególności nie służą one działalności muzealnej prowadzonej w ramach wystaw w (…) (Scena B znajdowała się na parterze w budynku w pomieszczeniach klubokawiarni, a wystawa jest zlokalizowana na piętrach budynku i wstęp na nią był odrębnie płatny), w (…) czy w (…). Ponadto wydatki poniesione przez Muzeum na Festiwal opisane we wniosku nie służyły w żaden sposób działalności Biblioteki związanej z Festiwalem – tzn. Muzeum nie poniosło wydatków na artystów, konferansjerów, spikerów i animatorów zaangażowanych w nieodpłatne wydarzenia okołofestiwalowe, niebiletowaną scenę i jej ochronę na (…) oraz w innych miejscach publicznej przestrzeni miejskiej, w których można było korzystać z atrakcji nieodpłatnych. Dodatkowo, wszystkie koszty promocji Festiwalu były ponoszone przez Bibliotekę, nie doszło zatem do sytuacji, w której Muzeum poniosło koszty promocji wydarzeń częściowo komercyjnych, a częściowo bezpłatnych. Przedmiotem wniosku nie są wydatki na usługi noclegowe (hotelowe) i gastronomiczne dla artystów i organizatorów Festiwalu, od których Muzeum nie odlicza podatku VAT w związku z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

Jak wskazano w opisie sprawy wstęp dla dzieci i młodzieży do 12. roku życia na imprezę artystyczną skierowaną dla osób dorosłych (dojrzałych) jest powszechną praktyką w branży koncertowej, która wynika z przemyślanej strategii maksymalizowania przychodów ze sprzedaży biletów wstępu. W praktyce sytuacje uczestnictwa w koncertach przez dzieci i młodzież do lat 12 są rzadkie. Dzieci i młodzież w tym wieku nie mogły wejść na teren scen biletowanych bez rodzica lub opiekuna prawnego, który miał dla siebie wykupiony bilet. Tym samym wstęp na Festiwal (sceny biletowane) dla dzieci i młodzieży do 12. roku życia wynikał z podjętej przez Muzeum w tym zakresie własnej decyzji (a nie z obowiązujących przepisów prawa), jednak nie stanowił działalności dodatkowej do działalności biletowanej Festiwalu, ale odbywał się w ramach działalności opodatkowanej VAT związanej ze sprzedażą biletów i karnetów dla osób dorosłych, które są rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży, która mogła uczestniczyć wraz z rodzicami/opiekunami w Festiwalu. Wnioskodawca argumentował, że nie można uznać, iż możliwość wstępu dzieci i młodzieży do lat 12 na teren scen biletowanych pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy mieli zakupiony bilet, stanowi realizację działalności statutowej, publicznoprawnej. Organizacja odpłatnych, komercyjnych koncertów kierowanych zasadniczo do osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia nie stanowi wykonywania na rzecz dzieci i młodzieży do 12. roku życia działalności statutowej Muzeum - związanej w szczególności z prowadzeniem działalności edukacyjnej, artystycznej i upowszechniającej kulturę w tej grupie wiekowej. Osoby do 12 roku życia, które weszły na teren scen biletowanych wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami prawnymi, były odbiorcami jedynie usług w strefie gastronomicznej, której teren był dzierżawiony przez Muzeum na rzecz podmiotów zewnętrznych prowadzących tego rodzaju działalność dla uczestników Festiwalu. Podsumowując wstęp dla dzieci i młodzieży do lat 12 odbywał się w ramach wykupionego biletu/karnetu wstępu przez rodzica/opiekuna prawnego, a korzystanie przez tę grupę z usług w strefie gastronomicznej jest związane z działalnością opodatkowaną VAT Muzeum w postaci dzierżawy terenów pod stoiska gastronomiczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Muzeum przysługuje prawo do odliczenia VAT w całości od wydatków na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT w całości od wydatków na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza z perspektywy przepisów ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do treści art. 86 ust. 1 powołanej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle wskazanej regulacji prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek - nabywcą towarów i usług jest podatnik VAT oraz nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Jak Muzeum wskazało w opisie sprawy wydatki na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu służą tylko i wyłącznie działalności opodatkowanej według stawek VAT wykonywanej przez Muzeum – związanej ze sprzedażą biletów i karnetów (opodatkowanych według 8% stawki VAT), świadczeniu usług sponsoringowych i barterowych usług promocyjnych opodatkowanych według 23% stawki VAT, jak również dzierżawie miejsc pod stoiska gastronomiczne zorganizowane na terenach festiwalowych, które również podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT. Jednocześnie Muzeum nie wykonywało żadnej działalności zwolnionej z VAT w związku z organizacją biletowanych scen w ramach Festiwalu. Zdaniem Muzeum nie można uznać, że Festiwal jest związany z jakąkolwiek działalnością o charakterze publicznej działalności statutowej niepodlegającej VAT, a tym samym, że do odliczeń VAT w tym zakresie stosowałaby się proporcja, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wszelkie wydarzenia okołofestiwalowe o charakterze nieodpłatnym organizowała Biblioteka, a zatem inny podatnik VAT niż Muzeum, Wydatki Muzeum nie służyły wydarzeniom, na które wstęp byłby bezpłatny. Ponadto nie można uznać, że możliwość wstępu dzieci i młodzieży do lat 12 na teren scen biletowanych pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy mieli zakupiony bilet, stanowi realizację działalności statutowej, publicznoprawnej. Przedmiotowa grupa nie jest grupą docelową - tzn. nie stanowi beneficjentów koncertów.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w wyroku C-16/93 ws. Tolsma pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą musi istnieć stosunek prawny, aby można było rozpatrywać wzajemną relację jako świadczenie usług (odpłatnie lub nieodpłatnie).

W Polsce ograniczoną zdolność do czynności prawnych otrzymują osoby fizyczne osiągające wiek 13 lat. Tym samym dzieci i młodzież do 12. roku życia nie mogłyby być formalnie beneficjentami usług wstępu na koncerty organizowane w ramach Festiwalu. Ponadto ta grupa osób mogła wejść na teren biletowany Festiwalu w ramach biletów wykupionych przez ich rodziców lub opiekunów, tylko pod ich opieką. Zatem możliwość wstępu tych osób na teren scen biletowanych odbywała się w ramach działalności opodatkowanej VAT Muzeum związanej ze sprzedażą biletów dla ich rodziców i opiekunów.

Dodatkowo należy podkreślić, że organizacja odpłatnych, komercyjnych koncertów kierowanych zasadniczo do osób dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia nie stanowi wykonywania na rzecz dzieci i młodzieży do 12. roku życia działalności statutowej Muzeum, o której mowa w ustawie o muzeach - związanej w szczególności z prowadzeniem działalności edukacyjnej, artystycznej upowszechniającej kulturę w tej grupie wiekowej. Nie stanowi również wykonywania działalności nieopodatkowanej VAT w związku z organizacją koncertów na scenach biletowanych otrzymanie wsparcia finansowego na wydatki w tym zakresie od Gminy. Jeżeli wydatki są związane tylko z czynnościami opodatkowanymi, nie mogą mieć do nich zastosowania przepisy o częściowym odliczeniu VAT od wydatków o charakterze mieszanym, o których mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Jak podkreślił TSUE w orzeczeniu C-204/03 przeciwko Królestwu Hiszpanii ustanawiając mechanizm częściowego odliczenia podatku VAT poniesionego przez podatników wykonujących wyłącznie czynności opodatkowane i „ustanawiając przepis szczególny ograniczający możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu towarów lub usług finansowanych z pomocą subwencji, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy prawa wspólnotowego”. O odliczeniu VAT decyduje bowiem zakres wykorzystania wydatków do działalności opodatkowanej, a nie sposób finansowania wydatków.

Ponadto jak mówią polskie przepisy art. 15 ust. 1-2 ustawy o VAT status podatnika VAT posiada się bez względu na cel i rezultat prowadzonej działalności, jeżeli jest ona prowadzona w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Nie ma zatem wpływu na określenie statusu Muzeum jako działającego wyłącznie w roli podatnika VAT w analizowanej sprawie ostateczne rozliczenie finansowe Wydarzenia oraz dotacji od Gminy na Festiwal w przypadku niepokrycia przez przychody komercyjne wszystkich kosztów Wydarzenia. Rezultat finansowy Wydarzenia nie ma wpływu ani na status podatnika VAT, ani też na ocenę, że zorganizowany sposób wykonywania działalności odpłatnej z zamiarem zarobkowym stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Reasumując, w ocenie Muzeum jest ono uprawnione do odliczenia VAT w całości od wydatków na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Stwierdzić należy, że każde nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich dla czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zasady prowadzenia działalności przez muzea określa ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r., poz. 720, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983).

Zgodnie z art. 1 ustawy o muzeach, muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Stosownie do art. 2 cyt. ustawy, muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:

 1. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 5. urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 6. organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • 7a) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 1. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 2. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 3. prowadzenie działalności wydawniczej.


W myśl art. 9 ww. ustawy, muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w art. 2.

Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy, państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wspierać finansowo, w ramach mecenatu państwa, realizację planowanych na dany rok zadań związanych z polityką kulturalną państwa, prowadzonych przez instytucje kultury i inne podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. Mecenat, o którym mowa w ust. 2 i 3, sprawują także organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich właściwości.

W myśl art. 2 ww. ustawy, formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podmioty prowadzące działalność kulturalną na zasadach określonych w art. 3 mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań państwowych.

Stosownie do art. 5 ust. 2 ww. ustawy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W świetle art. 9 ust. 1 powyższej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Na mocy art. 9 ust. 3 ww. ustawy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca – Muzeum ma wątpliwości, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku w całości z tytułu wydatków na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że był odpowiedzialny wyłączenie za komercyjną (odpłatną) część Festiwalu obejmującą biletowane koncerty. Wstęp na koncerty na wszystkie ww. sceny był możliwy tylko i wyłącznie za okazaniem biletu wstępu. Zgodnie z regulaminem Festiwalu bezpłatny wstęp na sceny biletowane miały dzieci i młodzież do lat 12, tj. urodzone po 31 grudnia 2005 r. za okazaniem przez rodziców lub ich opiekunów dokumentu poświadczającego wiek. Przedmiotowa grupa wiekowa nie stanowiła jednej z grup docelowych, do której był adresowany Festiwal. Dzieci i młodzież w tym wieku nie mogły wejść na teren scen biletowanych bez rodzica lub opiekuna prawnego, który ma dla siebie wykupiony bilet. Muzeum nie wydawało żadnych biletów i karnetów wstępu za darmo. Wstęp dla dzieci i młodzieży do lat 12 odbywał się w ramach wykupionego biletu/karnetu wstępu przez rodzica/opiekuna prawnego. Dodatkowo Muzeum w związku z organizacją Festiwalu uzyskało przychody opodatkowane z umów sponsoringowych, barterowych, umów promocyjnych oraz umów dzierżawy miejsc na stoiska gastronomiczne w ramach strefy gastronomicznej. Muzeum nie wykonywało czynności zwolnionych od podatku w związku z organizacją scen biletowanych w ramach Festiwalu. Wnioskodawca podał również, że poniesione wydatki nie służyły działalności muzealnej.

Z powyższego wynika, że wydatki poniesione w związku z organizacją biletowanych koncertów w ramach Festiwalu związane były z wykonywaniem przez Wnioskodawcę wyłącznie czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazane wydatki nie były natomiast związane z działalnością statutową Muzeum, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz towary i usługi nabyte na potrzeby organizacji biletowanych koncertów w ramach Festiwalu służyły tylko i wyłącznie wykonywaniu czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu przedmiotowych wydatków.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ wskazuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj