Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
IPTPB1/415-366/11-5/ASZ
z 5 kwietnia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPTPB1/415-366/11-5/ASZ
Data
2012.04.05


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania


Słowa kluczowe
cele osobiste
darowizna
przekazanie nieodpłatne
przychód z działalności gospodarczej
samochód osobowy
składnik majątkowy
wycofanie


Istota interpretacji
Czy z tytułu przekazania samochodu osobowego na potrzeby osobiste podatnika nie powstaje przychód?Wniosek ORD-IN 696 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez radcę prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2011 r. (data wpływu 19 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 21 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej i przekazania go na cele osobiste podatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, pismem z dnia 2 marca 2012 r., Nr IPTPB1/415-366/11-2/ASZ, IPTPP4/443-137/11-2/ALN wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 marca 2012 r., natomiast w dniu 21 marca 2012 r. (data nadania w polskiej placówce operatora publicznego 19 marca 2012 r.) uzupełniono ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - jako osoba fizyczna - prowadzi działalność gospodarczą od dnia 27 grudnia 2010 r. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych i jest rozliczana w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca w dniu 28 grudnia 2010 r., na podstawie aktu notarialnego, otrzymał w darowiźnie przedsiębiorstwo od swojego ojca. Działalność gospodarcza jest kontynuowana po otrzymaniu darowizny. W skład darowanego przedsiębiorstwa wchodzą m. in. środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe, które zostały ujęte w kolumnie 16 (uwagi) podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2010 r. Sprzedaż ww. towarów rozpoczęto w 2011 r.

Wnioskodawca ma zamiar obliczyć dochód z działalności gospodarczej za 2011 r. zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie powyższego przepisu, dochodem jest różnica pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu którą:

 • powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub
 • pomniejsza się różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

W związku z tym, że towary zostały nabyte w formie darowizny, do ustalenia dochodu rocznego nie powinny być uwzględnione w wartości spisu z natury na koniec roku, natomiast w remanencie początkowym powinny znaleźć się towary sprzedane w 2011 r. Efektem takiego stanowiska będzie wyliczenie podatku dochodowego od sprzedaży towarów handlowych otrzymanych w drodze darowizny w momencie faktycznego uzyskania przychodu, pomniejszonego o koszt zakupu sprzedanych towarów. Art. 22 ust. 1 ww. ustawy, informujący, że kosztem podatkowym są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, nie oznacza wcale, że koszt poniesiony zawsze wiąże się z zapłatą. Wprost przeciwnie, np. nie zapłacone przez lata lub w ogóle nie zapłacone faktury kosztowe są kosztem uzyskania przychodu.

Ponadto, § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodowi rozchodów jasno definiuje tzw. cenę zakupu przy darowiźnie (według której wycenia się darowane towary): jest nią wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Zakup darowanych towarów w momencie darowizny, zgodnie z art. 23 ust. 7 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został wyłączony z kosztów uzyskania pochodów u darczyńcy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10 „Zakup towarów handlowych ze znakiem „-”. Wyłączenie kosztu zakupu ww. towarów również u obdarowanego w momencie sprzedaży tych towarów sprawia, że zwolnienie z podatku od darowizn pomiędzy najbliższą rodziną przyjmuje fikcyjny charakter.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 marca 2012 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 • pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2 dotyczą tożsamych zagadnień, tzn. czy wartość towarów handlowych otrzymanych w drodze darowizny (jako składnik darowanego przedsiębiorstwa) stanowi koszt uzyskania przychodów i podlega ujęciu w remanencie początkowym u obdarowanego, a następnie uwzględnieniu przy ustalaniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w pkt 2 odnosi się do tak postawionego pytania.
 • samochód osobowy nabył jako składnik darowanego przedsiębiorstwa,
 • przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste nastąpi nieodpłatnie,
 • przedsiębiorstwo otrzymał w darowiźnie w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • przy nabyciu samochodów nie przysługiwało w całości obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • samochód ciężarowy użytkowany był przez Niego co najmniej pół roku po nabyciu praw do rozporządzania nim jak właściciel (użytkowany od dnia 2 stycznia 2011 r.).

Ponadto, Wnioskodawca sprecyzował pytanie nr 3, iż oczekuje odpowiedzi tylko w zakresie skutków podatkowych wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej i przekazania go na cele osobiste.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy wartość towarów handlowych nabytych w formie darowizny i wykazanych w remanencie początkowym, uwzględniona będzie przy obliczaniu dochodu za dany rok podatkowy, z uwzględnieniem różnic remanentowych...
 2. Czy w sytuacji, w której wartość otrzymanych towarów handlowych nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego - również wycenić te towary i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego...
 3. Czy w przypadku - wchodzących w skład będących przedmiotem darowizny przedsiębiorstwa - sprzedaży samochodu ciężarowego oraz wycofania samochodu z działalności gospodarczej w celu wykorzystywania go na potrzeby osobiste podatnika samochodu osobowego mamy do czynienia z czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług... Czy w wyżej opisanej sytuacji z tytułu przekazania samochodu osobowego na potrzeby osobiste podatnika nie powstaje przychód...

Wnioskodawca w złożonym w dniu 21 marca 2012 r. uzupełnieniu wniosku zrezygnował z pytania oznaczonego nr 1 oraz przeformułował ww. pytania, zadając trzy następujące zapytania, tj.:

 1. Czy w sytuacji, w której wartość otrzymanych towarów handlowych nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego - również wycenić te towary i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego...
 2. Czy w przypadku - wchodzących w skład będących przedmiotem darowizny przedsiębiorstwa - sprzedaży samochodu ciężarowego oraz wycofania samochodu z działalności gospodarczej w celu wykorzystywania go na potrzeby osobiste podatnika samochodu osobowego mamy do czynienia z czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług...
 3. Czy w wyżej opisanej sytuacji z tytułu przekazania samochodu osobowego na potrzeby osobiste podatnika nie powstaje przychód...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, w wyjątkiem dochodów wymienionych art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cyt. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, rzeczy ruchomych, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarnej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarcza oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku. Czynność wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku.

Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego. Dlatego przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Poprzez tą czynność nie uzyska On żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj