Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4012.331.2019.2.MPU
z 6 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 września 2019 r. (data wpływu – 6 września 2019 r.) uzupełnionego pismem z 30 października 2019 r. (data wpływu – 30 października 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. ,,(…)”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. ,,(…)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – (…) (dalej jako: „Miasto” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.; dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”). Miasto odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W ramach wykonywania tak określonych zadań własnych Miasto zrealizowało projekt pn. „(…)” (dalej: „Projekt”). Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru poprzez utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta, obejmującej budowę i przebudowę obiektów rekreacyjnych w postaci pięciu boisk wielofunkcyjnych (dalej łącznie: „Boiska”), służących ludności lokalnej oraz turystom odwiedzającym region.

Projekt zmierzał do stworzenia infrastrukturalnych warunków umożliwiających wykorzystanie atutów obszaru, wzbogaceniu infrastruktury, która może być wykorzystywana przez mieszkańców oraz zmniejszenia dystansu do innych ośrodków turystyczno-rekreacyjnych w regionie. Zrealizowany Projekt przyczynia się do bezpośredniego osiągania wskaźników produktu poprzez zwiększenie liczby zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta oraz wzrostu liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W przypadku Projektu Miasto wystąpiło w charakterze inwestora, ponosząc wydatki związane z jego realizacją. Wydatki te sfinansowane zostały z dofinansowania uzyskanego na podstawie zawartej z Województwem (…) umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej: „PROW”). Dla potrzeb przedmiotowego Projektu podatek VAT został przez Miasto zakwalifikowany jako koszt kwalifikowany (został objęty dofinansowaniem).

Wybudowane w ramach Projektu Boiska będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz turystów, dostęp do nich będzie nieograniczony. W związku z tak przyjętym sposobem wykorzystywania Boisk, z ich udostępniania Miasto nie będzie uzyskiwać żadnego wynagrodzenia.

Miasto dodatkowo wskazuje, że interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana na skutek niniejszego wniosku jest niezbędna do prawidłowego rozliczenia dofinansowania Projektu.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w opisie stanu faktycznego wniosku Miasto wskazało, że towary nabywane przez niego w ramach realizacji Projektu, są nabywane w celu utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta. Jak również wskazano we wniosku, utworzona infrastruktura aktywnego wypoczynku będzie ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych i dostęp do niej będzie nieograniczony. Miasto nie będzie również pobierać żadnego wynagrodzenia za takie wykorzystywanie powstałej infrastruktury. W ocenie Miasta, powyższe świadczy o tym, że towary nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jednakże Miasto pragnie zauważyć, że kwestia, czy nabywane w ramach realizacji Projektu towary są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, częściowo stanowić powinno przedmiot analizy przez Organ - w zakresie interpretacji art. 86 ust. 1 ustawy o VAT pozostaje bowiem stwierdzenie przez Organ, czy wydatki opisane przez Miasto we wniosku są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Dodatkowo Miasto wskazuje, że to do kompetencji organu wydającego interpretację indywidualną należy ustalenie odpowiedniego przedmiotu opodatkowania (zob. np.: wyrok WSA w Szczecinie z 22 marca 2018 r., sygn. I SA/Sz 144/18). Miasto w opisie stanu faktycznego wniosku wyraźnie wskazało, że towary nabyte w celu realizacji Projektu służyć będą do nieodpłatnego udostępniania powstałej w ramach Projektu infrastruktury aktywnego wypoczynku na rzecz wszystkich zainteresowanych. W odniesieniu do tak zakreślonego opisu Miasto wniosło o odpowiedź na pytanie, czy w związku z takimi wydatkami Miastu będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT. Dlatego też, w ocenie Miasta okoliczność, czy nabywane przez niego towary będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT nie powinna stanowić elementu stanu faktycznego, do uzupełnienia którego Organ ma prawo wezwać Miasto, a element uzasadnienia stanowiska Miasta, w związku z przedstawionym pytaniem.

W związku z tym, że również usługi nabywane w ramach realizacji Projektu służyć będą następnie do nieodpłatnego udostępniania powstałej w ramach Projektu infrastruktury aktywnego wypoczynku na rzecz wszystkich zainteresowanych, a na co Miasto wskazało w opisie stanu faktycznego wniosku, Miasto w całości podtrzymuje uwagi zawarte w odpowiedzi na pyt. a).

Jak Miasto wskazało we Wniosku, efekt zrealizowanego Projektu w postaci infrastruktury aktywnego wypoczynku, będzie nieodpłatnie udostępniany dla wszystkich zainteresowanych. W związku z tym, w ocenie Miasta, powyższe świadczy o tym, że efekt zrealizowanego Projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w rozumieniu ustawy o VAT. Jednak również w zakresie tego pytania, Miasto w całości podtrzymuje twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pytanie a). Na fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją Projektu jako nabywca zostanie wskazany Wnioskodawca (Miasto(…)).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY.

Uwagi ogólne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

  • zostały nabyte przez podatnika tego podatku (przesłanka podmiotowa) oraz
  • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi (przesłanka przedmiotowa).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Miasto jako podatnik VAT w ramach ponoszenia wydatków na Projekt.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, należy wskazać, że kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kolejno, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

Kryterium uznania jednostki samorządu terytorialnego za podatnika VAT jest więc charakter wykonywanych przez nią czynności, tj. dokonywanie czynności o charakterze publicznoprawnym wyłącza, co do zasady, te podmioty z kategorii podatników VAT, natomiast dokonywanie czynności cywilnoprawnych skutkuje zasadniczo uznaniem tych podmiotów za podatników, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu VAT.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że Miasto nabywając towary/usługi celem realizacji Projektu, nie nabywało ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym nie działało w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy. Wydatki na Projekt były bowiem ponoszone na realizację nieodpłatnych zadań użyteczności publicznej w zakresie spraw z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Jak zostało wskazane, Miasto nie przewiduje wykorzystywania nabytych towarów i usług w ramach realizacji Projektu do świadczenia odpłatnych czynności, które potencjalnie mogłyby podlegać opodatkowaniu VAT po stronie Miasta i stanowiłyby działalność gospodarczą Miasta w rozumieniu ustawy o VAT, bowiem Miasto zamierza nieodpłatnie udostępniać wybudowane Boiska na rzecz wszystkich zainteresowanych mieszkańców i turystów.

Wydatki na Projekt będą zatem ponoszone wyłącznie w celu realizacji zadań własnych, poza działalnością gospodarczą Miasta, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym nie zostanie spełniona pierwsza przesłanka warunkująca prawo do odliczenia VAT, stanowiąca o ponoszeniu wydatków przez podatnika tego podatku w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Związek wydatków na Projekt z działalnością opodatkowana VAT.

Drugim warunkiem wynikającym z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia VAT naliczonego, jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Z literalnej interpretacji art. 86 ust. 1 ustawy o VAT bezpośrednio wynika, że odliczyć można podatek naliczony związany z transakcjami, których następstwem jest określenie podatku należnego. Tym samym, zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie bezpośredniego związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku w Dyrektywie VAT. Przepisy Rozdziału 1-4 Tytułu X Dyrektywy VAT (art. 167 i nast.) wprowadzają podstawową regułę wspólnego systemu podatku VAT, zgodnie z którą podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast prawo takie nie przysługuje w przypadku dokonywania transakcji zwolnionych lub nieopodatkowanych.

Jak wskazano powyżej, wybudowane w ramach Projektu Boiska będą przez Miasto nieodpłatnie udostępniane na rzecz wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz turystów. Dodatkowo, z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika również, że wydatki, które zostaną poniesione w ramach realizacji Projektu będą mieć na celu realizację zadań własnych Miasta z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Wobec powyższego, w omawianych okolicznościach, zdaniem Miasta, nie wystąpi związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z wydatkami dotyczącymi realizacji Projektu.

Podsumowując, w ocenie Miasta nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących poniesione w ramach Projektu wydatki.

Podobne stanowisko zdaje się również potwierdzać jednolita linia orzecznicza organów skarbowych w zbliżonych stanach faktycznych. Tytułem przykładu Miasto pragnie przywołać następujące interpretacje:

  • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.299.2019.2.MK: „w myśl art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. (...) Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie będzie spełniony bowiem efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu.”;
  • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.16.2019.l.MSU: „W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego Gmina nie dokonała bowiem zakupu towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Jak wynika z opisu sprawy - nowopowstałe Boisko wielofunkcyjne ma cechy obiektu niekomercyjnego i jest ogólnodostępne dla wszystkich grup wiekowych, m.in. dzieci, młodzieży i dorosłych. Boisko wielofunkcyjne udostępniane jest wyłącznie nieodpłatnie na cele lokalnej społeczności. W szczególności, Boisko wielofunkcyjne nie służy Gminie do wykonywania jakichkolwiek czynności, które w ocenie Gminy podlegałyby opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie zostały spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.”;
  • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 sierpnia 2018 r. o sygn. 0112-KDIL2-3.4012.292.2018.1.IP: „(...) pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT - warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Gmina realizując opisane we wniosku zadanie nie działa w charakterze podatnika VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, w szczególności - jak wskazał Zainteresowany - przedmiotowa inwestycja Gminy w całości wpisała się w kryteria ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, bądź kulturalnej, boisko sportowe będzie udostępniane mieszkańcom, a korzystanie z niego będzie całkowicie bezpłatne, mające na celu upowszechnianie aktywnego spędzania czasu lokalnej społeczności”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”). Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy). Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określoną w art. 15 ust. 2 ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506; dalej jako: „ustawa o samorządzie gminnym”), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Miasto zrealizowało projekt pn. „(…)” Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru poprzez utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta, obejmującej budowę i przebudowę obiektów rekreacyjnych w postaci pięciu boisk wielofunkcyjnych, służących ludności lokalnej oraz turystom odwiedzającym region. Zrealizowany Projekt przyczynia się do bezpośredniego osiągania wskaźników produktu poprzez zwiększenie liczby zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta oraz wzrostu liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W przypadku Projektu Miasto wystąpiło w charakterze inwestora, ponosząc wydatki związane z jego realizacją. Wydatki te sfinansowane zostały z dofinansowania uzyskanego na podstawie zawartej z Województwem umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybudowane w ramach Projektu Boiska będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz turystów, dostęp do nich będzie nieograniczony. W związku z tak przyjętym sposobem wykorzystywania Boisk, z ich udostępniania Miasto nie będzie uzyskiwać żadnego wynagrodzenia. Towary nabywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji Projektu, są nabywane w celu utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta. Jak również wskazano we wniosku, że utworzona infrastruktura aktywnego wypoczynku będzie ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych i dostęp do niej będzie nieograniczony. Miasto nie będzie również pobierać żadnego wynagrodzenia za takie wykorzystywanie powstałej infrastruktury. W ocenie Miasta, powyższe świadczy o tym, że towary nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Usługi nabywane w ramach realizacji Projektu służyć będą następnie do nieodpłatnego udostępniania powstałej w ramach Projektu infrastruktury aktywnego wypoczynku na rzecz wszystkich zainteresowanych. Efekt zrealizowanego Projektu w postaci infrastruktury aktywnego wypoczynku, będzie nieodpłatnie udostępniany dla wszystkich zainteresowanych. Efekt zrealizowanego Projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w rozumieniu ustawy o VAT. Na fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją Projektu jako nabywca zostanie wskazany Wnioskodawca.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie występuje – jak wskazał Wnioskodawca – wybudowane w ramach Projektu Boiska będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz turystów, dostęp do nich będzie nieograniczony a za ich udostępniania Miasto nie będzie uzyskiwać żadnego wynagrodzenia. Towary nabywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji Projektu, nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Usługi nabywane w ramach realizacji Projektu służyć będą do nieodpłatnego udostępniania powstałej w ramach Projektu infrastruktury aktywnego wypoczynku na rzecz wszystkich zainteresowanych. Efekt zrealizowanego Projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w rozumieniu ustawy o VAT. Na fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją Projektu jako nabywca zostanie wskazany Wnioskodawca.

Uwzględniając zatem powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo, do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „(…)”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją opisanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca realizując ww. Projekt działał nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy w ramach reżimu publicznego wykonując zadanie własne.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacja projektu pn. „(…)”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, iż pojęcie „koszty kwalifikowalne” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj