Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-3.4010.257.2019.6.APA
z 12 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 lipca 2019 r. (data wpływu 5 sierpnia 2019 r.), uzupełnionym 30 września 2019 r., 3 października 2019 r., 8 października 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności Produkcyjnej, który pozostanie u Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT – jest prawidłowe,
 • w jaki sposób Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności Produkcyjnej, który pozostanie u Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT oraz ustalenia w jaki sposób Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Wnioskodawcy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego pismem z 23 września 2019 r., Znak: 0113-KDIPT1-2.4012.452.2019.1.MO, 0111-KDIB2-3.4010.257.2019.APA wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 30 września 2019 r., 3 października 2019 r., 8 października 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) są firmą z długoletnią historią i ugruntowaną pozycją na rynku producentów leczniczych produktów weterynaryjnych w Polsce. Spółka specjalizuje się w produkcji chemioterapeutyków oraz biopreparatów. W swojej ofercie posiada ponadto preparaty witaminowe, witaminowo-mineralne i mineralne. Spółka jest również jednym z największych krajowych producentów preparatów wapniowych i maści. Spółka sprzedaje swoje produkty poprzez szeroką sieć patronackich hurtowni weterynaryjnych, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W ramach struktury organizacyjnej Spółki funkcjonują obecnie dwie podstawowe działalności, tj.:

 • działalność odpowiedzialna za produkcję obejmująca między innymi linie produkcyjne, nieruchomości gruntowe, magazyny, dział kontroli jakości, pełne laboratorium, dział logistyki oraz wykwalifikowany personel („Działalność Produkcyjna”),
 • działalność odpowiedzialna za sprzedaż, która obejmuje między innymi dział promocji i sprzedaży, dział marketingu, dział eksportu, dział regulacji i rozwoju, zapasy oraz wykwalifikowany personel, jak również zapewniająca bieżące wsparcie w codziennym funkcjonowaniu Spółki („Działalność Handlowa”).

Celem zwiększenia efektywności zarządzania nad wskazanymi powyżej Działalnościami oraz zwiększenia nadzoru nad ich efektywnością ekonomiczną oraz osiąganymi wynikami, odrębność Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Handlowej w ramach Spółki została wewnętrznie sformalizowana poprzez przyporządkowanie poszczególnym działalnościom zasobów ludzkich i technicznych, zadań oraz celów biznesowych.

Wyodrębnienie Organizacyjne.

Do każdej z Działalności funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowany jest odrębny personel, który wykonuje swoje zadania w pomieszczeniach/na nieruchomościach przydzielonych do danej działalności. Zarówno Działalność Produkcyjna, jak i Działalność Handlowa dysponują własną kadrą zarządzającą. Przypisana do każdej z Działalności kadra kierownicza organizuje, nadzoruje i koordynuje prace podległych pracowników.

Działalność Produkcyjna Spółki nadzorowana jest bezpośrednio przez Prezesa Zarządu, któremu podlegają bezpośrednio Dyrektor ds. Jakości, Dyrektor ds. Produkcji, Główny Specjalista ds. Logistyki, Dział Rozwoju oraz Dział Zaopatrzenia.

Działalność Handlowa Spółki nadzorowana jest bezpośrednio przez Dyrektora Obszaru Handlowego i Finansowego, któremu podlegają bezpośrednio Dyrektor ds. Eksportu, Dyrektor Handlowy – (...) Przedstawicielstwo w Federacji Rosyjskiej, Dział Finansowo-Księgowy, Główny Specjalista ds. Kadr, Organizacji i Płac, Dział Rozwoju, Główny Specjalista ds. Rozwoju, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, Osoba Wykwalifikowana, Dział Transportu oraz Dział Zaopatrzenia. Dyrektor Obszaru Handlowego i Finansowego odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Zarządu.

Do Działalności Produkcyjnej przypisany został zespół pracowników merytorycznych odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania procesem produkcji, organizacji zaopatrzenia, logistyki oraz transportu produktów weterynaryjnych, kontroli jakości oraz prowadzenia działalności z zakresu wdrożenia nowych technologii, a także personel pomocniczy.

Do Działalności Handlowej przypisany został personel odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia sprzedaży produktów weterynaryjnych, w tym ich marketingu, a także ich eksportu. Do Działalności Handlowej przydzielony został również personel pomocniczy zapewniający bieżące wsparcie w codziennym funkcjonowaniu Spółki jako całości.

Działalność Produkcyjna oraz Działalność Handlowa są prowadzone w odrębnych budynkach/pomieszczeniach zlokalizowanych na nieruchomościach własnych Spółki.

Na potrzeby Działalności Produkcyjnej wykorzystywany jest kompleks budynków przystosowanych na potrzeby produkcji, magazynowania oraz prowadzenia badań nad aktualnymi i nowymi produktami Spółki, jak również budynek administracji.

Z uwagi na fakt, iż Działalność Handlowa nie wymaga specjalnie przygotowanych pomieszczeń, dla Działalności Handlowej wyodrębnione zostały osobne pomieszczenia w budynku administracji położonym na nieruchomości będącej własnością Spółki.

Funkcjonowanie Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Handlowej odbywa się w oparciu o odrębne wewnętrzne procedury dotyczące prac prowadzonych przez Działalność Produkcyjną oraz Działalność Handlową.

Działalność Produkcyjna oraz Działalność Handlowa mają również odrębne cele biznesowo-sprzedażowe.

W przypadku Działalności Produkcyjnej dotyczą one:

 1. zapewnienia właścicielom długofalowego i stabilnego wzrostu wartości Spółki poprzez produkcję produktów weterynaryjnych,
 2. systematycznego zwiększania udziału w rynku produktów weterynaryjnych poprzez produkcję wysokiej jakości produktów weterynaryjnych,
 3. zrównoważonego rozwoju Spółki opartego na trosce o środowisko naturalne i lokalne społeczności poprzez ograniczenie inwazyjności produkcji środków weterynaryjnych na otoczenie przedsiębiorstwa,
 4. podnoszenia rentowności produktów poprzez zwiększanie efektywności produkcji,
 5. opracowywania i wdrażania nowych technologii produkcyjnych oraz innowacyjnych produktów podnoszących konkurencyjność produkowanych przez Wnioskodawcę produktów weterynaryjnych,
 6. optymalnego zarządzania powierzchniami użytkowymi Spółki na nieruchomościach wykorzystywanych na potrzeby Działalności Produkcyjnej.

W przypadku Działalności Handlowej, cele biznesowo-sprzedażowe obejmują:

 1. zapewnienie właścicielom długofalowego i stabilnego wzrostu wartości Spółki poprzez prowadzenie sprzedaży produktów weterynaryjnych,
 2. zwiększenie udziału w rynku produktów weterynaryjnych poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz analizę rynku i przygotowanie planów dalszego rozwoju Spółki,
 3. zwiększenie udziału w światowym rynku produktów weterynaryjnych poprzez zawieranie umów handlowych z zagranicznymi kontrahentami i organizowanie eksportu produktów weterynaryjnych,
 4. zmniejszanie kosztów sprzedaży produkowanych przez Spółkę produktów weterynaryjnych poprzez tworzenie nowych i bardziej efektywnych kanałów dystrybucji.

Dla Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Handlowej zostały ustalone także odrębne zadania.

Dla Działalności Produkcyjnej dotyczą one, m.in.:

 1. produkcji produktów weterynaryjnych,
 2. utrzymywanie poziomu produkcji i zapewnienia jakości gwarantującego utrzymywanie certyfikatów GMP dla wszystkich rodzajów produktów,
 3. kontroli jakości produktów weterynaryjnych,
 4. rozwoju technologii produkcji,
 5. wdrażania nowych technologii produkcyjnych,
 6. organizowania i zapewnienia prawidłowego przechowywania gotowych produktów weterynaryjnych,
 7. optymalizacji kosztów produkcji produktów weterynaryjnych i ich przechowywania,
 8. zakupu środków czystości i innych produktów niezbędnych do wykonywania przypisanych zadań,
 9. zarządzania powierzchniami użytkowymi nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby Działalności Produkcyjnej.

Dla Działalności Handlowej dotyczą one m.in.:

 1. podtrzymywania i zabezpieczenia relacji handlowych z aktualnymi kontrahentami w kraju i za granicą,
 2. aktywnego poszukiwania nowych kontrahentów krajowych i zagranicznych,
 3. prowadzenia akcji marketingowych wśród podmiotów działających na rynku usług weterynaryjnych w celu budowania marki Spółki,
 4. badania rynku usług weterynaryjnych i rynku produktów weterynaryjnych w celu budowania nowych strategii rozwoju firmy,
 5. zabezpieczenia funkcjonowania stałego łańcucha dostaw dla Działalności Produkcyjnej w postaci zakupu surowców, opakowań, etykiet oraz ulotek,
 6. rozwój, rejestracja i wprowadzanie na rynek nowych produktów weterynaryjnych.

Do każdego obszaru Działalności prowadzonej w ramach obecnej struktury Spółki, przyporządkowane są określone składniki majątkowe.

Działalność Produkcyjna dysponuje aktywami niezbędnymi do realizacji zadań w zakresie zarządzania procesem produkcji, organizacji zaopatrzenia i logistyki, kontroli jakości oraz prowadzenia działalności w zakresie wdrożenia nowych technologii. W szczególności do Działalności Produkcyjnej w ramach obecnej struktury Spółki przyporządkowane są następujące grupy składników majątku Spółki: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności, środki pieniężne oraz wyposażenie.

Pozostałe aktywa Spółki są wykorzystywane przez Działalność Handlową. W szczególności do Działalności Handlowej w ramach obecnej struktury Spółki przyporządkowane są następujące grupy składników majątku Spółki: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w tym znaki towarowe, inwestycje długoterminowe, zapasy, należności, środki pieniężne oraz wyposażenie.

Wyodrębnienie Finansowe.

Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie bilansu (w formie uproszczonej), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych odrębnie dla Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Handlowej.

Do każdej z Działalności wyodrębnionych w ramach Spółki można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania. Przygotowywane przez Spółkę dokumenty finansowe umożliwiają w szczególności wyodrębnienie oraz jednoznaczne przypisanie składników majątku, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań przynależnych do Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Handlowej.

Działalność Produkcyjna oraz Działalność Handlowa nie posługują się odrębnymi rachunkami bankowymi, jednakże istnieje możliwość przyporządkowania przepływów pieniężnych ze wspólnego rachunku zarówno do Działalności Produkcyjnej, jak i do Działalności Handlowej.

Na potrzeby wyodrębnienia finansowego Spółka jest w stanie przygotować odrębnie przepływy pieniężne związane z zaciągniętymi kredytami do odpowiednich działalności.

Spółka korzysta z kredytu inwestycyjnego który został zaciągnięty na potrzeby prowadzenia Działalności Produkcyjnej. Jednocześnie Spółka korzysta z kredytów obrotowych zaciągniętych na potrzeby prowadzenia Działalności Handlowej. Może się tak zdarzyć, iż jeden z kredytów obrotowych zaciągniętych na potrzeby prowadzenia Działalności Handlowej zostanie wykorzystany również na potrzeby prowadzenia Działalności Produkcyjnej. Wówczas Spółka jest w stanie alokować zobowiązanie kredytowe z tego tytułu do każdej z Działalności.

Ponadto Działalność Produkcyjna oraz Działalność Handlowa posiadają odrębne systemy budżetowania i planowania finansowego, co umożliwia prowadzenie niezależnych analiz opłacalności. Budżety poszczególnych Działalności są prognozowane pod koniec każdego roku obrotowego i następnie poszczególne Działalności są rozliczane z wykonania swoich budżetów w okresach kwartalnych.

Wyodrębnienie Funkcjonalne.

Do zadań Działalności Produkcyjnej należą zadania związane z produkcją artykułów weterynaryjnych. Funkcje gospodarcze wykonywane przez Działalność Produkcyjna polegają głównie na produkcji artykułów weterynaryjnych, kontroli jakości wyprodukowanych produktów weterynaryjnych, rozwijanie nowych technologii w zakresie produkcji artykułów weterynaryjnych, z uwzględnieniem rozwijania metod produkcji oraz zarządzanie nieruchomościami przypisanymi do Działalności Produkcyjnej.

Do zadań Działalności Handlowej należą zadania związane ze sprzedażą artykułów weterynaryjnych. Funkcje gospodarcze wykonywane przez Działalność Handlową polegają głównie na sprzedaży produktów weterynaryjnych, akwizycji nowych klientów profesjonalnej obsłudze klientów już pozyskanych, budowaniu marki oraz analizowaniu rynku usług weterynaryjnych i produktów weterynaryjnych, zabezpieczeniu funkcjonowania stałego łańcucha dostaw półproduktów dla Działalności Produkcyjnej w postaci zakupu surowców, opakowań, etykiet oraz ulotek, a także czynnościach ogólnoadministracyjnych zapewniających bieżące wsparcie w codziennym funkcjonowaniu Spółki.

Obie Działalności są w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników i pod nadzorem osób przyporządkowanych do tych działalności.

Działalność Produkcyjna jest funkcjonalnie spójna w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do Działalności Produkcyjnej wykorzystywany przez zespół pracowników, realizujących zadania przypisane tej działalności, odpowiadająca za podstawową działalność Spółki, stanowi w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość. Działalność Produkcyjna jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Działalność Produkcyjna nie jest jedynie sumą składników, lecz zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań. Należy również podkreślić, że Działalność Produkcyjna nie jest nierozerwalnie związana z Działalnością Handlową, gdyż w oparciu o własne zasoby może realizować zamówienia zewnętrznych podmiotów w zakresie produkcji artykułów weterynaryjnych.

Powyższe cechy charakteryzują również prowadzoną w ramach Spółki Działalność Handlową. Działalność Handlowa jest funkcjonalnie spójna w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do tej działalności wykorzystywany przez personel realizujący zadania dotyczące Działalności Handlowej stanowi w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość. Działalność Handlowa jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Działalność Handlowa nie jest przy tym jedynie sumą składników, lecz zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań. Należy również podkreślić, że Działalność Handlowa nie jest nierozłącznie związana z Działalnością Produkcyjną, gdyż sprzedawane przez nią produkty weterynaryjne mogą również pochodzić od innych producentów produktów weterynaryjnych, w związku z czym Działalność Handlowa, poprzez dywersyfikację portfela producentów produktów weterynaryjnych, może się w pełni usamodzielnić i uniezależnić od Działalności Produkcyjnej, co, w aktualnych realiach rynku produktów weterynaryjnych, jest możliwe do zrealizowania.

Planowane Działania.

Większościowy akcjonariusz Spółki, tj. (...) (spółka prawa hiszpańskiego, traktowana dla celów podatkowych w Hiszpanii jako osoba prawna, oznaczona jako „Akcjonariusz”) planuje wdrożenie restrukturyzacji korporacyjnej mającej na celu zwiększenie efektywności poszczególnych linii biznesowych funkcjonujących w ramach Spółki.

W ramach restrukturyzacji planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wskutek tego podziału Działalność Handlowa wraz z przyporządkowanymi do tej działalności składnikami majątkowymi, zasobami ludzkimi, środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami zostanie wydzielona do spółki celowej F.B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka Przejmująca”, „Nowa Spółka”). Działalność Produkcyjna będzie po dokonaniu podziału nadal wykonywana przez Wnioskodawcę.

Na dzień podziału wartość majątku Spółki otrzymanego przez Spółkę Przejmującą będzie odpowiadała wartości emisyjnej udziałów wydanych przez Spółkę Przejmującą na rzecz Akcjonariusza.

Przed przystąpieniem do podziału Spółki przez wydzielenie, przeprowadzona zostanie restrukturyzacja własnościowa Spółki polegająca na wdrożeniu procedury wykupu przymusowego wobec mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego, w dniu podziału Spółki przez wydzielenie, zarówno Spółka, jak i Nowa Spółka, będą spółkami jednoosobowymi, co pozwoli na usprawnienie procedury podziału.

Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej Działalność Handlowa jest prowadzona na nieruchomości stanowiącej siedzibę Wnioskodawcy, która to nieruchomość w wyniku podziału pozostanie w Spółce, w celu ostatecznego rozdzielenia obydwu linii biznesowych planowane jest przeniesienie miejsca prowadzenia Działalności Handlowej do nowej lokalizacji. Niemniej jednak możliwe jest, iż do momentu znalezienia nowej lokalizacji dla Działalności Handlowej, Spółka Przejmująca zawrze z Wnioskodawcą umowę najmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Działalności Handlowej.

Wskutek podziału w Spółce pozostaną środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, należności od klientów Spółki z tytułu działalności polegającej na produkcji, kontroli jakości i rozwijania produktów weterynaryjnych związane z Działalnością Produkcyjną, w tym nieruchomości oraz budynki przystosowane do produkcji, badania i przechowywania produktów weterynaryjnych, jak również budynek administracji, a także licencje produkcyjne oraz zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Natomiast do Spółki Przejmującej, w wyniku podziału, zostaną przeniesione środki trwałe, nieruchomości niewykorzystywane bezpośrednio na potrzeby prowadzenia Działalności Produkcyjnej, wartości niematerialne i prawne w tym licencje na produkty, licencje sprzedażowe, znaki towarowe, inwestycje długoterminowe, wyposażenie, należności, środki pieniężne, zapasy oraz zobowiązania związane z Działalnością Handlową.

Umowy i kontrakty związane z Działalnością Handlową w wyniku podziału Spółki zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą. Umowy i kontrakty związane z Działalnością Produkcyjną pozostaną w Spółce.

Planowane jest, iż Wnioskodawca oraz Spółka Przejmująca zawrą umowę, w ramach której, przez 3 lata od jej zawarcia Spółka Przejmująca będzie zlecać Wnioskodawcy produkcję leczniczych produktów weterynaryjnych opartą na recepturach posiadanych przez Spółkę Przejmującą. Jednocześnie, przez okres 3 lat Spółka Przejmująca będzie zajmować się sprzedażą wyrobów Spółki.

Kredyt inwestycyjny związany z Działalnością Produkcyjną pozostanie w Spółce. Linie kredytowe, które służą aktualnie finansowaniu Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Handlowej zostaną dostosowane w taki sposób, aby po podziale Spółka oraz Nowa Spółka mogły korzystać z limitów adekwatnych do zakresu prowadzonych przez nie działalności.

Po dokonaniu podziału, Spółka zamierza nadal zatrudniać pracowników Działalności Produkcyjnej bez zmiany zakresu ich zadań. Personel przyporządkowany do Działalności Handlowej stanie się natomiast personelem Spółki Przejmującej.

Ponieważ pracownicy księgowości, kadr i płac IT przypisani do Działalności Handlowej, lecz realizujący zadania wspomagające niezwiązane bezpośrednio ani z Działalnością Produkcyjną ani Handlową, tj. zadania z zakresu księgowości, kadrowo-płacowe oraz IT staną się w wyniku podziału pracownikami Nowej Spółki, planowane jest zawarcie pomiędzy Spółką a Nową Spółką umowy, w ramach której Spółka będzie korzystała z usług wsparcia bieżącej działalności świadczonych przez Nową Spółkę.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że uzasadnieniem ekonomicznym oraz głównym celem planowanego podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie są następujące okoliczności:

Jak wskazano we Wniosku, w ramach Spółki prowadzone są dwa odrębne rodzaje działalności, tj.:

 • działalność w zakresie produkcji obejmująca między innymi linie produkcyjne, nieruchomości gruntowe, magazyny, dział kontroli jakości, pełne laboratorium, dział logistyki oraz wykwalifikowany personel, jak również zezwolenia oraz certyfikaty związane z produkcją (we Wniosku zdefiniowana jako Działalność Produkcyjna);
 • działalność w zakresie sprzedaży, która obejmuje między innymi dział promocji i sprzedaży, dział marketingu, dział eksportu, dział regulacji i rozwoju, zapasy oraz wykwalifikowany personel, jak również zapewniającą bieżące wsparcie w codziennym funkcjonowaniu Spółki (działalność ta jest szerzej opisana we Wniosku i jest zdefiniowana jako Działalność Handlowa).

Obecnie C.S., jako większościowy akcjonariusz Spółki, rozważa sprzedaż Działalności Produkcyjnej na rzecz zewnętrznego inwestora oraz skoncentrowanie się na dalszym rozwoju w Polsce w zakresie wyłącznie Działalności Handlowej. W związku z poszukiwaniem inwestora jedynie w odniesieniu do Działalności Produkcyjnej, niezbędne jest rozdzielenie prawne Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Handlowej, które są obecnie prowadzone w ramach Spółki.

Istotnym czynnikiem przy dokonywaniu takiego rozdzielenia działalności jest zachowanie szeregu zezwoleń oraz certyfikatów związanych z Działalnością Produkcyjną. W związku z tym, dla zachowania uzyskanych zezwoleń oraz certyfikatów związanych z Działalnością Produkcyjną, podjęta została decyzja o wyodrębnieniu ze Spółki Działalności Handlowej w drodze podziału Spółki. Wskutek tego podziału Działalność Handlowa wraz z przyporządkowanymi do tej działalności składnikami majątkowymi, zasobami ludzkimi, środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami zostanie wydzielona do F.B. Działalność Produkcyjna będzie po dokonaniu podziału nadal wykonywana przez Spółkę z zachowaniem wykorzystywanych w ramach tej działalności zezwoleń oraz certyfikatów.

Wobec powyższego, celem podziału Spółki jest cel biznesowy.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, powyższe okoliczności stanowią uzasadnione przyczyny ekonomiczne planowanego podziału, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca uzupełnił wniosek o dane kontrahentów w zakresie realizacji wymiany informacji podatkowych z innymi państwami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

 1. Czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności Produkcyjnej, który pozostanie u Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania 1, zarówno zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie na Spółkę Przejmującą, jak i zespół składników majątkowych przypisany do Działalności Produkcyjnej pozostający u Wnioskodawcy stanowią, w rozumieniu przepisów ustaw podatkowych, zorganizowane części przedsiębiorstwa, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa definiowana jest jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Analogiczna definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje się w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”).

Dokładne ustalenie treści pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa” możliwe jest poprzez odwołanie się do orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących tego zagadnienia. Opierając się na najnowszych orzeczeniach w tym zakresie można uznać, iż aby określony zespół składników majątkowych mógł stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi spełniać następujące warunki:

 1. składniki majątkowe muszą być ze sobą funkcjonalnie powiązane, tj. pozostawać we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego;
 2. zespół składników majątkowych musi się odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym; organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi przy tym istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po przeniesieniu składników na inny podmiot.

Jak zgodnie przyjmują organy podatkowe i sądy administracyjne wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma zachodzić na trzech płaszczyznach:

 1. organizacyjnej,
 2. finansowej,
 3. funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno w orzecznictwie, jak i interpretacjach Ministra Finansów podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną.

Wyodrębnienie funkcjonalne definiowane jest natomiast przez wymóg, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Jak wskazano powyżej, zarówno Działalność Produkcyjna, jak i Działalność Handlowa, są wyodrębnione wewnętrznie w Spółce, zarówno w kontekście przestrzennym, jak również organizacyjnym i zarządczym.

Każda z tych Działalności prowadzona jest w oparciu o odrębny, ściśle określony zespół zasobów technicznych przy wykorzystaniu odrębnych zespołów ludzkich realizujących odrębne cele gospodarcze.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że zarówno Działalność Produkcyjna, jak i Działalność Handlowa spełniają kryterium organizacyjnego wyodrębnienia w ramach obecnej struktury Spółki.

Wyodrębnienie finansowe.

Jak wcześniej wspomniano, księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie bilansu (w formie uproszczonej), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych odrębnie dla Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Handlowej.

Do każdej z Działalności wyodrębnionych w ramach Spółki można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania. Przygotowywane przez Spółkę dokumenty finansowe umożliwiają w szczególności wyodrębnienie oraz jednoznaczne przypisanie składników majątku, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań przynależnych do Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Handlowej.

Działalność Produkcyjna oraz Działalność Handlowa nie posługują się odrębnymi rachunkami bankowymi, jednakże istnieje możliwość przyporządkowania przepływów pieniężnych ze wspólnego rachunku zarówno do Działalności Produkcyjnej, jak i do Działalności Handlowej.

Na potrzeby wyodrębnienia finansowego Spółka jest w stanie przygotować odrębnie przepływy pieniężne związane z zaciągniętymi kredytami do odpowiednich działalności.

Spółka korzysta z kredytu inwestycyjnego który został zaciągnięty na potrzeby prowadzenia Działalności Produkcyjnej. Jednocześnie Spółka korzysta z kredytów obrotowych zaciągniętych na potrzeby prowadzenia Działalności Handlowej. Może się tak zdarzyć, iż jeden z kredytów obrotowych zaciągniętych na potrzeby prowadzenia Działalności Handlowej zostanie wykorzystany również na potrzeby prowadzenia Działalności Produkcyjnej. Wówczas Spółka jest w stanie alokować zobowiązanie kredytowe z tego tytułu do każdej z Działalności.

Ponadto Działalność Produkcyjna oraz Działalność Handlowa posiadają odrębne systemy budżetowania i planowania finansowego, co umożliwia prowadzenie niezależnych analiz opłacalności. Budżety poszczególnych Działalności są prognozowane pod koniec każdego roku obrotowego i następnie poszczególne Działalności są rozliczane z wykonania swoich budżetów w okresach kwartalnych.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że poszczególne Działalności są wyodrębnione finansowo w ramach obecnej struktury Spółki.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Jak wspomniano powyżej, zarówno Działalność Produkcyjna, jak również i Działalność Handlowa są funkcjonalnie spójne w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do każdej z tych Działalności wykorzystywany przez zespół pracowników realizujących zadania przypisane tym Działalnościom stanowi w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość.

Również po podziale Spółki, poszczególne Działalności zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Planowane jest bowiem, że na skutek podziału, w Spółce pozostanie personel osobowy związany z Działalnością Produkcyjną; w Spółce pozostaną również składniki majątkowe związane z Działalnością Produkcyjną.

Personel osobowy związany z Działalnością Handlową przejdzie do Spółki Przejmującej. Wskutek tego podziału, Działalność Handlowa wraz z przyporządkowanymi do niej składnikami majątkowymi, zasobami ludzkimi, środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami zostanie wydzielona do Spółki Przejmującej.

W wyniku podziału Spółki przez wydzielenie, w celu ostatecznego rozdzielenia obydwu linii biznesowych, akcjonariusze Spółki planują przenieść miejsce prowadzenia Działalności Handlowej do nowej lokalizacji. Niemniej jednak możliwe jest, iż do momentu znalezienia nowej lokalizacji dla Działalności Handlowej, Spółka Przejmująca zawrze z Wnioskodawcą umowę najmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Działalności Handlowej. Natomiast Działalność Produkcyjna będzie prowadzona na nieruchomościach przynależnych do Spółki i przypisanych do Działalności Produkcyjnej.

Zmiana struktury właścicielskiej poszczególnych Działalności w ramach struktury Spółki pozostanie bez wpływu na codzienne funkcjonowanie każdej z nich.

Podsumowując powyższe, zarówno w przypadku Działalności Produkcyjnej, jak i Działalności Handlowej można mówić o ich funkcjonalnym wyodrębnieniu w ramach struktury Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, Działalność Produkcyjna oraz Działalność Handlowa są w ramach Spółki wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie.

Tym samym, zarówno zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w Spółce (przyporządkowany do Działalności Produkcyjnej), jak i zespół składników majątkowych, który przeniesiony zostanie na Spółkę Przejmującą (przyporządkowany do Działalności Handlowej) powinny być klasyfikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmowane lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Ponieważ, jak to zostało opisane powyżej, zarówno zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w Spółce (przyporządkowany do Działalności Produkcyjnej), jak i zespół składników majątkowych, który w wyniku podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą powinny być klasyfikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej dla Wnioskodawcy 18 sierpnia 2017 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.53.2017.3.MJ.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

Biorąc pod uwagę okoliczność, że przedmiotem sukcesji podatkowej nie mogą być prawa i obowiązki, które pozostają w związku z wydzielanymi składnikami majątku związanymi z Działalnością Handlową przed dniem wydzielenia oraz przychody i koszty dotyczące Działalności Handlowej (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) powstałe do dnia wydzielenia powinny zostać rozpoznane przez Wnioskodawcę, a prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, na Spółkę Przejmującą nie przejdzie prawo do ujęcia w rozliczeniach podatkowych części zaliczek na podatek dochodowy uiszczonych przez Wnioskodawcę.

W związku z faktem, że do dnia podziału przychody i koszty związane z Działalnością Handlową stanowić będą integralną część rozliczeń podatkowych Spółki, będzie ona uprawniona do uwzględnienia w zaliczkach na podatek dochodowy przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z Działalnością Handlową do dnia podziału.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1 b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24d i art. 24f, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Technika poboru podatku dochodowego opiera się więc na dwóch podstawowych zasadach: zasadzie samoobliczenia podatku przez podatnika oraz zasadzie poboru zaliczek na podatek. Ciążący na podatniku obowiązek samoobliczenia dotyczy zarówno należnych miesięcznych zaliczek na podatek, jak i samego podatku. Stosownie do ww. regulacji, podatnicy – co do zasady – są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Jak wskazano powyżej, zarówno Działalność Handlowa, która na skutek podziału przez wydzielenie zostanie przeniesiona na rzecz Spółki Przejmującej jak i zespół składników majątkowych przyporządkowanych do Działalności Produkcyjnej, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W konsekwencji, w wyniku podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, wystąpi sukcesja podatkowa uregulowana w Ordynacji podatkowej.

Z wykładni powołanego wcześniej art. 93c Ordynacji podatkowej wynika w szczególności, że jeżeli dane prawo bądź obowiązek podatkowy związany z Działalnością Handlową powstanie przed dniem podziału, to skutki podatkowe z nim związane pozostaną w ścisłym związku z rozliczeniem podatkowym Wnioskodawcy.

Sukcesję podatkową częściową należy bowiem rozumieć jako kontynuację przez Spółkę Przejmującą – od dnia wydzielenia – rozliczeń podatkowych prowadzonych przez Wnioskodawcę w stosunku do Działalności Handlowej, a nie jako przejęcie przez Spółkę Przejmującą rozliczeń podatkowych dotyczących Działalności Handlowej sprzed dnia wydzielenia.

W konsekwencji, zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, wpłacone przez Wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym nastąpi podział, są związane z dokonanymi przez Spółkę transakcjami, które zostaną uwzględnione w rozliczeniach tego podatku przez Wnioskodawcę. Konsekwentnie, Wnioskodawca wskazując w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 m.in. przychody i koszty związane z Działalnością Handlową, które zostaną osiągnięte/poniesione od początku roku podatkowego w którym nastąpi podział do dnia poprzedzającego dzień wydzielenia (włącznie), analogicznie powinien uwzględnić również zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wynikające z rozliczenia tych transakcji.

W świetle powyższego, w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie sukcesji podatkowej nie będą podlegały zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wpłacone przez Wnioskodawcę, w tym w zakresie transakcji związanych z Działalnością Handlową, które zostaną rozliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do dnia poprzedzającego dzień wydzielenia (włącznie).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 czerwca 2015 r., Znak: ITPB3/4510-145/15-5/PS.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało również przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2017 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.53.2017.3.MJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Należy jednocześnie przywołać obowiązujące brzmienie art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), zgodnie z którym osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2). Brak przywołania treści powyższych przepisów w stanowisku Wnioskodawcy pozostaje bez wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest rozstrzygnięcie w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 i 2 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj