Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-2.4012.377.2019.2.AZ
z 8 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2019 r. (data wpływu 1 sierpnia 2019 r.) uzupełnionym pismem z 23 września 2019 r. (data wpływu 26 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zakresie, w którym jej jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku – jest prawidłowe,
 • obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych od dnia 1 lipca 2020 r. – jest prawidłowe,
 • obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line przez X ZAZ od dnia 1 lipca 2020 r. świadczące usługi związane z wyżywieniem oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – jest prawidłowe,
 • obowiązku wprowadzenia ewidencji na kasie on-line od 1 lipca 2020 r. wyłącznie dla wymienionych w pytaniu nr 2 i 3 jednostek organizacyjnych, – jest prawidłowe,
 • prawa do skorzystania z ulgi na zakup kas on-line przez Gminę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wniosek został uzupełniony pismem z 23 września 2019 r. (data wpływu 26 września 2019 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 września 2019 r. znak 0111-KDIB3-2.4012.472.2019.1.AZ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej: „Gmina” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. W szczególności wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, a także zadania z zakresu właściwości powiatu.

Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2017 r. jedynym czynny podatnikiem VAT jest Gmina, a jej rozliczenia obejmują wszystkie transakcje zakupu i sprzedaży realizowane przez podległe jednostki.

Przed dniem scentralizowania rozliczeń podatku VAT, większość jednostek w Gminie była zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz .U. 2014 poz. 1544.

Obowiązek ten występował jednak w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy m.in. w Miejskim Zarządzie Cmentarzy, Ośrodku Sportu i Rekreacji jak również w jednostkach oświatowych tj. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Zarząd Cmentarzy jest zakładem budżetowym powołanym w celu wykonywania zadań Gminy w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi istniejącymi i założonymi na terenie Gminy. Zarząd Cmentarzy wykonuje swoje zadania odpłatnie z zastosowaniem opłat i cen ustalonych przez Prezydenta Miasta, a zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską. Wpłaty od osób fizycznych są ewidencjonowane na kasie rejestrującej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową Gminy powołaną do zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach swojej działalności statutowej udostępnia m.in. odpłatnie obiekty sportowo-rekreacyjne, prowadzi wypożyczalnię łyżew, organizuje naukę pływania. Wpłaty za ww. usługi ewidencjonuje na kasach fiskalnych.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych jest jednostką budżetową Gminy. Realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. W skład Zespołu wchodzą:

 • Technikum x,
 • Branżowa Szkoła
 • XIII Liceum Ogólnokształcące.

Wśród dochodów jakie pozyskuje Szkoła są m.in. wpływy ze sprzedaży obiadów wyprodukowanych w pracowni zajęć praktycznych. Na kasie fiskalnej Szkoła rejestruje sprzedaż wytworzonych posiłków dla uczniów, pracowników oraz osób obcych spoza Szkoły.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych jest jednostką budżetową Gminy. Realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. W skład Szkoły wchodzą:

 • Technikum y
 • XIV Liceum Ogólnokształcące.

Szkoła prowadzi także internat i warsztaty szkolne. Na kasie fiskalnej ewidencjonowana jest sprzedaż wyżywienia dla uczniów, pracowników administracji i obsługi, a także dla osób obcych spoza Szkoły.

Jednostkami korzystającymi ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej na mocy ww. rozporządzenia był m.in. Zespół Szkół Plastycznych oraz Urząd Miasta.

Zespół Szkół Plastycznych jest jednostką budżetową Gminy. Realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. W skład Szkoły wchodzą:

 • Liceum Plastyczne
 • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
 • Policealne Zawodowe Studium Plastyczne.

Podstawowa działalność Szkoły zapewnia obok wykształcenia ogólnego uczniów również wykształcenie plastyczne, a także plastyczne specjalistyczne jakim jest umiejętność renowacji mebli, wyrobów snycerskich oraz renowacja elementów architektury. Do działalności Szkoły należą następujące działania:

 • sprzedaż wyrobów gotowych (meble, tkaniny)
 • świadczenie usług (renowacja mebli lub elementów architektury – nagrobki)

wykonanych przez uczniów Szkoły w trakcie zajęć edukacyjnych z zakresu wybranej specjalizacji. Głównym celem warsztatów szkolnych jest działalność edukacyjna, natomiast powstałe w trakcie nauki danej specjalizacji wyroby są jedynie pochodną tego procesu. Wyroby podlegają komisyjnej wycenie na podstawie sporządzonego protokołu wyceny. Cena wyrobu obejmuje koszt zużycia materiałów, tzn. przeprowadza się indywidualną kalkulację materiałów według ich zużycia.

Ponadto, Zespół Szkół Plastycznych posiada do swojej dyspozycji ośrodek dydaktyczno-plenerowy w J., który jest przeznaczony do celów twórczo-edukacyjnych, tzn. jest miejscem dojrzewania młodych twórców. Z Dworu w J. korzystać mogą uczniowie, studenci innych szkół i uczelni wyższych jako grupy zorganizowane za zgodą dyrektora. Organizowane są plenery wpisane do kalendarza imprez Centrum Edukacji Artystycznej szkolnictwa artystycznego. Jako impreza artystyczna organizowany jest także ……, który adresowany jest do uczniów liceów plastycznych z całej Polski.

Zespół Szkół Plastycznych korzystał ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 poz. 45 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Kolejną jednostką korzystającą ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jest Urząd Miasta czyli jednostka obsługująca Gminę Miasta.

Na dzień przystąpienia do centralizacji jak również do chwili obecnej obsługa finansowa Urzędu Miasta prowadzona jest przez Bank Handlowy w Warszawie, w tym obsługa wpłat podatków i opłat wnoszonych przez osoby fizyczne. Urząd Miasta nie prowadził i nie prowadzi ewidencji wpłat przy użyciu kas rejestrujących, gdyż wszelkie wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonywane były i są za pośrednictwem banku.

Sprzedaż dokonywana przez Urząd Miasta obejmuje:

 • dzierżawę gruntów,
 • sprzedaż i zamianę nieruchomości,
 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Urząd Miasta korzystał ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 poz. 36, poz. 38 oraz poz. 39 ww. rozporządzenia.

Urząd Miasta zamierza zrezygnować z obsługi finansowej prowadzonej przez Bank i powrócić do przyjmowania wpłat podatków i opłat w kasach Urzędu.

W aktualnym stanie prawnym zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r.

Po centralizacji podatku VAT uchwałą Rady Miejskiej Nr …. z …. roku, zostało utworzone Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej (dalej X) jako jednostka organizacyjna GMT, następnie decyzją Wojewody nr … z dnia … roku otrzymało status zakładu aktywności zawodowej. Przedmiotem działania jednostki jest aktywizacja społeczna i zawodowa realizowana przez:

 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • rehabilitację zawodową i społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych
 • pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości rehabilitowanych osób
 • przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Założenia te wykonywane są poprzez prowadzenie działalności hotelowo-gastronomicznej oraz pracowni ramiarskiej. Obecnie X zatrudnia 54 pracowników z czego 40 to osoby niepełnosprawne. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni w X pod okiem trenerów pracy, jak wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, realizują się jako kucharze, pokojówki, ogrodnicy, kelnerzy, pracownicy recepcji, pracownicy administracyjni, a także realizują zlecenia w pracowni ramiarskiej. Osoby niepełnosprawne wykonywały też wyroby rękodzielnicze. Na chwilę obecną zaprzestano tworzenia wyrobów, jedynie dokonuje się sprzedaży prac znajdujących się już na stanie. W X prowadzi się ewidencję na kasach rejestrujących do działalności restauracji, hotelu oraz pracowni ramiarskiej oraz sprzedaży wyrobów rękodzielniczych.

W uzupełnieniu do wniosku, Wnioskodawca podał symbole PKD działalności prowadzonej przez Gminę za pośrednictwem:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
 • X, ZAZ.

Symbol PKD:

 1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych:

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

 1. X ZAZ:

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

43.34.Z - Malowanie i szklenie,

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty,

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Symbole PKWiU, nadanym zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676 ze zm.), dla usług świadczonych przez Gminę za pośrednictwem:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych (dla sprzeda
 1. Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych:

56.29.20.0 - Usługi stołówkowe

Do tej pory jednostka nie świadczyła usług kateringu, niemniej jednak jeśli wystąpi zapotrzebowanie na tego typu usługi to Szkoła będzie je świadczyć w przyszłości, usługa taka będzie miała symbol PKWiU:

56.21.19.0 – usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering).

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych:

56.29.20.0 - Usługi stołówkowe

Do tej pory jednostka nie świadczyła usług kateringu, niemniej jednak jeśli wystąpi zapotrzebowanie na tego typu usługi to Szkoła będzie je świadczyć w przyszłości, usługa taka będzie miała symbol PKWiU:

56.21.19.0.- Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering).

 1. X ZAZ:

55.10.10 - Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe,

55.10.10.0 – Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe,

56.10.11.0 - Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach,

56.10.19 - Pozostałe usługi podawania posiłków,

56.10.19 - Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

56.21.19.0 - Usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę,

56.30.10.0 - Usługi przygotowywania i podawania napojów,

16.29.14.0 - Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby z drewna

68.20.12.0 - Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Gmina zwolniona jest z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zakresie, w którym jej jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku, a tym samym zwolnienie dotyczyć będzie Zespołu Szkół Plastycznych i Urzędu?
 2. Czy od 1 lipca 2020 r. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych będą miały obowiązek prowadzić ewidencję z zastosowaniem kas on-line?
 3. Czy X, ZAZ obowiązane będzie do prowadzenia ewidencji na kasach on-line od dnia 1 lipca 2020 r. jako placówka gastronomiczna świadcząca usługi związane z wyżywieniem oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania?
 4. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 2 i 3,
 5. Czy Gmina jako podatnik VAT scentralizowany ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, będzie miała obowiązek wprowadzić ewidencje na kasie on-line od 1 lipca 2020 r. wyłącznie dla wymienionych w pytaniu nr 2 i 3 jednostek organizacyjnych, czy obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich jednostek, które prowadzą ewidencje przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 6. Czy jednostki wymienione w pytaniu nr 2 i 3 będą miały prawo w imieniu Gminy do skorzystania z ulgi na zakup kas on-line?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad.1.

W myśl zapisów § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Wnioskodawca uważa, że na mocy rozporządzenia, w którym Minister Finansów podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w zapisach art. 8 ust. 2 ww. ustawy (zwanej też ustawą o centralizacji), Gmina jako scentralizowany podatnik VAT jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasach rejestrujących w zakresie jednostek, które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku. W ocenie Wnioskodawcy ustawodawca jednostkę samorządu terytorialnego, którą jest Gmina postrzega jako podatnika VAT w odniesieniu do poszczególnych jednostek organizacyjnych, co potwierdza stosowanie dla każdej jednostki indywidualnych wskaźników VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy przedkłada się więc do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących odpowiednio dla:

 1. Zespołu Szkół Plastycznych, który na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystał ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 poz. 45 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., który prowadzi sprzedaż prac uczniów,
 2. Urzędu Miasta, który na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystał ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 poz. 36, poz. 38 oraz poz. 39 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., który zamierza zrezygnować z obsługi finansowej prowadzonej przez bank, a wpłaty od podatników przyjmować bezpośrednio w kasach Urzędu.

Ad.2.

Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 marca 2019 r. ustawy o VAT, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

W Polskiej Klasyfikacji Działalności w części „56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna” została wymieniona działalność stołówek w szkołach. Zgodnie z definicją stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny przez placówkę zbiorowego żywienia należy rozumieć placówkę zapewniającą określonym grupom konsumentów, posiłki (głównie obiadowe), ale także śniadaniowe i kolacje.

Z dodatkowych wyjaśnień metodologicznych wynika, że placówka ta może również wydawać posiłki jednorazowe. Jest wyodrębniona organizacyjnie i lokalowo, zlokalizowana na terenie zakładu pracy (stołówka pracownicza), szkół, uczelni, ośrodków wypoczynkowych. Prowadzi ograniczony asortyment posiłków przy zastosowaniu samoobsługi lub obsługi kelnerskiej, stosując przy tym w przeważającej części system abonamentowej sprzedaży i wydawania posiłków.

Wnioskodawca uważa, że z uwagi na sprzedaż obiadów wyprodukowanych w pracowni zajęć praktycznych Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz poprzez sprzedaż wyżywienia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla uczniów, pracowników, a także dla osób obcych z poza szkoły, jednostki te stanowią stacjonarne placówki gastronomiczne świadczące usługi związane z wyżywieniem i będą zobowiązane od dnia 1 lipca 2020 r. do prowadzenia ewidencji na kasach on-line.

W piśmie z dnia 23 września 2019 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca zaznaczył, że w stanowisku własnym do pytania nr 2 podano błędny nr PKD tj. 56.29.Z. Obydwie placówki oświatowe mają nadany kod 85.60.Z.

Ad.3.

Polska Klasyfikacji Działalności w grupie 55 ujmuje hotele i restauracje. Główny Urząd Statystyczny w wyjaśnieniach metodologicznych wskazuje, że placówki gastronomiczne dzielą się na: – placówki ogólnie dostępne; – placówki nastawione na obsługę określonych grup konsumentów. Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Natomiast do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

Wnioskodawca uważa, że wykonywana przez X ZAZ działalność w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych winna być zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 2a ustawy o VAT, ewidencjonowana od dnia 1 lipca 2020 r. przy użyciu kas on-line. Natomiast ewidencja usług ramiarskich, a także sprzedaż wyrobów rękodzielniczych w dalszym ciągu może być prowadzona z zastosowaniem kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii.

Ad.4.

Gmina jako podatnik VAT scentralizowany ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, będzie miała obowiązek wprowadzić ewidencje na kasie on-line od 1 lipca 2020 r. wyłącznie dla wymienionych w pytaniu nr 2 i 3 jednostek. Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek ten nie przełoży się na konieczność wymiany kas na on-line we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, w których prowadzona jest ewidencja za pomocą kas rejestrujących. Dodatkowo należy nadmienić, że we wszystkich jednostkach, które mają obowiązek prowadzić ewidencję za pomocą kas rejestrujących jest ona prowadzona na kasach z elektronicznym zapisem kopii.

Ad.5.

Wnioskodawca uważa, że jednostki w imieniu Gminy będą miały prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących on-line w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł na daną kasę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z opisu sprawy wynika, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Przed dniem scentralizowania rozliczeń podatku VAT, większość jednostek w Gminie była zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz. U. 2014 poz. 1544. Jednostkami korzystającymi ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej na mocy ww. rozporządzenia był m.in. Zespół Szkół Plastycznych oraz Urząd Miasta.

W pierwszej kolejności Gmina powzięła wątpliwości w kwestii zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zakresie, w którym jej jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku, w tym Zespół Szkół Plastycznych i Urząd Miasta.

W wyniku wejścia w życie z dniem 1 października 2016 r. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2018 poz. 280), zwana dalej „ustawą z dnia 5 września 2016 r.” – na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wspólnego rozliczania w zakresie podatku VAT wraz ze wszystkimi podległymi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Stosownie zaś do treści art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r., jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.

Jak stanowi art. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, przez jednostkę organizacyjną rozumie się:

 1. utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy;
 2. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

Powyższa ustawa w „Rozdziale 2” wprowadziła zasady dokonywania rozliczeń podatku przez jednostki samorządu terytorialnego w tym również regulacje w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r., jednostki samorządu terytorialnego, których jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, były obowiązane zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącymi podatku do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą nadal wykorzystywać kasy, za pomocą których jednostki organizacyjne rozpoczęły prowadzenie tej ewidencji i które były przez nie wykorzystywane na dzień poprzedzający dzień podjęcia wspólnego rozliczania z jednostką samorządu terytorialnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. zwalnia się jednostki samorządu terytorialnego z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, jeżeli te jednostki organizacyjne w dniu poprzedzającym dzień podjęcia wspólnego rozliczania z jednostką samorządu terytorialnego korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r.).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. m.in.

 • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (pkt 1),
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280):
  1. które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo
  2. jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku (pkt 5).Powyższe zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących mają charakter podmiotowy, tj. dotyczą podmiotu.

Natomiast według § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Jak wynika z treści wniosku, Zespół Szkół Plastycznych korzystał ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 poz. 45 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 poz. 1544). Urząd Miasta korzystał ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 poz. 36, poz. 38 oraz poz. 39 ww. rozporządzenia.

Skoro, jak wskazał Wnioskodawca jednostki organizacyjne Gminy takie jak: Zespół Szkół Plastycznych oraz Urząd Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, to Gmina może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie czynności wykonywanych przez te jednostki organizacyjne.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego Gmina jako scentralizowany podatnik VAT jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasach rejestrujących w zakresie jednostek, które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku, jest prawidłowe.

Jednak w kontekście wskazania przez Wnioskodawcę, że Urząd Miasta zamierza zrezygnować z obsługi finansowej prowadzonej przez Bank i powrócić do przyjmowania wpłat podatków i opłat w kasach Urzędu należy zwrócić uwagę na warunki zwolnienia, z którego dotychczas Urząd korzystał, tj. ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 poz. 36, 38, 39 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 poz. 1544).

W części II załącznika do ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymieniono:

 • w poz. 36 – dostawę nieruchomości,
 • w poz. 38 – świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 • w poz. 39 – dzierżawę gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Natomiast w części II załącznika, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ww. czynności wymieniono odpowiednio w poz. 35, 37, 38.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w odniesieniu do powołanych przepisów należy stwierdzić, iż stosownie do zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 35 i 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czynności w zakresie dostawy nieruchomości (w tym zamiany), dzierżawy gruntów oraz oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, są objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Tym samym, bez względu na formę otrzymanej zapłaty, Wnioskodawcy nie obowiązuje ewidencja przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonywanej przez Urzędu Miasta sprzedaży obejmującej dzierżawę gruntów, sprzedaż i zamianę nieruchomości, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Ponadto należy zauważyć, że wpłaty podatków nie stanowią wynagrodzenia z tytułu jakichkolwiek świadczeń, więc nie wypełniają definicji sprzedaży o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy. Oznacza to, że wpłata podatków nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zatem Urząd Miasta, który zamierza zrezygnować z obsługi finansowej prowadzonej przez bank, a wpłaty podatków oraz opłaty z tytułu dzierżawy gruntów, sprzedaży i zamiany nieruchomości, oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, przyjmować bezpośrednio w kasach Urzędu, będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ich ewidencjonowania nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Przechodząc do kolejnej kwestii dotyczącej obowiązku stosowania kas on-line należy wskazać, że z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). Ustawa ta wprowadza do ustawy o podatku od towarów i usług zmiany w zakresie kas rejestrujących. Ustawa ta zakłada m.in. możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach – obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

Wymiana kas rejestrujących na kasy on-line następować będzie stopniowo. Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 1-7 ustawy o podatków od towarów i usług, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii mogą nadal stosować te kasy. Wprowadzono jednak zapis, zgodnie z którym w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii nie będzie wymieniana pamięć fiskalna. Oznacza to, że dla takich kas – wraz z zapełnieniem pamięci fiskalnej kasy – konieczna będzie ich wymiana. W okresie do 31 grudnia 2022 r. kasę z papierowym zapisem kopii będzie można wymienić na kasę z elektronicznym zapisem kopii lub na kasę on-line, po tym okresie natomiast już tylko na kasę on-line.

W odniesieniu do niektórych rodzajów działalności obowiązek wymiany kasy na kasę on-line powstanie szybciej. Zgodnie bowiem z art. 145b ust. 1 ustawy podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

 1. do 31 grudnia 2019 r. – do:
  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
 2. do 30 czerwca 2020 r. – do:
  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. sprzedaży węgla, brykietu i innych podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych (…)Stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. – do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Należy zwrócić uwagę, że w przepisie tym ustawodawca nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznych usług, jednakże bazując pomocniczo na tych klasyfikacjach należy stwierdzić, że usługi związane z wyżywieniem ujęte zostały w Dziale 56 PKWiU, który to Dział obejmuje usługi związane z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest przy tym istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. Natomiast Dział 55.10 obejmuje usługi hotelarskie i podobne usługi związane z zakwaterowaniem.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem gastronomii rozumie się „działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp.” oraz „sztukę przyrządzania potraw”.

Natomiast zgodnie z definicją stosowaną w statystyce publicznej placówka gastronomiczna to zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Placówki gastronomiczne dzielą się na:

 • placówki ogólnie dostępne;
 • placówki nastawione na obsługę określonych grup konsumentów.

Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych. Dalej według Głównego Urzędu Statystycznego, stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki.

Natomiast stołówka to placówka zbiorowego żywienia zapewniająca określonym grupom konsumentów, posiłki (głównie obiadowe), ale także śniadaniowe i kolacje.

Według dodatkowych wyjaśnień metodologicznych, stołówka może również wydawać posiłki jednorazowe. Jest wyodrębniona organizacyjnie i lokalowo, zlokalizowana na terenie zakładu pracy (stołówka pracownicza), szkół, uczelni, ośrodków wypoczynkowych. Prowadzi ograniczony asortyment posiłków przy zastosowaniu samoobsługi lub obsługi kelnerskiej, stosując przy tym w przeważającej części system abonamentowej sprzedaży i wydawania posiłków.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności podklasa 55.10.Z obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w hotelach, motelach, pensjonatach, innych obiektach hotelowych (np. wotele, botele, novotele, airtele,zajazdy, zamki).

Jak wskazano w treści wniosku wśród dochodów jakie pozyskuje Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych są m.in. wpływy ze sprzedaży obiadów wyprodukowanych w pracowni zajęć praktycznych. Na kasie fiskalnej szkoła rejestruje sprzedaż wytworzonych posiłków dla uczniów, pracowników oraz osób obcych z poza szkoły. Natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych prowadzi internat i warsztaty szkolne. Na kasie fiskalnej ewidencjonowana jest sprzedaż wyżywienia dla uczniów, pracowników administracji i obsługi, a także dla osób obcych z poza szkoły. Wnioskodawca sklasyfikował świadczone przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych usługi sprzedaży obiadów wyprodukowanych w pracowni zajęć praktycznych oraz świadczone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych usługi wyżywienia dla uczniów, pracowników administracji i obsługi, a także dla osób obcych z poza szkoły pod symbolem PKWiU 56.29.20.0 – obejmującym usługi stołówkowe. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że do tej pory jednostki nie świadczyły usług kateringu, niemniej jednak jeśli wystąpi zapotrzebowanie na tego typu usługi to Szkoła będzie je świadczyć w przyszłości, usługa taka będzie miała symbol PKWiU 56.21.19.0 – usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering).

Zatem z uwagi na sprzedaż obiadów wyprodukowanych w pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz sprzedaż wyżywienia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych na rzecz odbiorców zewnętrznych, jednostki te będą zobowiązane od dnia 1 lipca 2020 r. do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line, jako stacjonarne placówki gastronomiczne, świadczące usługi związane z wyżywieniem.

Przedmiotem działania Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a założenia te wykonywane są przez prowadzenie działalności hotelowo-gastronomicznej (restauracja i hotel) oraz pracowni ramiarskiej. W X prowadzi się ewidencję na kasach rejestrujących do działalności restauracji, hotelu oraz pracowni ramiarskiej oraz sprzedaży wyrobów rękodzielniczych. Dla usług świadczonych w restauracji i hotelu Wnioskodawca podał następujące PKWiU:

55.10.10 - Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe,

55.10.10.0 - Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe,

56.10.11.0 - Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach,

56.10.19 - Pozostałe usługi podawania posiłków,

56.10.19 - Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

56.21.19.0 - Usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę,

56.30.10.0 - Usługi przygotowywania i podawania napojów,

Zatem również X jako placówka gastronomiczna świadcząca usługi związane z wyżywieniem oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania będzie zobowiązane od dnia 1 lipca 2020 r. do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 i 3 jest prawidłowe.

Podkreślić należy, że terminy wymienione w art. 145b ustawy, dotyczą jedynie sposobu ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług wymienionych w tym przepisie. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego prowadzi równolegle sprzedaż innych towarów i usług, to ewidencjonowanie takiej sprzedaży może nadal odbywać się przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Zatem Gmina jako podatnik VAT scentralizowany ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, będzie miała obowiązek wprowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy on-line od 1 lipca 2020 r. wyłącznie dla tych jednostek, które wykonują czynności wymienione w art. 145b ust. 1 ustawy. Co oznacza, że obowiązek ten nie przełoży się na konieczność wymiany kas na on-line we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, w których prowadzona jest ewidencja za pomocą kas rejestrujących. W kontekście powyższego również ewidencja usług ramiarskich, a także sprzedaż wyrobów rękodzielniczych w X w dalszym ciągu może być prowadzona z zastosowaniem kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4 jest prawidłowe.

Zakup kas on-line objęty jest ulgą, której zasady przyznawania reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, prawo do skorzystania z ulgi przysługuje jedynie podatnikom, u których:

 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line,
 2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line, oraz dotychczas nie używali kas on-line lub kas tzw. starego typu (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii).

Przy czym z art. 111 ust 4 wynika ponadto, że podatnicy mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Na podstawie art. 145b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług ulga na zakup kasy on-line przysługiwać będzie także podatnikom, o których mowa w ww. art. 145b ust. 1 ustawy, czyli tym, którzy są ustawowo zobowiązani do wymiany w określonych terminach kas rejestrujących na kasy on-line ze względu na prowadzenie sprzedaży określonego typu.

Zgodnie z tym przepisem podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:

 1. 1 stycznia 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
 2. 1 lipca 2020 r.– dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 3. 1 stycznia 2021 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Terminy określone w ust. 1 i 3 mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium Kas (art. 145b ust. 4).

W przedstawionych okolicznościach oraz w świetle powołanych przepisów, Gmina będzie mogła skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących on-line w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł na zakup każdej z kas, nabytych dla jednostek wykonujących czynności, o których mowa art. 145b ust. 1 ustawy i zobowiązanych do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas on-line od dnia 1 lipca 2020 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 5 jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj