Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-1.4010.367.2019.1.AB
z 5 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 września 2019 r. (data wpływu 6 września 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy korzystanie przez Spółkę lub drugiego współuprawnionego z rozwiązania chronionego wyłącznie we własnym zakresie (na potrzeby własnej działalności) skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy korzystanie przez Spółkę lub drugiego współuprawnionego z rozwiązania chronionego wyłącznie we własnym zakresie (na potrzeby własnej działalności) skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka akcyjna oraz określone spółki od niej zależne (dalej łącznie: „Spółki”), na podstawie zawartej umowy, tworzą podatkową grupę kapitałową (dalej: „PGK”), w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy, zaś spółką reprezentującą PGK jest Spółka akcyjna - jako spółka dominująca. Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm., dalej: „UPDOP”). Spółka wchodząca w skład PGK (dalej: „Spółka”), na potrzeby prowadzonej działalności, zleca innym podmiotom gospodarczym, jak również uczelniom (dalej: „Wykonawca”) realizację prac w zakresie badawczo-rozwojowym (dalej: „Praca”), których celem jest co do zasady dążenie do usprawnienia procesów produkcyjnych, obniżenia kosztów produkcji oraz zwiększenia dochodowości Spółki. Efektem wykonania Pracy jest m.in. dokumentacja, która zawiera opis pożądanego rozwiązania oraz ewentualnie możliwości jego realizacji. Wykonanie tych Prac na rzecz Spółki dokonywane jest odpłatnie, co dokumentowane jest fakturą wystawianą przez Wykonawcę. Nadmienić przy tym należy, że zapłata za fakturę regulowana jest przez Spółkę za pośrednictwem rachunków bankowych (Spółki i otrzymującego płatność), zgłoszonych do właściwych urzędów skarbowych (vide: art. 15d ust. 1 UPDOP w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018). W związku z realizacją Pracy, w niektórych przypadkach, dochodzi do powstania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, które mogą być przedmiotem ochrony na podstawie art. 10 i dalszych ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, dalej: „Rozwiązanie chronione”), poprzez udzielenie uprawnionym odpowiednio patentu bądź prawa ochronnego.

W takim przypadku Spółka i Wykonawca, jako strony współuprawnione do Rozwiązania chronionego, w drodze umowy określają wzajemne prawa, m.in.:

 • określają udział % każdej ze stron w prawie do patentu lub prawa ochronnego przysługującego z Rozwiązania chronionego,
 • przyznają wzajemne prawo do korzystania każdej ze stron z Rozwiązania chronionego we własnym zakresie, bez ponoszenia odpłatności przez drugą stronę (co wynika z art. 72 ust. 1 Prawa własności przemysłowej),
 • przyznają każdemu współuprawnionemu prawo do odpłatnego licencjonowania/udostępniania Rozwiązania chronionego (dalej: „Licencja”) na rzecz podmiotów trzecich. W takiej sytuacji ta strona, która udziela Licencji (poprzez zawarcie umowy z podmiotem trzecim) zobowiązana jest do przekazania drugiej uprawnionej stronie części uzyskanych korzyści z tego tytułu za dany okres rozliczeniowy (np. rok kalendarzowy) po potrąceniu poniesionych nakładów (co reguluje art. 72 ust. 2 Prawa własności przemysłowej), przy czym:
  • ustalenie wysokości osiąganych korzyści po potrąceniu nakładów oraz należnej części dla drugiej strony oraz dostarczenie raportu dokumentującego tą wielkość, następować ma do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym miało miejsce Licencjonowanie Rozwiązania chronionego przez daną stronę; do daty dostarczenia w/w raportu strona uprawniona do udziału w korzyściach nie posiada wiedzy co do wysokości należnej jej części korzyści, z uwagi na fakt, iż wielkość ta ma być ustalana na podstawie rzeczywistych efektów, które osiągnie licencjobiorca w wyniku wykorzystania Rozwiązania chronionego;
  • przekazanie środków pieniężnych należnych drugiej stronie ma nastąpić w terminie X dni od daty sporządzenia dokumentu obciążeniowego, który jest wystawiany nie wcześniej niż po otrzymaniu raportu, dokumentującego wysokość należnego udziału w korzyściach.

Odpłatne udzielanie Licencji nie stanowi celu prowadzonej działalności gospodarczej Spółki a jedynie możliwość uzyskiwania dodatkowych przysporzeń/dochodów, w związku z uzyskaniem praw do Rozwiązań chronionych.

Wnioskodawca ponadto informuje, że w latach ubiegłych, tj. 2016-2018 Spółka K. wraz z określonymi spółkami zależnymi, tworzyła podatkową grupę kapitałową PGK; podatnik ten stracił byt w wyniku upływu terminu, na jaki zastała utworzona ówczesna PGK (tj. lata 2016-2018). PGK, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie identycznej jak będąca przedmiotem niniejszego Wniosku zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej. Nadmienić ponadto należy, że prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Wnioskodawcę w złożonym wówczas wniosku potwierdzona została w interpretacjach indywidulanych z dnia 5 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.132.2017.1.APO oraz nr 0111-KDIB1-3.4010.133.2017.1.APO. Z uwagi na fakt, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest nowa PGK, ponowne wystąpienie z niniejszym wnioskiem jest uzasadnione.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy korzystanie przez Spółkę lub drugiego współuprawnionego z Rozwiązania chronionego wyłącznie we własnym zakresie (na potrzeby własnej działalności) skutkuje po stronie PGK powstaniem jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach niniejszej sprawy, korzystanie przez każdego uprawnionego z prawa do Rozwiązania chronionego wyłącznie na własne potrzeby nie będzie skutkować dla podatnika PGK powstaniem jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu.

Otwarty katalog przychodów, określa art. 12 ust. 1 UPDOP, w tym między innymi stanowi on, iż za przychody uznaje się wartość rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie (ust. 1 pkt 2). Jednocześnie art. 12 ust. 3 UPDOP stanowi, że za przychody z działalności gospodarczej uważa się również przychody należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Wskazane przepisy określają zatem kategorie przysporzeń, które winny być rozpoznane jako przychód pod warunkiem, że:

 • są należne, bądź też
 • uzyskane zostały bez ponoszenia odpłatności (lub za częściową odpłatnością), w sytuacji gdy uzyskanie takich przysporzeń na rynku co do zasady związane jest z ponoszeniem odpłatności, co wynika wprost z regulacji art. 12 ust. 5-6a UPDOP, które określają sposób ustalania nieodpłatnych/częściowo nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże, w okolicznościach niniejszej sprawy, konieczne jest uwzględnienie regulacji prawnych, które odnoszą się również do Rozwiązań chronionych. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, Współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu.

Tak więc z mocy prawa, każdy z uprawnionych może korzystać z Rozwiązania chronionego bez ponoszenia odpłatności na rzecz drugiego uprawnionego. W konsekwencji skutkuje to tym, że nieodpłatne korzystanie z Rozwiązania chronionego przez każdego współuprawnionego, w tym Spółkę, nie skutkuje na gruncie przepisów UPDOP powstaniem jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu, bowiem:

 • nie dochodzi do powstania przychodów należnych oraz
 • nie ma możliwości zastosowania regulacji art. 12 ust. 5-6a UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, ze zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj