Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-2.4012.559.2019.2.AP
z 7 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2019 r. (data wpływu) uzupełnionym w dniach 23 i 29 października 2019 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ….– jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 18 października 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniach 23 i 29 października 2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ….


We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.


Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Gmina jako JST złoży wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu ,,Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wniosek dotyczy projektu pn. …. Załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług. Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. Przedmiotem projektu jest budowa 202 mb oraz przebudowa 363 mb systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Koszty całkowite zadania wynoszą …zł, a koszty kwalifikowalne, które nie obejmują między innymi podatku VAT …zł. W I etapie w roku 2020 planuje się zrealizować budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości L. wartość całkowita I etapu wraz z nadzorem inwestorskim wynosi …zł natomiast koszty kwalifikowalne wynoszą …zł. W II etapie planuje się przebudowę istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości S. wraz z nadzorem inwestorskim i dokumentacją projektową. Wartość całkowita II etapu zadania wynosi ….zł natomiast koszty kwalifikowalne wynoszą …zł. Kwota dofinansowania I etapu z PROW wynosi …zł, a kwota dofinansowania II etapu wynosi ….zł. Gmina przedmiotowy projekt wykona ze środków własnych. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań Gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty, w tym m in. sprawy budowy wodociągów i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku i czystości oraz urządzeń sanitarnych. W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy, obok przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wpisana jest Gmina jako świadcząca usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Gmina po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w L. zawrze z mieszkańcami umowy na świadczenie usług w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w S. będąca własnością Gminy obecnie jest oddana w dzierżawę przedsiębiorstwu usług wodnych i sanitarnych spółka z o. o. w N., które świadczy usługę na odprowadzanie ścieków dla mieszkańców do niej podłączonych. Po zrealizowaniu przebudowy odcinka sieci zostanie on wyłączony z umowy dzierżawy z przedsiębiorstwem, a świadczącym usługi odbioru ścieków na rzecz tych mieszkańców będzie Gmina. W związku z tym Gmina zawrze z tymi mieszkańcami umowy zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W świetle powyższego powstałe w ramach projektu mienie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W uzupełnieniu Gmina wskazała, że wybudowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości L. oraz przebudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości S. nie będzie obsługiwał żadnej jednostki organizacyjnej Gminy, ponieważ Gmina nie posiada jednostek organizacyjnych w powyższych miejscowościach.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy prawidłowe jest stanowisko Gminy, że istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w związku z realizacją ww. operacji?


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Pomiędzy Gminą, a właścicielami nieruchomości z miejscowości L. i S. zostaną zawarte umowy na odbiór i oczyszczanie ścieków. Wskazano, że powstałe w ramach przedmiotowego projektu mienie będzie związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Istniejąca sieć kanalizacyjna stanowi własność Gminy i przekazana jest do obsługi na podstawie umowy dzierżawy Przedsiębiorstwu ….Spółki z o. o. w N., które również świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy. Po zrealizowaniu przebudowy odcinka sieci zostanie on wyłączony z umowy dzierżawy i świadczyć usługi odbioru ścieków na rzecz tych mieszkańców będzie Gmina. W związku z tym Gmina zawrze z tymi mieszkańcami umowy zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jak wyżej w uzasadnieniu interpretacji wskazano, istotne dla odliczenia podatku naliczonego jest przeznaczenie nabywanego towaru, w tym wystarczający jest do przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego zamiar lub intencja odnośnie wykorzystania w przyszłości danego towaru. Zamiar i sposób wykorzystania inwestycji po jej zrealizowaniu jest jasno określony, Gmina będzie osiągała przychody opodatkowane podatkiem VAT z tytułu użytkowania powstałej infrastruktury i będą to przychody tej jednostki, powstałe w ramach przedmiotowego projektu. Mienie będzie związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina będzie osiągała przychody opodatkowane podatkiem VAT z tytułu użytkowania powstałej infrastruktury i będą to przychody tej jednostki. Istnieje zatem wyraźny związek pomiędzy realizacją projektu (a więc nabywanymi towarami i usługami), a wykonywanymi w przyszłości czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem z przyszłości czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do doliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Wybudowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości L. oraz przebudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości S. nie będzie obsługiwał żadnej jednostki organizacyjnej Gminy, ponieważ Gmina nie posiada jednostek organizacyjnych w powyższych miejscowościach.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).


Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj